ISLAND COURSE
  Digestive system
 

According to the content of nutrients, carbohydrates, fat, protein, vitamins, water and minerals has been know as a group. Besin içerikleri büyük moleküllerdir. Nutrient contents are large molecules. Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere parçalanması gerekir. Nutrient content of the cells with large molecules could be used as parts of molecules must be small. Yediğimiz besinler hücrelerimize geçebilecek duruma sindirim işlemi sonucunda gelir. The nutrients that could be passed on to cells in the digestive process is the result.

Sindirim büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesidir. Nutrient content of the cells with large molecules Digestive available is converted into small molecules so. Öyleyse vücudumuzda sindirim nasıl Gerçekleşir? So how digestion occurs in our body? Besinlerin hücrelerimiz tarafından kullanılabilecek kadar küçük parçalar bölerek kana geçişini sağlamak sindirim sisteminin görevidir. Can be used by cells of the nutrients are divided into small parts so as to ensure the transition channel is the duty of the digestive system.
Sindirim çiğnemeyle başlar. Digestion begins with chewing. Besinlerin çiğneme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılması mekanik sindirim dir. With chewing and muscle movement of nutrients to the small parts separation is mechanical digestion. Besinlerin enzim adı verilen bazı salgılar yardımıyla parçalanmasına ise kimyasal sindirim denir. Foods that are called enzymes are secreted with the help of some parts is to be is called chemical digestion.

 

Sindirim: Büyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir. Digestive: United molecular nutrients that are parts of the digestive system organs, the digestive canal is to be able to pass.
Büyük moleküllü besin maddeleri: With large molecules of food:

Karbonhidratlar           ------------------>Glikoz Carbohydrates Glucose ------------------>
Proteinler                    ------------------>Amino asit Protein and amino acid ------------------>
Yağlar                        ------------------>Yağ asidi+ gliserol (gliserin) Fatty acids + glycerol ------------------> oils (glycerin)
Şeklindeki küçük moleküller haline gelerek kana geçerler. Fig become the small molecules pass the channel.


Sindirim faaliyetleri iki çeşittir:  Mekanik sindirim ve Kimyasal sindirim Digestive activities are two types: mechanical digestion and chemical digestion

1) Mekanik Sindirim: Besinlerin sindirim enzimleri kullanılmadan, yalnızca fiziksel olarak – dil, diş, mide, bağırsak hareketleri sayesinde- parçalanıp, küçük parçacıklar haline getirilmesidir. 1) Mechanical Digestion: Food of the digestive enzymes to be used only as a physical entity - tongue, teeth, stomach, bowel movement is through-parts, is to make small particles. Yani besinlerin kesilmesi, parçalanması, mide ve bağırsaklarda salgılanan sular sayesinde boza kıvamına getirilmesidir. So to cut foods, fragmentation, secreted in the stomach and intestine through the water is brought Boza temper.
2) Kimyasal Sindirim: Parçalanmış ve sulandırılmış besinlerin enzimler yardımıyla ( tükürük, mide ve bağırsak öz suları, pankreas ve karaciğer salgılarıyla) kimyasal değişime uğrayıp, yapı taşlarına parçalanmasına denir. 2) Chemical Digestion: Parts and diluted foods with the help of enzymes (saliva, stomach and intestine extracts water, pancreas and liver with secretion) undergo chemical changes and is the cornerstone to the parts. Kimyasal sindirimde mutlaka enzim ve su kullanılır. Digestive enzymes in chemical and water are used always.

 

Kimyasal Sindirimin Özeti Summary of Chemical Digestion

 

Salgılanan Yer Salgılanan Place Sindirdiği Sindirim Sıvısı Intimidation of the Digestive Fluids Besinler Foods
Tükürük Bezleri Of Salivary Glands Tükürük Salivary Karbonhidratlar Carbohydrates
Mide Stomach Mide öz suyu Stomach extracts water Proteinler Proteins
Karaciğer Liver Öd (safra) Choler (bile) Yağlar Oils
Pankreas Pancreas Pankreas öz suyu Pancreas extracts water Karbonhidratlar ,Yağlar ,Proteinler Carbohydrates, Fats, Proteins
İnce bağırsak Small intestine Bağırsak öz suyu Intestine extracts water Karbonhidratlar Proteinler Carbohydrates Proteins

 

Önemli NOT: Important NOTE:

 

* Kimyasal sindirimde enzimlerin besin içerikleri küçük moleküllere parçalanmaktadır. Nutrient content of digestive enzymes in * Chemical parts of molecules are small. Besin içeriklerinin her birinin sindirim sırasında küçük moleküllere parçalanır. Nutrient content of each of the smaller molecules during digestion and is fragmented.

* Beslenme: Hücrelerin canlılığını koruması  ,yeni bileşikler sentezlemesi enerji kaynağı olarak kullanması için dışardan karbonhidrat , yağ , vitamin su ve minerallerin alınması olayıdır. * Nutrition: protecting the vitality of the cells, the new compounds for use as energy sources outside sentezlemesi carbohydrate, fat, vitamin and mineral water is to get the event.

*Bir hücreliler , süngerler vb basit yapılı hücrelerin içindeki besinler kofullarında sindirilir. * A cell and the cell structure of sponges, etc. in simple digestible nutrients are in koful.

* Yutma: besinlerin ağızdan mideye ulaşması olayıdır. * Ingestion of: nutrients into the stomach to reach the mouth of the event. Yutma sırasında soluk borusuna besin kaçmasını önlemek için anlık olarak solunum durur. The windpipe during swallowing to prevent nutrient run by momentarily stops breathing.

 

 

Sindirim Sistemimizi Oluşturan Yapı ve Organlar Digestive System and Body Structure of our Creator

 

Ağız: Besinlerin mekanik sindirimi çiğneme ile gerçekleşir. Mouth: chewing food with mechanical digestion occurs. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ise tükürük içerisinde bulunan enzimler sayesinde başlar. Chemical digestion of carbohydrates and the enzymes in saliva begin thanks.

Yanaklar, dudaklar, küçük dil ve damak tarafından çevrilmiş boşluktur. Cheeks and lips, small tongue and palate is a space surrounded by. Ağızda dişler, dil ve tükürük bezleri bulunur. Teeth in the mouth, tongue and saliva glands are located.
a)Dişler: Dişler besinleri parçalayıp öğüterek mekanik sindirimi başlatır. a) Teeth: teeth grinding foods, and the mechanical parts of the digestive starts. Yetişkin bir insanda 32 tane diş bulunur. There are 32 teeth in the adult human. Bir dişe dıştan bakıldığında taç, boyun, kök olmak üzere üç kısım vardır. A look outside dişe crown, neck, there are three parts to the root.
Taç: Dişin dıştan görünen, beyaz kısmıdır. Crown: look outside of the teeth, the white part. Mine ve dentin tabakaları buradadır. Here is mine, and dentin layers.
Boyun: Taç ile kök arasındaki, diş etlerinin sarıldığı kısımdır. Neck: between the crown and roots, the gums are part of the hug.
Kök: Dişin çene kemiğine yerleştiği kısımdır. Root: the part is placed in the teeth of the jaw bone.
Not: Dentin (fildişi ) tabakasının içinde diş özü bulunur ve canlıdır. Note: Dentin (ivory) layer is located within the tooth substance and is alive. Mine tabakası, sıcak, soğuk ve sert şeylerden çatlar. Mine layer, hot, cold and hard things to knit. Bu çatlağa yerleşen mikroplar dişin çürümesine yol açar. Into cracks in the tooth germs that cause the decay. Çürük, diş özüne ulaşırsa ağrı yapar. Caries, dental pain makes equity reaches.
b) Dil: Ağızda lokmayı çeviren ve dişlere sevk eden kısımdır. b) Language: to bite in the mouth and teeth who is referred to the part. Çizgili kastan yapılmış olup, üzerinde tad alma hücreleri vardır. Made of striped muscle, and cells take on the flavor is. Dil, aynı zamanda konuşma organımızdır. Language, as well as our speech organs.
c) Tükürük Bezleri: Tükürük bezleri yüz kasları arasına yerleşmiş, üzün salkımı şeklindeki bezeler olup, tükürük salgılar. c) salivary glands: salivary glands located between the muscles of the face, upset in the form of a bunch of glands, and saliva is secreted. Tükürük, çoğu sudan ibaret olan bir sıvıdır. Saliva, only the most water is a liquid. İçerisinde mukus, amilaz (pityalin) enzimi ve madensel tuzlar bulunur. In mukus, amilaz (pityalin) are enzymes and mineral salts.
Tükürük bezleri üç tanedir: 1- Kulak altı 2- Dil altı 3- Çene altı. Salivary glands are three: 1 - Ear six 2 - Language of six 3 - Jaw six. Kulak altı bezlerinin iltihaplanması kabakulak hastalığıdır. Gland inflammation of the ear is the mumps disease.

 

Yutak: Besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar.Yutakta sindirim olmaz. Esophagus: Food of the mouth to the esophagus not be transmitted sağlar.Yutakta digestion.


Yemek Borusu: Besinleri yapısında bulunan kaslar yardımıyla mideye iletir.Yemek borusunda sindirim gerçekleşmez. Esophagus: the structure of the food in the stomach muscles to help the digestive iletir.Yemek pipe will not occur.

 

Mide: Besinlerin mekanik sindirimi, midenin kasılıp gevşeme hareketi ile devam eder. Stomach: mechanical digestion of food, stomach and the movement continues to tighten and loosen. Kimyasal sindirim ise mide öz suyu içinde bulunan mide asidi ve enzimler tarafından gerçekleştirilir. Chemical digestion in the stomach extracts water by the stomach acids and enzymes is performed. Böylece, besinler parçalanarak küçük moleküller hâline getirilmiş olur. Thus, the small molecule components of foods can be brought to the case. Proteinlerin sindirimi midede başlar. Digestion of proteins starts in the stomach.

Mide, karın boşluğunun sol tarafında, diyaframın altında yer alan, çaydanlık biçiminde bir torbadır. Stomach, the left side of the abdominal cavity, the aperture in the bottom of the field, tea kettle is in the form of a bag. Mide, üst taraftan mide ağzı (kardia kapakçığı ) ve alt taraftan mide kapısı (pilor kapağı) ile on iki parmak bağırsağına bağlanır. Stomach, upper side of the mouth from the stomach (cardia valve) and the lower part of the pylorus (pylorus cover) and on two fingers are connected to the intestine.
Midenin yapısı üç tabakadır: en dışta zar (periton) , ortada kas, en içte ise mukoza tabakaları bulunur. GERD is the structure of three layers: on the external membrane (peritoneum), of the muscles, the inner layers are located in the mucosa.
Midenin en içindeki mukoza tabakasında bulunan mukoza hücreleri, şekil değiştirerek mide bezlerini oluşturur. In the gastric mucosa cells in the mucosal layer, so by changing the gastric glands creates. Mide bezleri önemlidir çünkü mide öz suyu salgılarlar. Gastric glands are important because they secrete gastric juice extracts.
Mide öz suyunda; hidroklorik asit (HCl), pepsin enzimi ve lap enzimleri bulunur. In essence gastric juice, hydrochloric acid (HCl), pepsin enzymes and enzymes are available lap.
* Hidroklorik asit hem diğer enzimlerin etkinliğini artırır, hem de besinlerle gelen mikropları öldürür. * Hydrochloric acid and increases the effectiveness of other enzymes and nutrients to kill the germs. Midemiz bu asitten etkilenmez çünkü mukoza tabakasının ürettiği mukus mide çeperini korur. Our stomach acids are not affected by this because the mucosal layer of the stomach wall protects mukus produced. Aksi halde mide delinir ve ülser oluşur. Otherwise you will be del stomach ulcers occur.
*Ayrıca mukus sayesinde ve mide kaslarının hareketi sayesinde mideye gelen besinler yumuşar. * Also thanks to the movement of stomach muscles and stomach through mukus the nutrients will soften. Bu da midede gerçekleşen mekanik sindirimdir . This also occurred in the stomach is mechanical digestion.
* Proteinlerin kimyasal sindirimi ilk olarak midede gerçekleşir . * Protein is the first chemical digestion occurs in the stomach. Mide öz suyu, pepsin ve lap enzimleri sayesinde proteinler yapı taşlarına ayrılmaya başlar. Extracts of gastric juice, pepsin and enzymes through lap starts to leave the building blocks of protein.
Midede sindirim besinlerin çeşidine göre 1- 4 saat sürer. Depending on the kind of nutrient digestion in the stomach 1 - 4 hours lasts. Bu süre içinde mide alt kapısı pilor, ara ara açılarak besinlerin, ince bağırsağın on iki parmak bağırsağı kısmına aktarılması sağlanır. During this time the gate gastric pylorus, the opening between the nutrients between the two fingers on the small intestine to the intestine section to be transferred will be provided.


İnce Bağırsak: Yağların kimyasal sindirimi burada başlar. Thin bowel: Oil and chemical digestion begins here. İnce bağırsağa gelen pankreas öz suyu ile yağların, karbonhidratların ve proteinlerin sindirimi tamamlanır. Water to the small intestine and pancreas extracts of fat, carbohydrate and protein digestion is complete. B esinler ince bağırsakta en küçük moleküllerine kadar parçalanır. B inspired to small molecules in the small intestine is fragmented. Bu moleküllerin ince bağırsaktan kan damarlarına geçmesi olayına emilim adı verilir. Molecules from the blood vessels that pass small intestine is called the absorption event. İnce bağırsak, sindirim sistemimizin en uzun bölümüdür. Small intestine, the longest part of our digestive system.

İnce Bağırsak Thin bowel 7- 8 m. 7 - 8 m. Uzunluğunda, 2–3 cm genişliğinde olup, mide kapısından sonra gelen kısımdır. Long, 2-3 cm wide, and the pylorus is the next part. Yapısı mide gibi üç katlıdır: En dışta periton ( zar), ortada kaslar, en içte bağırsak epiteli bulunur. Stomach is three-storey structure: in most non-peritoneal (membrane), of the muscles, the interior is found in the intestinal epithelium.
Onikiparmak bağırsağı: İnce bağırsağın mide ile birleşen ilk kısmına onikiparmak bağırsağı denir. Duodenum: the first part of small intestine to the stomach and duodenum are combined. ( ilk 20 -25 cm’lik (The first 20 -25 cm
kısım) . section). Kıvrımlı bir yapıya sahiptir. It has a serpentine structure. İnce bağırsağın en önemli kısmıdır. Is the most important part of small intestine. Buraya karaciğerin safra salgısı (koledok kanalı ile) ve pankreasın sindirim enzimleri (virsung kanalı ile ) boşaltılır. Here the liver's bile secretion (koledok channel) and the digestive enzymes of the pancreas (virsung channel) is empty.
*Onikiparmak bağırsağında karbonhidrat, protein ve yağların sindirimi gerçekleşir . * In the duodenum carbohydrate, protein and digestion of fat occurs. Yağların sindirimi, karaciğerden gelen safra salgısının etkisiyle ilk kez burada başlar. ( safra bir enzim değildir. Yağları yapı taşına ayırmaz, yağ damlacıklarına dönüştürür.) Of fat digestion, bile secretion from the liver, the first time, here's starts. (Gallstones is not an enzyme. Yağ moved into the structure does not, converts to fat droplets.)
Onikiparmak bağırsağından sonra gelen ince bağırsağın diğer kısımları kıvrımlar yaparak uzanır. After the duodenum of the small intestine extends to other parts of the fold. İnce bağırsağın iç yüzeyinde salgı bezleri ile villus denilen ve sayıları 5 milyonu bulan tümürler vardır. Glands with internal secretion on the surface of the small intestine called the number and the villus of 5 million has found tümür.
Salgı bezleri, karbonhidrat, protein ve yağların sindirimini sona erdirecek enzimler üretir. Kimyasal sindirim ince bağırsakta son bulur . Gland secretion, carbohydrates, protein and fat to the end of the digestive enzymes produces. Chemical digestion in the small intestine ends. Villuslar sayesinde ise emilim yüzeyi artmış olur ve sindirilmiş besinlerin emilimi kolaylaşır. Has increased the absorption surface, and through Villuslar intimidation emilimi easy foods.

İnce Bağırsağının Görevi: Small intestine of the Position: Ağızda kısmen sindirilmiş karbonhidratlar ile midede kısmen sindirilmiş proteinlerin ve sindirimi henüz başlamamış olan yağların sindirimini gerçekleştirmek ve tamamlamaktır. With the carbohydrates in the mouth partially digest in the stomach and digestion of proteins partially intimidation have not started yet to realize and complete the digestion of fat is. Diğer görevi ise, villuslar sayesinde sindirilen besinlerin emilmesini ve böylece kana karışmasını sağlamaktır. Other tasks on the other hand, thanks to villuslar absorption of nutrients that are digestible and thus to provide blood to mix.

Böylece şimdiye kadar anlattığımız süreçte: Thus, we have described so far in the process:
Proteinler                -------------->amino asitlere --------------> Protein amino acids
Karbonhidratlar      -------------->glikoza Carbohydrates into glucose -------------->
Yağlar                    -------------->yağ asidi ve gliserin ( gliserol) e dönüştürülmüş olur. Oils and glycerin fatty acid --------------> (glycerol) to be converted.
Su, mineraller ve vitaminler sindirime uğramazlar. Water, minerals and vitamins do not incur digestion.

Sindirilen Besinlerin Kana Geçmesi Digestibility of the nutrients pass Kana
Besin maddelerinin sindirimi tamamlandıktan sonra dolaşım sistemine aktarılmasına emilim denir. After digestion of nutrients transferred to the circulatory system is called absorption. İki yolla olur: Will be in two ways:
1- Kılcal Kan Damarlarıyla: Glikoz (şeker) , amino asit, mineraller, suda çözünen vitaminler (B ve C ) ve su, villuslar tarafından emilerek, kılcal kan damarlarına geçer. 1 - with capillary blood vessels: glucose (sugar), amino acids, minerals, water-soluble vitamins (B and C) and water, is absorbed by villuslar, capillary blood vessels pass through. Ve kan damarları aracılığıyla önce karaciğere taşınır. Through blood vessels to the liver before and moved. Karaciğerde zehirlerinden arındırılır. The liver is free from the poison. Protein – şeker oranı ayarlanır. Protein - sugar rate is adjusted. Kandaki şeker dengesi sağlanır. Blood sugar balance is provided. Buradan kalbin sağ kulakçığına taşınır. Moved to the right atrium of the heart here.
2- Lenf Yoluyla: Yağ asidi ve gliserin ve yağda çözünen vitaminler (A,D,E,K ), villuslardaki lenf damarlarıyla emilir. 2 - Lymph Through: Fatty acids and glycerine and vitamins dissolve in fat (A, D, E, F), villuslardaki absorbed by lymphatic vessels. Lenf sistemine karışır. Are involved in the lymph system. Bu yolla kalbin sağ kulakçığına taşınır. This way, your heart is moved to the right atrium.
Yağ asidi ve gliserin, lenf damarlarından geçerken üzerleri ince bir protein kılıfla kaplanarak yağ molekülü oluşturulur. Fatty acids and glycerin, while the lymph vessels and passes through a thin oil molecules are created by container Cases protein. Çünkü gliserin alkol özelliği taşır. Because glycerin is alcohol feature. Alkol, hücre zarını erittiğinden doğrudan kana karışması zararlıdır Alcohol, harmful to the cell membrane is involved in the melt has already direct channel


Kalın Bağırsak: Besinler içerisinde kalan su, kalın bağırsak tarafından emilir. Thick bowel: Foods in the remaining water is absorbed by large intestine. Atık maddeler ise sindirim sisteminin son bölümü olan anüse gönderilir. The last part of the digestive system of waste materials are sent to the anus.

 

Kalın Bağırsak İnce bağırsaktan anüse kadar yaklaşık 6 cm çapında, 1,5 m uzunluğunda bir borudur. From the anus to the large intestine about Slim in 6 cm diameter, 1.5 m in length is a pipe. İnce bağırsakla kalın bağırsağın birleştiği yerde kör bağırsak bulunur. Combined with the location of the small intestine in large intestine includes the blind. Kör bağırsaktan çıkan parmak şeklindeki uzantıya apandis denir. The finger-shaped extensions from the blind intestine is called the appendix. Apandisin iltihaplanmasına ise apandisit denir. To inflammation of the appendix is called appendicitis. Kalın bağırsağın dışa açılan kısmına anüs denir. Opening to the outside of the large intestine to the anus is a part.

!!!! ! Kalın bağırsakta kimyasal ya da mekanik sindirim yapılmaz !!!! Chemical or mechanical digestion in the large intestine is not done!

Yalnızca ince bağırsakta sindirilemeyen atıklar buraya taşınır. Only in the small intestine to digest waste that can not be moved. Gelen atıklara karışan su ve mineraller gibi yararlı maddeler emilerek kana verilir. Incoming waste water and minerals into useful substances, such as the blood is absorbed. Arta kalan maddeler, kalınbağırsağın son kısmı olan rektuma gelir ve anüsten dışarı atılır. Art to the remaining substances, kalınbağırsağın last part is the rectum and anus will be dropped out.


Sindirim sisteminin her yerinde bulunan çürükçül bakteriler en çok kalın bağırsakta bulunur. Digestive system anywhere in the large intestine is found in most bacteria saprophyte. Dışkının rengi ve kokusu bu bakterilerden kaynaklanır. The color and smell of feces is caused by this bacteria. Ayrıca kalın bağırsakta yaşayan yararlı bakteriler B ve K vitamini sentezler. Moreover, the beneficial bacteria in large intestine of the synthesis of B and K vitamins.


Anüs: Besin maddelerinin vücudumuz tarafından kullanılamayan bölümü anüs yoluyla atık madde olarak vücuttan uzaklaştırılır. Anus: nutritional substances that can not be used by the body part is removed from the body as waste through the anus.


Sindirime Yardımcı Organlar Assistant to the Digestive Organs

 

Karaciğer: Safra adı verilen bir salgı üretir. Liver: Safra which produces secretions. Safra salgısı bir kanal yoluyla, yağların kimyasal sindirimini gerçekleştirmek üzere ince bağırsağa gönderilir. Bile secretion via a channel, chemical digestion of fat in the small intestine to be sent to perform.

 

Karaciğer Vücudun en büyük organı olup ( yaklaşık 2 kg kadar), karın boşluğunda ve sağ üst kısmında yer alır. The liver is the body's largest organ (about 2 kg up to), abdominal cavity and is located at the top right. Karaciğer sağ lob ve sol lob olmak üzere iki kısma ayrılır. Right and left lobe of the liver lobe is divided into two. Loblarda öd salgısı ( safra ) üretilir. Loblarda secretion of bile (bile) is generated. Karaciğerden ayrılan bir kanal, loblarda üretilen safrayı safra kesesine taşır. A channel separate from the liver, the gall bladder bile in loblarda is produced.
Safra kesesinden çıkan koledok kanalı ise, safra salgısını on iki parmak bağırsağına taşır. Gall bladder duct koledok out of the bile secretion in the bowels move two fingers on. Burada safra salgısı yağları yağ damlaları şeklinde inceltmek ve böylece yağların sindirim yüzeyini artırmak için kullanılır. Here, the oil and oil droplets in the form of bile secretion and thus diminish the surface to increase the digestion of fat is used.
Safra salgısı yavaş yavaş suyunu kaybederse safra taşları oluşur. Bile secretion slowly lose water if the gall stones are formed. Bu durumda koledok kanalı tıkanabilir. In this case, the channel koledok be obstructive. Safra geri emilerek kana karışır ve kan yoluyla dokulara taşınır. Bleeding and blood was absorbed back safra involved moved on through the tissue. Böylece, sarılık hastalığı oluşur. Thus, the yellowing disease occurs.
Karaciğerin Görevleri: Duties of the liver:
Karaciğerin 400 ‘e yakın görevi vardır. The liver of the 400 's mission is near. Bunlardan bazıları şöyledir: Some of these are:
1- Yağların sindirimini hızlandıran ve rektumda zararlı bakterilerin üremesini engelleyen safra sıvısı üretmek. 1 - speed up the digestion of fats and oils in the rectum and prevents harmful bacteria to produce liquid to produce bile.
2- A, D, E, K , B 12 vitaminlerini depolamak, A vitamini üretmek. 2 - A, D, E, F, B 12 to store vitamins, vitamin A to produce.
3- Enerji kaynağımız olan glikozu, karaciğerde glikojen şeklinde depolayıp, insülin hormonu denetiminde kana vermek. 3 - From our energy sources of glucose, in the form of glycogen storage in the liver and the hormone insulin to control the bleeding.
4- Bazı zararlı maddeleri zararsız hale getirmek. 4 - Some harmful substances to disarm.
5- Kanın pıhtılaşmasında görev alan proteinleri üretmek. 5 - to produce proteins of blood clotting mission field.
6- Protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasını düzenlemek. 6 - protein, fat and carbohydrate metabolism to edit. Proteinlerin karbonhidrat ve yağa dönüşmesini sağlamak. Of proteins and carbohydrates into fat to make.
7- Lenf yapımında görevlidir. 7 - Lymph is the construction worker.
8- Proteinlerin parçalanması sonucu açığa çıkan amonyağı, daha az zehirli olan üre haline dönüştürmek. 8 - the result of proteins into the open parts of the ammonia, which produce less toxic to convert into.
9- Yaşlı alyuvarların parçalanması ile açığa çıkan demiri depolamak. 9 - Seniors explained by the fragmentation of erythrocyte iron storage. Ve alyuvar hücresi üretmek. And to produce red blood corpuscle cells.

Pankreas: Pankreas öz suyunu salgılar. Pancreas: the pancreas secreted substance is water. Pankreas öz suyu proteinlerin, karbonhidratların ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştiren enzimler içerir. Extracts of pancreas juice proteins, carbohydrates and fat chemical contains digestive enzymes perform.

Midenin sol alt kısmında yer alır. It is located in the lower left part of the stomach. Uzunca bir yaprağı andırır. A long leaf andırır. Ortasında boydan boya uzanan bir kanal vardır. In the middle there is a channel extending longitudinally. Pankreas hem hormon, hem de enzim salgılayan karma bir bezdir. Pancreas and hormones, as well as a mixed gland enzyme is secreted.
* Pankreas, ince bağırsağın uyarması sonucu öz su salgılar. * Pancreas, small intestine as a result of the warning to self-water discharge. Pankreas öz suyunda lipaz, amilaz ve tripsinojen enzimleri bulunur. Pancreas extracts lipaz in water, and amilaz includes tripsinojen enzyme.
Lipaz, amilaz ve tirpsinojen enzimleri, protein, yağ ve karbonhidrat sindiriminde etkilidir. Lipaz, amilaz and tirpsinojen enzymes, protein, fat and carbohydrate digestion is effective in. Pankreas, bu enzimleri virsung kanalı ile onikiparmak bağırsağına aktarır. Pancreas, these enzymes are transferred to the duodenum with virsung channel.
* Pankreas aynı zamanda insülin ve glukagon hormonlarını salgılar ve doğrudan kana verir. * Insulin and glucagon in the pancreas also secrete hormones and a direct channel to give. İnsülin kandaki şeker oranını azaltıcı etki yapar. Mitigating the effects of insulin makes blood sugar. Glukagon ise kandaki şeker oranını artırıcı etki yapar. Increase the blood sugar effect of glucagon do. İnsülin hormonunun çeşitli sebeplerle yeterince salgılanamaması şeker hastalığına yol açar. Enough of the hormone insulin secreted by various reasons leads to diabetes. Çünkü böyle bir durumda kandaki şeker miktarı yükselir. In such a case because the amount of sugar in the blood are high.

Önemli NOT: Important NOTE:

* Ağızda Mekanik Sindirim: Ağza alınan besinlerin tükürük sıvısıyla ıslatılıp, dişler yardımıyla parçalanması olayıdır. * Mechanical Digestion in the mouth: the mouth to be wet with liquid foods saliva, teeth with the help of the fragmentation events.
* Ağızda Kimyasal Sindirim: Ağza alınan nişastalı besinlere, tükürük sıvısı içindeki pityalin enzimi etki ederek, nişastayı bir çeşit şekere (glikoza ) çevirir. * Chemical Digestion in the mouth: the starchy foods in your mouth and saliva by liquid effect in pityalin enzyme, a kind of starch to sugar (glucose to) translate it. Nişastalı besinlerin ağzımızda tatlanmasının sebebi budur. Starchy foods in our mouth because it is not sweetened. Yani karbonhidratların sindirimi ağızda başlar. That starts at the mouth of digestion of carbohydrates.
* Sindirim sistemi yapı ve organlarına sırası ile ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs dür. * Digestive system structure and order to the organ with the mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus roll.

* Sindirimin sadece midede gerçekleşmez. * Digestive just does not occur in the stomach. Besinlerin ağız ve midede mekanik , ağız, mide ve ince bağırsaklarda ise kimyasal sindiriminin gerçekleşir. Foods in the mouth and stomach mechanical, mouth, stomach and small intestine in the chemical digestion takes place.

* Enzim: Canlılarda meydana gelen kimyasal reaksiyonları hızlandıran protein yapısındaki maddelerdir. * Enzyme: Live in accelerated chemical reactions that occur in the protein structure of matter. Sindirim sırasında kimyasal sindirimde görev alırlar. Take part in the digestion chemical digestion.

*Karaciğer yalnızca sindirimde  görev almaz. Karaciğerin vücuttaki diğer görevleri ise; Zehirli maddelerin zehirsiz hale getirilmesi , A  vitamini sentezlenmesi , kanın pıhtılaşmasını önleyici madde üretimi , yaşlı alyuvar hücreleri parçalama ve fazla karbonhidrat ve proteinleri yağa dönüştürmektir. * The liver does not act only in the digestive. Karaciğer other tasks in the body are; zehirsiz make poisonous substances, the synthesis of vitamin A, blood clotting preventative healing substance production, old red blood corpuscle cells and many parts of carbohydrates and protein is converted to fat.

*Midede karbonhidrat sindirimi görülmez Carbohydrate digestion in the stomach is not visible *
*Ağızda protein sindirimi yoktur. * There is no digestion of protein in the mouth.
*Yağların sindirimi yalnızca ince bağırsakta gerçekleşir. * Oil and digestion occurs only in the small intestine. Ağız ve midede yağ sindirimi olmaz.. Fat digestion in the mouth and stomach are not ..

 


Yukarıdaki şekilde Enzimler , büyük moleküllü karbonhidrat , protein ve yağları  (besin içeriklerini ) küçük moleküllere dönüştürür.Tespihi tanelerine veya tarağı tırnaklarına ayırmak gibi bir olaydır. Enzymes in the above manner, with large molecules of carbohydrates, protein and fat (nutrient content) of small molecules to one or dönüştürür.Tespihi like a comb to separate quotation to the event.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=