ISLAND COURSE
  SIMPLE Continuous Tense
 

Present Continuous tense of the present tense:
1) Şu anda yaptığımız ya da yapılan şeyleri anlatmak için kullanıyoruz. 1) At the moment we do or use to describe things that are made.
- I am teach ing English. - I am teach ing English. (İngilizce öğretiyorum.) (I teach English.)
- Madonna is rid ing a bike. - Madonna is rid ing a bike. (Madonna bisiklet sürüyor.) (Madonna is a bike.)
- Joe is smok ing . - Joe is smoke ing. (Joe sigara içiyor.) (Joe is smoking.)
- Bill Gates is travell ing by plane. - Bill Gates is travell ing by plane. (Bill Gates uçak ile seyahat ediyor.) (Bill Gates does not travel with the aircraft.)
- Jane is tak ing a photograph. - Jane is tak ing a photograph. (Jane fotoğraf çekiyor.) (Jane is taking pictures.)
- People are wait ing for bus. - People are wait ing for bus. (İnsanlar otobüs bekliyor.) (People are waiting for the bus.)
- 3 doctors are sing ing a song. - 3 doctors are sing ing a song. (3 doktor şarkı söylüyor.) (3 songs, says the doctor.)

* Örnek cümlelerin hepsi şu anda yapılan eylemleri anlatmaktadır. * Example sentences describing actions that are currently configured. Şimdiki zamanda bir cümle kurmak için fiillere ve yardımcı fiillere ihtiyacımız var. To set up a sentence in present tense verbs and auxiliary verbs, we need to. Şimdiki zamanda kullanılan yardımcı filler: Filler used in helping the present time:
- am , is ve are dır. - Am, is and are is.
am sadece I öznesiyle, is : he , she ve it özneleriyle, are da you , we , they öznleriyle birlikte kullanılmaktadır. I am only the subject, is: he, she, and with it the subject, are also you, we, they are used together öznleriyle.

*Yardımcı fillerden sonra kullanılan fillere ise -ing takısı getirilmiştir. * Assist the bishop after bishop is to bring-ing ending is. Kullanılan bazı fiiler -ing takısı alırken biraz değişikliğe uğramıştır. -Ing ending is used when some fiiler has been slightly changed. Mesela, bisiklet sürmek aslında ride tır. For example, to take a bike ride is in fact. Ama -ing takısı alırken sondaki harfi düşmüştür. But the-ing suffix letter fell on the receiving end. Fotoğraf çekmek take a photograph tır, take fiilindeki e de düşmüştür. Take a photograph is to take photos, take action in the e decreased. Sigara içmek anlamına gelen smoke fiilinde de aynı şey olmuştur.Fiillere -ing takısı getirilirken bu kuralın göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Smoke means smoke in the verb ending-ing to the same thing is being olmuştur.Fiillere keep in mind this should be the rule.
Yapılan şeylerin şu anda yapıldığını biz, yardımcı fiil ve fiile getirilen -ing takısından zaten anlamaktayız. Configuration at this time to do something, we return to the auxiliary verb and verb-ing jewelry are already understood. Ama şimdiki zamanda, zamanı vurgulamak için kullanılan iki zaman zarfı vardır: But in the current time, time is used to highlight the two-time envelope are:
- now, (şimdi) - Now, (now)
- at the moment (şu anda) - At the moment (currently)

2) Present Continuous Tense i aynı zamanda bu günlerde yapılan işler için de kullanabiliriz. 2) Present Continuous Tense at the same time, we can use for work these days.
- Sally is studying her exams this week. - Sally is studying her exams this week. (Sally bu hafta sınavlarına çalışıyor.) (Sally is trying to test this week.)
- I am reading a really interesting book now. - I am reading a really interesting book now. (Şimdi gerçekten ilginç bir kitap okuyorum.) (Now I'm reading a book is really interesting.)
- We are working hard these days. - We are working hard these days. (Bu günlerde sıkı çalışıyoruz.) (We're working hard these days.)

3) Present Continuous Tense bir de, yakın gelecekte yapılacak, özellikle de planlanmış şeyleri anlatmak için kullanılmaktadır. 3) Present Continuous Tense one, made in the near future, especially when used to describe things that are scheduled.
- I am seeing my dentist on Wednesday. - I am seeing my dentist on Wednesday. (Çarşamba dişçimi göreceğim.) (Wednesday I will see my dentist.)
- Polly is coming for dinner tomorrow. - Polly is coming for dinner tomorrow. (Polly yarın yemeğe geliyor.) (Polly is coming to dinner tomorrow.)
- We are going on holiday next week. - We are going on holiday next week. (Gelecek hafta tatile gidiyoruz.) (We're going on vacation next week.)

Negative Form Negative Form* Present Continuous Tense in olumsuz halini "not" takısı ile yapıyoruz. * Present Continuous Tense negative cases in the "not" do we do with jewelry. Yardımcı fiillere getirilen "not" takısı cümleyi olumsuz hale getiriyor. Return to the auxiliary verb is "not" ending makes the sentence negative.
- I am not playing football. - I am not playing football. (Futbol oynamıyorum.) (I do not play football.)
- He is not listening to music. - He is not listening to music. (O müzik dinlemiyor.) (He does not listen to music.)
- She is not swimming. - She is not swimming. (O yüzmüyor.) (He does not swim.)
- It isn"t playing with the ball. (O topla oynamıyor.) - It isn 't playing with the ball. (He does not play together.)
* ( not kısaltılarak yardımcı fiile de eklenebilir.) * (Not shortened by the auxiliary verb can be added.)
- We are n"t go home. (Eve gitmiyoruz.) - We are n 't go home. (Do not go home.)
- They are n"t running. (Onlar koşmuyorlar.) - They are n 't running. (They do not run.)

Question Form Question Form


Yes / No Questions (Evet / Hayır cevaplı sorular): Yes / No Questions (Yes / No questions cevaplı):
- Am I doing it right? - Am I doing it right? (Bunu doğru mu yapıyorum?) (Do you do this correctly?)
Yes, you are. Yes, you are.
- Are you listening to me? - Are you listening to me? (Beni dinliyor musun?) (Do you hear me?)
Yes, I am. Yes, I am.
- Is he working today? - Is he working today? (O bugün sıkı çalışıyor mu?) (Does he work hard today?)
No, he isn"t. No, he isn "t.
- Is she speaking Chinese? - Is she speaking Chinese? (o Çince konuşuyor mu?) (Does she speak Chinese?)
Yes, she is. Yes, she is.
- Is it working? - Is it working? (O çalışıyor mu?) (Does that work?)
No, it isn"t No, it isn "t
- Are we going home now? - Are we going home now? (Şimdi eve gidiyor muyuz?) (Do we go home now?)
Yes, we are. Yes, we are.
- Are they watching TV? - Are they watching TV? (Onlar televizyon izliyorlar mı?) (Do they do watch television?)
No, they aren"t. No, they aren "t.

"Wh" questions (Bu sorular cevabında bilgi isteyen sorulardır.) "Wh" questions (these questions are answered the questions ask for information.)
- Wh at am I doing? - Wh at am I doing? (Ben ne yapıyorum?) (What am I doing?)
You are reading a book. You are reading a book. (Kitap okuyorsun.) (Are you reading the book.)
- Wh ere are you living now? - Wh ere are you living now? (Şimdi nerede yaşıyorsunuz?) (Now where do you live?)
We are living in İzmir. We are living in Izmir. (İzmir"de yaşıyoruz.) (İzmir "We are living well.)
- Wh o is he speaking to? - Wh o is he speaking to? (O kiminle konuşuyor?) (He is talking to who?)
He is speaking to his sister. He is speaking to his sister. (O ablasıyla konuşuyor.) - Wh en is she coming? (His sister is talking to.) - Wh en is she coming? (O ne zaman geliyor?) (What time is it?)
He is coming tomorrow. He is coming tomorrow. (Yarın geliyor.) (Coming tomorrow.)
- Wh at is it doing here? - Wh at is it doing here? (O burada ne yapıyor?) (He is doing here?)
It is eating bone. It is eating bone. (Kemik yiyor.) (Eats the bone.)
- Wh en are we having the test? - Wh en are we having the test? (Ne zaman test oluyoruz?) (When the test is that?)
You are having test a few minutes later. You are having the test a few minutes later. (Bir kaç dakika sonra test olucaksınız.) (A few minutes later olucaksınız test.)
- Wh at are they watching? - Wh at are they watching? (Onlar ne izliyor?) (What are they watching?)
They are watching cartoon film. They are watching cartoon film. (Onlar çizgi film izliyor.) (They are watching cartoons.)

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=