ISLAND COURSE
  CONTACT
 

People, a large portion of time in contact with the environment is alive. Kitap okuyarak, arkaya yaslanarak veya ayak ayak üstüne atmış vaziyette oturarak, insan bir şeyleri anlatmak ister. Books to read, sit in the back or feet in square feet, was sitting at the top, people want to tell something. Yine takılarla, rozetlerle, odadaki eşyalarla, sözlerle, odadaki renklerle bir şeyler anlatılmak istenir. İletişim , yöneticilerin de aynı ölçüde iç içe olduğu bir süreçtir. However, with jewelry, badges and, in the room with things, words, colors in the room is something to be explained. Contact administrators to the same extent as an intertwined process. Zira yöneticilerin sürekli olarak yüz yüze kaldıkları “insan ilişkileri”, “çatışma”, “ halkla ilişkiler ”, “güdüleme”, “tören”, “toplantı”, “karşılama”, “uğurlama” gibi birçok eylem iletişim kavramının içinde algılamak mümkündür. Because managers constantly face to face on the "human relations", "conflict", "public relations", "motives" on "ceremonies", "meeting", "welcome", "sendoff" multiple actions in the concept of communication is possible to detect.

İletişimi, emirlerin, bilgilerin, düşüncelerin, açıklamaların ve sorunların bireyden bireye veya gruptan gruba aktarılma ve iletilme süreci olarak tanımlayabiliriz. Communications, command of information, opinions, comments, and problems of individuals or groups of individuals is transferred to the group and could be described as the process of being forwarded. Kısacası iletişim, bireyler, gruplar ve örgütler arasında ilişki kurmayı amaçlayan bir etkileşim sürecidir. In short, communication, individuals, groups and organizations, intended to establish a relationship between the interaction process. Bir başka ifade ile davranışların açıklanması ve anlaşılmasını sağlayan bir araçtır. In other words to describe the behavior and is a tool for understanding. İletişimi, örgütlerde oluşan sorunlarla baş edebilmek için başvurulan bir araç olarak görmek mümkündür. Communications, organizations can apply for to deal with problems as a vehicle can be seen.

Örgütsel yapı, örgütte bulunan bireyler, gruplar ve birimler arasında gerçekleştirilen iletişim yoluyla kurulabilir ve geliştirilebilir. Organizational structure, organization, the individuals, groups and units can be established between and through the communication could be improved. Yani örgütte bulunan kişi ve birimler arasında iletişimin olmaması durumunda herhangi bir örgütsel yapıdan söz etmek mümkün değildir. That person and the organization of communication between units, in the absence of any organizational structure is not possible to talk about. Örgütsel yapının başarısı, büyük ölçüde dikey ve yatay iletişim kanallarının sağlıklı işleyişine bağlıdır. The success of the organizational structure, vertical and horizontal communication channels to a large extent depends on the healthy functioning. İletişim yoluyla herhangi bir kurumda kimlerin kimlerle ilişki kuracağı, kimlerin neleri yapması gerektiği açık bir şekilde belirlenir. Contact by any institution who will establish a relationship with whom, who should do what is determined in an open manner.

Etkili İletişim: Sağlıklı bir iletişim sürecinin gerçekleşmesi için öncelikle insanların birbirleri ile bağlantılı olması, ilişkili olması, birbirlerini tanıması, birbirlerinden korkmaması ve birbirlerinden nefret etmemesi gerekir.İletişimde yapmacıklık ve yapaylık olmamalı. Effective Communication: For a healthy communication process to take place people have connected with each other, be associated, to know each other from each other and not afraid to hate each other should not be gerekir.İletişimde insincerity and artificiality. Nedeni ne olursa olsun birey rahatsız olduğu bir davranışı kabul eder gibi görünürse, karşısındakilere göndereceği mesaj karışıklık veya sahtekârlık olarak algılanabilir. Whatever the cause of a behavior that acknowledges the individual, such as disturbing, though, will send a message against as confusion or fraud can be detected. İnsanlar, kendilerine gönderilen sözsüz mesajlara karşı çok duyarlıdır. People, they are very sensitive to the message sent speechless. Adele gerilmeleri, dudak kenarındaki gergin çizgiler, mimikler, yani beden dili çok kolay okunabilir. Adele ger be, in the tense edge of lip lines, mimik and that is very easy to read body language. Beden mesajları ile sözlü mesajlar çelişirse karşıdaki kişinin aklı karışabilir. Physical and verbal messages that contradict the message that the person's face can be disoriented. Bu şekilde mesajları çelişen kişiye güven duyulmaz, bu kişiler ikiyüzlü olarak görülürler. In this way, conflicting messages to the person who is not trust, these people are seen as a Janus-faced.

Karşıdaki kişiler korkutulmamalı, yargılanmamalı ve aşırı bir şekilde denetlenmemelidir. Not scare the people against the judiciary should not be controlled in a way and over. Çünkü korkutulan, yargılanan ve yakından denetlenen kişiler kendine olan güvenini kaybedebilir, kendini değersiz hissedebilir. Because that is scared, and closely supervised the prosecution of the person may lose confidence in himself, you can feel worthless. Bu duruma düşen kişi kendisi olmaktan çıkar, her uyarana karşı savunucu tepkiler veren, yalan söyleyen ve hile yapan bir kişi haline gelebilir This case falls to the person who removed himself, advocate against any responses to stimuli that lying and cheating a person can become

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=