ISLAND COURSE
  SES EVENTS
 

FAMOUS narrowing

Sözcüklerin sonlarında bulunan geniş ünlüler (a, e) özellikle “-yor” ekinin darlaştırıcı özelliğinden dolayı daralarak, ı, i, u, ü dar ünlülerine dönüşür. At the end of the word celebrity to the large (a, e), especially "tired" of crops due to narrow stricture features, the i, i, u, u will narrow into celebrity. Buna ünlü daralması denir. This narrowing is known.

bekl-e-yor > bekl-i-yor e-weary wait-> wait-i-yor
kalm-a-yor > kalm-ı-yor kalm-a-tire> kalm-ı-yor
özl-e-yor > özl-ü-yor özl-e-tired> özl-ü-tired
soll-a-yor > soll-u-yor soll-a-tire> soll-u-not

örneklerinde bu daralma görülmektedir. example of this narrowing is seen. “-yor” ekin den başka bir ekin ya da sesin darlaştırma özelliği yoktur. "-Tired" of attachment of an attachment or other feature does not sound tight. Ancak tek heceli olan “de- , ye-” fiilleri, kendinden sonra gelen “y” sesinden dolayı darlaşabilir. However, monosyllabic, the "de-, ye-" acts, self-after "y" sound can make due to the narrow.

de - yor > di - yor de - tired> di - tired
de - yerek > di - yerek de - yerek> di - yerek
de - yen > di - yen de - yen> di - yen

Ancak bazen darlaşma olmayabilir. But sometimes that may not be tight.

de - y - ince > de - y - ince de - y - thin> de - y - thin

KAYNAŞTIRMA HARFLERİ Inclusion letters (KORUYUCU ÜNSÜZLER) (PROTECTIVE the consonant)

Türkçe kurallara göre bir sözcükte iki ünlü yan yana gelmez. According to Turkish rule in the two famous side by side is not a word. Araya kaynaştırma harfi girer. Enter the letter to merge. Türkçe’de dört tane kaynaştırma harfi vardır: ş, s, n, y. There are four letters in English to knit: ş, s, n, y. Bunların her birinin özel kullanım yerleri vardır. Each of these places is the specific use.

ş kaynaştırma harfi: to merge ş letter:

* Üleştirme sayı sıfatlarında kullanılır. Adjective is used in a number of * Üleş.
Örnek: İki-ş-er, Example: Two-ş-er, altı-ş-ar, six-s-ar, yedi-ş-er seven-ş-er

s kaynaştırma harfi: letter s to knit:

* Üçüncü tekil şahıs iyelik ekinden önce kullanılır. * Third-person singular possessive is used prior to attachment. Daha çok isim tamlamalarında tamlanan görevindeki sözcükte görülür. The more words you see in the task name is tamlanan to modify.
Örnek: Çocuğun oda-s-ı , Balığın koku-su Example: a child's room-s-i, the smell of fish-water

Not: Ancak “su” ve “ne” kelimeleri bu kurala uymaz. Note: However, "water" and "what" the words do not fit these rules.
Örnek: Yemeğin su-yu yok. , Çocuğun ne-yi kaybolmuş. Example: Food is the water-yu., The child what you lost. örneklerinde olduğu gibi… As with examples ...

n kaynaştırma harfi: Inclusion of the letter:

* * Zamirlerden sonra ek geldiğinde kullanılır. After the addition is used when pronouns.
Örnek: Ona haber verin. , Bu-nu biliyoruz. Example: You give him news., Know this-nu.

* * İyelik eklerinden sonra hal eki gelirse kullanılır. After the addition of additional cases if possession is used.
Örnek: Çocuğun kitabı-n-ı almışlar. , Fakirin evi-ni yıkmışlar. Example: Children's books-n-i took., Fakir's house was destroyed-ni.

* * İlgi eklerinden önce kullanılır. Interest is added before use.
Örnek: Soba-n-ın kapağı düşmüş. , Sene-n-in sonu geldi. Example: Stove-n-the cover has fallen., A year-n-in the end came. , , Kasaba-n-ın sıcağı çok bunaltıcı. Town-n-s very oppressive heat.

y kaynaştırma harfi: y merge to letter: Yukarıdaki kuralların dışında olan her yerde “y” kaynaştırma harfi kullanılır. Apart from the above rules at all "y" letter is used to fuse.
Örnek: Oda-ya girdim. , Üşü-y-erek uyandım. , Ağla-y-anı tanıyorum. Example: Bed-and went., I woke up cold-y-goal., Cry-y-memories do.

Not: Kaynaştırma harfleri aslında iki ünlü arasında kullanılır. Note: Inclusion letters are actually used between two celebrities. Ancak bazen iki ünlü arasına gelmediği halde de kullanıldığı olur. But sometimes do not come between the two celebrities will also be used. Özellikle “ile, idi, imiş, ise” gibi sözcükler ünlüyle biten bir sözcüğe eklendiğinde baştaki “i” ünlüsü düşer ve yerine “y” kaynaştırma harfi gelir. Especially with, was, imiş, if such words are added to a word ending with the famous first "i" of the famous falls, and instead of "y" the letter conglutinate income.
Örnek: silgi > silgiyle, soba > sobayla, hasta > hastaydı, kısa > kısaymış, bitti > bittiyse Example: eraser> eraser, the stove> stove, the patient> was sick, short> was short, it's over> was finished

Örneklerinde görüldüğü gibi “y” kaynaştırma harfi iki ünlü arasında değildir. Example, as seen in "y" to merge the letter between the two is not known. Bu durum “n” kaynaştırma harfinde de görülebilir. This case "n" can be seen in the letter to merge. Zamirlerden sonra hal eki geldiğinde gerekmese de bu harf bulunur. After the attachment, if it does not need the pronouns this letter will be found.

Örneğin; “Ondan bunu hiç beklemezdim.” cümlesinde altı çizili sözcükte “n” kaynaştırma harfi iki ünlü arasında değildir. For example, "I did not expect this at all." Underlined word in the sentence "n" to merge the letter between the two is not known.

 

ULAMA Liaison

Sessizle biten sözcükten sonra sesliyle başlayan bir sözcük gelirse, iki sözcük birbirine bağlanarak okunur. After ending with silent words if a word begins with a voice, read the two words are connected to each other. Buna ulama denir. This is called liaison.
Örnek: Bakkaldan ekmek aldım. Example: I bought bread from Bakkal. cümlesinde iki yerde ulama yapılmıştır. were made in two places in line liaison. Sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama yapılmaz. Any punctuation between words, if there is no liaison.

 

SES DÜŞMESİ SES falling

Sözcüğün aslında bulunduğu halde, ek geldiğinde bazı sesler düşebilir. In the case of the word, in fact, when some voices can be added. Bu düşme hem ünlülerde hem ünsüzlerde görülür. This fall will see the famous in the consonant.

 

Ünlü Düşmesi Drop the Celebrity

Sözcüğün aslında bulunan bir ünlünün düşmesidir. In fact the word of a celebrity is falling.
Örnek: “Yapraklar daha şimdiden sarardı.” cümlesinde sözcüğün aslı “sarı”dır; “-ar-” eki geldiğinde sözcüğün sonundaki “ı” düşmüştür. Example: "leaves are already yellow." Phrase from the original word "yellow" is "-ar-" it added at the end of the word "to" decreased.

Ünlü düşmesinin en yaygın kullanımı ise “Hece düşmesi” adıyla anılan kuraldır. Celebrity of the most common use is falling "drop Hece" name is referred to the rules. Buna göre, sözcüğün son hecesinde bulunan dar ünlüler, ünlüyle başlayan bir ek sözcüğe eklendiğinde düşer. Accordingly, the last syllable of the word in the narrow celebrities, starting with an additional word added to the famous falls. Bu özellik bazı organ isimlerinde, Arapçadan dilimize geçen bazı sözcüklerde, bazı Türkçe fiillerde görülür. This feature's name, some organs, some words in Arabic language from our past, is seen in some English verbs.

sabır - ı > sabrı patience - the> patience
akıl - ı > aklı mind - ı> aklı
burun - u > burnu nose - u> burnu
gönül - üm > gönlüm hearts - Um> gönlüm

Örneğin; “Kahvaltıya hazırlanın.” cümlesinde altı çizili söz “kahve altı” sözlerinin birleşmesinden oluşmuş, bu sırada “kahve” sözündeki “e” düşmüştür. For example, "Prepare for Breakfast." Underlined word in the phrase "coffee six" was formed by merging of words, in this order "coffee" in the word "e" was dropped.

 

Ünsüz Düşmesi Drop in consonant

Sözcüğün aslında bulunan ünsüzün, ek geldiğinde düşmesidir. Consonant in the word of the fact, when added to fall.

küçük - cük > küçücük small - Dick> tiny
büyük - cek > büyücek örneklerinde sözcüklerin sonlarında bulunan “k” ünsüzlerinin düştüğü görülüyor. large - Czech> büyücek samples of words at the end of the "k" has fallen by consonant.

SES TÜREMESİ Epenthesis

Sözcüğün aslında olmadığı halde, ek geldiğinde ortaya çıkan seslerdir. The word is not in fact, are added when the resulting sound.

genç - cik > gencecik young - cik> gencecik
bir - cik > biricik A - cik> only
az - cık > azıcık az - go> thimbleful

örneklerinde ünlü türemesi görülmektedir. is seen in the famous example of the genre. Buna benzer bazı sözcükler de vardır. There are also some other similar words. Bunlar “öpücük, gülücük” gibi fiilden türeyen sözcüklerdir. These "kisses, smiles" are words derived from verbs, such as. Ancak “-cik”” eki isim soylu sözcüklerden yeni sözcükler türetebilir. But "-et" "attachment, the name may derive new words from the word noble. Fiilden türeyen bu sözcüklerin “öpüşcük, gülüş - cük” gibi sözcüklerden “ş” sesinin düşmesiyle oluştuğunu söylemek daha mantıklı olacaktır. Derived from verbs, the words "öpüşcük, smile - Dick" words such as "S" sound created with the fall would be more logical to say that. Dolayısıyla bir ünlü türemesinin olduğunu söylemek bu sözcükler için pek doğru olmaz. So to say that it is not a celebrity type, for this word is not very accurate.

Not: Bazen sözcüklerde ünsüz de türeyebilir. Note: Sometimes words can be derived in the consonant. Arapçadan dilimize geçen his, af, zan gibi sözcükler ek ya da yardımcı fiil aldıklarında, sonlarındaki sessizler çiftleşir. Arabic language from our previous feeling, forgiveness, adding words such as suspicion or receive auxiliary verb, the last in the quiet of the mating.

 

his - etmek > hissetmek his - to> feel
af - etmek > affetmek af - to> dismiss
zan - etmek > zannetmek suspicion - to> think

örneklerinde bu görülüyor. This example can be seen. Burada aslında bir ses türemesinden çok sözcüğün Arapçadaki aslında bulunan şeklinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. There's actually a sound more words derived from Arabic in the original form can say that emerged. Ancak sözcükler Türkçe kurallara göre incelendiğinden, bu, türeme olarak alınagelmiştir. But words are reviewed according to English rules, it has taken as derivative.

 

Büyük ve Küçük Ünlü Uyumları Celebrity integration of large and small

Her dilde olduğu gibi, dilimizde de sesler ünlü ve ünsüz olmak üzere iki grupta incelenir. As in every language, our language and consonant sounds to be famous in the two groups are examined. Bir sözcükte ünlüler arasında olduğu gibi ünsüzler arasında da bazı özellikler, hatta ünlülerle ünsüzler arasında bazı özellikler vardır. In a word, as famous among the consonant between some features, even famous, there are some features of the consonant. Bunları belli başlıklar altında inceleyelim. Let us examine them under certain headings.

 

BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU BIG vowel harmony

Türkçe’de sekiz ünlü vardır. There are eight celebrities in English. Bunlardan a, ı, o, u kalın, e, i, ö, ü incedir. The a, i, o, u thick, e, i, ö, ü are fine. Bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesi kuralına büyük ünlü uyumu denir. Stay in a word, after the famous thick, thin thin celebrity after celebrity coming rule of vowel harmony is great.

Örneğin; “öğretmen” sözcüğü, bütün ünlüleri ince olduğu için kurala uyar, “asker” sözcüğü “a” kalın “e” ince ünlü olduğundan kurala uymaz. For example, the "teachers" the word, is reviewing the rules for all the famous warning to "soldiers" word "a" bold "e" rules that do not fit thin celebrities. Üniversite sınavlarında bununla ilgili bir soru bugüne dek sorulmamıştır. University related questions in the exam has not been asked until now.

 

KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU SMALL vowel harmony

Bir sözcükte düz ünlüden sonra düz, yuvarlak ünlüden sonra düz - geniş veya dar - yuvarlak ünlülerin gelmesi kuralıdır. In a word, even after the famous flat, round after the famous flat - large or small - round of celebrities come to rule. Özetle bu kurala göre; Summary according to these rules;

a, ı, e, i ünlüleri birbirinden sonra gelebilir. a, i, e, i may come after each other famous.

o, ö, u, ü ünlülerinden sonra ise u, ü, a, e gelebilir. o, ö, u, ü famous after the u, u, a, e can be.

Bundan da soru çıkmadığından üzerinde fazla durmuyoruz. You do not get the question on the do not stop.

 

ÜNSÜZ BENZEŞMESİ To stop simulation

Dilimizde ünsüzler sert ve yumuşak olmak üzere iki gruba ayrılır. Hard and soft consonant to our language and is divided into two groups. Sert ünlüler “ç, f, t, h, s, k, p, ş” ünsüzleridir. Hard celebrities "ç, f, t, h, s, k, p, s" are consonant. Bunun dışında kalanlar ise yumuşak ünsüzlerdir. The other ones are the soft consonant.

Bir sözcük sert bir ünsüzle bitiyor ve o sözcüğe ünsüzle başlayan bir ek geliyorsa, ekin başındaki ünsüz sertleşir. Ends with a hard consonant in a word for word and it starts with a consonant, it added, the attachment is hard consonant. Buna ünsüz benzeşmesi denir. This is not consonant simulation. Elbette bu benzeşme sert ve yumuşak şekli olan seslerde söz konusudur. Of course this hard and soft form of assimilation that is in the sound. Bu özelliği dört seste görüyoruz; These features are seen in the four tones;

p - b, ç - c , t - d, ğ - g p - b, c - c, t - d, g - g

Şimdi bu kuralı örneklendirelim: Now this rule example:

“Kitap” sözcüğünün sonundaki “p” sesi serttir. "Book" at the end of the word "p" sound is hard. Bu sözcüğe biz “-de” hal ekini getirirsek “kitapda” sözü oluşur. Us to this word "de" if we bring the attachment "kitapda word occurs. Bu durumda ekin başındaki “d” sesi yumuşak olduğundan sözcükte ünsüz benzeşmesine aykırı bir durum görülür. In this case attachment on the "d" sound is a soft consonant in the word you can see a situation similar to the contrary. Kurala uyulması için, “d” sesi sertleşmelidir. To comply with the rules, "d" sound hard. Bunun serti ise, yukarıda göstermiştik, “t” dir. It's hard on the other hand, was shown above, "t" dir. Dolayısıyla sözcük, “kitapta” olacaktır. Hence the word "book" will be.

 

okul-dan > okuldan school-from the out of school
av-cı > avcı av-cı> hunter
ağaç-dan > ağaçtan from tree-> tree
ocak-cı > ocakçı quarry-cı> sweep

Yukarıdaki sözcüklerde eklerin sözcüğe nasıl uyduğu görülüyor. How to add words above the word seems to fit. Birinci gruptaki sözcüklerde ek, yumuşak ünsüzle biten sözcüklere geldiğinde değişmemiş, ancak ikinci gruptaki sert ünsüzlere geldiği zaman sertleşmiştir. The first group included the words, when a soft consonant words ending with unchanged, but the second group is harder when it comes to the hard consonant. Bu durum sadece çekim eklerinde değil yapım eklerinde de geçerlidir. In this case included not only the construction of images in addition apply. Ekler sayılara geldiğinde de aynı durum geçerlidir. The same is true when it comes to the number of attachments. Sayının sesleri nasılsa ek de öyle olmalıdır. Number of voices so I must be added.

Örnek: 11′de, 8′den, 5′te, 3′ten Example: 11, 8, 5, 3

 

Özel isimlerde de aynı kural geçerlidir. Applies the same rules for proper names.

Örnek: Samsun’dan, Emin’de, Sinop’tan, Yunus’ta Example: in Samsun, in doubt, from Sinop, in Dolphin

 

ÜNSÜZ YUMUŞAMASI Consonant softening

İki ünlü arasında kalan sert ünsüzler yumuşar. Between the two remaining celebrities will soften the hard consonant. Buna “ünsüz değişimi” denir. This "consonant shift" is called. Elbette bu özellik, ancak yukarıda da söylediğimiz sert ve yumuşak şekli bulunan seslerde geçerlidir. Of course, this feature, but the above said that the audio is available in hard and soft shape. Bunlar p, ç, t, k sert sessizleridir. These p, ç, t, k are hard silent. Örneğin; “ağaç” sözcüğüne -i hal ekini getirsek, sözcüğün sonundaki “ç” sert sessizi yumuşayarak “c” olur; yani “ağacı” şeklinde yazılır. For example, the "tree" in the words I should bring the case attachment, at the end of the word "ç" hard to soft silent "c" is, so "tree" is written in the form.

Örnek: dolap - a > dolaba, çekiç - e > çekice, kanat - ı > kanadı, yemek - e > yemeğe Example: cabinet - a> to the cabinet, hammer - e> captured by the wings - I> wing, food - e> dinner

Yukarıdaki örneklerde sert sessizlerin yumuşadığı görülüyor. In the example above seems to soften the harsh silent. Ancak bu kural her sözcükte geçerli değil. However, this rule not apply in every word.

Örneğin; “Davranışları, doğruluğunun kanıtıdır.” cümlesinde altı çizili sözdeki “t” sert ünsüzü iki ünlü arasında kaldığı halde yumuşamamıştır. For example, "Behavior, is proof of correctness." Underlined word in the phrase the "t" hard consonant between two celebrity has not softened in the case.

Hangi sözcükte bu yumuşamanın olacağı hangisinde olmayacağı, belli bir kurala bağlanamaz. Which words will not soften decided it would be, can not connect to a specific rule. Hatta tek heceli sözcüklerin çoğunda olmazken, bazılarında olabilir. Even when not in most of the monosyllabic words, some may be. Bunu sözcüğün günlük kullanımlarını dikkate alarak anlayabilirsiniz. Taking into account the daily use of the word so you can understand.

Örnek: tek - i > teki, çok - u > çoğu görüldüğü gibi birincide değişim olmadığı halde ikincide olmuştur. Example: single - i> s, too - u> As you can see the most is not the first change was in the second.

 

Dilimize Arapçadan geçen ve son hecesindeki ünlünün uzun okunduğu kelimelerde ünsüz değişimi yapılmaz. From our language with the Arabic of the famous long-read the last syllable of the word is no change in the consonant.
Örnek: “Sınavda hukuku seçecekmiş.” cümlesindeki altı çizili söz buna örnektir. Example: "Examination of the law would choose." Sentence is one example of the underlined words.

Bazı sözcüklerde ise ses iki ünlü arasında kalmamasına rağmen yumuşar. Some words on the left does not soften the tone between the two celebrities.
Örnek: kalp - i > kalbi, art - ı > ardı, renk - i > rengi, harç - ı > harcı Example: heart - i> heart, art - the> ardı, color - i> color, mortar - ı> fee

Görüldüğü gibi iki ünlü arasında kalmadığı halde “p, ç, t, k” sert ünsüzleri yumuşamıştır. As you can see between the two celebrities do not stay in the "p, c, t, k" has softened the hard consonant. Bazı sözcüklerde ise bu seslerin yumuşamadığı görülür. Some words can be seen that this does not soften their sound.

Örneğin; “Sonunda işler sarpa sardı.” cümlesinde altı çizili sözcükte yumuşama olmamıştır. For example, "has finally wrapped things sarpa." Underlined word in the sentence is not softening.

Örneğin; “Zonguldak’a yerleştiklerini duydum.” cümlesinde altı çizili sözdeki “k” sert sessizi yumuşamamış ancak biz onu okurken “Zonguldağa” diye okumalıyız. For example, "I heard they settled in Istanbul." Underlined word in the phrase the "k" but we did not soften the hard silent reading "Zonguldağa" he should read.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=