ISLAND COURSE
  Urinary System
 


Hücrelerde metabolizma sonucu oluşan artıkların dışarı atılmasına boşaltım denir. Cell metabolism as a result of the discharge is not taken out of now.

Kararlı bir iç ortam oluşmasını sağlayan düzenleyici sistemlerdendir. The regulatory system to create a stable internal environment are. (Homeostaside etkilidir) (Homeostaside is effective)

Bitkilerde özelleşmiş bir boşaltım sistemi yoktur. Plants do not have customized an evacuation system. Bitkilerde çeşitli artıklar değişik yollarla atılır. Plants in different ways various leftovers are discarded. Bitkilerde; Plants;

- Stomalar (gözenek) gündüz oksijen ve gece karbondioksit atar. - Stomalar (pores) and day of oxygen and carbon dioxide at night is. Suyu gece ve gündüz atar. Water is at night and day.
- Lentiseller (kovucuk) su ve karbondioksit atar. - Lentiseller (kovucuk) water and carbon dioxide assigns.
- Hidatodlar (damlama) su ve mineral atar. - Hidatodlar (drip) of water and mineral assigns.
- Yaprak ve meyve dökümü ile organik ve inorganik madde atılır. - Leaves and fruit, and organic and inorganic substances are discarded dump.
- Köklerle organik ve inorganik madde atılır. - Root and organic and inorganic substances are removed. Tek hücrelilerde; In unicellular;
- Amonyak, tüm yüzeyden difüzyonla veya aktif taşımayla atılır. - Ammonia, with all the surface diffusion or active transport are discarded.
- Karbondioksit, tüm yüzeyden difüzyonla atılır. - Carbon dioxide, are removed by diffusion from the entire surface.
- Su, tüm yüzeyden difüzyonla atılır. - Water, with all the surface diffusion will be dropped. Tatlı suda yaşayanlarda kontraktil kofullardan enerji harcanarak atılır. Live in fresh water is thrown away by their energy from kontraktil koful.

Hayvanlarda çeşitli artıklar değişik yollarla atılır. Variety of animals in different ways no longer will be dropped.

Omurgasızlarda Boşaltım Urinary in invertebrates

Sünger ve sölenterlerde; Sponge on and sölenterler;

- Amonyak, tüm yüzeyden difüzyonla veya aktif taşımayla atılır. - Ammonia, with all the surface diffusion or active transport are discarded.
- Karbondioksit, tüm yüzeyden difüzyonla atılır. - Carbon dioxide, are removed by diffusion from the entire surface.
- Su, tüm yüzeyden dîfüzyonla atılır. - Water, dîfüzyonla taken from the entire surface.

Hidrada; In Hydra;

- Bütün artıklar vücut boşluğuna, sonra dışarı atılır. - All the space the body, then is thrown out.

Yassı solucanlarda (planarya); In flat worms (planarya);

- Amonyak, tüm yüzeyden difüzyonla veya aktif taşımayla atılır. - Ammonia, with all the surface diffusion or active transport are discarded.
- Karbondioksit, tüm yüzeyden difüzyonla atılır. - Carbon dioxide, are removed by diffusion from the entire surface.
- Su, alev hücrelerinden (protonefridyum) atılır. - Water, from the flame cell (protonefridyum) are discarded.

Halkalı solucanlarda; Halkali in worms;

- Karbondioksit, deriden difüzyonla atılır. - Carbon dioxide, are removed by diffusion from the skin.
- Su, amonyak ve diğer artıklar nefririvnmHan atılır - Water, ammonia and other leftovers are discarded nefririvnmHan

- Her halkada bir çift nefridyum bulunur. - Each ring has a couple nefridyum. Bir önceki halkanın boşaltım artığı, bir sonraki halkadan atılır. Evacuation of a previous public now, one will be dropped from the next ring. Nefridyum üzerindeki kılcaldamarlarda geri emilim olur. Kılcaldamarlarda is on the back Nefridyum absorption.

Böceklerde; In insects;

- Karbondioksit, trakelerden difüzyonla atılır. - Carbon dioxide, are removed by diffusion of trake.
- Ürik asit ve diğer artıklar malpighi tüpçüklerinden son bağırsağa atılır. - Uric acid and other leftovers are thrown into the bowels malpighi tubes end.
- Malpighi tüpçükleri vücut boşluğunda bulunan kandan, boşaltım artıklarını alır. - Malpighi tubes of blood body in space, now takes excretion. Sindirim kanalının son ucuna getirir. The final end to the digestive channel. Boşaltım artıkları sindirilmemiş besinlerle birlikte atılır. Urinary residues with undigested foods are discarded.

Canlılarda Azotlu Artıklar Live in the Now of nitrogenous

Protein, karbonhidrat ve yağların metabolizması sonucu ortak olarak karbondioksit ve su oluşur. Protein, carbohydrate and fat metabolism of the public as a result of carbon dioxide and water occurs.

Proteinler için ilave olarak azotlu artıklar oluşur. In addition to protein nitrogenous no longer occur. Bunlar; Amonyak; These are: Ammonia;

- Çok zehirlidir. - It is poisonous.
- Çok suyla atılır. - It is taken with water.
- Tek hücrelilerde, sünger, mercan, sölenter, planarya, toprak solucanı, balık ve kurbağalarda görülür. - Single-celled, the sponge, coral, sölenter, planarya, earthworm, fish and frogs can be seen at.

Üre; Reproduction;
- Zehirlidir. - It is poisonous.
- Suyla atılır. - With water will be dropped.
- Memelilerde görülür. - Can be seen in Mammals. Ürik asit; Uric acid;
- Az zehirlidir. - Az are poisonous. -Az suyla atılır. -Less water will be dropped.
- Böcek, sürüngen ve kuşlarda görülür. - Insects, reptiles and birds can be seen at.

Omurgalılarda Boşaltım Urinary in Omurgalılar

Omurgalılarda boşaltım birimi böbrektir. Excretion in the kidney unit is Omurgalılar. Üç tip böbrek vardır. There are three types of kidneys.

Böbrek Tipleri Types of Kidney

a) Pronefroz Böbrek a) Pronefroz Kidney

- Balık ve kurbağaların embriyolarında görülür. - Fish and frogs can be seen in the embryo.
- Glomerulus bulunur. - There are Glomerulus.
- Kirpikli huni ve boşaltım kanalcığı vardır. - Ciliated funnel and excretion is kanalcık.

b) Mezonefroz Böbrek b) Renal Mezonefroz
- Balık ve kurbağaların erginlerinde görülür. - Fish and frogs can be seen in the adult.
- Sürüngen, kuş ve memelilerin embriyolarında görülür. - Reptiles, birds and mammals can be seen in the embryo.
- Glomerulus bulunur. - There are Glomerulus.
- Bovvman kapsüfü ve boşaltım kanalcığı vardır. - Bovvman kapsüfü and excretion is kanalcık.

c) Metanefroz Böbrek c) Renal Metanefroz
- Sürüngen, kuş ve memelilerin erginlerinde görülür. - Reptiles, birds and mammals can be seen in the adult.
- Glomerulus bulunur. - There are Glomerulus.
- Bovvman kapsülü boşaltım kanalcığı ve henle kulpu vardır. - Bovvman shell and he is kanalcık discharge is pretext.

İnsanda Boşaltım Sistemi In Human Urinary System

İnsanlarda; People;

- Böbrekler idrar atar. - Kidney and bladder at will. (su, mineral, üre vs) (water, minerals, urea, etc.)
- Akciğerler karbondioksit ve su atar. - Lung and carbon dioxide and water at will.
- Safra kesesi safra tuzlarını atar. - Assigns the gallbladder of bile salts.
- Ter bezleri; su, mineral, üre, laktik asit vs atar. - Sweat glands, water, minerals, urea, lactic acid etc. assigns.

Böbrek Kidney

Böbrek dıştan içe doğru kabuk, öz ve havuzcuktan oluşur. Kidney outside inwards shell, core and consists of calix. Böbrekte görev yapan temel birim nefrondur. The basic unit of the task nefrondur kidney. Nefron, bir böbrekte yaklaşık bir milyon tanedir. Nefron, a kidney is approximately one million one.

Nefron Nefron

Böbreğe giren böbrek atardamarı, damar yumağını (Glomerulus) oluşturur. Kidney into the renal arteries, the arteries of the ball (Glomerulus) creates. Kan basıncı ile buradan süzülen sıvı bovvman kapsülüne ae>.re>r Blood pressure and the liquid bovvman capsule perched on here ae. Re> r

Glomerulus Glomerulus
- İki sıralı hücrelerden oluşur. - Consists of two sequential cells.
- Büyük proteinler ve kan hücreleri dışındaki maddeler süzülür. - Large non-protein substances and blood cells are filtered.
- İki atardamar arasındadır. - Between the two arteries.
- Tatlı su balıklarında gelişmiş, (büyük) tuzlu su balıklarında gelişmemiştir, (küçük) - Fresh water fish, advanced, (large) has not developed in salt water fish, (small)
- Madde verilir, alınmaz. - Article is given, not taken.

Bovvman Kapsülü Capsules of Bovvman
- Tek sıralı hücrelerden oluşur. - Single-line consists of cells.
- Süzüntüyü alır. - Süzüntü receives.

Boşaltım Kanalcığı Urinary Kanalcık the
- Kılcal damarlarla sarılıdır. - Capillary arteries are wrapped with.
- Geri emilim olur. - Back absorption happens.
- Geri emilim aktif taşıma ve difüzyonla olur. - Back in absorption is active transport and diffusion.
- Besin monomerleri proksimal tüpte geri emilir. - Food monomers are absorbed back in the proximal tube.
- Su ve mineraller henle kulpundan geri emilir. - Water and minerals absorbed he recovered from the handle.
- Distal tüpte salgılanma olur. - Will be secreted in the distal tube.

Boşaltımda Kullanılan Hormonlar Used in Urinary Hormones

ADH (Antidiüretik Hormon^ Vücudun su ihtiyacına bağlı olarak, idrarla fazla su atımını önler. ADH (hormone Antidiüretik ^ depending on the needs of the body of water, more water in urine prevents atım.
Aldosteron Atılacak mineral miktarını düzenler. Regulates the amount of mineral Aldosteron to be taken.

Böbreğin Görevleri Duties of the kidney
- Metabolizma artıkları ve zehirli maddeleri uzaklaştırmak. - Metabolism and residues of toxic substances are removed.
- Organizmanın su dengesini ayarlamak. - To set the water balance of organisms.
- İyon dengesini korumak. - To maintain ion balance.
- Kan plazmasının osmotik basıncını ayarlamak. - Blood plasma pressure to set the osmotik.
- Kan pH’ını dengelemek. - Blood pH'ını balancing.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=