ISLAND COURSE
  Absorption of light
 

Light eyes Relationship:
Gözün görmeyi başlatan noktası ışınların düştüğü retinadır. The point of the eye begins to see the retina's rays fall. Retinada parlaklık ve renge duyarlı iki farklı çeşitte sinir hücreleri bulunur. Sensitive to brightness and color in the retina in two different kinds of nerve cells is found.

Işığın; şiddetine duyarlı hücrelere çubuklar, rengine duyarlı hücrelere koniler denir. Light so that the violence in the sensitive cells rods, color-sensitive cells called cones. Işık şiddeti yetersiz olduğunda koniler çalışmaz renk algısı kaybolur. Cones do not work is insufficient light intensity of color perception is lost. Bu durumda görme çubuklar yardımıyla sağlanır. In this case, see the rods are provided with assistance. Ancak görülen cisimlerin renkleri, yansıttıkları ışık şiddetine göre grinin açık ve koyu tonlarıdır. However, the colors of the objects, according to light intensity have reflected the light and dark shades of gray.

Renkli görmemizi sağlayan üç farklı koni vardır. Kırmızımsı ( Uzun dalga ) ışıklara duyarlı olanlara L - konileri ya da kırmızı koniler, yeşilimsi ( Orta dalga ) ışıklara duyarlı olanlara M - konileri ya da yeşil koniler, mavimsi ( Kısa dalga ) ışıklara duyarlı olanlara S - konileri ya da mavi koniler denir. Color allows us to see three different cone is. Reddy (long wave) is sensitive to light that L - cones or red cones, greenish (Medium wave) is sensitive to light that M - cones or green cones, bluish (short wave) is sensitive to light that S -- or the blue cones are called cone.

Göze aynı anda gelen farklı miktardaki tek renk ışıklar bu konilerde bileşke bir renk olarak görülür. At the same time the only color in the eye, the different amounts of light in this cone is seen as a color components. Tek renkli kırmızı ve tek renkli yeşil ışık eşit miktarda ve birlikte göze geldiğinde gözde oluşan algı sarı renktir. Monochromatic red and monochromatic green light, and with equal amount of risk perception when the eye is yellow.

Bu nedenle göz algıladığı sarı ışığın tek renkli ya da kırmızı-yeşil ışık karışımı olup olmadığını ayırt edemez. Therefore, the eye detects only one color or red-yellow light green light can not distinguish whether the mix. Renk körlüğü bu konilerden herhangi bir çeşidinin eksikliği sonucunda görülen bir göz kusurudur. Color blindness is a result of the lack of any type of cone vision is an eye defect.

Işık Karışımlarının Görmeye Etkisi: Mixing Effect of Light to see:

Işığın kırmızı, yeşil, mavi renklerinin farklı oranlarda karışımı göze geldiğinde bütün renklerin algısını oluşturur. Light the red, green, blue color of the mixture at different rates when the eye creates a perception of all colors.

Bu nedenle bu üç renk, ışığın ana renkleri olarak kabul edilir. Therefore, these three colors, the light is considered as the main colors. Işığın ana renklerinin aynı orandaki ikili karışımları ara renkleri oluşturur. Bu ara renkler sarı, cyan, magentadır. The primary color of light in the same ratio between the binary mixture creates colors. The colors yellow, cyan, magenta.

Ana renklerdeki ışıklar göze aynı anda eşit miktarda geldiğinde gözde beyaz renk algısı oluşturur. Lights in the main color in the eye at a time when equal amounts creates a popular white color perception. Göze birlikte geldiklerinde beyaz algısı oluşturan iki renk ışığa birbirlerinin tamamlayıcısı denir. Together they created the eye, and white perceptions of the two colors complement each other is light.

Birbirinin tamamlayıcısı ışık renkleri kırmızı ve cyan ( yeşilimsi mavi ) Yeşil ve magenta ( kırmızımsı mor ) Mavi ve sarıdır. Light red and cyan colors complement each other (greenish blue) Green and magenta (reddish purple) is blue and yellow.

Işık ve Cisim İlişkisi: Light and Body Relationship:

Üzerine ışık gelen bir madde ışığı ya yansıtır, ya tutar ya da geçirir. Madde hangi ışığı yansıtıyor ve ya da geçiriyorsa o renkte görünür. Işığı tutan maddelerden göze ışık gelmediğinden o cisim görünmez aydınlık bir ortamda görünmeyen cismin rengine siyah denir. Dolayı ile siyah bir renk değildir. Light on an item from the light or reflects either the amount or passes. Article which reflects light and is passed, or in those colors will appear. The light of that matter come light does not afford the object invisible in a light invisible to the object's color is black. Therefore with a black color It is not. Gözün cismi algılayamamasıdır. Eye can not detect the object.

Maddelerin renkli görünmelerinin farklı fiziksel ve kimyasal nedenleri vardır. Article of the different physical and chemical causes of color are visible. Cisimlerin renkli görünme nedenlerinden birisi de boyanmış olmalarıdır. One of the objects they painted that color because it is visible. Boyalı cisimler ışığı yansıtır ya da geçirirken ışık renklerinden bazılarını tutarlar. Painted objects reflect light or light colors, while some of the amounts spent. Dolayı ile boyalı cisimden yansıyarak gelen ışık, içinden renk eksiltilmiş ışıktır. As reflected by the painted object because the light is light in color is lessening. Sarı boyalı cisim ışığın ana renkleri ile aydınlatıldığında bu renklerden maviyi tutar. The main color of objects illuminated by the light yellow paint, the color of the amount of blue. Kırmızı ve yeşili yansıtır. Red and green reflects. Bu ışıklarda gözde sarı algısı oluşturur. This perception creates light yellow in the eye.

Boya ışık kaynağı olmadığından ışık rengi ile boya renginin karışımı diye bir olgu yoktur. Light source because the light color of the paint color in a paint mixture that is not a phenomenon. Boyalar yansıttıkları ışığın renginde göründüklerinden boya karışımlarının oluşturduğu renkler ışık karışımlarından farklıdır. Boya karışımlarında ana renkler sarı, magenta ve cyandır. Appear in the colors of paints reflect light they have a mixture of paint colors is a mixture of light is different. Paint mixture of the primary color yellow, magenta and cyan.

Boyanın üç ana rengi eşit miktarda bir yüzeyde karıştırılırsa sarı boya mavi ışığı, magenta boya yeşil ışığı, cyan boya kırmızı ışığı tutacağından ışığın ana renkleri bu yüzeyden yansıyamayacaktır. Equal amounts of three primary colors of paint mixed with a surface is painted blue with yellow light, green light magenta dye, cyan dye main color of the light from red light to keep the reflection from the surface will not. Bu durumda yüzey siyah görünecektir. In this case, the surface will appear black. Boyanın iki ana rengi eşit miktarda karıştırılırsa yalnız her ikisinde ortak olan rengi yansıtır. Equal amounts of the two main colors of the paint is mixed with both partners in only reflects the color.

Gün ışığında sarı ve magenta boyalar eşit miktarda karıştırılırsa; sarı boya mavi ışığı, magenta boya yeşil ışığı tutar, kırmızı ışık her iki boyadan de yansıyacağından bu boyaların karışımı kırmızı görünür. Days in light yellow and magenta dye is mixed with equal amounts; yellow paint blue light, magenta dye amount of green light, red light will reflect from both the dye mixture of red paint appear.

Çevremizdeki eşyaların çoğu boyalıdır. Environment Many of our items are painted. Işığın boyalı yüzeylerde davranışı biraz karışıktır. Light is a bit complicated behavior of the painted surfaces. Güneş ışığı ile aydınlatılmış boyalı bir yüzey güneş ışığındaki renklerden bazılarını tutar bazılarını yansıtır. A surface is illuminated with sunlight sunlight painted some of the color reflects some of the amount. Yüzey göze gelen ışıklardan yoğun ( güçlü ) olan renkte görülür Surface relief of the light concentrated (strong) is seen in the color

Boyaların ana renkleri ( sarı-magenta-cyan ) ışığın tek bir ana rengini tutar. Primary colors of paint (yellow-magenta-cyan) light amount of one main color. Diğer iki ana rengi güçlü olarak yansıtır. Reflects strong as the other two primary colors. Yansıttığı ana renk ışıkların komşu renklerinin de düşük bir yoğunlukta yansıtır. Primary color light color also reflects a lower density of the neighborhood reflects.

Boyaların ana renkleri ( kırmızı-yeşil-mavi ) ışığın bütün renklerini güçlü ve zayıf olarak yansıtırlar. Paint the main colors (red-green-blue) light, strong and weak as all the colors reflect. Güçlü yansıyanlar kendi renkleri zayıf yansıyanlar ise komşu renkleridir. Reflect their own colors from the weak strong reflection of the neighboring color.

Göze gelen ışık miktarı azaldıkça ( ışık gücü düştükçe ) ışığın, renk konisindeki etkisi azalır. As the light reduces the amount of risk (drop light power) of light, color cone reduces the effect. Çubuk hücreler devreye girer ve göz bu ışığı gri tonlarda algılar. Rod cells and is engaged in eye detects this light gray.

Evlerde, sokaklarda ya da salonlarda farklı lambalar kullanılır. Houses, street lamps or different rooms are used. Bu lambalardan bazıları ışığın tüm renklerini yayarken bazıları bir kısım renkleri, bazıları da tek bir renkte ışığı yayar. Some of these lamps light when all the colors of spring color in some parts, some of them in a single color of light will spread.

Bu nedenle lamba ışığı altında rengini beğendiğimiz bir elbise güneş ışığına çıkıldığında daha farklı renkte görülür. Therefore, under the lamp light color is more like a dress out of sunlight are seen in different colors.

Cisimlerin Deneysel Koşullardaki Renkleri: Experimental Conditions of the objects in the Colors:

Olayın basitleştirilmesi açısından sorularda maddelerden yansıyan zayıf ışımalar önemsenmez dolayı ile gri etkiler siyah olarak düşünülür. Simplification of the substances in question in terms of events reflected in the weak radiation effects from black to gray with due care will be considered. Bir de aksi belirtilmedikçe soru amaçlı kullanılan ışıkların renklerinin ana renkler ya da ana renklerin karışımı olan ara renkler olduğu varsayılır. Used unless otherwise specified for a question or a primary color of light color with a mix of primary colors is assumed to be between the colors. Beyaz ışık kırmızı, mavi ve yeşil ışığın olduğu ışık karışımıdır. White-light red, blue and green light, the light is a mixture.

Saf sarı ışığın içinde kırmızı olmadığından kırmızı boyalı bir yüzeyde zayıf yansıdığı söylenebilir. Pure yellow light in the red because the red painted surface can be said to reflect weak. Ancak ışığın saf sarı olduğu belirtilmiyorsa bu ışığın kırmızı ve yeşil ışıktan oluşan sarı ışık olduğu düşünülebilir. However, the pure yellow light indicated that the red and green light is not of this light is light yellow düşünülebilir. Bu durumda, sarı ışıkla aydınlatılan kırmızı yüzey sarı içindeki yeşil ışığı tutar ve kırmızı ışığı yansıtır. In this case, yellow light, green light illumination in the amount of yellow and red surface reflects red light.

Cisimler beyaz ışık altında hangi renkte görünüyorlar ise Objects appear in white light, which is the color is

1) Saydam olmayanlar kendi rengindeki ışıkları güçlü, bu renge yakın enerjili ( komşu ) renkleri zayıf olarak yansıtır. 1) is not transparent in the light of its strong color, this color with the energy close to (adjacent) as the color reflects weak.

2) Saydam olanları kendi rengindeki ışıkları güçlü, bu renge yakın renkleri zayıf olarak geçirir. 2) is transparent in the light of their own color strong, the color is closer to the color passed as weak.

Göz zayıf olarak gelen ışık ile renk konilerince algılanamayacağından renkli görülmezler. Eye color with the light cone as a weak detection by will see the color. Ancak çubuk hücreleri uyararak gri tonlarda algılanırlar. However, in the gray bar to stimulate the cells are detected. Bu özellikten dolayı cisimlerin komşu renklerindeki ışıklar önemsenmez Because of this feature will not be ignored in light of the object color of the neighboring

Buna göre aydınlatılmış cisim saydam değil ise görüldüğü renkleri yansıtır. It is illuminated by the colors reflect on the object is not transparent. Bunun dışındakileri tutar. Out of this amount. Cisim saydam ise geçirdiği ışığın renginde görülür. The color of the light through transparent objects in the visible. Görüldüğü rengin dışındaki renkleri tutar. The amount of color you can see, except the color.

Sorularda cisimden yansıyan ya da geçen ışıkların hangisi olduğunu sormakla zayıf ışık etkileri de devreye gireceğinden konuyu zorlamak olur. The light reflected from the object in question or to ask which of the effects of low light to force the issue will also be engaged. Bu nedenle konunun sadeliği açısından cisimlerin nasıl görüneceğini sormak daha öğreticidir. Therefore, in terms of simplicity of the issue appears to ask how the object is more instructive.

*** ***

Renkler kimyasal renkler ve ışık rengi olarak ikiye ayrılıyor.eğer kimyasal renkleri yani resimde kullanılan ana renkleri sorarsanız mavi,kırmızı ve sarıdır.ancak ışık konusundaki ana renkleri sorarsanız kırmızı,mavi ve yeşil olacak.bizler de ışığı öğrettiğimiz için ana renkler kırmızı,yeşil ve mavi olacak.umarım açıklayıcı olmuştur. Colors and chemical colors as the light color to two colors ayrılıyor.eğer chemicals that are used in the picture if you ask the main colors: blue, red and light sarıdır.ancak ask about the main color you red, blue and green light olacak.bizler also taught for the primary color red, green and blue olacak.umarım was descriptive.

*** ***

Işıkta ana renkler yeşil, mavi ve kırmızı. In the light of primary colors green, blue and red.
Yeşil+kırmızı= Sarı Green + Red = Yellow
Yeşil+mavi=Cyan Green + Blue = Cyan
Mavi+kırmızı=meganta Blue + red = meganta

Boyamada ana renk olarak sarı, kırmızı ve mavi kabul edilmiş. Paint as a primary color in yellow, red and blue were adopted.

*** ***


 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=