ISLAND COURSE
  Spiral Springs
 

Waves on the basis of the objective, we will see in future issues of the behavior of light is to understand more. Bu yüzden simdi tek boyutta hareket eden sarmal yayların hareketlerini inceleyeceğiz. Bir yayı uçlarında tutup gergin duruma getirelim ve uca yakın bir noktadan yay doğrultuş dik olarak çekip bırakalım, yani yaya bir sars ı nt ı So now move in one dimension of the helical spring will explore the movement. Holding a bow in the end and let the tense situation and spread from a point near the end and pointing out steep drop as you go, that is nt the foot of a steady verelim bir başka değişle yayda atma oluşturalım ve aşağıdaki Sekil 1.4a yi inceleyelim. Let's take another change in the spread and throw the following create yi Let us examine Figure 1.4a.

Atma üzerindeki hakların hareketi sürekli zıt yönde olmasına ragmen halka atma sa ğa Laying on the movement of rights is in the opposite direction despite the ring of continuous cast sa ga doğru ilerlemekte ve seklinde bir değişiklik olmamaktadır. progress towards a change and not tab. Yukarıdaki şekilde atmanın ilerleme doğrultusu ile atmanın yönü birbirine diktir. The above line with the progress of disposal of disposal is the direction perpendicular to each other.

Şimdi olayı daha iyi gözlemleye bilmek için sarmal yayımıza bir kurdele bağlayalım ve tekrar bir atma oluşturalım. To better observe the event now known to the helical spring, let us connect a ribbon and re-create a cast.

Burada gösterilmek istenen olay; kurdelenin ilerlemediği, ilerleyenin yaydaki atma olduğudur. Atma sarmal yayda sa ğ a doğru ilerlerken, kurdele aşağı-yukarı salınım hareketi yapar The event you want to show here; ribbon does not advance the progress of the spread is throwing. Laying sa ğ a progress towards the helical spring, the ribbon will move down-up swing
 

Atmaların Birbiri İçinden Geçmesi ve Üst Üste binmesi Laying of and overlap each other to pass internal

Şu ana kadar sarmal yay üzerinde yayılmakta olan tek bir dalgayı inceledik, peki ya iki zıt uçlarda oluşturduğumuz atmalar karsılaşırsa ne olacak? Until now, a single helical spring is being spread on the waves I have reviewed, what about the two opposite ends of the cast have created karsılaşırsa what? Atmalar ayni yay üzerinde birbirleri ile kar şı la ş ana kadar birbirlerinin hareketlerini bozmazlar ve şekillerini değiştirmezler fakat Launching on the same spread with each other until profit si la ş change each other's movements and shapes will not break but karsılaştıkları zaman bu iki atmaya benzemeyen bileşke bir atma meydana getirirler. When these two do not like to throw karsılaştıkları components will bring about a throw. İki atma karsılaştıkları zaman üst üste binme prensibi ile bileşkeleri bulunur. The two principles overlap with the time karsılaştıkları cast includes components.

atmalar bir birleri içinden geçtikten sonra şekilleri bozulmadan yollarına devam ederler. Bu sefer karşılıklı olarak iki adet simetrik ve zıt atmalar gönderelim ve durumlarını aşağıdaki After throwing a pass in a way to continue the path intact. This time two mutually symmetric, and let us send and take the opposite case, the following

 

O noktamız iki simetrik zıt atmalarımızın karsılaştığı noktalardan bir tanesidir, soldan gelen atma O noktasına yukarı doğru |OK| yer değiştirme sağlarken, sa ğ dan gelen atma yine O noktasını |OL| yer değiştirmesi yaptıracaktır. That point of taking our two symmetrically opposite karsılaştığı point is one, from left to throw up that point | OK | shift right, sa ğ throw again from that point, | OL | will do to replace. Bu durumda O noktasının yer değiştirmesini hesaplayalım yani |OM| yi hesaplayacak. In this case, let's calculate that point to change the location of the | OM | yi to calculate. |OM| diğer yer değiştirmelerin farkına eşit olacağından |OM| = |OK| - |OL| olacaktır.Buradan su sonucu çıkartabiliriz, iki zıt atmanın karsılaştığı noktanın bileşke yer değiştirmesi, atmaların oluşturduğu yer değiştirme farkı kadardır | OM | other relocation will be equal to the difference | OM | = | OK | - | BE | olacaktır.Buradan water can take as a result, two opposite karsılaştığı point of throwing the components to replace, take place oluşturduğu difference is the replacement

Şimdide bu iki simetrik zıt atmaların tam olarak bir biri üstüne geldikleri durumu inceleyelim. Now these two symmetrical exactly opposite throw over one of the Let's analyze the situation.

K – L arasındaki yer değiştirmeler birbirini yok edecektir ve bir an için bilekse atmanın yer değiştirmesi sıfır olacaktır.Bir başka ifade ile birbirlerini söndüreceklerdir. K - L change the place and for a moment that will destroy each other's disposal if the wrist is replaced with other words, zero olacaktır.Bir will extinguish each other. Burada bilinmesi gereken önemli bir husus ise; yayın oluşturan halkalar tam sönüm halinde denge durumundan geçtikleri için hareketsiz değildir. Başka bir durum ise simetrik olmayan iki zıt dalgaların karsılaşmasıdır, burada da durum farklı olmayacaktır, yine birbirleri içinden geçerek hızlarını ve şekillerini koruyacaktır, bu dalgaların en önemli özelliklerinden birisidir. Here you need to know which is an important issue; publication creates dull rings in full equilibrium condition for the switch still is not. If other non-symmetrical two opposite waves karsılaşmasıdır, where the situation will be different, but they pass through the speed and will protect their way, most of these waves is one of the important features.

 

Dalgaların Yansıması Reflection of waves

Şuana kadar dalgaları incelerken önümüze sabit bir engel çıkmamıştı, simdi yayımızı bir ucunu sabitleyelim ve bir atma gönderelim We review the waves until we had fixed up an obstacle, was now spreading, and a cast fix one end we'll send

gelen atma sabitlenmiş uca rastladığı zaman ters dönerek yansır, bu yansıma sonucunda atmanın hızı, genişliği ve genliği değişmez, ilk durumdaki özelliklerini sadece ters dönerek korur.Yukarıda şekilde de görüldüğü gibi gelen atmalar ve yansıyan atmalar birleştirildiği zaman ortaya bir doğru çıkar, bunun anlamı hızın sabit olmasıdır.Ayni şekilde bu doğrunun yatay ile sabit açı yapması gelen dalga ile yansıyan dalganın eşit hızlarda olduğunu gösterir.Bunun tek nedeni gelen ve yansıyan dalganın ayni yay üzerinde olmasıdır. take the fixed-to-end encounter, when the turn is reflected, this reflected in the results of throwing speed, width and amplitude does not change, the first case, only the properties in turn as korur.Yukarıda As you can see and take the bounce throw together when to remove a right, that means the speed of the hard the right of the fixed angle with the horizontal olmasıdır.Ayni do with the reflected waves in wave speed is equal to the incoming and reflected waves shows only reason is that on the same spread.

 

Dalgaların İletilmesi Forward to waves

Farklı kalınlıkta iki yeyin kullanılması durumunda atmaların nasıl davrandıkla görelim. In thickness in the case of using two different cast of Eat Let's see how the act. Bu durumda atma hem yansıyacak hem de diğer yayın özelliğine göre iletimler söz konusu olacaktır. In this case, as well as other publications on the disposal and will reflect the will of the transmission.

Şekildeki ince yayımıza daha agir bir yay bağlayıp bas yukarı bir atma gönderdiğimizde, atma bağlantı noktasına geldiğinde sanki karsısında bir engel varmış gibi ya da ucu sabitmiş gibi bas aşağı olarak yansıyacak, diğer taraftan agir yayda ise bas yukarı bir atma oluşacaktır. Figure in a thin spread spread to connect more severe and pressing send up a shoot, we came to take the port as if there was an obstacle, such as karsısında or pressing the tip down as hard as to reflect, on the other hand severe spring up in the press will create a cast. Bununla birlikte atmalarımızın genliği ve hızında bazı değişiklikler söz konusudur. However, amplitude and speed of disposal are some changes. Yansıyan ve iletilen atmaların genliği, gelen atmaya göre küçüldüğü ve hafif yayımızda oluşan yansıma atmanın agir yayda oluşan iletim atmadan daha hızlı ilerlediği görülür. Amplitude of reflected and transmitted disposal, according to the disposal of smaller and lighter in spring reflected in the spread of severe transmission at the disposal of the rapid progress than is observed.

Simdi olayı tam tersine çevirelim, bu sefer ilk atmamızı agir yay tarafında yine bas yukarı olarak oluşturalım Now, let it fully reversed, this time our first cast as a heavy build up, spread by the press again

A ğı r yay üstünde oluşturduğumuz baş yukarı atma, bağlantı noktasına geldiği zaman ikiye ayrılacak, hafif ve ya da bas yukarı atma olarak iletilirken, yine agir yayda bas yukarı olarak geri yansıyacaktır. A spread on the network have created r throwing up head, the port will be split into two when it came to light and is transmitted as a throw or push up, push up again as severe in the spring will be reflected back. Diğer durumda da olduğu gibi yine yansıyan ve iletilen atmanın genliği küçülecek, yanıysan atmanın genliği gelen atmanın genliği ile ayni kalacak. Agir yay üzerinde yansıyan dalganın hızı gelen atma ile ayni kalırken, hafif yay üzerinde iletilen dalganın hızı agir olan yaydaki atmadan daha büyük olacaktır. Other cases as well as the reflected and transmitted throwing the amplitude to minimize side throw amplitude of the incoming throw the amplitude and the same will remain. Agir spread reflected on the wave speed of the throw with the same stay, the light spread messages on the wave speed severe that the spread at the bigger will be.

Sonuç olarak; As a result;

- Ucuca eklenmiş iki yayda bir atma oluşturulduğu zaman, oluşturulan atmanın bir kısmi iletilirken diğer bir kısminin yansıdığı gözlenir fakat yaylardan biri diğerine göre çok hafif yada çok agir ise iletilen atma gözlenmeyecektir. - Tip added in two spread When a cast is created, the partial disposal of a partial reflection of the eye is transmitted to the other one, but spread the message to another is very mild or very severe, will not be throwing eye.

- Hafif ve agir yayların eklenmesi ile oluşturulan bir sistemde, hafif yay tarafında oluşturulan bir atma ek noktasında ters dönerek yansır. - Created with light and heavy springs included, in a system, created a cast additional light on the point spread in turn is reflected by. (Baş yukarı bas aşağı olarak yansır ve bas yukarı olarak iletilir) (Back to the top, press down and push up, as is reflected is transmitted)

- Eğer atma agir taraftan gönderilir ise, iletilen ve yansıyan dalgada bir değişiklik olmaz. - If you are taking a heavy hand, sending the message and not a change in reflected waves. (Baş yukarı bas olarak yansır ve iletilir) (Getting up and pressed forward as is reflected)

- Atma hızı yayların kalınlığına göre değişir, agir yayda yavaş giden bir dalga, hafif yayda daha hızlı ilerler. - Laying the speed of spread depends on the thickness, go slow in spreading a wave of heavy, light, will spread more rapidly.

- Gelen ve yansıyan dalganın genişliği ayni kalır fakat iletilen dalganın genişliği değişir. - The width of the incoming and reflected waves remains the same but the width of the transmitted wave changes.

- Zıt yönlü iki atma karsılaştıkları zaman birbirlerini içinden geçerek hiçbir değişikliğe uğramadan yollarına devam ederler - Zıt-way through the two throwing each other karsılaştıkları time without any changes to continue the path

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=