ISLAND COURSE
  LIGHT of the breakage
 

From a transparent medium to another transparent medium of a portion of the light beam on the surface that separates the two media, while reflecting the light beam to change direction to the other media. Işığın bir saydam ortamdan diğerine geçerken doğrultusunu değiştirmesine ışığın kırılması denir. Light from a transparent medium to another to change direction when the light is broken.

Kırılma Kanunları Fracture Laws
Gelen ışın, kırılan ışın ve normal aynı düzlemde bulunur. Incoming rays, the ray refraction and normal in the same plane will be found.
Belirli ortamlar için geliş açısının sinüsünün kırılma açısının sinüsüne oranının sabit olur. Developed for specific environments, the sine of the angle of refraction angle of the sinus rate is fixed. ( sin i / sin r = a ) Snell kanunu. (Sin i / sin r = a) Snell's Law.
Işık Yoğunluğu az ortamdan, yoğunluğu fazla olan ortama girdiğinde hem daha fazla açıyla kırılır, hem de hızı azalır. Light Intensity less environment, the density is more into the environment with more angles and refraction, as well as the speed decreases.Gelen ışığın, geliş açısı büyüdükçe kırılma açısı da büyür. Incoming light, the angle of refraction angle of incidence will grow bigger.
Kırıcı ortamın yoğunluğu arttıkça kırılma da daha büyük olur. Increase the density of the environment as a cracker, break is greater.
Kırılan ışın doğru boyunca yayılır. Correct the beam will be spread throughout the wild.
Terk edilen hat, kırılan hat ve normal tek bir düzlemde yani görüntü yüzeyinde yer alır. Abandoned the line, broken line and the normal one in a plane that is located on the surface of the image.
Dik ışın kırılmaz. Vertical beam is broken.

Kırılma saydam ortamın yoğunluğuna bağlıdır. Fracture depends on the density of transparent media. Yukarıdaki örnekte hava içinden 45º ile gelen ışın, su içine girerken 32º açı ile kırılmaktayken, Titanyum beyazı içine girince 16º açı ile kırılmaktadır. In the above example that comes with 45 º beam from air, water entering into the 32 º angle been broken, Titanium white is broken into by the 16 º angle. Işık yoğunluğu az ortamdan yoğunluğu çok ortama girdiğinde hızı azalır. Light intensity is very low density environment into the environment when speed is reduced. Yani belirli bir dalga uzunluğu ile gelen ışın, ortam değiştirdiğinde eğer bu ortam daha yoğunsa dalga uzunluğu kısalır. So, with a specific wave length of radiation from the environment if this environment changes will shorten the length of waves is more intense.

Aynı zamanda gelen ışığın belirli bir kısmı saydam cismin yüzeyinden geri yansımakta ve bir kısmı sadece cisim içine girebilmektedir. At the same time, a certain portion of the light back reflected from the surface of transparent objects and objects into the top can only. Vakumlu bir ortamda yapılan deneyler çeşitli saydam cisimlerden geçen ışınların geçiş yüzdeleri aşağıda görülmektedir. Experiments made in a vacuum environment, the last rays of various transparent objects can be seen below the transition percentages.

Işığın Kırılması Light of the Rural

Işık ışınlarının saydam bir ortamdan yoğunluğu farklı başka bir saydam ortama geçerken doğrultularını değiştirirler. Light rays from the density of the transparent media transparent media to the other when a direction change. Bu olaya kırılma denir. This event is called refraction.

Bir su bardağı boşken kaleminizi içine koyup değişik açılardan kaleme bakarak görünüşünü inceleyiniz. When you empty a glass of water, put your pen to paper and from different angles, consider looking appearance. Şimdi ise bardağa su koyup aynı işlemi tekrar ediniz. Now you put water into a glass of the same process is repeated. Öncekine göre kalemin görüntüsünün nasıl değiştiğini inceleyiniz.Bardak boşken bardağa bir metal para koyunuz. How to change the appearance of items in the one before that to put money into a metal to glass is empty inceleyiniz.Bardak. Bardağa bir pipet aracılığıyla bakarak metali görmeye çalışınız şimdi ise bardağı su ile doldurunuz ve çubuk vasıtasıyla tekrar bakınınız. Looking through a glass pipette, try to see the metal now, and fill the glass with water and look back through the bar. Metal para biraz önce baktığınız yerde mi? Where did you just look at metal money?

Şimdi ise size bir soru hiç balık tutmaya gidip elinizle balık yakalamaya çalıştınız mı? Now a question you ever go fishing to catch fish with your hands you've worked? Balıkları yakalayamadığınızı fark etmişsinizdir. Have noticed you can not catch fish. Sebebini açıklar mısınız? Would you please explain why? Yağmur yağdıktan sonra gök kuşağı oluştuğunu görmüşsünüzdür. After you saw the sky raining generation are created. İşte bunların hepsinin ana sebebi kırılmadır.Sıcak yaz günlerinde yollarda su birikintisi görürüz ve ya çölde serap dediğimiz olayları görürüz işte bunların hepsi ışığın kırılmasından kaynaklanan olaylardır. That's the main reason for all of these summer days kırılmadır.Sıcak'll see the roads and bodies of water or a mirage in the desert will also see the event, all of them here are the events caused by refraction of light.

Kırılma Kanunları Fracture Laws

1-Gelen ışın, normal , kırılan ışın ve ayırma yüzeyi aynı düzlemdedir. 1-incoming radiation, normal, breaking the surface of the beam and the separation is the same plane.
2- Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. 2 - Light rays than less dense environment close to normal as you move to the intense media is broken.
3- Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır. 3 - very intense environment, while less intense environment away from the normal breaks.

İki saydam ortamı birbirinden ayıran düzleme ayırma yüzeyi denir. Transparent environment that separates the two from each plane is called the separation surface. Işığın ayırma düzlemine değdiği noktadan bu düzleme çizilen dik doğru normal adını alır. Light from the point of this plane is worth the separation plane is drawn perpendicular to the normal name is correct. Gelen ve kırılan ışının izlediği yollar ise gelen ışın ve kırılan ışın adını alır. Incoming and the path followed by the broken beam and the beam is broken beam name. Gelen ışının normal ile yaptığı açıya gelme açısı; kırılan ışının normal yaptığı açıya ise kırılma açısı denir. Come to terms with the incoming beam angle normal; break the normal angle of the beam is called the refractive angle. Gelen ışın , normal ve kırılan ışın aynı düzlem içindedir. Incoming beam, normal and broken beam in the same plane.

Kırıcılık özelliği saydam ortamın yoğunluğu ile ilgilidir. About the density of feature invidiousness environment is transparent. Ortamların bu özellikleri kırılma indisi denilen sayılarla ifade edilir. Medium refractive index of these features are also expressed in number. Örneğin havanın kırılma indisi 1 , camın kırılma indisi 1.5 suyun kırılma indisi 1.33 elmasın kırılma indisi 2.42 dır. For example, the air refractive index of 1, the glass refractive index of 1.5 refractive index of water refractive index of diamond 1:33 is 2:42. Bu rakamlar ışığın bu ortamlardaki hızarıyla orantılıdır. These numbers are proportional to the light of the gang in this environment. Bu rakamlar küçük olan az kırıcı büyük olan ise çok kırıcı olarak da düşünebiliriz. These figures are little larger than a small cracker we can consider as a very cracker.

Tam Yansıma Full Reflection

Çok yoğun ortamdan gelen ışının gelme açısını büyültürsek kırılma açısı da büyüyecektir. The angle of the beam coming from the very intense environment, we will scale the angle of refraction will also grow. Kırılma açısı 90 dereceye ulaştığında gelme açısı sınır açısına ulaşır. Fracture angle reaches 90 degrees angle to angle will reach the limit. Sınır açısında daha büyük açıyla gelirse ışık az yoğun ortama geçemez ve ayırma yüzeyinden yansır bu olaya tam yansıma denir. If a greater angle in terms of the border with less dense medium to light reflected from the surface of separation is not, and this event is a full reflection.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=