ISLAND COURSE
  Ecosystem
 

In a specific area of the living environment of mutual relations with them by embracing soulless place and continuity of supply to the ecosystem is the ecological system. Eğer söz konusu ekosistem bir tarım alanı içinde gelişiyorsa buna “agroekosistem” adı verilir. If the ecosystem is an agricultural area and develop it "agroekosistem" is called.

Organizmalarla cansız çevre elementleri birbiriyle sıkı sıkıya bağlıdır. Closely with one another lackluster elements of the organism depends on the environment. Karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan organizmalarla, cansız maddelerin bulunduğu herhangi bir doğa parçası bir ekosistemdir. Mutual exchange of materials will impact the organisms with each other, inanimate matter where any part of a natural ecosystems. Ekosistem yaklaşımı, bireysel organizmalar ya da topluluklardan çok tüm alanın işlevlerinin nasıl olduğuyla ilgilenir. Ecosystem approach, rather than individual organisms or communities interested in how well all of the functionality of the field. Bir alandaki organizmalar ve cansız çevreleriyle olan ilişkilerine bakar. Organisms in one area and looks at its relationship with the inanimate environment. Bir ekosistem, temel olarak abiyotik maddeler, üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşur. An ecosystem, as the basis of abiotic materials, manufacturers, consumers and decomposition occurs.

Ekosistemlerde yaşam, enerji akışı ve besin döngüleriyle sürer. Living ecosystems, energy flow and nutrient cycling takes with. Açık bir sistem olan ekosistemde, enerji ve besin giriş-çıkışı süreklidir. An open system, ecosystems, energy and nutrient input-output is continuous. (Sistem Teorileri ve Sibernetik düşüncesi de ekosistemden doğar.) Bir ekosistemin dört temel bileşeni vardır. (Systems Theory and Cybernetics ecosystem gets the idea.) An ecosystem has four main components. Üreticiler ototroflar, tüketiciler (hetotroflar), ayrıştırıcılar (saprofitler) ve doğal çevre. Manufacturers of ototrof, consumers (hetotroflar), decomposition (saprophyte) and the natural environment. İlk üç bileşen, dördüncü bileşenin oluşturduğu cansız doğa içinde varlıklarını sürdüren canlı yaşamı kapsar. The first three components, the fourth component consists of the existence in the soulless nature of life that includes live. Cansız doğal çevre ile bu çevre içinde yaşamlarını sürdüren canlılar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri inceleyen bilim dalına ekoloji adı verilir. Lives with the natural environment around lifeless within their relationships and interactions between live viewing on the branch of science is called ecology.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=