ISLAND COURSE
  Polygons
 

1. Çokgen Polygon

Bir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan A 1 , A 2 , A 3 , … gibi n tane (n ³ 3) Different from each other in a plane and any three non-linear A 1, A 2, A 3, ... such as the one (n ³ 3)
noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillere çokgen denir. By combining parts of the right point in twos to form a closed polygon is created.

a. a. İçbükey (konkav) çokgenler: Bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere Concave (concave) polygons of the polygon is a polygon of the right edge is cut in such polygons İçbükey çokgen Concave polygon denir. is called.

 

b. b. Dışbükey (konveks) çokgenler: Kenar doğrularının hiçbiri, çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere denir. Dışbükey çokgen Convex (convex) polygon of the right none of the edges, polygons with polygons that are not interrupted. Dışbükey polygons

 

c. c. Çokgenlerin elemanları Polygons of the elements

A, B, C, D, E noktalarına çokgenin köşeleri denir. A, B, C, D, E are called corner points of the polygon. Komşu iki köşeyi birleştiren [AB], [BC], [CD], [DE] ve [EA] doğru parçaları çokgenin kenarlarıdır. By combining the two corners adjacent to [the EU], [BC], [CD], [DE] and [EA] right parts are the edges of polygons.

  • İç bölgede kenarlar arasında oluşan açılara çokgenin iç açıları denir. In the region between the inner edges of the polygon inside the angle are called angle.
  • İç açılara komşu ve bütünler olan açılara çokgenin dış açıları denir. Internal angle with respect to the adjacent and complementary to the external angle of the polygon are called.
  • Köşeleri birleştiren kenarlar haricindeki doğru parçalarına köşegen adı verilir. By combining edges except the corner diagonal to the right part is called.

2. 2. Dışbükey Çokgenlerin Özellikleri Properties of convex polygons

a. a. İç açılar toplamı: Dış bükey bir çokgenin n tane kenarı var ise iç açılarının toplamı Internal angles total: one side has the outer Bükey of a polygon is the sum of internal angles

 

(n - 2) . (n - 2). 180° 180 °

 

b. b. Dış açılar toplamı: Bütün dışbükey çokgenlerde External angles total: In all convex polygons

 

Dış açılar toplamı =360° Total external angle = 360 °

 

c. c. Köşegenlerin sayısı: n kenarlı dışbükey bir çokgenin The number of diagonal: a convex polygon of n edges

 

n.(n-3) / 2 n. (n-3) / 2

Bir köşeden (n – 3) tane köşegen çizilebilir. From a corner (n - 3) one diagonal can be drawn.

n kenarlı dışbükey bir çokgenin içerisinde, bir köşeden köşegenler çizilerek within a convex polygon of n edges, draw a diagonal line from corner to
(n – 2) adet üçgen elde edilebilir. (n - 2) each triangle can be obtained.

 

3. 3. Düzgün Çokgenler Regular polygons

Bütün kenarlarının uzunlukları eşit ve bütün açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. Lengths of all edges equal and all angles equal to the size of the polygons are regular polygons.

 

a. Düzgün altıgende olduğu gibi düzgün çokgenlerin köşelerinden daima bir çember geçer. a. As in proper uniform hexagonal corners of the polygons of a circle always passes. Bu çembere çevrel çember denir. This is a circle around the circle.

 

b. Düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenarı birleştiren köşegenler birbirine eşittir. b. an equal number of polygon edges combining Düzgün diagonal are equal to each other.

 

c. Kenar sayısı çift olan düzgün çokgenlerde karşılıklı kenarlar paraleldir. c. double the number of edges of polygons properly mutual edges are parallel.

 

 

d. Kenar sayısı tek olan düzgün çokgenlerde karşı kenara çizilen dik karşı kenarı ortalar. d. The number of edges in only one regular polygon is drawn against the edge perpendicular to the edge of the middle. Köşeden kenarın ortasına çizilen doğru parçası kenara diktir şeklinde de ifade edilir Corner in the middle of the edges perpendicular to the edge is drawn as part of the right is expressed in

e. n kenarlı düzgün bir çokgende bir iç açının ölçüsü e. an internal angle at the edges of the size of a regular polygon

(n - 2) . (n - 2). 180°/ n 180 ° / n

f. Konveks çokgenlerin dış açıları toplamı 360° olduğundan düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü f. the total external angle of the convex polygon is 360 ° as a measure of regular polygons with an external angle

360° / n 360 ° / n

4. 4. Düzgün Çokgenin Alanı Area of Regular Polygons

a. n kenarlı düzgün çokgenin bir kenarı a ve iç teğet yarıçapı r ise alanı a. edge of the polygon edges properly and within a radius r is tangent space

 

A= nar / 2 A = nar / 2

 

b. n kenarlı bir düzgün çokgende bir kenarı gören merkez açı b. an edge on the edges in a regular polygon angle centers

(Bu açı aynı zamanda dış açıdır) 360 / n ve çevrel çemberin yarıçapı R ise çokgenin alanı (This angle is the external angle at the same time) 360 / n, and R is the radius of the circle surrounding the area of polygons

 

A= nRRsina / 2 A = nRRsina / 2

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=