ISLAND COURSE
  Electrification
 

Electrically recorded information about the first, Christ extends up from the previous year. Filozof Thales çuha parçasına sürtünmüş kehribarın küçük cisimleri çektiğinden söz etmiştir. Philosopher Thales piece of cloth to rub the amber attracted small objects that were mentioned. Rönesans dönemine kadar bu olayın nedeni açıklanamamıştır. The cause of this incident until the Renaissance period, is not open. Daha sonraki yıllarda yapılan deneyler kehribardan başka bazı maddelerinde aynı davranışı gösterdiğini ortaya koymuştur. In later years, the experiments show the same behavior in amber other than some articles that have been revealed. Bugün bu olaylar maddenin elektrikli yapısı ile açıklanmaktadır. Today, the events of the electrical structure of matter are described with.
Elektriklenme çeşitleri 4 gruba ayrılır. The group is divided into 4 kinds Electricity. Bunlar; These are:
• Sürtünme İle elektriklenme • Friction electrification with
• Elektroskop • electroscope
• Dokunma ile elektriklenme • the power of touch
• Etki ile elektriklenme • Impact of electricity with
A) Sürtme ile elektriklenme A) frictional electrification with
Saçlarınızı temizken taradığınızda tarakla saçlarınız arasında elektriklenme olur. When you scan a clean hair between hair rake is electrification. Kazağınızı çıkartırken bazı çıtırtılar duymuş ve kıvılcım atlaması görmüş olmalıyız. Removing some of you have heard of Kazakh crunch should be seen and spark to jump. Petrol tankeri arkasında yere sürtünen bir zincir dikkatimizi çekmiştir. Oil tanker in the back our attention to the friction was a chain. Çünkü her yerde görüldüğü gibi burada da elektriklenme olmuştur. As you can see everywhere here because of the power was. Sürtünme ile elektriklenmeyi bir deneyle açıklayalım. Friction experiments with an interested in electricity explains.
Deney: Experiment:
1. 1. Bir kağıt parçasını ufak kırpıntılara ayıralım. Let the small piece of paper into a rag.
2. 2. Cam çubuğu ve ebonit çubuğu, ipekli ve yünlü kumaşa ayrı ayrı kağıt kırpıntılarına yaklaştıralım. Glass rod and the ebonite rod, silk and wool fabric closer to the individual to do the paper clippings.
3. 3. Cam çubuğu ipekli kumaşa, ebonit çubuğa yün kumaşa sürterek kağıt kırpıntılara tekrar yaklaştırdığımızda bir elektriklenme meydana gelir. Glass bar silk fabric, wool fabric ebonite rod rubbed the back of the paper clippings is an electrical enable closer occurs. Sürtme ile elektriklenen ebonit çubuğun kağıt kırpıntılarını çektiğini görürüz. Friction with the power off to the scrap of paper that we can see that the ebonite rod.
Cam, plastik ,ebonit, kehribar gibi cisimler ipek veya yün parçasına sürtündüğünde hafif cisimleri çekme özelliği kazanırlar. Glass, plastic, ebonite, amber objects, such as wool, silk or lightweight objects that capture feature piece friction win. Bu şekilde ortaya çıkan elektrik yüklerine durgun(statik) elektrik, bu özelliği kazanan cisimlere de ‘elektriklenmiş cisimler’ denir. In this way, the resulting electricity to downloaded stagnant (static) electricity, this feature of the winning object is' electrified objects' is called.
Herhangi bir şekilde bir madde üzerinde toplanmış olan elektrik yüküne durgun(statik) elektrik denir. If an item in a way that meets the electrical load on the stagnant (static) electricity is called. Madde üç yolla durgun elektrikle yüklenebilir. Article can be downloaded in three ways electricity stagnant.
1. 1. Sürtünme ile Friction with the
2. 2. Dokunma ile Touch with
3. 3. Etki ile With Impact
Elektrik yüklü iki cam çubuğun, yüklü iki ebonit çubuğun birbirini ittiğini, ancak yülü cam çubukla ebonit çubuğun birbirini çektiğini görürüz o halde cam ve ebonit çubuğun yükleri farklı olmalıdır. Electric installed two glass bar, installed two ebonite rod push each other, but engage each other yülü glass bars see ebonite rod then loads of glass and ebonite rod must be different. Buda bize iki farklı yükün olduğunu gösterir. Buddha tells us that two different load. Biri cam çubukta olan elektrik türü, diğeri plastik veya ebonit çubukta oluşan elektrik türüdür. Glass bar is one of the electric type, other types of electricity is generated in plastic or ebonite rod. Elektrikle ilgili ilk deneyleri yapan Benjamin Franklın sürtme sonucu cam çubukta oluşan elektrik yüküne pozitif (+) ebonit çubukta oluşan elektrik yüküne negatif (-) elektrik yükü adını vermiştir. From the first experiments related to electricity as a result of Benjamin FRANKLIN rubbed on a glass rod to the electrical load, positive (+) ebonite bar to the electrical load, negative (-) gave the name of electricity load.
Sürtme ile elektriklenen diğer maddeler de ya camdaki gibi pozitif yada ebonitteki gibi negatif yükle yüklenir. Friction with other substances in electrical or glass as in the positive or negative, such as the load is loaded ebonite. Aynı beze sürterek yüklenmiş iki can çubuğun yada iki ebonit çubuğun birbirini itmesi, aynı cins elektrikle yüklü cisimlerin birbirini ittiğini gösterir. Two can be installed by the same glands rubbed ebonite rod bar or two of each other it is the same breed with each other it shows the power of the object loaded. Öte yandan yüklü ebonit ve cam çubukların birbirini çekmesi zıt yükle yüklü cisimlerin birbirini çektiğini belirtir. On the other hand, ebonite and glass bars installed opposite each other to attract each other and take a load indicates that the object loaded. Sonuç olarak; Aynı işaretli yükle yüklenmiş cisimler birbirlerini iter, zıt işaretli yükle yüklenmiş cisimlerde birbirlerini çeker. As a result, the sign is installed install it objects to each other, pull each other in opposite sign installation loaded objects.
B) Elektroskop B) electroscope
Elektroskop bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklü ise yükümün cinsini bulmak için kullanılan araçtır. Electroscope is an object installed, installed the tools used to find the type of liability is. Bu araç cam kap içinde duran metal çubuğun ucuna asılmış iki metal yaprak ve diğer ucunda metal bir küreden (veya levha) oluşmuştur. This means standing in a glass container suspended at the end of the two metal sheets of metal bar and a metal sphere at the other end (or plate) was formed. Elektroskop yüksüzken metal yapraklar kapalıdır. Electroscope leaves metal load is off. Herhangi bir yolla elektroskopu yükleyecek olursak yapraklardaki aynı tür yükler birbirlerini iteceklerinden yapraklar açılır. Any way, it will install elektroskopu each other it will install the same type of leaves and leaf drop. Elektroskoptaki yük miktarı arttırılırsa yapraklar daha çok açılır. The load is increased the amount of leaf electroscope more opens. Negatif yükle yüklenmiş bir elektroskopun topuzuna parmağımızla dokunursak negatif yükler vücudumuz üzerinden toprağa akar, elektroskop nötr haline gelir ve yaprakları tamamen kapanır. Negative uploaded installation we tap our fingers on the ball elektroskopun negative loads to the earth through our body flows, electroscope becomes neutral and leaves are completely closed. Pozitif yüklü elektroskopa parmağımızla dokunursak negatif yükler topraktan elektroskopa geçer ve yapraklar kapanır. Positive negative loads, we touch with our fingers elektroskopa installed from soil and leaves elektroskopa passes are closed. Bu olaya elektroskopun boşalması denir. This event is not discharged elektroskopun.
C) Dokunma ile elektriklenme C) with the power of touch
Sürtme ile elektriklenmede sürtülen cisimlerden birimden sökülen elektronlar diğerine geçerek ona negatif yüklenmesini sağlarken elektronu sökülen cisimde pozitif yükle yüklenir. The object of power unit with friction from rubbing dismantle them by the electrons move to the other providing a negative loading in the positive electron undo install the objects are loaded. Bunu bir deneyle açıklayalım. We'll explain experiments.
Deney: Experiment:
1- Ebonit çubuğu yünlü kumaş parçasına sürtüp nötr elektroskopun topuzuna dokunduralım 1 - ebonite rod rubbed piece of woolen cloth and let neutral elektroskopun touch knob
2- Ebonit çubuğu elektroskopun topuzundan uzaklaştıralım. 2 - Let's move away from the ball elektroskopun ebonite rod.
3- Elektroskopun yapraklarını gözleyelim. 3 - Let us observe Elektroskopun leaves.
Yüklü bir cismi nötre bir elektroskopun topuzuna dokundurduğumuzda yaprakların açıldığını gözleriz. Installed on a neutral object touching a ball elektroskopun eyes that will enable the opening of the leaves. Bunun nedeni negatif yüklü ebonit çubuktan elektroskopa yük (elektron) geçişi olması ve yaprakların aynı yükle yüklenerek birbirlerini itmesidir. The reason for this negative ebonite rod installed from the load elektroskopa (electrons) to the transition and leaves it to each other by installing the same load.
Ebonit çubuk uzaklaştırıldığında yaprakların açık kalması, dokunma ile elektriklenmenin kalıcı olduğunu gösterir.Elektrikle yüklü bir cisim, nötr başka bir cisme dokundurulursa yüklü cisimdeki fazla elektronların bir kısmı, nötr cisme geçerek onu da negatif yükle yükler. Ebonite rod is out of the leaves remain open, with the power of touch is gösterir.Elektrikle permanently installed an object, touching a neutral object is another object installed some of the more electrons, the neutral object to load it loads the negative. Kendisinde ise aynı miktar negatif yük azalması olur. Own the same amount of load reduction is negative. Toplam yükte değişme olmaz. Total load not to change. Bu cisimler birbirlerinden ayrıldıklarında herikiside negatif yükle yüklenmiş olur. These objects separated from each other, they will upload load herikiside negative. Bu şekilde dokunma sonucu oluşan yükler kalıcıdır. In this way, the result of tapping loads are permanent.
Yüklü bir cismin yükü yada nötr diğer bir cisme dokundurulunca yük alışverişi olur. Load of an object or other installed neutral exchange of an object is loaded touch. Cisimler özdeş ise toplam yükü eşit olarak paylaşırlar. As identical objects share the same total load. Farklı büyüklükte iseler toplam yükü büyüklükleri ile orantılı olarak paylaşırlar. Different size with the size of the total load is proportional to the share. Dokunma öncesi cisimlerdeki toplam yük, dokunmadan sonraki toplam yüke eşittir. The touch of the total pre-installed object, the total load is equal to the next without touching.
D) Etki ile elektriklenme D) Effect of electrical and
Elektrikle yülü ebonit yada cam çubuk küçük kağıt parçalarına veya elektrik sarkacındaki küreye yaklaştırıldığında bunları çeker. Ebonite or glass rod with a small piece of paper yülü electricity or electric pendulum is closer to the sphere takes them. Bu durum cisimlerin sürtme yada dokunma olmadan da birbirlerini etkilediklerini gösterir. This case the object without touching or rubbing of each other and that they will affect.
İletken bir cismin, yüklü bir cisim yardımıyla dokunmadan elektrikle yüklenmesine ‘etki ile elektriklenme’ veya ‘elektrostatik indüksiyon’ denir. Conductor of an object, installed with the help of an object without touching the electric load 'with the power of influence' or 'electrostatic induction' is called. Etki ile elektriklenmede yüklü cisimle nötr cisim birbirine dokunmadığından aralarında elektron alışverişi olmaz. Effects of the neutral object installed electricity between objects do not touch each other, do not exchange electrons. Yalnız nötr cismin elektronlarının yerleri değişir. Change the location of the electron is only a neutral object. Yüklü cisim uzaklaştırılırsa elektronlar tekrar eski yerlerine döner. Electrons away from the object is installed again revert to the old place. Bu şekilde cisim yine nötr haline gelir. In this way, the object becomes neutral again.
Elektrikli bir cismin nötr iletken bir cismi çekmesi An object is an object of the neutral conductor of electrical draw

ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ The TYPES OF ELECTRIC

Elektriklenme Çeşitleri Bir cisim elektrikle yüklenmesi demek,onun atomlarından elektron sökerek merkezine veya atomlarına dışarıdan elektron eklemek demektir.Cisimleri Elektrikle yüklemenin çok çeşitli yoları vardır.Bu yollardan sadece 3’ünü bilmemiz yeterlidir. Types of Electrical Installation of electricity means an object, then the center of the atom or disassembly of the electron-electron atoms from outside the installation to include a wide variety of electrical outlets demektir.Cisimleri vardır.Bu enough to know the path is only -3.
Bunlar: These include:
1-Sürtünmeyle Elektriklenme 1-rubbing with a power of
2-Dokunmayla Elektriklenme 2-touch of electricity to
3-Etkiyle Elektriklenme 3-Impact of the Electricity

1-SÜRTÜNME İLE ELEKTRİKLENME: Günlük yaşantımızda kazağımızı çıkardığımızda veya saçlarımızı tararken çıtır çıtır sesler duyarız.Bunlar cisimlerin sürtünmeyle elektriklenmesinin sonucudur. 1-THE ELECTRIC friction will remove our sweaters in our daily lives, we or our hair, the friction when scanning objects with crisp sound duyarız.Bunlar be electricity is the result. Yünlü bir kumaşı bir cam parçasına sürttüğümüzde,cam elektron kaybederek (+) yüklenir,kumaş bu elektronları alarak (-) yüklenir. A piece of glass rubbed with a woolen cloth, the glass to lose electrons (+) is installed, the fabric of the electrons (-) is installed. İkinci bir örnek olarak ipek kumaşa sürtülen cam çubukta cam (+) İpek ise (-) yüklenir.Demek ki,birbirine sürtülen maddeler eşit ve zıt işaretli yüklenirler.Sonuçta iki elektrik yükü mevcuttur.Bunlardan elektron alan (-) yüklü,Elektron veren ise (+) yüklüdür. As a second example, silk fabric rubbing on the glass bar, glass (+) and Silk (-) yüklenir.Demek they rubbed each other the items marked yüklenirler.Sonuçta two equal and opposite electric load mevcuttur.Bunlardan electron field (-) is installed, the electron is ( +) is installed.

2-DOKUNMA İLE ELEKTRİKLENME: Yüklü bir metal yüksüz diğer bir metale dokundurulursa,yükün bir kısmı ona geçer ve kendisi ile aynı yükle yüklenir.İletkenler birbirine dokundurulduğunda geçen yükler aslında negatif yüklerdir.Çünkü pozitif yükler çekirdek demek olduğundan,bunların taşınması maddenin olduğu gibi taşınması demektir. 2-TOUCH WITH ELECTRICITY is to: Installed a metal load to the other metal is touched, a portion of the burden passed to him and he yüklenir.İletkenler install the same to each other is touching the load in fact negative yüklerdir.Çünkü positive means to load the kernel, the transportation of these materials as well as the transportation means . Dokunma ile yüklenmede cisimlerin yükleri nasıl paylaşacakları,tamamen cismin fiziksel ve geometrik yapısına bağlıdır.Elektrikle yüklü cisimler birbirine dokundurulduğunda,üzerinde dengelenmemiş(fazla)yükü pay ederler.Bu paylaşma olayı küresel cisimlerin yarı çapları ile doğru orantılıdır. Installed with the touch of objects installed how to share, fully object to the structure of the physical and geometrical objects installed bağlıdır.Elektrikle touch each other, it is not on the balance (over) load sharing ederler.Bu share of the global event object with half of the diameter is directly proportional. Özet olarak; a) Dokundurulan cisimler özdeş ise yükü aralarında eşit bölüşürler. In summary, a) touch the load between the identical objects are divided evenly. b) Birbirine değdirilen cisimler eğer küresel yapıdaysa,başlangıçtaki net yükü,yarıçaplarıyla doğru orantılı olarak bölüşürler. b) if the global structure of objects that are touching each other in the initial load of the net, with a radius proportional to the split. Örnek olarak;başlangıçta dokundurulan kürelerden birinin yarıçapı diğerinin iki katıysa,net yükten küçük olan diğeri iki pat alır.Yani toplam yük üçe bölünür.Biri küçük küreye,ikisi büyük küreye verilir. As an example, initially one of the radius of the sphere is touching the other two times, the net load is smaller than the total load that the other two pat alır.Yani three bölünür.Biri to small sphere, large sphere will be given to both. c) İşaretleri farklı küreler birbirine dokundurulursa öncelikle nötrleşme olayı görülür.Kalan yük pay edilir. c) sign is different spheres touch each other first event of the neutral görülür.Kalan shares are installed. ÖRNEK: İpek ipliğe bağlı,(-) yüklü iletken bir kürecik,,yüksüz iletken bir silindirin içine sarkıtılıyor.Kürecik,silindirin dibine değdikten sonra,silindirin iç ve dış yüzeyleri ile küreciğin üzerindeki yük dağılımı nasıl olur? EXAMPLE: Silk yarn attached to, (-) conductors installed a globule, load conductor to the inside of a cylinder sarkıtılıyor.Kürecik, touching the bottom of the cylinder after cylinder with inner and outer surface load distribution on the sphere How is that possible? ÇÖZÜM: (-) yüklü iletken kürecik silindirin dibine değince silindire elektron geçer.Elektron yükleri cisimlerin dış yüzeylerinde dağıldığından,elektron silindirin dış yüzeyine dağılır. SOLUTION: (-) installed on the bottom of the cylinder touching the conductor globule electrons to the reels in the outer surface of objects scattered geçer.Elektron loads, the electrons are scattered to the outer surface of the cylinder. İletken bir cismin içerisinde oyuk varsa ve bu oyuğa yüklü bir cisim içten değdirilirse tüm yük oyuk cismin dış yüzeyine dağılır.Dokunan cisim de ise hiç yük kalmaz. If you have an object inside the hollow conductor, and an object loaded into the cavities is worth all the installed internally to the outer surface of the hollow body is also no load dağılır.Dokunan not object. NOT: Yüklü metal küre,metal kutuya içten değdirilince yükler hemen metal kutunun dış yüzeyine kaçar.Yani metal kürede hiç yük kalmaz.Bu sonuç;metal kutunun önceden yüklü olup olmadığına bağlı değildir. NOTE: Installed metal sphere, metal box metal box just outside of içten worth loads surface installed kalmaz.Bu no results kaçar.Yani metal sphere, metal box is not connected to whether or not pre-installed. UYARI:Dokunma ile elektriklenmede cisim(küre,elektroskop vb.),dokun durulanın yükünün aynı işaretlisi bir yükle yüklenir. WARNING: electricity by touching objects (spheres, electroscope, etc..), Touch a clarification from the burden of installing the same sign will be installed.

ELEKTROSKOP: Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını,elektrikle yüklü ise cismin hangi cins elektrik yükü ile yüklü olduğunu anlamaya yarayan basit elektrik aletidir. Electroscope: an object of the electricity is installed, the installed power of the object which is loaded with sex to understand electricity load for the simple power tools. Elektroskopun yapısında;bir ucunda altın veya alüminyumdan yapılı İki yaprak ve diğer ucunda ise metal bir küre ve metal bir çubuk vardır. Elektroskopun structure, one end or the bottom two leaves and the other end is built of aluminum metal is a sphere and a metal bar. Bu sistem yaprakları görebilmek ve onları hava esintisinden korumak için bir muhafaza içerisine yerleştirilmiştir.Elektroskop yüksüz olduğu vakit yaprakları kapalıdır. This system can see the leaves and a shield to protect them from the breeze in the air-load the time leaves are closed yerleştirilmiştir.Elektroskop. Yüklendiği zaman yapraklar aynı elektrik yükü ile yükleneceğinden birbirini iterek açılırlar.Yaprakları(-) yükle yüklenmiş elektroskopa,(+) yüklü cam çubuk dokundurulduğunda yapraklar kapanır. When the leaves with the same electrical load is being installed to each other it will be installed açılırlar.Yaprakları (-) installation is installed elektroskopa, (+) will be installed off the leaves that touch the glass bar. Eğer elektroskop (-) yük ile yüklenmiş ise,bu (-) yüklü elektroskopun baş topuzuna (+) yüklü cam çubukla dokunacak olursak yapraklar kapanır.Çünkü zıt elektrik yükleri birbirini çekeceğinden yaprakları kapatır. If the electroscope (-) is loaded with freight, the (-) installed on the mace head elektroskopun (+) installed glass bars will be touching each other leaves kapanır.Çünkü opposite electrical load from the leaves pull off. ÖRNEK: Negatif yüklü bir elektroskopa,pozitif yüklü bir çubuk yaklaştırılıyor. EXAMPLE: one loaded elektroskopa Negative, positive approach is a bar installed. Yapraklarının durumu ne olur.? What happens to the leaves.? ÇÖZÜM: Zıt yükler birbirini çekeceğinden yapraklardaki (-) yüklerin bir kısmı (+) yüklü çubuk tarafından elektroskopun topuzuna doğru çekilir.Bu durumda yapraklarda (-) yükün azalması olur.yapraklar tam kapanmaz ama biraz kapanır. SOLUTION: Zıt loads attract each other in the leaves (-) loads a part (+) installed by elektroskopun bar leaves the ball in towards çekilir.Bu (-) to decrease the burden, but a little off olur.yapraklar is not fully closed.

3-ETKİ İLE ELEKTRİKLENME: Cam bardaklar üzerinde birbirine dokunan yüksüz ve iletken çubuklar varken sisteme yaklaştırdığımızda sistemde yük ayrımına neden olur. The 3-EFFECTS AND ELECTRICITY: The glass on the load, and conductor rods touch each other when installed in the system enable the system approach can lead to separation. Bu olaya elektrostatik indüksiyon(etki ile elektriklenme) denir. This event electrostatic induction (with the power of influence) is called. UYARI: Etki ile elektriklenmede iletken cisim (küre,elektroskop.. vb.) etki edenin yükünün ters işaretlisi bir yükle yüklenir. WARNING: Effects electrical conductor with the object (spheres, electroscope .. etc..) Effect of the opposite sign of the burden of the installation will be installed. ÖRNEK: Negatif yüklü bir A çubuğunu dokunmayacak şekilde yüksüz bir B çubuğuna yaklaştırdıktan sonra B çubuğunu bir iletkenle bağlayıp tekrar iletkeni kaldırırsak ve sonrada A ve B yi birbirinden uzaklaştırırsak B çubuğunun yükü ne olur? EXAMPLE: A Negative installed not to touch the bar without loading a B bar B After approaching the bar and re-connect with a conductor to conductor, and then we remove the A and B then diverge in the case B bar installed, what happens? B çubuğu topraklandığında A çubuğunun itmesiyle üzerindeki elektronların bir kısmı toprağa gider topraklama kesildiği ve A çubuğu uzaklaştırıldığında B deki (-) yüklerin sayısı azaldığından denge bozulur ve B çubuğu (+) yüklenmiş olur. B bar is grounded on a bar with it a part of the electron goes to the ground soil is cut away and a bar in the B (-) decrease the number of load balancing that is distorted and B bar (+) is installed. Yaklaştırılan cisim (+) yüklü ise nötr cisimdeki (-) yükleri çektiğinden A ucu (-) B ucu (+) yüklenmiş olur. Approaching the object (+) installed in the neutral objects (-) is taking loads of A-end (-) B tip (+) is installed.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=