ISLAND COURSE
  CHEMICAL BAĞLAR
 

CHEMICALS BAĞLAR
Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Chemical bonds, is the force which holds together atoms in molecules. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. To create a link, one per atom than their usual stable (with less energy) should be. Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler. If you need to make generalizations to the energy given out when building the ties are.
Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soygazlara benzetmeye çalışırlar. Atoms bond, you are trying to simulate the electron arrangement of soygazlara. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısına eşittir. The number of atoms can make a link, it may have or have less energy and is equal to the number of half-filled orbital.
Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. Occur because all compounds Soygazların from being full orbitallerinin.

 


İYONİK BAĞLAR Ionic BAĞLAR
İyonik bağlar, metaller ile ametaller arasında metallerin elektron vermesi ametallerin elektron almasıyla oluşan bağlanmadır. Ionic bonding, between metal and nonmetallic nonmetallic metals give electrons to the receiving of electrons is connected.
Metaller elektron vererek (+) değerlik, ametaller elektron alarak (–) değerlik alırlar. Metals with electrons (+) valency, the electrons in nonmetallic (-) valence receive. Bu şekilde oluşan (+) ve (–) yükler birbirini büyük bir kuvvetle çekerler. In this way, the (+) and (-) loads of taking each other with great force. Bu çekim iyonik bağın oluşumuna sebep olur. This leads to shooting ionic bond formation. Onun için iyonik bağlı bileşikleri ayrıştırmak zordur. It is difficult to dissociate the ionic compounds depends.
Elektron aktarımıyla oluşan bileşiklerde, kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit olmalıdır. The compounds formed by electron transfer, the losing and winning should equal the number of electrons.

 • İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar. Create a specific crystal structure of ionic solids.
 • İyonik bağlı bileşikler oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Solid state at room temperature depends on the ionic compounds are found.
 • İ;İyonik bileşikler katı halde elektriği iletmez. C; ionic compounds in the solid state does not transmit electricity. Sıvı halde ve çözeltileri elektriği iletir. And transmits electricity in liquid solutions.

NaCl, MgS, BaCl 2 bileşikleri iyonik bağlı bileşiklere örnek olarak verilebilir. NaCl, MGS, BaCl 2 compounds given as examples of ionic compounds can be connected.

KOVALENT BAĞLAR Of covalence
Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denir. Of hydrogen among the nonmetallic or nonmetallic electrons created by the double covalent bond is called tortoiseshell.

a. a. Apolar Kovalet Bağ Apolar Kovalet Auction
Kutupsuz bağ, yani (+), (-) kutbu yoktur. Pole-free bonds, the (+) (-) has no poles.
İ;İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar. C; two hydrogen atoms bond using the electron and jointly create.

Elektron nokta yapısıyla; Electron point structure;


şeklinde gösterilir. as is shown. İki arasındaki bağ H—H şeklinde gösterilir ve H 2 şeklinde yazılır. The ties between the two is shown as H-H and H 2 is written in the form.
Aynı cins atomlar arasındaki bağ apolar kovalent bağdır. Covalent bonds between atoms bonds denominated in the same is apolar.

b. b. Polar Kovalent Bağlar Polar covalence of
Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar kovalent (kutuplu) bağ diyoruz. Tortoiseshell between the different polar covalent nonmetallic (pole) are also ties.
Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur ve buna polar kovalent bağ denir. Between two atoms share electrons is equal and it is not polarization occurs is called polar covalent bonds. Bu polarlığı HF molekülü ile açıklamaya çalışalım: This polar molecule with its HF will try to explain:
Hidrojen ve Flor elektron ortaklığı ile bileşik oluşturmuş durumdadır. Hydrogen and electrons in partnership with Flor compounds are created. Florun elektron alması yani elektronu kendisine çekme gücü hidrojenden daha fazla olduğundan elektron kısmen de olsa Flor tarafındadır. Its electrons to get the fluoride that attract electrons more than hydrogen power is that electrons and partly by Flor is. Dolayısıyle Flor kısmen (-), Hidrojen ise kısmen (+) yüklenmiş olur. Flor thereby partly (-), hydrogen is partly (+) is installed. Bu olaya kutuplaşma, bu tür bağa polar kovalent bağ denir. This incident polarization, this type of polar covalent bonds are called tortoiseshell.BİR ATOMUN YAPABİLECEĞİ BAĞ SAYISI NUMBER OF THE ATOM BAĞ can do

 • Bir atomun yapabileceği bağ sayısı; o un sahip olduğu veya çok az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısı kadardır. The number of atoms can make a bond that the owner has or may have very little energy and the number of orbital is half full.
 • Bir alt yörüngeden bir üst yörüngeye elektron uyarılarak yarı dolu orbital oluşturma çok enerji istediğinden bağ yapmaya elverişli olamaz. From a lower orbit to a higher orbit electron energy warning, so you want to create half-filled orbital that can not be favorable to bonds.


1 bağ yapabilir. 1 link can do it.

Orbital tam dolu olduğundan bağ yapamaz. Ties that can not be fully filled orbital.

Bir tane yarı dolu orbitali vardır. One orbital is half-full. 1 bağ yapabilir. 1 link can do it.

2 bağ yapması gerekir. 2 links should. Ancak C'nun 4 bağ yaptığı biliniyor. However, the bond is known C'nun 4. O halde uyarılmış durumda; Then you are warned;

4 tane yarı dolu orbital olur. There will be half full orbital 4. Dolayısıyla 4 bağ yapabilir. So you can make 4 bonds.

Üç bağ yapabilir. Three ties can do it. Boş orbital olmadığından uyarma yapılamaz. Warning is not empty orbital can be made.

2 bağ yapabilir. You can link 2. Boş orbital olmadığından uyarma yapılamaz. Warning is not empty orbital can be made.

1 bağ yapabilir. 1 link can do it. Boş orbital olmadığından uyarma yapılamaz. Warning is not empty orbital can be made.

Yarıdolu orbital olmadığından bileşik yapamaz. Because the compounds can not Yarıdolu orbital.

MOLEKÜL BİÇİMLERİ Molecular forms of

 1. XY türü moleküller XY type molecules

(1A ile 7A, 2A ile 6A, 3A ile 5A) (1A and 7A, 2A and 6A, 3A and 5A)
Moleküller ve bağlar polardır. And ties are polar molecules.
Molekül biçimi doğrusal (Açı 180° dir.) Molecular form of linear (angle 180 ° dir.)

 1. XY 2 türü moleküller XY 2 type molecules

a. a. X: 2A Y: 7A veya hidrojen ise; X: 2A Y: 7A or is hydrogen;
Moleküller apolar, bağlar polar Apolar molecules, connecting the polar
Molekül biçimi doğrusal (Açı 180°) Molecular form of linear (angle 180 °)
Hibritleşme sp dir. Sp Hibritleşme dir.
b. b. X: 4A Y: 2A veya 6A ise: X: 4A Y: 2A or 6A is:
Molekül apolar, bağlar polar Apolar molecules, polar bonding
Molekül biçimi doğrusal (Açı 180°) Molecular form of linear (angle 180 °)
Hibritleşme sp dir. Sp Hibritleşme dir.
c. c. X: 6A Y: 1A veya 7A ise; X: 6A A: 1A or 7A is;
Molekül ve bağlar polar Polar molecules and links
Molekül biçimi kırık doğru (Açı 105°) Molecules of the broken right format (Angle 105 °)
Hibritleşme sp 2 tür. Hibritleşme sp 2 type.

 1. XY3 türü moleküller XY3 type molecules

a. a. X: 3A Y: 7A veya hidrojen ise; X: 3A Y: 7A or is hydrogen;
Moleküller apolar, bağlar polar. Apolar molecules, polar bonding.
Molekül biçimi düzlem üçgen (Açı 120°) Molecules form the triangle plane (angle 120 °)
Hibritleşme sp 2 dir. 2 is Hibritleşme sp.
b. b. X: 5A Y: 7A veya 1A grubunda ise; X: 5A Y: 7A, or in group 1A;
Molekül ve bağlar polar, Polar molecules and ties,
Molekül biçimi üçgen piramit (Açı 107°) Molecular form triangular pyramid (angle 107 °)
Hibritleşme sp3 tür. Type Hibritleşme SP3.

 1. XY4 türü moleküller XY4 type molecules

(CH4, SiF4, NH4+, SO4–2 gibi) (CH4, SiF4, nh4 +, SO4-2, etc.)
Molekül apolar, bağlar polar Apolar molecules, polar bonding
Molekül biçimi düzgün dörtyüzlü (Açı 109,5°) Molecular forms correctly dörtyüzlü (Angle 109.5 °)
Hibritleşme sp3 tür. Type Hibritleşme SP3.

İKİLİ VE ÜÇLÜ BAĞLAR BAĞ of bilateral and tripartite
Bazı moleküllerde, iki atom birbirine iki ya da üç bağ ile bağlanabilirler. In some molecules, two atoms can connect with each other two or three ties. İki arasındaki ilk oluşan bağ sigma ( d ) bağıdır. The first link between the two sigma (d) is a bond. Diğer bağlar ise pi ( p ) bağıdır. Other links and pi (p) is a bond. İki atom arasında ikili bağ varsa biri d diğeri p bağıdır. Bilateral ties between the two atoms if there is one d other p bonds. Üçlü bağ varsa bir tanesi d diğerleri p bağıdır. If there is one of d other Triple bonds is p bond.

molekülünde 5 tane sigma bir tane p bağı vardır. one p bond in the molecule are 5 sigma.
H — N = N — H H - N = N - H
molekülünde 3 tane d , 1 tane p bağı vardır. molecules in the 3 d, one p bond is 1.

molekülünde 11 tane d , 1 tane p bağı vardır. molecules in the 11 one d, one p bond is 1.
H — C º N H - C º N
molekülünde 2 tane d , 2 tane p bağı vardır. molecules in the 2 d, 2 p bonds are available.
H — C º C — H H - C º C - H
molekülünde 3 tane d , 2 tane p bağı vardır. molecules in the 3 d, one p bond is 2.
O = C = O O = C = O
molekülünde 2 tane d , 2 tane p bağı vardır. molecules in the 2 d, 2 p bonds are available.

Karbon (C) Atomunun Hibritleşmesi Carbon (C) Atom Hibritleşmesi of
C u 4 bağın tamamını tek bağ olarak yapmışsa, hibritleşmesi sp3 tür. C u 4 as well as the bonds are all single bonds, type hibritleşmesi SP3.
C unda bir tane 2 li bağ varsa If there is one link in the C li 2 = hibritleşmesi sp2 dir. Dir = hibritleşmesi sp2. Yani bir p bağı var ise So there is a p bond
hibritleşme sp2 dir. hibritleşme is sp2. C u 3 lü bağ yapmışsa — C º ya da her iki tarafında 2 li bağ varsa C u 3 lü ties have been made - on both sides, or 2 º C, if li ties
= C = şeklinde ise hibritleşmesi sp dir. = C = is in the form of the hibritleşmesi sp. Yani iki tane p bağı bağlı ise hibritleşme sp dir. That is double the p bond is connected hibritleşme sp.

MOLEKÜLLER ARASI BAĞLAR Molecules BAĞLAR BETWEEN
Maddeler gaz halinde iken moleküller hemen hemen birbirinden bağımsız hareket ederler ve moleküller arasında herhangi bir itme ve çekme kuvveti yok denecek kadar azdır. Items in gas molecules is almost independent of each other, and molecules move between it and any withdrawal of forces, not a few.
Maddeler sıvı hale getirildiklerinde ya da katı halde bulunduklarında moleküller birbirlerine yaklaşacağından moleküller arasında bir itme ve çekme kuvveti oluşacaktır. Substances in solid or liquid when they are made of molecules between the molecules it will be closer to each other and generate forces will withdraw. Bu etkileşmeye molekül arası bağ denir. This is a link between the molecules to interact. Bu çekim kimyasal bağ tanımına girmez. This is not shooting at the description of chemical bonds.
Maddelerin erime ve kaynama noktalarının yüksek ya da düşük olması molekül arasında oluşan bağların kuvvetiyle ilişkilidir. High melting and boiling points of substances or low molecular bonds occurred between the forces is associated with.

Van Der Waals Çekimleri Van Der Waals shooting
Kovalent bağlı apolar moleküllerde (H 2 , CO 2 , N 2 gibi) ve soygazlarda yoğun fazlarda sadece kütlelerinden kaynaklanan bir çekim kuvveti oluşmaktadır. Apolar molecules bound in covalent (H 2, CO 2, N 2) and only blocks from soygazlarda intensive phase consists of a force. Bu kuvvete van der waals bağları denir. This force is called van der Waals ties. yoğun fazda sadece van der waals bağı bulunan maddelere moleküler maddeler denir. only van der Waals bond in the intensive phase of the substance are called molecular substances.
Moleküler maddelerin mol ağırlıkları arttıkça kaynama ve erime noktaları yükselir. Molecular weights of substances, the source mol and melting points are high.
Örneğin oda koşullarında F 2 ve Cl 2 gaz, Br 2 sıvı, I 2 ise katıdır. For example, F 2 and Cl 2 gas at room conditions, liquid Br 2, I 2 is the solid. Van der waals etkileşimi Van der Waals interaction
en fazla olan I 2 , en az olan ise F 2 dir. The maximum I 2, at least that is the F 2.

Dipol - Dipol Etkileşimi Dipole - Dipole Interaction
Polar moleküllerde (+) ve (–) yüklerin birbirini çekmesiyle oluşan bağlanmadır. Polar molecules in the (+) and (-) loads are connected with each other to withdraw. Van der waals bağlarından kuvvetlidir. From Van der Waals bond is strong. (HF, HCl, H 2 O) (HF, HCl, H 2 O)

molekül arası bağ dipol-dipol etkileşimi molecular links between the Dipole-Dipole interaction

Molekül arası bağlar dipol-dipol etkileşimi. Molecular links between the Dipole-Dipole interaction.
(- - - - - - - - -) ile gösterilen bağlardır. (- - - - - - - - -) Are indicated by links.

Hidrojen Bağı Hydrogen a
Hidrojenin F, O, N gibi elektron ilgisi büyük olan lar ile oluşturduğu (HF, H 2 O, NH3…) bileşiklerde molekülleri bir arada tutan kuvvete hidrojen bağı denir. Hydrogen's F, O, N, such as the s-electron with a large accumulated interest (HF, H 2 O, NH3 ...) compounds in a combination of molecules that force is called hydrogen bonds.
H’nin oksijene bağlı olduğu R — OH (alkol), Is connected to oxygen H'nin R - OH (alcohol),

(Karboksilli asit) bileşiklerinde molekül arası bağlar, hidrojen (Karboksilli acid) composite bonding between the molecules, hydrogen
bağıdır. is a bond.


Oksijen ve hidrojen arasında noktalı olarak gösterilen bağlanma hidrojen bağlarıdır. Oxygen and hydrogen are shown as connecting between the hydrogen bonds are dotted.
Hidrojen bağları van der waals bağlarından ve dipol-dipol bağlarından daha kuvvetlidir. Hydrogen bonds and van der Waals bond is stronger than bonds, and Dipole-Dipole.

Ağ Örgülü Kovalent Katılar Arasındaki Bağlar Braided Bonding Between covalent network solid
Yarı metaller veya yarı metallere yakın bazı ametallerin katı hallerinde ortaya çıkan çekim kuvvetidir. Semi-metals or semi-solid state of metals in the nonmetallic close to some is the emerging force. Katı silisyum, elmas, grafit gibi kovalent katıların erime noktaları çok yüksektir. Solid silicon, diamond, graphite, such as melting point of covalent solids is very high. Çünkü bu katıların molekülleri arasında ağ örgülü kovalent bağ vardır. Because of these rigid molecules are between the network tressed covalence.

Grafitte Ağ örgüsü Elmasta Ağ örgüsü Diamond weave weave in the network in graphite Network

İyonik Bağ Ionic Bonding
İyonik bağlı bileşiklerin hem molekül içi, hem molekül arası bağlanmaları iyoniktir. Ionic compounds and molecules within connected, to connect between the molecules is ionic.
İyonik bileşikler oda koşullarında katı halde bulunurlar. Ionic compounds are found in solid state at room conditions. Katı halde bulunan iyonik moleküllerde (+) ve (–) yüklü iyonlar birbirine çok yakın olacağından aralarında çekim oluşacaktır. In the solid state ionic molecules (+) and (-) will be installed very close to each other ions will be created between the shots. İyonik bileşikler katı halde elektrik akımını iletmezler. Ionic compounds in the solid state does not transmit electrical current. Sıvı halde ya da çözündüklerinde elektrik akımını iletirler. Liquids or electricity when the resolution is passed. Bu katıların kristal yapısı vardır ve kırılgan özelliğe sahiptirler. This crystal structure is rigid and fragile, and have features. (NaCl, K 2 S ........) (NaCl, K 2 S ........)

Metal Bağı Metal a
Metal atomları arasında oluşan etkileşime metal bağı adı verilir. Interactions between metal atoms to metal bond is called.

 • İ;İyonlaşma enerjisi azaldıkça (peryot numarası arttıkça) metalik bağlar zayıflar. C; İyonlaşma as energy decreases (peryot numbers increase), metallic weak links.
 • Değerlik elektronları sayısı artıkça metalik bağ kuvveti artar. The number of valence electrons in the metallic bond strength increases.

Metalik bağda değerlik elektronları kristal içerisinde hareket ettiğinden dolayı bağlar a değil, kristalin bütününe ait olur. Valence electrons in metallic crystals in bağda move, because a bond, not all of the crystal is. Metaller, değerlik elektronlarının oynaklığından dolayı ısı ve elektrik akımı iletkenliği, şekil verilebilme gibi özelliklere sahip olurlar. Metals, valence electrons due to the volatility of electricity and heat conductivity, such as shape features are being provided.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=