ISLAND COURSE
  Punctuation
 

More open to express feelings and ideas, sentence structure and the set point to pause, to read and easier to understand, that the emphasis and tone to indicate features such as punctuation marks are used.

Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak işaretleri, ayraç ve kesme ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir. Point of punctuation, commas, semicolons, two points, three points, question, exclamation, quotation marks, brackets and cutting the words that belong to me as a neighbor outside the cut mark, and after a space between letters is given.

Nokta ( . ) Dot (.)

1. Cümlenin sonuna konur: Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur. Are placed at the end of 1st sentence: Turkish Language Institute, was founded in 1932.

Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu. Hours later, the road was more sad crash a desolation.

(Reşat Nuri Güntekin) (Reşat Nuri Güntekin)

2. Bazı kısaltmaların sonuna konur: Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. 2nd to the end of some abbreviations are: Alb. (Colonel), Dr. (Doctor), Asst. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad . Assoc. (Assistant professor), Professor. (Professor), Cad. (cadde), Sok . (street), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce). (street), p. (page), pp. (adjective), etc.. (and anyone else, and so on, and the like), Alm. (German), Ar. (Arabic), Eng. (English).

3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: 3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Are to report after the 3rd of Issue: 3rd (third), 15th (on the fifth); II. Mehmet, XIV. Mehmet, XIV. Louis, XV. Louis, XV. yüzyıl; 2. century; 2nd Cadde, 20. Street, 20 Sokak, 4. Street, 4 Levent. Levent.

UYARI: Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan  yalnızca  sonuncu  rakamdan sonra  nokta  konur: 3, 4 ve 7. WARNING: You are back to back order, separated by commas or line numbers are only the last digit after the point: 3, 4 and 7 maddeler; XII – XIV. substances; XII - XIV. yüzyıllar arasında. centuries between.

4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur: 4th of letters or numbers showing a post after the article are:

I.                1.                            A.           a. I. 1st A. a.

II.               2.                            B.           b. II. 2 B. b.

5. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 29.5.1453, 29.X.1923. The 5th date of the spelling days, months and years to differentiate the number of shows are: 29.5.1453, 29.X.1923.

Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. History may be written in the month names in writing. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz: 29 Mayıs 1453, 29 Ekim 1923. In this case, before and after months of name is not used: 29 May 1453, 29 October 1923.

6. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: Tren 09.15'te kalktı. 6th to differentiate the number of hours and minutes for the show are: Train 09.15 'te's gone. Toplantı 13.00’te başladı. Meeting at 13.00 began.

Tören 17.30'da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır. (Tarık Buğra) 17:30 Ceremony at the Government offices were closed, will start half an hour later. (Tarık Buğra)

7. Bibliyografik künyelerin sonuna konur: Are placed at the end of 7th Bibliographical Imprint:

Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960. Agah Sırrı Levend, the Turkish language of the stage of development, and Sade, TDK Yayınları, Ankara, 1960.

8. Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur: 326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500. More than five and five 8th digit numbers to be counted from the end of summer, and between the triple point groups are: 326,197, 49,750,812, 28,434,250,310,500.

9. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır: 4.5=20 Multiplication sign is used instead of the 9th Math: 4.5 = 20

Virgül ( , ) Comma (,)

1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur: 1st order co-workers words and phrases follow each other and are placed between:

Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum. From the storm, cold, and some fear of the dark after the heat, light and melt in the air as the room was lovely.

(Halide Edip Adıvar) (Halide Edip Adıvar)

Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller Silent streams and trees pale, yellow roses

Dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller Dillen was arrested in ağızla lingual gönüller

                                                          (Faruk Nafiz Çamlıbel) (Faruk Nafiz Camlibel)

Zindana atılan mahkûmlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk. Thrown into prison by the inmates, such as vibrating, screaming as we were trying to run backwards.
(Hüseyin Rahmi Gürpınar) (Hüseyin Rahmi Gurpinar)

2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: Bir varmış, bir yokmuş. To distinguish from each other are queued 2nd sentence: one had, was a no.

Umduk, bekledik, düşündük. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) Um, and wait, and think. (Yakup Kadri Karaosmanoglu)

Fakat yol otomobillere yasak olduğundan o da herkes gibi tramvaya biner, kimse kendisine dikkat etmez. But like everyone else in the way that cars are forbidden to ride on the tram, no one will pay attention to him.

(Falih Rıfkı Atay) (Falih Rıfkı Atay)

3. Cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra konur: Special emphasis must be on the 3rd sentence, after the items are:

Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz. Binaenaleyh us from each agency, alone, but would benefit from a noktainazar.
(Mustafa Kemal Atatürk) (Mustafa Kemal Atatürk)

4. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur: Long sentences have fallen away from the 4th installation to specify the elements are:

Saniye Hanımefendi, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi, koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. The second lady, hear their footsteps on the stairs of his son does not hear, a young woman taken to meet the yearning, the seat and threw him from the door itself had come to open his hand.

(Yakup Kadri Karaosmanoğlu) (Yakup Kadri Karaosmanoglu)

5. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur: Words and phrases in sentences between 5th to distinguish are:

Şimdi, efendiler, müsaade buyurursanız, size bir sual sorayım. Now, messieurs, buyurursanız permission, let me ask you a sual.

(Mustafa Kemal Atatürk) (Mustafa Kemal Atatürk)

6. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur: Understanding the 6th to give power back to the search words are:

Akşam, yine akşam, yine akşam, Akşam, yine akşam, yine akşam,

Göllerde bu dem bir kamış olsam! (Ahmet Haşim) If a rod in the lake this dem! (Ahmet Haşim)

Kopar sonbahar tellerinden Autumn break of wire

Derinden, derinden, derinden Deeply, deeply, deeply

Biten yazla başlar keder musikisi (Yahya Kemal Beyatlı) Grief starts musikisi Finished summer (Yahya Kemal Beyatlı)

7. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur: Datça'ya yarın gideceğim, dedi. After the sentences are non-transfer 7th Quote: Datça going to go tomorrow, "he said.

Şehirde ilk önce hükûmet doktoruyla karşılaştım. I've had the first doctor in the town government.

– Bugünlerde başımı kaşımaya vakit bulamıyorum, dedi. - These days I do not find time to scratch my head, "he said.

(Reşat Nuri Güntekin) (Reşat Nuri Güntekin)

8. Konuşma çizgisinden önce konur: Speaking before the 8th line are:

Bahçe kapısını açtı. Garden door was open. Sermet Bey’e, Sermet Bey to

– Bu anahtar köşkü de açar, dedi. (Ömer Seyfettin) - This key also opens a kiosk, "he said. (Omer Seyfettin)

9. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bil­diren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur : Peki, gideriz. Depending on the 9th next sentence in your own denial, acceptance, and states that no incentives, no, yes, well, well, okay, okay, hayhay, aye sir, I do, come on, of course, as are the words: Well, go. Olur, ben de size katılırım. Okay, I'll join you. Hayhay, memnun oluruz. Hayhay, we'll be happy. Haydi, geç kalıyoruz. Come on, you're late.

Evet, kırk seneden beri Türkçe merhale merhale Türkleşiyor. Yes, forty years since the Turkish stage from the stage it is Turkish.

(Yahya Kemal Beyatlı) (Yahya Kemal Beyatlı)

10. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır: After their 10th in a word with the word or phrase to indicate that the structure and meaning and meaning in terms of connection is used to prevent confusion:

Bu, tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. This one-eyed, a wretch who is young but looks old.

(Halit Ziya Uşaklıgil) (Halit Ziya Uşaklıgil)

Bu gece, eğlenceleri içlerine sinmedi. Tonight, the fun did not permeate to the inside.

(Reşat Nuri Güntekin) (Reşat Nuri Güntekin)

11. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur: 11th, after the words are used to address:

Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek, mücadele, müsademe demektir. Messrs know, that means life, struggle, müsademe means.

(Mustafa Kemal Atatürk) (Mustafa Kemal Atatürk)

Sayın Başkan, Mr. President,

Sevgili Kardeşim, Dear Brother,

Değerli Arkadaşım, My Dear Friends,

12. Sayıların yazılışında, kesirleri ayırmak için konur: 38,6 (otuz sekiz tam, onda altı), 25,33 (yirmi beş tam, yüzde otuz üç), 0,45 (sıfır tam, yüzde kırk beş). In the 12th issue of the spelling, to separate fractions are: 38.6 (thirty-eight full, six-tenths), 25.33 (twenty-five full, thirty-three per cent), 0.45 (zero full, forty-five per cent).

13. Bibliyografik künyelerde yazar, eser, basımevi vb. Imprint on 13th Bibliographical writers, works, printing, etc.. maddelerden sonra konur: substances are then:

Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938. Falih Rıfkı Atay, Tuna Coast and, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.

Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül konur: Author's surname is written before the comma after the name are:

Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1958. Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1958.

UYARI: Metin içinde ve, veya, yahut bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz: WARNING: The text and, or, in conjunction or not before, then put a comma:

Nihat sabaha kadar uyuyamadı ve şafak sökerken Faik'e bol teşekkürlerle dolu bir kâğıt bırakarak iki gün evvelki cephe dönüşü kıyafeti ile sokağa fırladı. (Peyami Safa) Nihat was unable to sleep until morning and dawn when a paper full of Faik thanks to the abundant two days before leaving with the clothes on the street fronts turn was throwing. (Peyami Safa)

 

Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım. Three or two times I met with Atatürk.

                                                                                     (Burhan Felek) (Burhan Felek)

Ya şevk içinde harap ol ya aşk içinde gönül Ya ya aşk içinde gönül eagerness to be devastated

Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül! And the tulips should open the chest, or laugh about!

                                                                              (Yahya Kemal Beyatlı) (Yahya Kemal Beyatlı)

                                                                    

UYARI: Metin içinde tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz: WARNING: The text does not put a comma before and after the repetitive connectors:

Hem gider hem ağlar. And expenses of the network.

Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli. (Atasözü) And this camel, or that you should profit from the land should go. (Sayings)

Gerek nesirde gerek nazımda yeni bir söyleyişe ulaşılmıştır. If necessary, a new utterance in verse to prose is needed.

Siz ister inanın ister inanmayın, bir gün bile durmam. If you believe you do not believe you, you know one day I stop.

Ne kız verir ne dünürü küstürür. What girl is not what will offend the dünür.

UYARI: Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da / de bağlacından sonra virgül konmaz: WARNING: Sentences used in the strengthening and linking tasks da / do not put the comma after the link:

İmlamız, lisanımız düzelince lisanımız da kafamız düzelince düzelecek, çünkü o da ancak onlar kadar bozuktur, fazla değil! Our spelling, to correct our language, our language or our minds will be to fix, because it so bad but they are not!

  (Yahya Kemal Beyatlı) (Yahya Kemal Beyatlı)

UYARI: Metin içinde -ınca / -ince anlamında zarf-fiil görevinde kullanılan mı / mi ekinden sonra virgül konmaz: WARNING: Text in-Inca /-thin in the sense used in the envelope-verb task is / did you not put a comma after attachment:

Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense. Do you see a bad bad dream I guess I was lying open somehow.

(Orhan Kemal ) (Orhan Kemal)

Öyle zekiler vardır, konuştular mı ağızlarından bal akıyor sanırsın. There are so clever, honey flowed from the mouth to think you were talking.

                                                                                     (Attila İlhan) (Attila İlhan)

UYARI: Şart ekinden sonra virgül konmaz: WARNING: do not put a comma after appendix Terms:

Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı. (Reşat Nuri Güntekin) Mouth to mouth in the corners of the desolate future, if you speak were silenced immediately. (Reşat Nuri Güntekin)

Gör gözlerinle de aklın yatarsa anlatıver millete. Explain the reason you give in your eyes I see lies in the nation.

(Tarık Buğra) (Tarık Buğra)

UYARI: Metin içinde zarf-fiil ekleriyle oluşturulmuş kelimelerden sonra virgül konmaz: WARNING: Text created with the additional envelope-acts do not put the comma after the words:

 

Cumaları bahçede buluştukça kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordu. (Halide Edip Adıvar) As the girl in the garden to meet Friday for their demand is not the name of a school was trying to explain it. (Halide Edip Adıvar)

 

Şimdiye dek, ben kendimi bildim bileli kimse Değirmenoluk köyünden kaçıp da başka köyde çobanlık, yanaşmalık etmedi. Until now, I know myself since I know no one escaped from the village and other villages Değirmenoluk shepherd, did not pull.

                                                                                (Yaşar Kemal) (Yasar Kemal)

Meydanlığa varmadan bir iki defa İsmail kendisini gördü mü diye kahveye baktı. (Necati Cumalı) Once or twice before reaching for Ismail Meydanlık Did you see him as he looked to coffee. (Necati Cumali)

Ancak yemekte bir karara varıp arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak konuştu. (Samim Kocagöz) However, a decision has to eat carefully and friend was looking carefully. (Samim Kocagöz)

Noktalı Virgül ( ; ) Semicolon (;)

1. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur: Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir. Separated by commas in the 1st sentence to differentiate the type or the team are: male children Dogan, Tugrul, Aslan, Orhan; girl children the Pearl, Flower, Gönül, Yonca names are given. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; İstanbul, Londra, Bakü. Turkey, United Kingdom, Azerbaijan, Istanbul, London, Baku.

2. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. Between the ordered items and the 2nd comma to separate sentences are: joy, the excitement does not fit on the inside, inside, shout, to laugh at, I want to cry. At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. Horse dies, stays square, daredevil dies, the chance remains.

İki Nokta ( : ) Two Points (:)

1. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur: He will be given after the 1st sentence to the end of the sample are:

Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü! After the new letters with old writing a single word to me even saw two people I am: Atatürk and İnönü!

(Falih Rıfkı Atay) (Falih Rıfkı Atay)

– Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda? - What else ends from barley to wheat in this soil?

Ziraatçı sayar: Ziraatçı counts:

– Yulaf, pancar, zerzevat, tütün... - Corn, beets, vegetables, tobacco ...

(Falih Rıfkı Atay) (Falih Rıfkı Atay)

2. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur: He will make a statement after the 2nd to the end of sentences are:

Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi: Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. This decision was logic and reasoning Retaining the most powerful: Basically, the Turkish nation is experiencing as a nation proud of and haysiyetli.

(Mustafa Kemal Atatürk) (Mustafa Kemal Atatürk)

Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerindenim. Let me introduce myself: Assembly clerk.

(Falih Rıfkı Atay) (Falih Rıfkı Atay)

Derler: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük; They say: People are hurt in a deep köksüzlük;

Budur âlemde hudutsuz ve hazin öksüzlük. This is sad alemde hudutsuz and orphanhood.

(Yahya Kemal Beyatlı) (Yahya Kemal Beyatlı)

3. Ses biliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır: a:ile, ka:til, usu:le, i:cat. To show the long-famous 3rd sound science is used: a: with, ka: til, us the: le, i: cat.

4. Edebî eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin adından sonra konur: Literary works in dialogue in the 4th, after the name of the person who talked about:

Bilge Kağan:         Türklerim, işitin! Bilge Khan: the Turks, I heard here!

Üstten gök çökmedikçe Top gök not crash

alttan yer delinmedikçe from bottom place del until

ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin? your country, who can disrupt you, your honor?

Koro :                      Göğe erer başımız Chorus: we shall in the heavens

başınla senin ! starts with you!

Bilge Kağan :         Ulusum birleşip yücelsin diye Bilge Khan: My nation, together as a pedestal

gece uyumadım, gündüz oturmadım. I did not sleep the night, the day did not sit down.

Türklerim Bilge Kağan der bana. My Turkish Bilge Khan der me.

Ben her şeyi onlar için bildim. I do everything for them you know.

Nöbetteyim ! (A. Turan Oflazoğlu) Seizures in (A. Turan Oflazoğlu)

5. Genel Ağ adreslerinde kullanılır: http://tdk.org.tr 5th General Network addresses are used: http://tdk.org.tr

6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 56:8=7, 100:2=50 Mathematics is used as the 6th slash: 56:8 = 7, 100:2 = 50

Üç Nokta ( ... ) Three Points (...)

1. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur: 1st to the end of sentences are unfinished:

Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu da, bu yanı... (Tarık Buğra) What remedy seen by the ugliness of the shakes and everyone, this side of ... (Tarık Buğra)

2. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur: Kılavuzu karga olanın burnu b...tan çıkmaz. Say, or another reason for the 2nd Rough due to open in place of the unwanted words and sections are: Manual of crow's nose b. .. tan impasse.

Arabacı B...'a yaklaştığını söylüyor, ikide bir fırsat bularak arabanın içine doğru başını çeviriyordu. Great B. .. 'says a close, the two find an opportunity in the interior of the car was turned towards the head.

(Ahmet Hamdi Tanpınar) (Ahmet Hamdi Tanpınar)

3. Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur: In 3rd quote, especially the middle section and finally a place of words and are not taken:

... ... derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı... (Tarık Buğra) beyond the city's beginning, we began to get hoarse guttural sounds ... (Tarık Buğra)

4. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur: Cut at a location of the 4th question of the rest is left to the reader's imagination to show the world the power to add or expressions are:

Sana uğurlar olsun... You farewell ... Ayrılıyor yolumuz! I am leaving our way!

(Faruk Nafiz Çamlıbel) (Faruk Nafiz Camlibel)

Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz. Binaenaleyh us from each agency, alone, but would benefit from a noktainazar. O noktainazar şudur: Türk milletini, medeni cihanda, layık olduğu mevkiye isat etmek ve Türk cumhuriyetini sarsılmaz temelleri üzerinde, her gün, daha ziyade takviye etmek... He is noktainazar: Turkish nation, in the civilized world, to be worthy of the positions and the Turkish republic in isat on a steady basis, every day, but rather to reinforce ...

(Mustafa Kemal Atatürk) (Mustafa Kemal Atatürk)

5. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur: And to reinforce the narrative voice in the 5th Circle with exclamation are:

Gölgeler yaklaştılar. Shadows were approaching. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar: Her clothes were recognized in one step remaining:

— Koca Ali... - Big Ali ... Koca Ali, be!.. Big Ali, man! ..

(Ömer Seyfettin) (Omer Seyfettin)

6. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır: 6th Mutual of speech, is not enough, the missing leaves are used in the answer:

— Yabancı yok! - Foreign No!

— Kimsin? - Who are you?

— Ali... - Ali ...

— Hangi Ali? - Which Ali?

— ... - ...

— Sen misin, Ali usta? - Is that you, the Ali masters?

— Benim!.. - I ..

— Ne arıyorsun bu vakit buralarda? - What are you looking for here this time?

— Hiç... - No ...

— Nasıl hiç? - How not? Suya çekicini mi düşürdün yoksa !.. Is it dropped into the water or the attractive ..

— !.. (Ömer Seyfettin) -! .. (Omer Seyfettin)

UYARI: Üç nokta yerine iki veya daha çok nokta kullanılmaz. WARNING: Two or more points instead of three points will not be used.

Soru İşareti ( ? ) Question Mark (?)

1. Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur: Sentence or word to the end of the 1st questions are reported:

Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı? (Faruk Nafiz Çamlıbel) What time will run out this way, coachman (Faruk Nafiz Camlibel)

Sular mı yandı? Do you have water next? Neden tunca benziyor mermer? (Ahmet Haşim) Why Tunca looks like marble? (Ahmet Haşim)

Atatürk bana sordu: Atatürk said to me:

— Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz? (Falih Rıfkı Atay) - To apply what you think you have a new post (Falih Rıfkı Atay)

Soru eki ve soru kelimesi kullanılmadan ezgili söyleyişlerde soru işareti kullanılır: Questions and additional questions without using the word in the question mark is used ezgili words:

Gümrükteki memur başını kaldırdı: Customs officers in the head was removed:

— Adınız? - Name?

2. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. 2nd unknown, questionable, or without doubt the place, date, etc.. durumlar için kullanılır: Yunus Emre (1240?-1320), (Doğum yeri: ?). cases are used for: Yunus Emre (1240? -1320), (Place of birth:?).

Türk halk felsefesinin, Türk nükteciliğinin ve mizah dehasının büyük mümessili Nasreddin Hoca da (Hâce Nasirüddin) bu asırda yaşamıştır (1208 ?-1284). The philosophy of the Turkish people, and the comic genius of the great representative of the Turkish nüktecilik Nasreddin Hoca da (Hare Nasirüddin) has lived in this century (1208? -1284).

(Türk Dünyası El Kitabı) (Türk Dünyası El Kitabı)

Ankara'dan Konya'ya 1,5 (?) saatte gitmiş. From Ankara to Konya 1.5 (?) Time went on.

1496 (?) yılında doğan Fuzuli ... 1496 (?) Arising in Fuzuli ...

UYARI : mı / mi eki -ınca / -ince anlamında zarf-fiil işleviyle kullanıldığında soru işareti konmaz: Akşam oldu mu sürüler döner. WARNING: Do / Did you attachment-Inca /-fine sense of the function is used in the envelope-verb question mark will not be: Did the evening and back lots. Hava karardı mı eve gideriz. Do you go to the house was dark.

Bahar gelip de nehir çağıl çağıl kabarmaya başlamaz mı içimi geri kalmış bir saat huzursuzluğu kaplardı. Spring came and the rivers do not begin to heave çağıl çağıl remained inside back cover unrest were an hour.

(Haldun Taner) (Haldun Taner)

UYARI : Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur: WARNING: Question with the sequential expression and is connected to the last sentence of the question marks are:

Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? Is this sounds too close, too far away from you?

Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklar'dan mı? From Üsküdar Do, Do's Castle, Kavak you from?

(Yahya Kemal Beyatlı) (Yahya Kemal Beyatlı)

Ünlem İşareti ( ! ) Exclamation mark (!)

1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur: 1st joy, pride, pain, fear, feelings of wonder, such as described at the end of the sentence are:

Ne mutlu Türk’üm diyene! (Mustafa Kemal Atatürk) Ne mutlu Türk diyene! (Mustafa Kemal Atatürk)

Hava ne kadar da sıcak! How the hot weather!

Aşk olsun! Love it!

Ne kadar akıllı adamlar var! What a smart guy there!

2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur: 2nd dubbing the question after appeals and warnings are:

Ordular! Of the Army! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! Your first destination is the Mediterranean, ahead!

                                                                               (Mustafa Kemal Atatürk) (Mustafa Kemal Atatürk)

Ey Türk gençliği! O Turkish youth! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. (Mustafa Kemal Atatürk) The first task of the Turkish independence, the Turkish Republic, for evermore, to maintain and defend. (Mustafa Kemal Atatürk)

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle! Ak tolgalı beylerbeyi was screaming: Progress!

                                                                                           (Yahya Kemal Beyatlı) (Yahya Kemal Beyatlı)

Dur, yolcu! Stop, passenger! Bilmeden gelip bastığın Without knowing when to come and the

Bu toprak bir devrin battığı yerdir. Where a transfer of this land is sinking.

(Necmettin Halil Onan) (Necmettin Halil Onan)

UYARI: Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir: WARNING: exclamation point, and address the question of calling to the end of the sentence can be placed immediately after can be:

Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken Friend, we keep on this path to türküler

Sana uğurlar olsun... You farewell ... Ayrılıyor yolumuz! I am leaving our way!

(Faruk Nafiz Çamlıbel) (Faruk Nafiz Camlibel)

3. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır: 3rd Regiment, allegory or desired to be earned scorn meaning immediately after the word spread of the exclamation mark in brackets is used:

İsteseymiş bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (!). Would end one day you want (!) But unfortunately have no time (!).

Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor. Adam, smart (!) Says.

UYARI: Ünlemden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir. WARNING: Circle with exclamation point after two-three points, putting in place is sufficient.

Gök ekini biçer gibi!.. As the heavens are cutting attachment .. Başaklar daha dolmadan. (Tarık Buğra) More before the spike. (Tarık Buğra)

Kısa Çizgi ( - ) Short Line (-)

1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur: Does not fit into the 1st row to the end of the line is divided into words are:

Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecandan, üzüntüden mi bil-        mem. Do you I was shaking with cold, or from the excitement, did you know-me from my grief. Havuzun suyu bulanık. Muddy pool of water. Kapının saatleri 12'yi geçmiş. The door of the past 12 hours. Kanepe-        lerde kimseler yok. No couch-lerde people. Tramvay ne fena gıcırdadı! How bad was creaking trolley! Tramvaydaki adam bir tanı-  dık mı idi acaba? Is the guy on the tram was a diagnostic-erected wonder? Ne diye öyle dönüp dönüp baktı? What did they look at it and turn back? Yoksa kimsecik-         lerin oturmadığı kanepelerde bu saatte pek başıboşlar mı oturur? Or the couch, this time not a soul-lerin sit please sit in the little vagabond?

(Sait Faik Abasıyanık) (Sait Faik Abasıyanık)

2. Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır: 2nd Call to separate words and phrases are used:

Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. (Ömer Seyfettin) A lot of small villages into four cram a few sheep-wide path in one's mouth was stopped. (Omer Seyfettin)

3. Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur: al-ış, dur-ak, gör-gü-süz-lük. Language information and additional 3rd to separate the roots are: al-Advent, stop-flow, the look-gü-strain-luxury.

4. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır: al-, dur-, gör-, ver-; başar-, kana-, okut-, taşla-, yazdır-. Verb used to indicate the root and trunk of the 4th are: al-, stop-, you see, give-; managed-, channel-read-out, stone-, print-.

5. Eklerin başına konur: -ak, -den, -ış, -lık. Attachments are placed in the beginning of the 5th:-ak,-den,-work,-ness.

6. Heceleri göstermek için kullanılır: a-raş-tır-ma, bi-le-zik, du-ruş-ma, ku-yum-cu-luk, prog-ram, ya-zar-lık. 6th to Hece show: a-Ras-is-ma, bi-le-zik, du-Russian-ma, ku-yum-cu-hood, prog-ram, to-die-ness.

7. Kelimeler arasında “-den...-a, ve, ile, ila, arasında” anlamlarını vermek için kullanılır: Türkçe-Fransızca Sözlük, Aydın-İzmir yolu, Ankara-İstanbul uçak seferleri, Türk-Alman ilişkileri, Ural-Altay dil grubu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 09.30-10.30, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, Manas Destanı'nda soy-dil-din üçgeni, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 2003-2004 öğretim yılı. 7th between Words "-from ...- a, and, with, to, the" meaning is used to give: English-French Dictionary, Aydin-Izmir yolu, Ankara-Istanbul flight time, Turkish-German relations, Ural-Altaic language group, Language and History-Geography Faculty, 09.30-10.30, Beşiktaş-Fenerbahçe encounter, Manas Destanı triangle in the soy-language-religion, the First World War, 1914-1918, 2003-2004 academic year.

8. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır: 50-20=30 Used as markers in Mathematics 8th out is 50-20 = 30

Uzun Çizgi (—) Long Line (-)

Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Per line in the article is used to indicate speech. Buna konuşma çizgisi de denir. This speech is also called the line.

Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu: Our car's way while keeping the Erciyes:

“Hancı dedim bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu?” "Did you know Hancı said Maraş Şeyhoğlu'nu with?"

Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende, I long had their eyes were sprain,

Dedi: Said:

— Hana sağ indi, ölü çıktı geçende! - Right down to the Han, Recently went dead!

(Faruk Nafiz Çamlıbel) (Faruk Nafiz Camlibel)

Frankfurt'a gelene herkesin sorduğu şunlardır: To ask everyone to come to Frankfurt are:

— Eski şehri gezdin mi? - Did you have visited the old city?

— Rothshild'in evine gittin mi? - Is it Rothshild'in went to his house?

— Goethe'nin evini gezdin mi? - Is it Goethe'nin were around the house?

(Ahmet Haşim) (Ahmet Haşim)

Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir: Games can be a long line after the name of the talk:

Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Sıtkı Bey - to save the castle there is a better choice. Gerçekten ölecek adam ister. I really want to die man.

İslam Bey — Ben daha ölmedim. İslam Bey - I did not kill more.

(Namık Kemal) (Namık Kemal)

UYARI : Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. WARNING: Speaking of long lines is not used is given in quotes.

Eğik Çizgi ( / ) Slash (/)

1. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur: Korkma! 1st should be written side-by-side are placed between the verse: "Fear not! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır parlayacak / O benimdir o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy) In this dawn floating Sönmez al sancak / out on the smoke from the last quarry yurdum / O my nation is my stars will shine / She 's my o my nation, but. (Mehmet Akif Ersoy)

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur: Altay Sokağı, Nu.: 21/6  Kurtuluş / ANKARA While writing the address with apartment number, 2nd number in the circle and between districts and cities are: Altay Street, Nu.: 21 / 6 Kurtuluş / ANKARA

3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 18/11/1969, 15/IX/1994. 3rd date typed in the day, month and year are to separate from each other, showing the number of: 18/11/1969, 15/IX/1994.

4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır: -a/-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden. Different formats of information you add in the 4th language is used to indicate: -a/-e,-an /-en,-ness /-lik,-Madan /-me from.

5. Genel Ağ adreslerinde kullanılır: http://tdk.gov.tr 5th General Network addresses are used: http://tdk.gov.tr

6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 70/2=35 Slash is used as 6th in Mathematics: 70 / 2 = 35

Ters Eğik Çizgi ( ) Backslash ()

Bilgisayar yazılımlarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır: C:Dos>MD Oyun Sequent computer software used to distinguish from each other directories are: C: Dos> MD Games

Tırnak İşareti ( “ ” ) Quote ( "")

1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin ön cephesinde Atatürk'ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” vecizesi yer almaktadır. 1st, as another person or quote from the article quoted: The Language and History-Geography Faculty of Atatürk in front of "Life sciences is the most genuine Mürşit." Apothegm include. Ulu önderin “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözü her Türk'ü duygulandırır. Nation's leaders "Ne mutlu Türk diyene!" He touched her on the Turks.

Bakınız, şair vatanı ne güzel tarif ediyor: See, what beautiful homeland poet is described:

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. "Flag and the flag is above the blood.

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” If there is a homeland soil if uğrunda died. "

UYARI : Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır: “ Akıl yaşta değil baştadır.” atasözü yüzyılların tecrübesinden süzülüp gelen bir gerçeği ifade etmiyor mu? WARNING: The excerpt quoted at the end of the mark (dot, question mark, exclamation mark, etc..) Quoted are: "Mind is primarily not in years." Maxim filtered from the experience of centuries, and a truth is not expressed?

“İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!” diyorlar. "Istanbul is no more a city on the world!" Say.

(Yahya Kemal Beyatlı) (Yahya Kemal Beyatlı)

UYARI : Uzun alıntılarda her paragraf ayrı ayrı tırnak içine alınır. WARNING: Long quote every paragraph is quoted separately.

2. Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır: Yeni bir “barış taarruzu” başladı. If you want to be identified as the 2nd Special words are enclosed in quotes: a new "peace of attack" began.

3. Cümle içerisinde kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınır: Of books and articles in the 3rd sentence of the names and titles are enclosed in quotes:

Yahya Kemal'in bazı şiirleri “Kendi Gök Kubbemiz” adı altında çıktı. Yahya Kemal's some poems "Our own firmament" in the name of the output.

(Ahmet Hamdi Tanpınar) (Ahmet Hamdi Tanpınar)

“Yazım Kuralları” bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir. "Spelling Rules" section, where some were given warnings.

UYARI: Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın koyu yazılarak veya eğik yazıyla (italik) dizilerek de gösterilebilir: WARNING: If you want to be identified as the sentence with the words, names and titles of books and articles to be in quotes or italicize text by typing in bold (italics) is shown by the knee:

Höyük sözü Anadolu'da tepe olarak geçer. As word passes Anadolu'da Mound hill.

Cahit Sıtkı'nın Şairin Ölümü şiirini Yahya Kemal çok sevmişti. Death of poet Cahit Sıtkı poetry of Yahya Kemal was very fond of.

(Ahmet Hamdi Tanpınar) (Ahmet Hamdi Tanpınar)

UYARI : Tırnak içine alınan sözlerden sonra kesme işareti kullanılmaz: Yahya Kemal’in “Aziz İstanbul”unu okudunuz mu? WARNING: The words enclosed in quotation marks are not used after the cut: Yahya Kemal's "Aziz Istanbul" Did you read the?

4. Bibliyografik künyelerde makale adları tırnak içinde verilir. Quoted in the article names, 4th is Bibliyografik Imprint.

Tek Tırnak İşareti ( ‘ ’ ) Single Quote ( '')

Tırnak içinde verilen ve yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için kullanılır: Be given in quotes and must be re-quotation of a word is used to specify:

Edebiyat öğretmeni “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı?” dedi ve Faruk Nafiz’in bu güzel şiirini okumaya başladı. Literature teacher "Poetry in the 'Han Walls' like there?" Said Faruk Nafiz and began to read this beautiful poem.

 

“Atatürk henüz ‘Gazi Mustafa Kemal Paşa’ idi. "Atatürk yet 'Gazi Mustafa Kemal Pasha' was. Benden ona dair bir kitap için ön söz istemişlerdi.” You want a book about him in front of me had words. "

(Falih Rıfkı Atay) (Falih Rıfkı Atay)

 

Denden İşareti (") Mark ditto marks ( ")

Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır: An article or a table in the order of the substances in the lower bottom of the same words, that the number of groups and rewritten to avoid:

a . a. Etken         fiil Active Verbs

b. Edilgen       " b. Passive "

c. Dönüşlü      " c. reflexive "

ç. İşteş             " ç. reciprocal "

Yay Ayraç ( ( ) ) Yay Ayraç (())

1. Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgili olmayan açıklamalar için kullanılır: Directly related to the structure of 1st sentence description is used for non:

Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. Anatolian cities, villages (the village to feel the words I write.) Tour to see even if not, we would travel to shows.

(Nurullah Ataç) (Nurullah Ataç)

UYARI: Yay ayraç içinde bulunan özel isimler ve yargı bildiren anlatımlar büyük harfle başlar ve sonuna uygun noktalama işareti getirilir. WARNING: Yay separator and justice within states that the expression of proper names capitalized start and end will be brought to the appropriate punctuation.

UYARI : Hakkında açıklama yapılan söze ait ek, ayraç kapandıktan sonra yazılır: WARNING: The words belong to an explanation of additional, written after the separator is closed:

Yunus Emre (1240?- 1320)'nin... Yunus Emre (1240 - 1320) 's ...

2. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır: Work and talk in theater from the 2nd movement of scenarios, to explain the situation and is used to indicate:

İhtiyar – (Yavaş yavaş Kaymakama yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? The old - (slowly, slowly approaching the Governor.) What is the gentleman? Allah rızası için bana da anlatın... He described to me, for the consent of the ...

(Reşat Nuri Güntekin) (Reşat Nuri Güntekin)

3. Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır: Transferred or the author of works of the 3rd quote is used to indicate:

Cihanın tarihi, vatanı uğrunda senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha gösteremez. The history of the universe, trying as much as you uğrunda vatanı, who spilled the blood of a nation can not show more. Senin kadar kimse kendi vatanına sahip olmaya hak kazanmamıştır. You have as much as anyone the right to their own homeland has not won. Bu vatan ya senindir, ya kimsenin. This home is about you, or anyone's.

(Ahmet Hikmet Müftüoğlu) (Ahmet Hikmet Müftüoğlu)

Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin Have your wife, you have Aşiyan spring have expected that

Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? What was the snatch Kıyamet ey Philomel, what problem?

(Mehmet Akif Ersoy) (Mehmet Akif Ersoy)

4. Alıntılarda, başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir. In 4th quoted, especially the middle section in place of words and issues are not taken, and probe the three-point spread can be taken into separator.

5. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır. 5th regiment on a promise, allegory, or used to give meaning to underestimate the spread of exclamation marks are enclosed in brackets.

6. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır. Is met with suspicion or knowledge of a 6th final question mark is used to show that the spread is put into brackets.

7. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur: Write the numbers and letters indicating a 7th after the close of the substances are placed in brackets:

I)             1)                                            A)           a) I) 1) A) a)

II)            2)                                            B)            b) II), 2) B) b)

Köşeli Ayraç ( [ ] ) Square brackets ([])

1. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır: In that case, the separator should be used 1st Ayraç spread square brackets before the separator is used:

Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum'da yazmıştır. Halikarnas Balıkçısı [Cevat Sakir Kabaağaçlı (1886-1973)] is the most beautiful works in Bodrum.

2. Bibliyografik künyelere ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır: Reşat Nuri [Güntekin], Çalıkuşu, Dersaadet, 1922. 2nd to show some details on Bibliographical tag is used: Reşat Nuri [Güntekin], Çalıkuşu, Dersaadet, 1922.

Server Bedi [Peyami Safa] Server Bedi [Peyami Safa]

Kesme İ ş areti ( ' ) Cutting İ ş points ( ')

1. Aşağıda sıralanan özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Specific names listed below getirilen 1st possession, status, and reporting marks separated by cutting the attachments:

a. Kişi adları, soyadları ve takma adlar: Atatürk’üm, Fatih Sultan Mehmet’e, Muhibbi’nin, Gül Baba’ya, Sultan Ana’nın, Yurdakul’dan, Kâzım Karabekir’i, Yunus Emre’yi, Ziya Gökalp’tan, Refik Halit Karay’mış, Ahmet Cevat Emre’dir, Namık Kemal’se. a. the person names, and nicknames soyadları: Atatürk, Fatih Sultan Mehmet to Muhibbi's, Gul Dad, the Sultan Ana's, from Yurdakul, Kazım Karabekir, Yunus Emre, the Ziya Gökalp 'tan, Refik Halit Karay'mış, Ahmet Cevat Emre is, Namık Kemal'se.

UYARI : Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Çiçek, Halit, Mehmet, Mesut, Murat, Özbek, Recep, Yiğit, Bosna-Hersek, Gaziantep, Kerkük, Sinop, Tokat, Zonguldak gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen Ahmedi, Çeliği, Çiçeği, Halidi, Mehmedi, Mesudu, Muradı, Özbeği, Recebi, Yiğidi, Bosna-Herseği, Gaziantebi, Kerküğü, Sinobu, Tokadı, Zonguldağı biçiminde son ses yumuşatılarak söylenir. WARNING: Finally p, ç, t, k consonant with one of Ahmet, Steel, Flower, Halit, Mehmet, Mesut, Murat, Uzbek, Recep, Yiğit, Bosnia-Herzegovina, Gaziantep, Kirkuk, Sinop, Tokat, Zonguldak with famous names such as started cutting attachment is set to sign despite Ahmedi, steel, Flower, Halid, Mehmed, Mesut, the Murat, the Uzbek, the Recep on, Yiğit, Bosnia-Herzegovina, the Gaziantebi, Kirkuk, the Sinobu, Tokat, the Istanbul final in the form of sound by softening said.

UYARI: Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan sonra konur: Yunus Emre (1240?-1320)'nin, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu)'nin. WARNING: custom title for a description in brackets, the spread of the cut marks are placed after the separator spread: Yunus Emre (1240? -1320) 'S, Yakup Kadri (Karaosmanoglu)' nin.

Ancak cins isimler için yapılan açıklamalarda yay ayraçtan sonra doğal olarak kesme işaretine gerek yoktur: İmek fiili (ek fiil)nin geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir. However, the explanation for gender in the name, of course, spread the cut mark after the separator is not necessary: İmek actual (additional verbs) are taken with the large time additional person.

UYARI : Özel adlar yerine kullanılan "o" zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. WARNING: Special names are used instead of "he" pronouns are not capitalized in a sentence and does not leave its mark after cutting attachments.

b. Millet, boy, oymak adları: Türk’üm, Alman’sınız, İngiliz’den, Rus’muş, Oğuz’un, Kazak’a, Kırgız’ım, Özbek’e, Karakeçili’nin, Hacımusalı’ya. b. National, boy, scoop names: Turkish German, from British, Russian, Oğuz's, in Kazakh, Kyrgyz, in Uzbek, Karakeçili, Hacımusalı'ya.

c. Devlet adları: Türkiye Cumhuriyeti’ni, Osmanlı Devleti’ndeki, Amerika Birleşik Devletleri’ne, Azerbaycan Cumhuriyeti’nden. c. State names: the Republic of Turkey, the Ottoman State in the United States, the Republic of Azerbaijan.

ç. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar: Allah’ın, Tanrı’ya, Cebrail’den, Zeus’u. ç. Religion and mythology about the specific name of Allah, to God, from Gabriel, Zeus.

d. Kıta, deniz, nehir, göl, dağ, boğaz, geçit, yayla; ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, bulvar, cadde, sokak vb. d. continent, sea, rivers, lakes, mountains, straits, passages, mountain country, regions, provinces, districts, villages, neighborhoods, boulevards, street, street, etc.. coğrafyayla ilgili yer adları: Asya’nın, Marmara Denizi’nden, Akdeniz’i, Meriç Nehri’ne, Van Gölü’ne, Ağrı Dağı’nın, Çanakkale Boğazı’nın, Zigana Geçidi’nden, Uzunyayla’ya, Türkiye’dir, İç Anadolu’da, Doğu Anadolu’ya, Ankara’ymış, Sungurlu’ya, Ziya Gökalp Bulvarı’ndan, Yıldız Mahallesi’ne, Taksim Meydanı’ndan, Reşat Nuri Sokağı’na. geography of place names related to: Asia, from the Marmara Sea, Mediterranean, the Meric River, at Lake Van, Ağrı Mountain, of the Dardanelles Straits, from Zigana Geçit, Uzunyayla'ya, Turkey is , in Central Anatolia, Eastern Anatolia, Ankara, to Sungurlu, from Ziya Gökalp Bulvarı, Yıldız Mahallesi to, from Taksim Square, Reşat of Nuri Sokak.

UYARI: Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır: Hisar’dan, Boğaz’dan. WARNING: Place reported that the specific name of the utterance kısaltmalı additional sign is used before the cut-off: from Hisar, from the Straits.

e. Gök bilimiyle ilgili adlar: Jüpiter’den, Venüs’ü, Halley’in, Merih’e, Büyükayı’da, Yedikardeş’ten, Samanyolu’nda. e. about the name of science heavens: from Jupiter, Venus, the Halley'in, Merih, the Big Dipper in Yedikardeş from Samanyolu'nda.

f. Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt vb. f. palace, mansion, inns, castles, bridges, monuments, etc. adları: Dolmabahçe Sarayı’nın, Çankaya Köşkü’ne, Sait Halim Paşa Yalısı’ndan, Ankara Kalesi’nden, Horozlu Han’ın, Galata Köprüsü’nün, Bilge Kağan Abidesi’nde, Çanakkale Şehitleri Anıtı’na. names: of the Dolmabahce Palace, in Çankaya Mansion, the Sait Halim Pasha Yali, from the Ankara Citadel, Black with Han's, the Galata Bridge, Bilge Khan Abide in the Çanakkale Martyrs Monument.

g. Kitap, dergi, gazete ve sanat eseri (tablo, heykel, müzik vb.) adları: Nutuk’ta, Safahat’tan, Kiralık Konak’ta, Sinekli Bakkal’ı, Hürriyet’te, Resmî Gazete’de, Onuncu Yıl Marşı’nı, Yunus Emre Oratoryosu’nu, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nü. g. Books, magazines, newspapers and art work (table, sculpture, music, etc..) names: Nutuk in Safahat from Konaklar Rent in the Sinekli Bakkal, Hürriyet in the Official Gazette, the tenth year the anthem, the Yunus Emre Oratorio, Ataturk International Peace Award.

ğ. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge adları: Millî Eğitim Temel Kanunu’na, Medeni Kanun’un, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğü’nde, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği’nin. ğ. Laws, statutes, regulations, instructions and circulars names: National Education Basic Law, the Civil Code of the Ataturk International Peace Award Regulations, the Regulations of the Copyright Release and Sales.

UYARI: Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır: Bu Kanun’un 17. WARNING: If a law, regulation, regulation is meant capitalized written laws, statutes, regulations, take the addition of the word is used the cut point: This is 17th of the Law maddesinin c bendi... Article I was c ... Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2’nci maddesine göre... vb. According to the above-mentioned regulations ... etc of the 2nd item.

h. Hayvanlara verilen özel adlar: Sarıkız’ın, Karabaş’a, Pamuk’u, Minnoş’tan . h. The animals given special names: Sarıkız's, to buckwheat, cotton, the Minnoş'tan.

UYARI: Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığına, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının; Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna; Mavi Köşe Bakkaliyesinden, Gimanın. WARNING: Institutions, organizations, and established place of business names with the cutting inserts are not separated: Turkey Grand National Assembly, the Turkish Language Institution, Turkey Petroleum Association of Anonymous, Language and History-Geography Faculty Dean, the Hacettepe University, the Turkish Language and Literature Department of the Presidency, the Council of Ministers Board, the Advisory Committee, the Executive Board for the blue corner grocery, the Gima.

UYARI : Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin, Müslümanlıkta, Hollandalıdan, Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün. WARNING: Special names yapım getirilen attachments, attachment, and the abundance of these then add the other does not leave with the cut: Turk, Turkish grow, Türkçü, Turkism, English, Islam, Christianity, European, Europeans grow, Aydınlı, Konyalı, with Bursa, Ahmet, Mehmet and, Yakup Kadri and Turks, of Turkishness, the Turkish upgrade, Turkish, in Islam, from the Netherlands, from Christianity, of Atatürkçülük.

2. Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur: Nihat Bey’e, Ayşe Hanım’dan, Mahmut Efendi’ye, Enver Paşa’ya vb. 2nd Person of the following names are added to separate the return to respect words are placed: Nihat Bey'e, Ayse Hanim's, Mahmut Efendi to similar to Enver Pasha.

UYARI: Unvanlardan sonra gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Cumhurbaşkanınca, Başbakanca, Türk Dil Kurumu Başkanına göre vb. WARNING: do not leave with cutting inserts after Title: President by the Prime Minister as President by the Turkish Language Association, etc..

3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur: TBMM'nin, TDK'nin, BM'de, ABD'de, TV'ye. Added to separate the 3rd return They are: Parliament's TDK'nin the UN in the United States, to the TV.

UYARI : Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz. WARNING: the end point, which is separated by cutting abbreviations marked shortening higher. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan ve üs işaretinden sonra,  kelimenin ve üs işaretinin okunuşuna uygun olarak yazılır: vb.leri, Alm.dan, İng.yi; cm³e (santimetre küpe), m²ye (metre kareye), 6 4 ten (altı üssü dörtten). This type of attachment points shorter and higher marks on the other hand, the word mark and above the appropriate reading is written as: etc. and Alm. from the Engl.; cm ³ e (santimetre earrings), m² eat (in square meters), 6 4 ten (six bases from the four ).

4. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1985'te, 8'inci madde, 2'nci kat; 7,65’lik, 9,65’lik. 4th to separate additional numbers are introduced: in 1985, Article 8, 2nd floor, 7.65 U.S. $, 9.65 U.S. $.

1919 senesi Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Year 1919 I went to Samsun on May 1.

(Mustafa Kemal Atatürk) (Mustafa Kemal Atatürk)

5. Şiirde seslerin ölçü dolayısıyla düştüğünü göstermek için kesme işareti kullanılır: Poetry is the voice of the 5th to show the extent deducted because the cut point is used:

Bir ok attım karlı dağın ardına I have an arrow at the snowy mountains behind

Düştü n'ola sevdiğimin yurduna That country has fallen in love n'ola

İl yanmazken ben yanarım derdine I do not worry about the lights in the province

Engel aramızı açtı n'eyleyim (Karacaoğlan) Our search was n'eyleyim Engel (Karacaoğlan)

6. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur: a'dan z'ye kadar, b'nin m'ye dönüşmesi, Türkçede -lık'la yapılmış sözler. Added after the addition of a 6th or letters are to distinguish: from soup to nuts, to return to B m, in North-ness' for la lyrics.

UYARI: Akım, çağ ve dönem adlarından sonra gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Eski Çağın, Yükselme Döneminin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatına. WARNING: Current, age and the period after their names are not separated by cutting the attachments: Old Çağın, Yüksel Period of the Republic Period Turkish Literature

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=