ISLAND COURSE
  RATE-RATIO
 

A. ORAN RATE
a ve b reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak üzere, ye a nın b ye oranı denir. At least one of the real numbers a and b to be different from zero, to a rate of b are called to.
* *

•** Oranlanan çokluklardan ikisi aynı anda sıfır olamaz. • ** at the same time two of the ratios of abundance can not be zero.
•** Oranın payı ya da paydası sıfır olabilir. • or the denominator of the share of ** there may be zero.
•** Oranlanan çoklukların birimleri aynı tür olmalıdır. • ** Ratios should be the same kind of multiplicity of the units.
•** Oranın sonucu birimsizdir. • ** I The results of unit.
* *
B. B. ORANTI RATIO
En az iki oranın eşitliğine orantı denir. There are at least two of the proportion of equity. Yani oranı ile nin eşitliği olan ye orantı denir. That ratio is the ratio of equity to have. Bu orantı a : c = b : d* biçiminde de gösterilebilir. This ratio a: c = b: d * is also shown in the format.

ise, a ile d ye dışlar, b ile c ye içler The non-eating of a through d, b and c are internal to
denir. is called.
* *
C. C. ORANTININ ÖZELİKLERİ RATIO of the specifics of


3) m ile n den en az biri sıfırdan farklı olmak üzere, 3) At least one of m and n to be different from zero,
*** ise, (k ya orantı sabiti denir.) *** A, (k, or the proportions are constant.)
* *
*** ***
4) a : b : c = x : y : z ise, 4) a: b: c = x: y: z is
*** ***
Burada,* a = x . Here, * a = x. k k
************ b = y . ************ B = y. k k
************ c = z . ************ C = z. k dır. k is.
* *
D. D. ORANTI ÇEŞİTLERİ RATIO TYPES
1. 1. Doğru Orantılı Çokluklar Proportional to the correct Çokluk
Orantılı iki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluk doğru orantılıdır denir. Proportional abundance of the two while the other is the same percentage increase or decrease of the same rates are declining, while the other two is called the multiplicity is directly proportional.
x ile y çoklukları doğru orantılı ve k pozitif bir doğru orantı sabiti olmak üzere, y = k . x and y are directly proportional abundance and k is a positive constant to the right proportions, y = k. x ifadesine doğru orantının denklemi denir. x expression in direct proportion to the equation. Bu denklemin grafiği aşağıdaki gibidir. This equation is the graph as follows. (x > 0 ve y > 0) (x> 0 and y> 0)


•** İşçi sayısı ile üretilen ürün miktarı doğru orantılıdır. • Number of Workers with ** is directly proportional to the amount of product produced.
•** Bir aracın hızı ile aldığı yol doğru orantılıdır. • the speed of a vehicle with ** the path is directly proportional.
* *
2. 2. Ters Orantılı Çokluklar Inversely proportional to Çokluk
Orantılı iki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu iki çokluk ters orantılıdır denir. Proportional abundance of the two while the other one the same or lower rates are declining, while the other is the same rate of increase is that these two are inversely proportional abundance.
x ile y çoklukları ters orantılı ve k pozitif bir ters orantı sabiti olmak üzere, ifadesine ters orantının denklemi denir. x and y are inversely proportional abundance and k is a positive constant inverse proportion to the expression of the equation is called the inverse ratio. (x > 0 ve y > 0) (x> 0 and y> 0)
Bu denklemin grafiği aşağıdaki gibidir. This equation is the graph as follows.


•** İşçi sayısı ile işin bitirilme süresi ters orantılıdır. • ** with the number of employee work time of the end is inversely proportional.
•** Bir aracın belli bir yolu aldığı zaman ile aracın hızı ters orantılıdır. • ** when a vehicle with a certain path is inversely proportional to the speed of the vehicle.
* *

a, b ile doğru c ile ters orantılı ve k pozitif bir orantı sabiti olmak üzere, a, b and c with the correct proportion constant is inversely proportional to a positive and k,
* *
* *
E. E. ARİTMETİK ORTALAMA Arithmetic average
n tane sayının aritmetik ortalaması bu n tane sayının toplamının n ye bölümüdür. arithmetic average of the number of grains of the total number n to this is the part of the grain.
Buna göre, x1, x2, x3, ... Accordingly, x1, x2, x3, ... , xn sayılarının aritmetik ortalaması, , Xn the arithmetic average of the number,
• a ile b nin aritmetik ortalaması • a and b of the arithmetic average
• a, b, c biçimindeki üç sayının aritmetik ortalaması, • a, b, c, in the form of the arithmetic average of three numbers,
• n tane sayının aritmetik ortalaması x olsun. • x is arithmetic mean of the number of grains.
Bu n tane sayının herbiri; A ile çarpılır, B ilave edilirse oluşan yeni sayıların aritmetik ortalaması Ax + B olur. Each of these n number of them, A is multiplied by, B is added to the new Ax + B is the arithmetic mean of the number.
* *
F. F. GEOMETRİK ORTALAMA GEOMETRIC AVERAGE
n tane sayının geometrik ortalaması bu sayıların çarpımının n. geometric average of the number one product of this issue of the n. dereceden köküdür. degree is the root.
Buna göre, Accordingly,
x1, x2, x3, ... x1, x2, x3, ... , xn sayılarının geometrik ortalaması , Xn geometric average of the number of

• a ile b nin geometrik ortalaması (orta orantılısı) • a and b of the geometric average (the middle of proportionality)
• a, b, c biçimindeki üç sayının geometrik ortalaması, • a, b, c, in the form of the geometric average of three numbers,
• a ile b nin aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşit ise a = b dir. • a and b of the arithmetic average is a = b is equal to the geometric average.
* *
G. G. HARMONİK (AHENKLİ) ORTA Harmonic (harmonious) MIDDLE
x1, x2, x3, ... x1, x2, x3, ... , xn sayılarının harmonik ortalaması , Xn of the harmonic average number of

• a ile b nin harmonik ortalaması • a and b of the harmonic average
* *
• a, b, c gibi üç sayının harmonik ortalaması • a, b, c, such as the harmonic average of three numbers
* *
* *
•** İki pozitif sayının aritmetik ortalaması A, geometrik ortalaması G ve harmonik ortalaması H ise, Arithmetic average of two positive numbers • ** A, the geometric average of the G and H is harmonic average,
**** I)* G2 = A . **** I) * G2 = A. H dır. H is.
*** II)* H £ G £ A dır. *** II) * H £ G £ A is.
* *
H. H. DÖRDÜNCÜ ORANTILI Proportional FOUR
orantısını sağlayan x sayısına a, b, c sayıları ile dördüncü orantılı olan sayı denir. proportion to the number of x to a, b, c and the fourth number is the number of proportion.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=