ISLAND COURSE
  EBOB EKOK
 

 Only 1 and their numbers are called prime numbers can be divided. En küçük asal sayı 2'dir. 2'dir the smallest prime number. 2'nin dışındaki bütün asal sayılar tek sayıdır. All except one the number of prime number is 2.
2,3,5,7,11,13,........ 2,3,5,7,11,13 ,........
1 dışında ortak çarpanları olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir.1 bütün doğal sayılarla aralarında asaldır.Ardışık sayılar aralarında asaldır. 1 except that the common factor between the number of prime numbers between natural denir.1 all issues between asaldır.Ardışık is noble.
2 ile 3, 1 ile 17, 5 ile 14 2 and 3, 1 and 17, 5 to 14
Aralarında asal sayıların ebobu 1'dir. Among the ebobu prime number is 1.
Aralarında asal sayıların ekoku bu sayıların çarpımıdır. Among them is the product of prime numbers, this number ekoku.
İki sayının ebob ve ekoklarının çarpımı bu iki sayının çarpımına eşittir. Multiplying two numbers ekoklarının these two ebob and is equal to the number multiplied.

EBOB NE DEMEKTİR? EBOB What does it mean?

En Büyük Ortak Bölendir.Büyük parçalardan küçük küçük parçalar elde ediliyorsa yani büyükten küçüğe gidiliyorsa ebob bulunur.Verilen sayılar asal çarpanlarına ayrılır,ortak bölen sayılar çarpılıp ebob bulunur. Largest small parts get smaller pieces Bölendir.Büyük Partners is going to be smaller than the largest prime factor of numbers are divided into ebob bulunur.Verilen common divisor is found ebob number is multiplied.
Ebob soruları genelde şöyledir; Usually follows Ebob questions;
1) Bidonlarda,varillerde,şişelerde, 1) in the bin, drums, bottles, the
çuvallarda,kaplarda bulunan malzemeler,sıvılar başka kaplara aktarılıyorsa in sacks, containers in materials, fluids can be transferred to other vessels
2) Tarlanın etrafına eşit aralıklarla kaç ağaç dikilir şeklinde 2) Field of equal intervals around the few trees are erected in the form
3) İnsanlardan oluşan bir grup için kaç uçak,otobüs,araba ve odalar gerekir şeklinde 3) For a group of people escaped the plane, bus, car and room needed in the form of
4) Dikdörtgenler prizması şeklindekideponun içine kaç küp sığar 4) a rectangular prism and how many cubes fit into the şeklindekideponun
5) Küp şeklindeki depo yada ev için kaç tane tuğla gerekir 5) the cube-shaped tank or how many bricks you need for home
6) Kumaşlar,bezler,demir çubuklar parçalara ayrılacaksa 6) fabrics, cloth, iron rods which can be divided into parts

örnek: 80cm ve 120cm uzunluğunda iki demir çubuk, boyları birbirine eşit parçalara ayrılacaktır.Bir parçanın uzunluğu en fazla kaç cm olur? example: two iron bars 80cm and 120cm in length, height and length of equal parts ayrılacaktır.Bir track how many cm is a maximum?

ebob(80,120) = 2.2.2.5 = 40cm ebob (80.120) = 2.2.2.5 = 40cm


EKOK NE DEMEKTİR? EKOK What does it mean?

En küçük ortak kattır.Küçük küçük parçalardan büyük parçalar elde edliyorsa yani küçükten büyüğe gidiliyorsa ekok bulunur.Verilen sayılar asal çarpanlarına ayrılır,bölenlerin hepsi çarpılır ekok bulunur. Large parts of the lowest common kattır.Küçük small parts go to get edliyorsa greater than the smallest prime factor of the numbers are divided into ekok bulunur.Verilen, has divided all ekok multiplied.
Ekok soruları genelde şöyledir; Usually follows Ekok questions;
1) Cevizler,fındıklar,şekerler,bilyeler sayılıyorsa veya bunlar sayıldıktan sonra artan oluyorsa 1) Walnut and hazelnut and sugar and the ball has been counted or not they would be increasing
2) Gemiler,arabalar,yarışçılar beraber yola çıkıp biryerde karşılaşıyorsa veya kaç gün sonra,kaç yıl sonra karşılaşırlar 2) Ships, cars, racers hit the road together, and place or if you experience several days later, after several years are compared
3) Sınıfta öğrenciler sıralara oturuyorlarsa veya bunlardan ayakta kalanlar oluyorsa 3) students in the classroom while they sit in or on them is surviving
4) Saat sorularında birdaha ne zaman birlikte çalarlar 4) Time birdaha When the players in question
5) Küçük tuğlalardan küp yada ev yapılıyorsa 5) Small cubes or houses are made of bricks

örnek: Tarık bilyelerini 4'er , 5'er , 6'şar saydığında her defasında 1 bilyesi artıyor.Buna göre, Tarık'ın en az kaç tane bilyesi vardır? example: Tarik 4'er the ball, 5'er, 1 ball at a time when the number of 6'şar according artıyor.Buna, Tarik has the ball at least how many?

ekok(4,5,6) = 2.2.3.5 = 60 ekok (4,5,6) = 2.2.3.5 = 60
60 + 1 = 61 bilye 60 + 1 = 61 ball 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=