ISLAND COURSE
  POWER FLOW AND VOLTAGE
 

 If you want electricity most frequented with electronics concepts, current and voltage will be karsiniza. Bu kavralari daha iyi anlamanizi saglamak için yukarida verdigimiz örnegi kullanacagiz. To provide a better understand this kavralari will use the example above verdigimiz. Tanklarda farkli seviyelerde su olsun ve aradaki vana kapali olsun. And between different levels of water in the tank as the valve is closed. Iste bu noktada gerilim kavramini incelegelim. At this point you want kavramini incelegelim voltage. Tanklardaki su seviyeleri arasinda bulunan fark gerilim olarak adlandirilir. Voltage difference between the water level in the tank as called. Vanayi açtigimizda su akmaya baslayacak ve seviyeler degismeye baslayacaktir. Water flows and levels baslayacak to açtigimizda Valve degismeye start. Ayni zamanda gerilimde düsecektir. At the same time düsecektir in tension. Gerilim 0 oldugunda su akisi duracaktir. 0 is where water flow duracaktir voltage. Elektrik devrelerinde gerilimi + kutup ve - kutup arasindaki elektron farki olarak alabiliriz. Electrical circuit voltage of + pole and - pole as we can get the difference between the electrons. Eger 2 "tanki!" If 2 "Tank!" elektronla doldurursak aradaki vana! filled with electrons in the case between the valve! açildiginda bir taraftan digerine elektron akisi olacaktir. electrons from one side digerine will disprove açildiginda. Iste bu elektron dolu tanklar arasindaki seviye farkina gerilim denir. Electrons between the full tank level of tension you want is compulsory. Birim olarak Volt (V) kullanilir. Unit in Volt (V) used.

Peki akim burada nedir? So here is FLOW? Birim zamanda bir tanktan digerine belli miktarda su geçecektir. Certain amount of time a tank unit in the water will go from digerine. Bu suyun miktarini akim olarak kabul ederiz. As the amount of this water will FLOW. Elektron dolu tanklarda  borumuzdan geçen elektron sayisi akimi verir. The number of electrons in the boron tank filled with electron flow gives us. Kisaltma olarak (I) kullanilir ve birimi Amper'dir. Acronym as (I) used and Amper'dir unit. 1 Amper'lik elektron akisi yaklasik olarak saniyede 6.25x10E18 olarak kabul edilir. As about 1 per second unless Amper'lik electrons are considered 6.25x10E18.Mutlak ölçmelerin yapılmasının biraz daha güç olacağını tahmin ediyorsunuzdur. Would be a little more difficult to make absolute measure of own estimates. Bu ölçme yöntemleri ulusal labaratuarlarda ölçülecek büyüklüklerin temel birimlerinin ölçülmeden uygulanması yoluyla olur. This method of measuring the size of the national labaratuarlarda measured by the basic unit of implementation will be measured. Buna en güzel örnek etalonlar verilebilir. This can be the most beautiful examples etalon. Mutlak olmayan ölçmelerde her ölçme işleminde olduğu gibi karşılaştırma yapılarak bilinmeyen değerin bilinen değerle bilinen değere çevrilmesi yoluyla yapılır. Not absolute, as measured for each measure in the comparison process is made known to the unknown value to be converted to value through the valuation is made known. Bu tip ölçme yöntemini de ikiye ayırabiliriz... This type of measure can also divide ...
Doğrudan Karşılaştırma Yöntemi Doğrudan Olmayan Karşılaştırma Comparison of Direct Non-Direct Comparison Method
Yine bir başka kabul gören görüş ise Sapmalı Ölçme Yöntemi Sıfır Yöntemi. Yet another view is that the Assessment Method to Handle Zero Method.
Ölçülecek büyüklükler de 3 grupta toplanabilir. Measuring the size of the group may meet at 3.
.Aktif büyüklükler: . Currently the size of
Bunlar; akım, gerilim ve bunların çarpımından oluşan güç, enerji, elektrik yükü gibi skaler büyüklüklerdir. These are: current, voltage and the multiplication of the power, energy, electrical loads are as skaler size. "Devre büyüklükleri" olarak adlandırılırlar. "Half size" is defined as. Manyetik alan, elektrik alanı gibi büyüklüklerde "Alan büyüklükleri" adını alır. Magnetic field, electric field, such as the size of a "Field size" is the name.
.Yan büyüklükler: . Yanı size of
Buraya da aktif büyüklüklerin periyotları, frekansları, dalga uzunlukları, sinüsodial aktif büyüklükler arasındaki faz farkları alınabilir. Here the size of the active period, frequencies, wave lengths, the phase difference between the size sinüsodial may be active.
-pasif büyüklükler size of-liability
iki aktif büyüklüğün oranı olarak tanımlanabilir. can be defined as the ratio of two active size. Bunlar devre parametrelerinin adını alan; These are the name of the parameter space;
Direnç= Gerilim/Akım, Resistance = Voltage / Current,
Kapasite= Elektrik akısı/Gerilim... Capacity = Electric flux is / Voltage ...
gibi büyüklüklerdir. As for the size.
Bu büyüklükleri ölçen aletleri de bu metotla gruplandırmamız mümkündür. The instruments measure the size of this group with this method it is possible. Birinci gruptaki çalışma ilkesi dinamik kanunlarına dayanır. The first law is based on the dynamics of group work principles. hareketli parçaları vardır. There are moving parts. Çoğunlukla ölçülecek büyüklüğü bir açıyla çeviren döner göstergeli ölçü aletleri grubuna girerler. The size of an angle, often with measurable indicators and measurement equipment to the group who take turns. ÖR: Analog avometre, wattmetre gibi.. OR: Analog avometre, such as wattmetre ..
ikinci gruptaki ölcü aletlerini The second group of murdered tools
-elektronik ölcü aletleri -electronic instruments of death
-dijital ölcü aletleri kill-digital process instruments
-ölcme köprüleri -ölcme bridges
Seklinde gruplarda toplayabiliriz.. Groups can gather tab ..
İstatiksel bilgilerin elde edilmesinde daha önceleri analog verilerin kullanılması sonuçların tam randımanlı alınmasını engelliyordu. Statistical information previously obtained in the use of analog data block of the results was to be fully efficient. Bugün hemen hemen her türlü ölçümün dijital olarak yapılmaya başlanması özellikle elektronik aletlerin hata paylarının yüzde olarak çok küçük değerlere çekildiği gözlenmektedir. Today, almost every kind of measurement is being made in digital electronic equipment, especially a very small margin of error as a percentage of the observed values are taken.
Statik Karekteristikler Static characteristics
-Dogruluk -Accuracy
Ölçülen değerin gerçek değere ne kadar yakın olduğunu gösterir.Ölçmedeki en büyük parametredir.Doğruluğu ifade etmek üzere mutlak hata, bağıl hata ve bağıl dğruluk tanımları kullanılır. How close to the real value of the measured value is expressed parametredir.Doğruluğu to the largest absolute error gösterir.Ölçmedeki, relative error and relative dğruluk definitions are used.
-Hassasiyet -Sensitivity
-Duyarlik -Sensitivity
Ölçü aletinin girişine uygulanan işaret ile bunun çıkışta oluşturduğu bağıntıyı ifade eder. Applied to the measurement of the input signal is generated in the output of the correlation means. Birden fazla giriş olması halinde bir değişken dışındakiler sabit tutulur. In case of multiple entries will remain outside of a variable. Bu giriş değiştirilerek çıkıştaki değişiklik ölçülür. This entry replaces the change in output is measured. Çıkış değişikliğinin giriş değişikliğine oranı duyarlılık eğrisinin eğimini verir. Output change rate of input to change the slope of the curve gives the sensitivity. Ölçü aletinin duyarlılığı çeşitli dış ve iç etkilerle bozulabilir.Duyarlılık eğimi sabit iken çıkışta oluşabilecek herhangi bir değişiklik sıfır kayma oluşturur. Various external and internal effects of measurement sensitivity, while the output at a fixed tilt with bozulabilir.Duyarlılık any changes that may occur creates a zero shift. Bu kayma pozitif veya negatif yönde olabilir. This shift can be positive or negative direction. Eğer duyarlılık eğrisinin eğimi değişirse duyarlılık kayması meydana gelir.Doğal olarak ta kaymaya bağlı hata oluşur. If sensitivity is the slope of the curve changes as the scroll sensitivity shift occurs depends on gelir.Doğal error occurs. Ölçü aletleri için daha küçük kademelerin daha duyarlı olduğunu söyleyebiliriz. More sensitive for measurement of levels seems to be smaller. Yani bir ampermetrenin 1A'lik kademesi 10 A'lik kademesinden daha duyarlıdır. That's an ammeter 10 A'lik levels than the sensitive stage 1A'lik.
Voltmetrenin duyarlılığı OHM/VOLT şeklindedir. Voltmeter sensitivity of the OHM / VOLT is. OHM/VOLT oarnı yüksek olan bir voltmetre daha duyarlıdır. OHM / VOLT high oarnı is more sensitive to a voltmeter. Voltmetrenin duyarlılığı ile kademenin çarpımı giriş direncini verir. With sensitivity levels of the input of the voltmeter resistance is multiplied. Duyarlılığı 100.000 OHM/VOLT olan bir voltmetrenin 0,1 kademesindeki giriş direnci 10KOHm olacaktır. Susceptibility 100,000 OHM / VOLT 0.1 level with the input resistance of a voltmeter is 10KOHm. Voltmetre devreye paralel bağlandığından giriş direnci büyük olması halinde devreye olan etkisi az olur. Voltmeter is connected parallel to the circuit input to circuit resistance is greater if the effect is less. Ampermetre devreye seri bağlandığından, bunun iç direnci mümkün olduğu kadar küçük olması gerekir. Ammeter circuit is connected to the series, the internal resistance must be as small as possible.
BU DEĞERLERE DİKKAT ETMEK BİR ELEKTRONİKÇİ İÇİN KAÇINILMAZ PARAMETRELER OLMALIDIR. ATTENTION TO THE VALUE OF THE ELECTRONICS FOR to OLMALIDIR inevitable PARAMETERS. HASSASİYET REFERANSLARINA DİKKAT EDİLMEZSE ÖZELLİKLE ANALOG ÖLÇÜMLERDE HİSSEDİLİR HATALAR YAPILACAK VE HİÇ BİR ZAMAN DOĞRU SONUCA ULAŞILMAYACAKTIR...Elektroniksel ölçümlerde böylesi kayıplar hiç bir zaman istenmeyen bileşenlerdir. Watch Accuracy is REFERENCE SPECIFICALLY TO ANALOG MEASUREMENTS AND ANY ERRORS in to FEEL RIGHT TIME through such losses will not be ... I never Elektroniksel measurements of unwanted components.
Ölcme yöntemleri Ölcme methods
Ölçme Yöntemi Ne Demektir ? Measuring Method mean?
Ölçmeler aranan niceliğin bulunması için yapılan bir işlemde, aranan niceliğin, ölçülen nicelik arasındaki ilişkiye göre doğrudan, dolaylı yada çoklu olmaktadır. For the quantity to be found between the measurement of a transaction, the quantity of calls, according to the relationship between the quantity measured directly, indirectly or are multiple.
Ölcmenin temel ilkeleri Ölcmenin basic principles
-bir bilinmeyen an unknown
-bir standart a standard
-bir karsilastirma cihazi -a device karsilastirma
-bir ölcme teknigi a ölcme technique
Ölçülen değerle, gerçek değer arasındaki farka ölçmenin hatası denilir.Hatasız bir ölçme yapılamayacağından bu siteden yararlanmak isteyen arkadaşların bu hususu bütün çalışmalarında göz önünde tutması gerekir.Tabii hatayla, yanlışı karıştırmamak şartıyla.. The measured value, the difference between the actual value of a measurement to be made of measuring error denilir.Hatasız want to use this site all the work of friends in this matter for consideration gerekir.Tabii error, wrong to confuse the condition ..
Kullanici ölcme esnasinda asagidaki hatalarla karsilasabilirler User ölcme following errors during karsilasabilirler
-Kisi hatalari -Person errors
-Yöntem hatalari -Method errors
-Ortalama bagil -The average relative
-Yapim hatasi -Yapim fault
Buraya kadar ölçme işleminin yapılması için temelde nelere ihtiyaç gerektiğini inceledik. So the process of measuring what you need to make fundamental review should have. Bundan sonra özellikle "HATA" konusu üzerinde duracağız. After that, especially "ERROR" will stand on the issues. Hatadan kurtulamıyorsak,bunu en aza indirmek için bazı yöntemler kullanmamız gerekecektir. Unable to get rid of bugs, some methods used to minimize you have to. Bu yöntemler formüller halinde aktarıldığında gerçek ölçme sonucu rahatlıkla bulunabilecektir..Bunun için; This method has been transferred into the formula with the actual measurement results will be available .. for that;
-Mutlak hata(deltax) -Absolute error (deltax)
-Bagil hata(E) -Relative error (E)
Kavramları üzerinde durup, çeşitli örnekleri çözme yoluna gideceğiz. Concept stand on, and will go on the path to solving several examples.
.Mutlak Hata(deltaX=/XG-X/)=(Gerçek değer- Ölçülen değer) . Absolute Error (deltaX = / XG-X /) = (Actual value-measured value)
-E=bagil hata=(mutlak hata/ölçülen değer) -E = relative error = (absolute error / measured value)
formüllerini kullanacağız. We will use the formula. Bağıl hata; aletin sınıfı ilede bulunabilmektedir. Relative error; ilede class of instruments can be found.
Ayrıca bağıl hata; E=(S/100)*(XM/X) formülü yardımıylada bulunabilir. Moreover, the relative error E = (S/100) * (XM / X) can be found yardımıylada formula.
Buraya kadar açıkladığımız konuları bir örnekle çözmeye çalışalım. So let's try to solve an example to explain the issues.
.Örnek:Maksumum ölçme sınırı 200mA olan bir Ampermetrenin sınıfı 2,5'dir.Bu ölçme aletiyle 60mA ölçülmek istenirse Mutlak ve Bağıl hata ne olur? . Example: My Maksum measuring the class limit of 200mA with an ammeter 2.5 'dir.Bu measuring instruments are to be measured in absolute and relative error 60mA, what happens?
.Cevap: Mutlak hata=(IG-I)= (S*IM/100)=(2,5*200/100)=-+5mA . Answer: The absolute error = (IG-I) = (S * IM/100) = (2.5 * 200/100) =- +5 mA
.Cevap: Bağıl hata=E= (S/100)*(IM/I)=(5/60)= 0,083= %8,3 Ölçmenin sonucu belirtilirken kullanılacak olan "DELTAX" hatası ölçmenin tahmin edilen en büyük hatası olacaktır. . Answer: Relative error = E = (S/100) * (IM / I) = (5 / 60) = 0083 = 8.3% the results of measurement used to indicate the "DELTAX" error of measuring the estimated error will be greatest.
Bütün bunların yanında ölçmede şu unsurlarda önem taşır. In addition to all this is important to evaluate these elements.
-dogruluk -accuracy
-duyarlilik -sensitivity
Çikis isaretinin giris isaretine oranidir. Isaretinin leave and enter the oranidir mark.
-tutarlilik(previzyon) -consistency (previzyon)
ölçmelerin kendi aralarındaki tutarlılığı ve tekrar edilebilmeleri yada birbirlerine yakınlığı olarak tanımlanır ve tesadüfi hatalara bağlıdır. between them and the consistency of measurement be repeated or is defined as close proximity to each other and are connected to random error.
Rezolasyon ölcülen nicelikte meydana gelen ve aletin cevap verebilecegi en kücük degisme olarak adlandirilir. Occurring in the quantity and kill Rezolasyon instruments as the answer to verebilecegi called the little degisme.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=