ISLAND COURSE
  TWO of
 

Not on the same right, as a starting point is common to a set combination of the two beams is ANGLE.

Açıyı oluşturan iki ışının kesişim kümesine AÇININ KÖŞESİ, bu ışınlara ise AÇININ KOLLARI denir. It creates a set intersection of two rays of angle corner, and these rays are called the ANGLE of the ARM.

Açılar üç şekilde okunur; Angles are read in three ways;
1)Işınların nokta adları alınarak: 1) radiation from the names of the points:

(ABC)açısı=(CBA)açısı (ABC) = angle (CBA) angle
 
2)Sadece başlangıç noktası alınarak: 2) Only by taking the starting point:
(B)açısı şeklinde. (A) angle-shaped.
        
Bir açı, bulunduğu bölgeyi üç bölgeye ayırır; An angle, divides the region into three regions;
 
1.Açının Kendisi He 1.Açının
2.Açının Dış Bölgesi 2.Açının Outer Region
3.Açının İç Bölgesi 3.Açının Interior Region
        
Açı ölçüsü DERECEDİR . Angle measure is DEGREE. Açıların ölçüsünü Measure angles
bulmak için AÇI ÖLÇER veya İLETKİ kullanılır. ANGLE is used to find ÖLÇER or protractor.
 
Özel Açılar Special angles
 
1)Dar Açı:Ölçüsü 0º `den büyük 1) Narrow Angle: 0 º in Size of the largest
ve 90º`den and 90 º in the
küçük açılara DAR AÇI denir. ANGLE angle is small and DAR.
 
2)Dik Açı:Ölçüsü 90º olan açıya 2) Vertical Angle: 90 º angle to Size
DİK AÇI denir. Right angle is called.
 
3)Geniş Açı:Ölçüsü 90º`den büyük 180º`den 3) Wide Angle: Size 90 º 180 º `from` the big
küçük olan açıya GENİŞ AÇI denir. WIDE ANGLE is the angle is small.
 
4)Doğru Açı:Ölçüsü 180º olan 4) Right Angle: 180 º Measuring the
açıya angle
DOĞRU AÇI denir. RIGHT ANGLE is.
 
5)Tam Açı:Ölçüsü 360º olan açıya 5) Full Angle: Measures to 360 º angle
TAM AÇI denir. TAM is a ANGLE.
 
6)Tümler Açı:İki açının ölçüleri toplamı 6) Tümler Angle: Two angles the sum of the measures
90º olan açıya TÜMLER AÇI denir. The angle is 90 º ANGLE TÜMLER.
 
7)Bütünler Açı:İki açının ölçüleri toplamı 7) supplementary angle: the sum of two terms of the size of
180º ise bu açılara BÜTÜNLER AÇI denir. This angle is called the complement to 180 º.
 
8)Bir Noktada Kesişen İki Doğrunun 8) At one point the right of the two cross
Oluşturduğu Açılar: Angle of Oluşturduğu:
 
a)Komşu Açılar: Başlangıç noktaları aynı a) Adjacent Angle of the same starting point
iki veya daha fazla açıya KOMŞU AÇILAR angle of two or more neighboring ANGLE
denir. is called.
 
b)Komşu Tümler Açılar: b) Angle of Tümler Neighborhood:
Başlangıç noktaları Starting points
aynı, ölçüleri toplamı 90º olan iki farklı same extent as the total of two 90 º
açıya KOMŞU TÜMLER AÇILAR denir. ANGLE is the angle TÜMLER neighbors.
c)Komşu Bütünler Açılar: Başlangıç noktaları c) the complement Neighborhood: Starting points
aynı, ölçüleri toplamı 180º olan same extent as the total of 180 º
açıya angle
KOMŞU BÜTÜNLER AÇILAR Adjacent to complement
denir. is called.
 
d)Ters Açılar: Köşeleri ortak ve kenarları d) Reverse angle of the joint edges Corner
birbirine zıt ışınları olan iki açıya TERS AÇI the two angles opposite to each other to the opposite angle rays
denir. is called. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Angle is equal to the inverse of the measure.
 
9)Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı 9) Parallel Two Kesen with a right of his
Açılar Angles
a)Yöndeş Açılar: Aynı yöne bakan açılara a) Yöndeş Angle of ministers in the same direction in terms of
yöndeş açılar denir.Yöndeş açılar yöndeş angles angles denir.Yöndeş
birbirine eşittir. is equal to each other.                                
b)Ters Açılar: Köşeleri ortak ve kenarları b) the reverse angle of the joint and edges Corner
birbirine zıt ışınları opposite to each other rays
olan iki açıya TERS AÇI denir. The two are opposite angle to angle.
Ters açıların ölçüleri birbirine Measurements of the reverse angle to each other
eşittir. is equal.
 
c)Dış Ters Açılar: Dışta kalan ve dışa bakan c) External Reverse Angle: the outside looking in and out on the remaining
ters açılara dış ters açılar denir. opposite angles are outside of the opposite angle.
Dış ters açıların Foreign opposite angles
ölçüleri birbirine eşittir. measures are equal to each other.
 
d)İç Ters Açılar: İçte kalan ve içi bakan d) Internal Reverse Angle of the Interior and interior ministers in the remaining
ters açılara iç ters açılar denir. opposite angles are called the interior opposite angle.
İç ters açıların Internal opposite angles
ölçüleri birbirine eşittir. measures are equal to each other.
 
e)Karşı Konumlu Açılar: Paralel iki doğru e) The location and angle of two parallel right
arasında kalan ve karşılıklı olan açılara denir. The angle between the left and is mutual.
Karşı konumlu açıların toplamı 180º`dir. 180 º angle with a total of syzygy `dir.
 
Açı Ortay Angle Ortayli
 
Bir açının kollarından eşit uzaklıkta bulunan At equal distance from the arm at an angle
noktaların belirttiği şekle AÇI ORTAY denir. points specified shape is Ortayli ANGLE.
Açı ortay açıyı iki eş açıya ayırır. It divides into two identical Ortayli Angle angle. Açıortay Bisector
üzerindeki her nokta açının kollarından every point on the angle of the arm
eşit uzaklıktadır. is equal.
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=