ISLAND COURSE
  Compounds and formulas
 

Of atoms of different elements come together in certain proportions to make a link to a new and pure substances are called compounds.
Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerden tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Compounds from their constituent elements are completely different physical and chemical properties.
Bileşikler moleküler yapıda olabilecekleri gibi, olmayabilirler de. Compounds such as molecular structure may be, may not be too. Örneğin su, su moleküllerinden oluşur. For example, water consists of water molecules. Çünkü suyu oluşturan hidrojen ve oksijen arasında kovalent bağ vardır.( amonyak, karbondioksit, basit şeker, kükürtdioksit gibi.) Because hydrogen and oxygen to create water has covalent bonds. (Ammonia, carbon dioxide, a simple sugar, such as kükürtdioksit.)
Bileşikler moleküler yapıda değilse, bileşiği oluşturan atomlar arasında iyonik bağ vardır. Is not in the molecular structure of compounds, ionic bonds between atoms constituting the compound are available. Bu tür bileşiklere iyonik yapılı bileşik denir. This type of compounds are called ionic compounds built. İyonlar yığınlar halinde düzgün bir örgü oluşturur. Ions in the bulk creates a uniform lattice.


( kalsiyumoksit, sodyumiyodür gibi.) (Kalsiyumoksit, such as sodyumiyodür.)
Bileşikler içerdikleri elementlere göre adlandırılır. According to the elements they contain compounds called. Bileşikleri göstermek için element sembollerini kullanırız. We'll use to show a compound element symbols. Bunlara formül denir. These formulas are called. Bir bileşik formülünde, o bileşiği oluşturan elementlerin sembolleri ve o elementin atomlarından kaç tane olduğu yazılır. A compound of the formula, the symbols and elements that create compounds that have many elements of the atom is written. Örneğin: For example:
CO de 1 karbon atomu, 2 oksijen atomu, CO de 1 carbon atom, 2 oxygen atom,
HCI’de 1 hidrojen atomu, 1 klor atomu, HCI'de 1 hydrogen atoms, 1 chlorine atom,
CHO ‘da 6 karbon, 12 hidrojen, 6 oksijen atomu vardır. CHO at 6 carbon, 12 hydrogen, 6 oxygen atoms are.
Saf maddeler Pure substances
Her yerinde aynı özelliğe sahip olan maddelere saf madde denir. Each place has the same features as the pure substances are chemicals.
Saf maddeler aynı cins atom yada moleküllerden meydana gelir. Pure substances of the same species occurs atoms or molecules.
Saf maddelerin öz kütle, çözünürlük, öz ısı, erime noktası ve kaynama noktası gibi ayırt edici özellikleri vardır. Pure substances, self-mass, resolution, self-heating, melting point and boiling point as there are distinctive features.
Saf maddeler, kendi içinde element ve bileşik olarak iki kısma ayrılır. Pure substances, in itself is divided into the two elements and compounds.
1.Element 1.Element
2.Bileşik 2.Bileşik
Element: Aynı cins atomlardan meydana gelen maddeye denir. Element: substance that occurs to the same species of atom is called.
Elementler fiziksel veya kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılmaz. Elements of physical or chemical means is divided into more simple substances.
Genel olarak elementler kimyasal özelliklerine göre metal, ametal ve soy gazlar olmak üzere üçe ayrılır. In general, according to the chemical properties of elements metal, nonmetallic, and robbed the three gases are separated.

Bileşikler: İki ya da daha fazla cins atomdan meydana gelen saf maddeye denir. Compounds: Two or more species of atoms to occur is called the pure substance.
Bileşikler; Compounds;
Elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle meydana gelir. It occurs to combine elements in certain proportions.
Kendisini oluşturan elementlerin özelliklerinden tamamen farklı özellik taşır. Create your own completely different properties from the properties of the element moves.
Kendilerini oluşturan elementlere kimyasal yollarla ayrıştırılabilir. To make up their chemical elements can be parsed by the way.

Bileşiklerin Ayrıştırılması: Decomposition of the compound is:
Elementler daha basit maddelere ayrıştırılamaz. Elements can be decomposed to simpler substances. Ancak bileşikler kendilerini oluşturan elementlere veya daha basit bileşiklere ayrıştırılabilirler. However, the elements or compounds they generate can be split to more simple compounds. Fakat bu karışımlarda olduğu gibi fiziksel yöntemlerle olmaz. But as in this mix is not by physical methods.
Bileşikler kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılabilirler. Through chemical compounds can be decomposed to components.

1. 1. Isı ile ayrıştırma: Heat and parsing:
Bazı bileşikler ısıtıldığında kimyasal değişmeye uğrayarak daha basit maddelere ayrışabilirler. Some compounds are heated to stop to change a simple chemical substances can decompose.

Örnek: Civaoksit ---> Civa + Oksijen Example: Civaoksit ---> Mercury + Oxygen

2. 2. Elektrik enerjisi ile ayrıştırma (Elektroliz) Electrical energy and parsing (Electrolysis)
Elektroliz kaplamacılıkta yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Electrolysis is a method widely used in plating.
Elektrolizle bir bileşik kendisini oluşturan elementlere ayrıştırılabilir. Create a composite element of electrolysis itself can be parsed.
Örneğin su elektrolizle ayrışabilen bir bileşiktir. For example, a compound is decomposed by water electrolysis.

Elektroliz.Su---> Hidrojen + Oksijen Elektroliz.Su--> Hydrogen + Oxygen

Element, Bileşik ve Karışımın Özellikleri Elements, Compounds and Mixtures Features

ELEMENT BİLEŞİK KARIŞIM ELEMENT COMBINATIONS KARIŞIKElementlerden Bileşik Oluşturulması Creating Elements and Compounds
Elementlerin birleşerek bileşik oluşturmasına sentez denir. Elements combine to create the compounds are synthesized. Hidrojen ve oksijenin birleşmesiyle su oluşur, bu olaya suyun sentezi denir. Hydrogen and oxygen combine with the water occurs, this event is called the synthesis of water.
Bitki yapraklarında ışıkla gerçekleşen su ve karbondioksitin birleşmesi olayına fotosentez denir. Plants with leaves that occur in light water and carbon dioxide in the event the merger is called photosynthesis.

• Elementler bileşik haline gelirken kendi özelliklerini kaybederler. • Elements and compounds lose their features when it becomes. Yeni özelliklerde madde oluşur. New features in the article occurs.
• Elementler bileşik oluştururken belli oranlarda birleşirler. • Elements and compounds are combined in creating a certain proportion.
• Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımaz. • Compounds that do not carry the characteristics of their constituent elements.

Demir + Kükürt ısı Demir sülfür Iron + Sulfur heat iron sulfur

Demirsülfür kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşımaz Örneğin mıknatıs demir tozlarını çekerken demir sülfür bileşiğine etki etmez. Create a self-bearing properties of the substance Demirsülfür does not, for example, the magnet attracts iron dust does not impact on the iron sulfur compounds.

Kömürün yanması: Coal to the next:
Kömür karbon içerir, kömürün oksijenle yanması sonucunda karbondioksit oluşur. Coal contains carbon, carbon dioxide is formed as a result of coal to the oxygen side. Karbondioksit bir bileşiktir. Carbon dioxide is a compound.
Karbon + Oksijen Karbondioksit Carbon + Oxygen Carbon dioxide

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=