ISLAND COURSE
  WORK AND ENERGY
 

BUSINESS
İş kelimesi Business kelimesi günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. widely used in daily life and a very broad word. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Physical meaning of the definition of work is unique.

Yola paralel bir F kuvveti cisme yol aldırabiliyorsa iş yapıyor demektir. Force F parallel to the way the body is the way to do business can ignore.
Yapılan iş The work kuvvet ile yolun çarpımına eşittir. is equal to force multiplied by the road. İş W sembolü ile gösterilirse Work is indicated by symbol W
 

W = FD x olur. W = FD x happens.

Burada F ile Dx yolunun paralel olması gerekir. Here F must be parallel with the DX path. Eğer F kuvveti yola paralel değilse işi yapan kuvvet F kuvvetinin yola paralel olan Fx bileşenidir. If F is not parallel to the road able to do the job force force F is the force component Fx is parallel to the road.

 
W = Fx . W = Fx. Dx dir. Dx dir. Fx = F . Fx = F. cosa dır. cosa is.
Hareket doğrultusuna dik olan kuvvetler iş yapmazlar. Motion perpendicular to the direction of the force will not work.
Duran ya da hareket eden bir cisme uygulanan F kuvveti cismin başlangıç şartlarına bağlı olarak değişik hareketlere neden olabilir. Duran or a moving object force F is applied to objects depending on the initial conditions can result in different movements.
Örneğin duran bir cisme sabit bir kuvvet uygulanarak iş yapılırsa For example, an object by applying a constant force is doing cisim düzgün hızlanan hareket yapar. The action makes the object accelerate properly.
Herhangi bir kuvvet yönünde yapılan iş pozitif ise The work force in any direction is positive ters yönde uygulanan kuvvetin yaptığı iş negatiftir. The work force is applied in the opposite direction is negative.
W = F . W = F. Dx bağıntısına göre According to the relation dx iş yapılabilmesi için kuvvet cisme yol aldırmalı ve kuvvet ile yol paralel olmalıdır. forces to work with objects and forces should heed to the way the path must be parallel.
Bir cisim yerden yukarı doğru cismin ağırlığına eşit bir kuvvetle hareket ettirilirken yerçekimine karşı iş yapılır. From an object up with a force equal to the weight of the object you are moving to work against gravity. Yapılan iş kuvvet ile kuvvete paralel h yolunun çarpımına eşittir. Parallel to the work force with force is equal to multiplying h path.
W = F . W = F. h h
W = mg . W = mg. h dir. h dir.
 
Eğer cisim h yüksekliğinden serbest bırakılıp aşağı doğru düşerse If the object is released from height h falls down yerçekimi iş yapmıştır. gravity work was done.

Bir cismi h yüksekliğine çıkarmak için yapılan iş To remove an object height h work cismi çıkarırken izlenen yolun şekline ve uzunluğuna bağlı değildir. Remove the object and the length of track is not connected to the road way. Yani yapılan bu iş yoldan bağımsızdır. So the way this work is independent.
SI (MKS) birim sisteminde iş birimi Joule dir. SI (MKS) unit system, the business unit is the joule. İş bağıntısından görüleceği gibi Joule = N . Business relationships can be seen from the joule = N. m dir. m respectively.
 
GÜÇ POWER
Birim zamanda yapılan işe güç denir. Unit is in the work force.

SI (MKS) birim sisteminde güç birimi SI (MKS) unit system, the power unit

1 kw = 1000 watt tır. 1 kW = 1000 watts truck.
ENERJİ ENERGY
Fizikte iş yapmanın hedefi enerji aktarımıdır. The goal of doing business is the energy transfer in Physics. Kuvvet uygulayarak gerçekleştirilen enerji alış-verişine iş denir. Exchange is performed by applying forces to the work is called energy. Sistemin iş yapabilme kabiliyeti enerji olarak tanımlanabilir. Energy of the system may be defined as ability to do business.
Enerji skaler bir büyüklüktür. Skaler is a large energy. Yani enerjinin yönü That is the direction of energy bileşeni ve uygulama noktası gibi vektörel özellikleri yoktur. and application components such as the vectorial properties is no point.
Bir sisteme uygulanan kuvvet iş yapıyorsa yapılan iş enerjideki değişime eşittir. Is applied to a system doing the work force is equal to the change in energy.
Wdış = DEsistem = E2 – E1 dir. Wdış = DEsistem = E2 - E1 dir.
Buna göre Accordingly, sistemin enerjisinde bir değişme var ise iş yapılmıştır there is a change in the system's energy has been doing business değişme yok ise iş yapılmamış demektir. No change means the job is not done. Bir sisteme uygulanan kuvvetler bu sistemin enerjisini artırıyorsa The forces applied to a system increases the energy of this system is pozitif iş yapar. do positive work. Bu kuvvetler sistemin enerjisini azaltıyorsa This forces the system to reduce energy negatif iş yapar. negative work is done.
Enerji çeşitleri oldukça fazladır. Energy is a lot of varieties. Mekanik enerji Mechanical energy ısı enerjisi heat energy Güneş enerjisi Solar energy nükleer enerji nuclear energy rüzgar enerjisi wind energy bazı enerji çeşitleridir. are some kind of energy. İş birimleri ile enerji birimleri aynıdır. Business units and energy units are the same.
Kinetik Enerji Kinetic Energy
Hareket halindeki cisimlerin sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. Has the energy of the moving object is called kinetic energy.
Kütlesi m Mass m hızı v olan bir cismin kinetik enerjisi v is the speed of an object's kinetic energy

şeklinde tanımlanır. is defined as. Kinetik enerji kütle ile hızın karesinin çarpımı ile doğru orantılıdır. Kinetic energy of mass multiplied by the square of the velocity is directly proportional. Birimi Joule dir. Unit is joule.
Kinetik enerji-hız grafiği şekildeki gibidir. Is as in the form of kinetic energy-speed graphics. Düz bir yolda cisme F kuvveti uygulandığında Objects in a straight path to the applied force F yapılan iş cismin kinetik enerji değişimine eşit olur. kinetic energy is equal to the change of the business object.
 
Potansiyel Enerji Potential Energy
Potansiyel enerjiyi Potential energy yer çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi olmak üzere iki çeşidi incelenecektir. potential energy and potential energy of shots where the two types of flexibility will be reviewed.
Yerçekim Potansiyel Enerjisi Yerçekim Potential Energy
Bu enerji yerçekimi kuvvetinden kaynaklanır. This energy comes from the gravitational forces. m kütleli bir cismi yer seviyesinde h kadar yükseğe sabit hızla çıkarmak için yapılması gereken iş an object with mass m h at ground level to as high as required to work hard to quickly remove
W = F . W = F. h = mg . h = mg. h h
dir. dir.
Yapılan işin enerji değişimine eşit olduğunu biliyoruz. The energy change is equal to the work know.
 
Cisim sabit hızla çıkarıldığı için kinetik enerji değişmemiştir. Kinetic energy has not changed for the object is removed from fixed quickly. O halde yapılan iş Then the work cismin potansiyel enerji değişimine eşittir. object is equal to the potential energy changes. Buna göre Accordingly, yerden h kadar yükseklikte cismin yere göre potansiyel enerjisi where h according to the location of objects in high potential energy
Ep =mg.h Ep = mg.h
bağıntısı ile bulunur. There are relationships with. Burada h yüksekliği Here h height cismin potansiyel enerjisi nereye göre soruluyorsa where the potential energy of object is being asked by oraya olan yüksekliktir. there is the height. Küçük cisimlerin potansiyel enerjisi yazılırken ağırlık merkezinin yeri dikkate alınmaz. Writing the potential energy of small objects is not considered the location of center of gravity. Fakat büyük cisimlerde ağırlık merkezinin yeri değiştirildiğinde cismin potansiyel enerjisi değişir. But the big change is the location of objects in the center of gravity potential energy of the object changes.
 
Türdeş ve m kütleli cismi I. And m mass of homogeneous objects I. durumdan II. case II. duruma getirmek için iş yapılır. To bring the situation to do business. Yapılan iş cismin potansiyel enerjisindeki değişime eşittir. The work is equal to change in the object's potential energy.
Potansiyel enerji değişimi cismin kütle merkezinin değişiminden bulunur. Potential energy change of the exchange center of mass of the object is located. Cisim I. Body I. konumdan II. location II. konuma getirildiğinde is brought into position kütle merkezi h/2 kadar yükselir. mass central h / 2 is up. Buna göre Accordingly, potansiyel enerji değişimi ve yapılan iş potential energy change and the work
  • Net kuvvetin yaptığı iş cismin kinetik enerjisindeki değişme miktarına eşittir. Net force of the business object is equal to the amount of the change in kinetic energy.
  • yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iş the work place against forces shot cismin potansiyel enerji değişimine eşittir. object is equal to the potential energy changes.
Esneklik Potansiyel Enerji Flexibility Potential Energy

Esnek cisimleri denge konumundan ayırmak için iş yapılır ve yapılan iş kadar enerji aktarılır. Flexible work to separate objects from the equilibrium position until the work is done and energy is transferred. Denge konumundaki bir yay x kadar sıkıştırılır ya da gerilirse Equilibrium position of a spring is compressed or the stress is up to x yayda enerji depolanır. energy is stored in the spring. Daha önce öğrenildiği gibi As previously learned yay x kadar sıkıştırılır ya da gerilirse yayın geri çağırıcı kuvveti are compressed or broadcast until the stress is spread x recalled's power
F = – k . F = - k. x olur. x happens.

k : Yay sabiti olup yayın cinsine ve uzunluğuna bağlıdır. k: Sagittarius is hard to breed and depends on the length of broadcast.
x kadar sıkıştırılan ya da gerilen yayda depolanan esneklik potansiyel enerji x or backward until the spring is compressed the potential energy stored in the flexibility
 

bağıntısı ile bulunur. There are relationships with. Yaydaki uzama ya da sıkışma arttıkça depolanan enerjide artar. Elongation or compression in the spread, the increase in stored energy.

Sürtünmeden Dolayı Isıya Dönüşen Enerji Return to heat due to friction with the energy

Sürtünmeli bir ortamda hareket eden cisimlere sürtünme kuvveti uygulandığını öğrenmiştik. The object moves in an environment with friction friction force had been applied learning. Tekrar hatırlayalım. Let us remember again. Sürtünme kuvveti yüzeyin cisme gösterdiği tepki kuvveti ile doğru orantılıdır. Friction forces on the surface of the object shown by the reaction force is directly proportional. Ayrıca yüzeyin cinsine yani sürtünme katsayısına bağlıdır. In addition to the type of surface friction that is dependent katsayısına. Hareket halindeki bir cisme uygulanan sürtünme kuvveti fs = k . Applied to an object in motion the friction force fs = k. N bağıntısından bulunur N is found from the relations

Sürtünme kuvveti hareketi engelleyici özelliği olduğu için cisimlerin mekanik enerjilerini azaltıcı etki yapar. Friction forces movement of the blocking properties of objects that makes mechanical energy mitigating effect. Azalan mekanik enerji kadar enerji Mechanical energy as decreasing energy ısı enerjisine dönüşür. is transformed into heat energy.
Isı enerjisine dönüşen enerji iki yoldan bulunur. Converted into heat energy includes the energy of two ways.

1. 1. İki nokta arasında hareket eden cismin Move between two points of the object sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerjisi The energy converted to heat due to friction her iki noktadaki mekanik enerjiler arasındaki farktan bulunur. The difference between two points each from the mechanical energy is available. Cismin ilk enerjisi E1 Object of the first energy E1 son enerjisi E2 ise the final energy E2 sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji The energy converted to heat due to friction
Eısı = E1 – E2 den bulunur. Eısı = E1 - E2 is also available.

 
2. 2. İlk ve son durumdaki mekanik enerjiler bilinmiyor The mechanical energy of the first and last condition is not known fakat sürtünme kuvveti ile yer değiştirme biliniyorsa but the friction force is known to replace ısıya dönüşen enerji sürtünme kuvvetinin yaptığı işe eşit olur. converted to heat energy of friction forces will be equal to the task.
Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş The work of friction forces
Eısı = W = fs . Eısı = W = fs. Dx dir. Dx dir.
Buna göre Accordingly, sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji The energy converted to heat due to friction sürtünme kuvveti ve yer değiştirme miktarı ile doğru orantılıdır. friction force and is directly proportional to the amount of shift.
ENERJİNİN KORUNUMU Conservation of energy
Bir sistemdeki enerji; kinetik ve potansiyel gibi çok farklı türler halinde bulunabilir. Energy in a system, such as kinetic and potential can be found in many different types. Bu enerji türleri kendi aralarında dönüşüme uğrayabilir. These types of energy conversion may be among them. Örneğin elektrik enerjisi ütüde ısıya For example, electrical energy into heat in the iron ampülde ışığa light bulb çamaşır makinesinde hareket enerjisine dönüşür. the motion energy is converted to washing machines.
Enerji kaybolmadan bir türden başka bir tür enerjiye dönüşür. From one type to another type without loss of energy is converted to energy. Toplam enerji daima sabittir. Total energy is always constant. Toplam enerji sabit ise Total energy is constant bir tür enerji azalırken başka bir tür enerji aynı oranda artar. one type to another type of energy, while low energy in the same ratio increases.
1. 1. Sürtünmelerin ihmal edildiği sistemlerde kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı sabittir. Kinetic and potential neglect of friction in the system total energy is fixed. Sürtünme olmadığı için ısıya dönüşen enerji olmaz. Friction is not converted to heat energy is not. Mekanik enerji toplam enerjiye eşittir. Mechanical energy is equal to the total energy.
Etop = Ek + Ep = sabit = Additional + Ep = constant Etop
Kinetik enerjideki artış Kinetic energy increases potansiyel enerjideki azalışa ya da decrease in potential energy or kinetik enerjideki azalış decrease in kinetic energy potansiyel enerjideki artışa eşittir. potential energy is equal to the increase.
2. 2. Sürtünmenin olduğu sistemlerde mekanik enerji (Ek + Ep) sabit değildir. Mechanical energy to friction in the system (Annex + Ep) is not constant. Zamanla mekanik enerji azalır. Over time, mechanical energy is reduced. Azalma miktarı kadar enerji Decrease up to the amount of energy sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüşür. is transformed into heat energy due to friction. Toplam enerji ise sabittir. Total energy is constant.
Etop = Ek + Ep + Eısı = sabit Additional + Ep + Etop = Eısı = constant

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=