ISLAND COURSE
  ANATOLIAN TURKISH Yurdu BECOMES
 

Before the establishment of Great Seljuk state in Anatolia, but these raids were carried out raids in Anatolia was to identify and progress of attrition biansı At the time of this time began to be used for now settled in Anatolia.
1071 Yılında Anadolu’yu Türklere vermek istemeyen Bizanslarla Türkler arasında oldu ve savaşı Türkler kazandı ve Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış oldu.Artık Türkleri durdurabilecek Anadolu’da bir güç kalmamıştı. Year 1071 do not want to give the Turks in Anatolia between the Byzantines and Turks had won the war and the Turks of Anatolia to the Turks opened the doors to stop the Turks in Anatolia oldu.Artık had a power.
Türkler hızla Anadolu’ya göç ediyordu.Yıkık fakir ve harabe şeklindeki Anadolu’yu Türkler hızla imar ediyor şehirler kuruyor yollar, köprüler, hanlar hamamlar, üniversiteler, kervansaraylar yapıyorlardı.Fakir Anadolu zenginleşiyorlardı. Quickly migrated to the Anatolian Turks and ruins in the shape of poor ediyordu.Yıkık Anatolia is established cities in the Turks is rapidly building roads, bridges, inns and baths, universities, caravanserais the rich yapıyorlardı.Fakir Anatolia.
Bu ilk Anadolu beylikleri Türkiye Selçuklular, Danişmentliler, Mengücekliler, Saltuklular, Artuklular, Çaka Beyliğidir.Bu beylikler Anadolu’daki ilk Türk beylikler olup Anadolu’yu Türkleştirmiş ve İmar etmişlerdir.Bu kadar farklı beyliklerin kurulması bu beylikleri kuranların farklı boylara mensup olmasıdır. This is the first stock of the Anatolian Seljuk Turkey, Danisment inhabitants, Mengücek inhabitants, Saltuk inhabitants, Artuk inhabitants, Çaka Beyliğidir.Bu stereotypical cliche of the first Turkish Anatolia and Turkish Anatolia and Reconstruction etmişlerdir.Bu improved until the establishment of different stereotypical cliche of the builder is a member of a different size.
TÜRKİYE SELÇUKLULAR TURKEY SELÇUKLU the
Türkiye Selçuklular Anadolu’da kurulan en önemli ilk Türk Beyliklerdendir.Türkiye Selçukluların diğer Türk Beyliklerine göre avantajı şunlar olabilir. Turkey established the most important first Seljuk Turks in Anatolia, the Turkish Beylikler according to other Beyliklerdendir.Türkiye Selçuklu advantage can be.
1.Türkiye Selçuklu devletinin önünde topraklarını genişletebileceği güçsüz bir Bizans devletinin bulunması Soil in front of the Seljuk state expanded 1.Türkiye a Byzantine state may be weak
2.Denize kıyı ve önemli limanlara sahip olduğu için Ticareti son derece gelişmiştir. And important to the coastal ports with 2.Denize Trade is extremely advanced.
3.Verimli tarım alanlarına sahip olması. Agricultural areas have 3.Verimli.
4.Türklerle ve Bizans devleti arasında olduğu için Her iki tarafla ticaret yapabilmesi gibi bir çok avantajı vardı. And is between the Byzantine state 4.Türklerle Both parties like to do business with had many advantages.
Türkiye Selçuklu devleti ticarete çok büyük önem vermiştir.Ticaret yapanların üç gün ücretsiz konaklayabileceği yemek yiyebileceği ve hayvanlarının dinlendirebileceği ticaret yolları üzerine kervansaraylar yapmışlardır.Ticaret yolları yapılmış pazarlar kurulmuş ve ticaretçilerin malları devlet garantisi altına alınmıştır.Örneğin ticaretçinin malına her hangi bir zarar geldiğinde zararını devlet ödüyordu.Durum böyle olunda Anadolu tam bir ticaret merkezi haline gelmiş ve çok zenginleşmiştir. Turkey Seljuk state trade vermiştir.Ticaret very great importance to free the three days it may stay to eat, and animals can rest on the trade routes of caravanserais yapmışlardır.Ticaret ways for established markets, and trade goods state under warranty alınmıştır.Örneğin trade in the presence of any property damage losses when the state was paying . status such as a trade center in Anatolia has become full and are very rich.
Ayrıca Türkiye Selçuklu devleti zamanında Anadolu artık Türklerin yurdu olarak anılmaya başlanmış ve bir çok kalıcı eserler yapılmış okullar, köprüler camiler, hastaneler aş evleri gibi bir çok mimari eserler yapılmıştır.Anadolu tam yaşanılası yer haline gelmiştir.O fakir Anadolu olmuş dünyanın en zengin ve güzel yeri haline.bir çok bilim adamı bu dönemde yaşamıştır.Mevlana ve yunus emre bu dönemde yaşamıştır. Moreover, Turkey Seljuk state in time of the Anatolian Turks Residences is now referred to as the start and a lot of persistent work for schools, bridges and mosques, hospitals, homes, such as exceeding a lot of architectural work experience yapılmıştır.Anadolu full place in Anatolia gelmiştir.O was poor the world's most rich and beautiful place In this period many scientists haline.bir order in this period lived yaşamıştır.Mevlana and dolphins.
Türkiye Selçuklu devleti Bizanslarla 1176 yılında Miryokefalon savaşında yendi ve anayolunun Türk yurdu olduğu kesinleşti Turkey in 1176 with the Byzantine Seljuk state was defeated in war and anayolunun Turkish Residences Miryokefalon Sure Step
HAÇLI SEFERLERİ The Crusades
Avrupalı devletlerin hep birlikte kutsal yerleri ve Anadolu’daki Hıristiyanların katledilmesini bahane gösterip doğuya doğru seferlerin yapmasına haçlı seferleri denilir. Sacred places of the European states together and to slaughter Christians in Anatolia and eastward expedition of pretext to show that it is time crusader.
Nedenleri Reasons
1.Türklerin hızla Anadolu’yu ele geçirmesi ve batıya doğru yani Avrupa’ya doğru ilerlemesi ve Avrupa’nın bunu engellemek istemesi Anatolia and quickly seized 1.Türklerin westwards towards Europe and that Europe wants to stop it
2.Asıl sebep ise .Yoksul fakir Avrupalıların doğunun (Türklerin ve Arapların) zenginliklerini ele geçirmek istemesidir. The reason 2.Asıl. Poor poor of east Europeans (Turks, and Arab) to capture the richness of the two.
3.Kudüs’ü kutsal toprakları ele geçirmek istenmesi. 3.Kudüs' u want to capture the holy land.
Haçlılar bu sebeplerden dolayı binlerce kişi Anadolu’ya saldırmış Türkiye Selçuklu devleti karşı koymuştur.8.sefer düzenlemişler ilkinde başarılı olmuşlar diğerlerinde istenilen başarıyı gerçekleştirememişlerdir. Crusaders had attacked the reasons thousands of Anatolian Seljuk state against Turkey were organized first successful koymuştur.8.sefer others achieve success in desired.
Haçlı seferlerin sonuçları. The results of the Crusades.
1.Dini sonuç.Papaya olan güven azaldı.Dinin etkisi Avrupa’da azaldı.Önceden Rahipler Avrupa’yı istedikleri gibi yönetiyorlardı ve son derce zenginlerdi.Halk fakir cahil yoksulluk içinde yaşıyordu In Europe, the trust azaldı.Dinin effect 1.Dini sonuç.Papaya Priests Europe azaldı.Önceden manage the way you want, and lived in poverty last derç to the ignorant poor zenginlerdi.Halk
2.Siyasi sonuç:Türlerin batıya olan ilerleyişini yavaşlattı.150 yıl bu seferlerle Türkler meşgul oldu gücümüzü azalttılar 2.Siyasi result: Type in the west and Turks, this time in the progress of yavaşlattı.150 reduce our forces have had a busy
3.Sosyal sonuçlar:2medeniyet bir biri ile karıştı kültür alış verişi gerçekleşti 3.Sosyal results: 2medeniyet was mixed with a cultural exchange took place one
4.Ekonomik:Doğu batı arasında ticari faaliyetler arttı.Akdeniz’de deniz ticareti gelişti Akdeniz’e kıyısı olan devletler zenginleşti.Avrupa belki yüzlerce yıl sonra bulacakları teknolojik gelişmeleri kısa yoldan sahip oldular ve gelişmeye başladılar.Haçlı seferleri sayesinde bir çok bilgiye sahip oldular temizliği vb şeyleri bizlerden öğrenciler.Barut, pusula, kağıt gibi büyük icatları öğrendiler. 4.Ekonomik: East West arttı.Akdeniz between commercial activities in the sea trade was the development of Mediterranean coastal states zenginleşti.Avrupa will probably find hundreds years later, technological development has a short way and to develop due to başladılar.Haçlı time information has a lot of cleaning etc. öğrenciler.Barut things from us, the compass, invented paper as big as they learn

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=