ISLAND COURSE
  In PARAGRAPH MEANING
 

 Paragraph Structure: Paragraphs typically consists of three parts.

Giriş Bölümü : Introduction Section:

Giriş Cümlesinin Özellikleri : Giriş cümlesinde konu ve konuya bakış açısı belirtilir. Introduction of the sentence Features: Introduction to the topic sentence from the subject and point of view is indicated. Giriş cümlesi: Input sentence:

ü Kısa ve ilgi çekici bir cümledir. ü It is a sentence short and interesting.

ü Bağlayıcı öğelerle başlanmaz. ü Connector will not deal with the item.

ü Paragrafta ele alınacak konuyu tanıtır; yazarın konuya nasıl bir yaklaşım getireceğini sezdirir. identifies the issues to be discussed in paragraph ü; author on the subject of how to bring an approach to the detection.

ü Genelden özele (tümden gelim) yazılmış paragraflarda, paragrafın giriş cümlesi aynı zamanda paragrafın ana düşüncesidir. ü General to the special (whole development) is written in paragraph, sentence paragraph at the same time the input of the paragraph is the main idea.

ü Tanımlama, açıklama, soru cümlesi biçiminde kurulabilir. ü Identification, description, questions can be installed in the form of sentence.

Paragraf giriş cümlelerine örnek: Examples of input sentence paragraph:

ü Herhangi bir halk şiiri antolojisini başından sonuna okumayı hiç denediniz mi?... ü If the end of a public poetry reading at the beginning of the anthology did you ever tried ...

ü Şiir, ne söylediğinden çok, nasıl söylendiği ile çekiciliğe ulaşır... ü Poetry, they say too, how to appeal and said the ...

ü Softalık, bir düşünce, bir bilgi kanseri diye anlatılabilir... ü Softalık an opinion, can be described as a cancer ...

Gelişme Bölümü : Development Department:

Gelişme Bölümünün Özellikleri : Development Section Features:

ü Gelişme bölümü; konuyu açıklayan, ana düşüncenin ortaya çıkmasına katkıda bulunan yardımcı düşünceleri içerir. ü Development section; topic describes the main ideas contribute to the emergence of the ideas include helping.

ü Konu, bu bölümde açılır. ü Topics in this section opens. Bunun için de örneklerden benzerliklerden, karşıtlıklardan, tanık göstermelerden yararlanılır. The similarity of the instances, the opposition, the witness will take advantage of show.

ü Ayrıntılar, gelişme cümlelerinde birbirini tamamlayarak, birbirine, bağlayıcı öğelerle bağlanarak sıralanır. ü Details, development of each other in complete sentences to each other, connected with the connector elements are ordered.

ü Gelişme bölümündeki cümlelerden her biri, dil ve düşünce yönünden kendisinden önceki ve sonraki cümleye bağlıdır. ü Development section of the sentences, each in their own language and ideas from the previous and next sentence is optional.

ü Tüme varım yöntemiyle kurulan paragraflarda an düşünce, gelişme cümlelerinden biri olabilir. ü All the paragraphs to come to an idea my way, development can be one sentence.

Paragraf gelişme bölümlerine örnek 1: Paragraph development Examples of section 1:

Yazarken, kitapları bir yana bırakır, aklımdan çıkarırım; kendi gidişimi aksatır diye. While writing the book aside, I remove from my mind, I will limp my own way.

(giriş cümlesi) (input sentence)

Gerçektende iyi yazarlar üstüme fena abanır, yüreksiz ederler beni. Good writers are really on top of me lean against evil, gutless to me. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına, dükkana hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkı tembih edermiş, ben de öyle... And when there was a painter, and the butler to do bad cock pictures, shop no firm warning not to put the cock was alive, I like it ... Hatta çalgıcı Antigenides'in bulduğu çare benim daha çok işime gelirdi Antigenides bir şey çalacağı zaman, kendinden önce ve sonra halka uzun süre kötü şarkılar dinletirmiş... My solution is found even more Antigenides'in musician came to my work time to play something Antigenides, self-rings before and after listening to the song bad long time ...

(gelişme bölümü) (development section)

Paragraf gelişme bölümlerine örnek 2: Paragraph development Examples of section 2:

Tiyatronun görevi yeni kelimeleri tanıtmak ve dile yerleştirmek değildir... Introduce new words to the theater and take the task is not to place ... (giriş bölümü) (input section)

Bu görev televizyon gibi yayın araçlarına düşer. Tools such as television broadcast this task falls. Özellikle gerçekçi oyunlarda yeni türetilen ve halkın henüz kullanmadığı kelimelerin kullanılmasına karşıyım. In particular, realistic gaming and people still did not use the new, derived from the words I use. Şinasi : Tiyatroda kişilerin, kişiliklerine göre konuşması gerektiğini söylerken en doğru ilkeyi göstermişti. Şinasi: Theater of the people, saying that people should speak according to the principle, while the right was shown. Alışılmamış kelimeler sahnede kullanıldığında halkta tepki yaratıyor. Words used in unusual scene makes people react. Bugün Türkçe'yi çok iyi kullanan yazarların yanı sıra, aşırı ve öz Türkçe kelimelerle dolu eserlerle de karşılaşıyoruz. Today, the authors use a very good Turkish, as well as excessive and self-comparison with English words are full of work. Tiyatro eserlerinde bunu yapamazsınız. You can not do that in drama. Tiyatroda rol alan her oyuncu, kahramanın mensup olduğu toplum kesimine uygun biçimde konuşur... Role of each player in the theater area, a hero to the proper segments of the community members that speak ...

(gelişme bölümü) (development section)

Sonuç Bölümü : Sonuç cümlesi, belli bir bakış açısı doğrultusunda geliştirilen konunun açıklandığı, amaçlanan sonuca ulaştırıldığı, konunun bir yargıya bağlandığı cümledir. Results Section: Results sentence to a particular perspective on the topic is developed, the intended outcome is reached, a trial of the issue is connected to the sentence.

Sonuç Cümlesinin Özellikleri : Results of the sentence Features:

ü Dil ve düşünce yönünden kendinden önceki cümleye bağlıdır. ü Language and thinking in the previous sentence is subject to self.

ü Kısa bir biçimde kurulan bu cümle toparlayıcı ve özet niteliğinde olan bağlayıcı öğelerle (kısaca, özetle, denilebilir ki) başlayabilir. this sentence in a way that the short ü rally and the binding element of synoptic (short, brief, denilebilir ki) can begin.

ü Tüme varım yöntemiyle yazılmış paragraflarda, ana düşünce cümlesi niteliği taşır. I have to write all the paragraphs ü method, the quality is the main idea sentence.

ü Öykü, roman, anı gibi türlerde anlatılan olayın bitiş durumunu içerir. ü stories, novels, memoirs, such as the type described in the case include the end of the event.

Sonuç bölümü için örnek : Results section for example:

Bir Kurban bayramı daha... A festival of Kurban more ... 1930'lar çok çok gerilerde kaldı. Back in the 1930s remained very much. O günlerin çocuğu da öldü gitti. Their children also died that day are gone.

Sanılır ki, kişi bir kez ölür. San is that once a person dies. Öyle değil oysa! But not so! Kişi, yaşam boyunca pek çok kez ölür. People will die many times throughout life. Bakarım zaman zaman eski resimlere: İşte Phobus Fotoğrafhanesi'nde çekilmiş resimler. Look at old pictures from time to time to do: Here at Phobus Fotoğrafhane Pictures. Golf pantolonlu, ya da kısa pantolonlu bir çocuk... Golf pants, short pants or a child ... Ne oldu ona? What happened to him? Öldü gitti. Died gone. Daha sonra ilkokul, ortaokul, lise sıralarındaki çocuklar, gençler... Then, primary school, middle school, high school while children, young people ... Hepsi yok oldular. Were not all. Yok olmak değil mi ölmek? Is it not to die away? Öyle ise boyuna ölüyoruz, biçimden biçime giriyoruz, bambaşka bir insan oluyoruz zamanla. So the length is dead, the format into the format we're a completely different human beings over time. Altmışındaki kişiyle sekiz, on, on beş yaşların kişisi nasıl olur da aynı insan olur, olabilir? Sixty-eight of the people, on, on how would the people of the same people five years would be possible? Zamanın bir oyunu bu bize. Time is a game to us.

Hep ölüyoruz, öle öle büyüyor, değişiyoruz, son ölüme doğru gidiyoruz. They're dying, to die to kill is growing, changing, so are we going to end death.

Paragrafta Bağlayıcı Öğeler : Paragraf öncelikle, onu oluşturan cümlelerin anlamsal bütünlüğüdür. Items in paragraph Connector: paragraph, first sentence of the semantic integrity of it is created. Ancak anlamsal bütünlüğün oluşabilmesi için anlatım bütünlüğünü de sağlamak gerekir. However, for the establishment of semantic integrity is necessary to ensure the integrity of expression. Bunun için de cümlelerin hem anlam, hem de biçim olarak bağlanışlarına dikkat etmek ve bu bağlantı öğelerini doğru olarak saptamak gereklidir. For this, the meaning of the sentence, but also as a way to connect and to pay attention to this connection to determine the correct items are required.

Paragrafı oluşturan cümleler arasındaki bağlayıcı öğeleri doğru saptayamazsak, ne okuduğumuz parçayı bütün olarak anlayabiliriz ne de paragrafı oluşturan temel ve yardımcı düşüncelerin neler olduğunu tam olarak algılayabiliriz. Between the sentences of the paragraph consists of binding elements can not correctly identify what we have read the piece as a whole can understand what the base and help create a paragraph is exactly what ideas we can detect.

Biçimsel Bağlantı Öğeleri : Paragrafı oluşturan cümlelerin anlamca kaynaşmasını sağlamak için kullanılan sözcük, söz öbeği ve cümlelere, biçimsel bağlayıcı öğe denir. Formal Connection items: the meaning of sentence paragraph creator is used to ensure the cohesion word phrases and sentences with words, is formal binding elements. "Ama, fakat, çünkü, lakin, gerçi, şayet, zira, meğer, belki, üstelik, hatta, sanki, oysa, yoksa, şöyle ki, nitekim, kısaca, bununla birlikte, gel gör ki" gibi sözcük ya da söz öbekleri cümle başı bağlayıcı öğeleri olarak kullanılabilir. "But, but, because, yet, though, if, because, fact, perhaps, even, even, like, but, otherwise, say that, indeed, briefly, however, see it that such word or words phrases sentences per can be used as binding elements.

Örnek : Example:

Yabancı dilde yazılmış romanları özgün biçimleriyle okumak istiyordum. Written in foreign languages I wanted to read novels in their original formats. Ama yabancı dil bilmiyordum ve öğrenmek içinde gerekli olanaklardan yoksundum. But I did not know and to learn a foreign language was the lack of necessary facilities. Bu nedenle romanları sözlüklere baka baka okumaya çalıştım. Therefore, to read novels on the internet I tried to look to look at. Başlangıçta okuduklarımı anlamadım., bir çok yanlış yaptım ama yılmadım. In the beginning I did not understand when reading., I did a lot wrong, but I did not. Sonunda yabancı dille yazılmış bir romanı sözlüksüz okuyabilir duruma geldim. Finally, a novel written in a foreign language can be read without a dictionary, I've become.

Anlamsal Bağlantı Öğeleri : Kimi paragraflarda cümleler, biçimsel bağlantı öğeleri kullanılmadan, anlamca birbirlerini bütünleyerek de paragraf oluşturabilir. Semantic connection items: Some sentences in the paragraph, without using formal link items, you can create paragraphs by integration with each other by means. Bu tür paragraflarda cümleler arasındaki anlam ilişkisi olabildiğince fazladır. This type of relationship between sentences in paragraphs as possible is more. Bu cümleler, aralarına herhangi bir biçimsel bağlantı öğesi almadan da birbirlerinin anlamlarını bütünleyici niteliktedir. These sentences, between items without any formal connection between the meaning of nature is holistic. Biçimsel bağlantı öğesi olmayan paragraflarda anlam bütünlüğü daha belirgindir. Formal links are not elements of the integrity of the paragraph is more specific. Ana düşünce ile yardımcı düşünceler iç içedir. Help with the main ideas intertwined ideas real. Oysa biçimsel bağlayıcı öğelerle kurulmuş paragraflarda cümleler arasındaki anlam ilişkisi daha zayıftır. Established formal paragraphs and sentences, however, between the binding elements of the relationship is weaker.

Örnek : Example:

Karagöz oyunu Osmanlı Türk toplumunun, yüzyıllarca yaşamış sanat dallarından biridir. Karagöz game of the Ottoman Turkish society, have lived for centuries is one of the arts. Tanzimat'tan bu yana, özellikle Cumhuriyet döneminde yerini, Batı'dan gelen sinema ve tiyatroya bırakmıştır. Tanzimat'tan since, especially in the period of the Republic, the West has left from the cinema and theater. Bu sanat dalı, bugün bize çok uzak ve yabancı gelen İslam uygarlığı döneminde, halkın dilini, inançlarını, geleneklerini, zanaatlarını, siyasal ve toplumsal olaylar karşısındaki düşünsel ve ruhsal durumunu yansıtan zengin bir kaynaktır. This art, so far away and foreign to us today from the period of Islamic civilization, people's language, beliefs, traditions, craft, the political and social events across the intellectual and spiritual status that reflects a rich source. Geçmişi tanımak ve öğrenmek isteyenler bu kaynağı değişik açılardan değerlendirebilirler. Who want to learn to recognize the past and may wish to source from different angles.

Paragrafta Konu : Bir yazıya temel olan duygu, düşünce, durum,yargı ya da olaya konu denir. In paragraph Subject: An article based on the feelings, thoughts, status, is subject to judicial or event. Bir paragrafa yöneltilen; "Bu paragrafta ne anlatılmıştır?" Are directed to a paragraph, "What is described in this paragraph?" sorusuna alınan yanıt, konuyu verir. Responses to questions received, the subject gives.

Örnek : Example:

Deneme ve eleştiri, edebiyatın en az değerlendirilen, buna karşın en gerekli alanlarındandır. Essays and criticism, literature is at least reviews, but most of the required fields. Sanıldığı kadar kolay olamayan , engin bir bilgi birikiminin yanı sıra; sentez yeteneği, sağduyu ve hatta sezgi gerektiren alanlardır. I was not so easy, a knowledge engine, as well as the ability to synthesize, and even common sense intuitions are required. Hele hele bir eleştiri yazarının cesaretli olması gerekir. Hele hele must cesaretli a criticism of the author. Çevresindekilerin ne diyeceklerinden korkmayacak, neye inanıyorsa onu çekinmeden söyleyecek. Around what would not afraid, believe what you will say it without hesitation. Bu cesareti kendinde bulamayanlar ise, ne kadar eleştiri yaptığını sanarsa sansın, başkalarına övgüler dizmekten öteye gidemeyeceklerdir. This courage is not found in himself, how much criticism do you think that sanarsa, others will not be able to go beyond praise to the knee.

Örnek 2: Example 2:

Türk kırsal kesimini ilk kez öyküye, romana sokmuş, masalcılığı atmıştır. Rural areas for the first time in Turkish history, was put into the novel, has the masalcılık. Nabizade Nazım, edebiyatımızda Gerçekçilik akımının öncüleri arasındadır. Master Nabizade, Realism in literature are among the pioneers of the movement. Batı tekniğini ülkemize taşımış, ruhsal analizlere yer vermiş, dildeki kargaşayı gidermek için çaba göstermiş önemli bir yazarımızdır. Our country has the Western technique, mental analysis has included language in the effort to resolve the unrest is an important writer.

Paragrafın Ana Düşüncesi : Ana düşünce, bir yazının ya da yapıtın oluşturulmasının temel nedeni, amacı ve yazıda ya da yapıtta öne sürülen, savunulan görüştür. Thought of the main paragraph: Main ideas, to set up a post or the erection of the main reasons, goals and work at the front or to the spread, is advocating the comments. Bir konunun belli bir görüş açısından ele alınmasıyla ortaya çıkan genel bir yargı cümlesidir. Be addressed in terms of a subject with a view emerging is a general judicial sentence. Paragrafın konusu saptandıktan sonra; "Bu konudan hangi sonuç çıkarılır?" The topic of the paragraph has been detected, "which result from this matter will be removed?" ya da "Bu parçada hangi düşünce savunulmaktadır?" or "What ideas in this part are defending?" sorularına alınacak yanıt ana düşünceyi verir. gives the main idea will be to answer questions.

Örnek : Example:

Ben gönlümce yazabilmek için evime çekiliyorum. I'm taking my home to me in my heart. Kimsenin bana el uzatamayacağı, benden söz edemeyeceği yabancı bir memlekette oturuyorum. No one can not extend my hand, I can not mention I live in a foreign country. Öyle bir yer ki, tanıdığım hiç kimse okuduğu duanın Latince'sini bilmez, hele Fransızca'sından hiç anlamaz. That such a place, I know no one reads does not know the prayer Latince'sini, especially Fransızca'sından will not ever understand. Başka yerde yazsam daha iyi yazardım, ama yazdığım şey daha az benim olurdu. Me elsewhere if I was a better writer, but I was writing something I would be less. Oysaki benim yazımda asıl aradığım tam anlamıyla kendimin olmasıdır. Whereas in my writing is my own original aradığım truly.

Örnek 2: Example 2:

Medyanın toplum üzerinde kurduğu egemenlik, günlük hayatı, bireysel yaşantıyı her gün daha derinden etkiliyor. Media kurduğu domination over the society, daily life, individual lives are affected every day more deeply. Özel yaşantılara, bireye dönük alanlara dek uzanan medya, yabancılaşmanın ve uzaklaşmanın en önemli nedenini oluşturmakta, kurduğu tek yönlü iletişim ağıyla sağırlaştırıcılığını ve körleştiriciliğini yoğun ve etkin bir biçimde sürdürürken, toplumun bireyleri arasındaki paylaşıcı iletişimi hızla kesmektedir. Private lives of individuals facing areas, extending until the media, foreign activity and away the most important reason to create, to establish a one-way communication through a network of deaf and blind intensive and efficiently to take up a community of individuals on a shared communication is rapidly lost.

Paragrafta Yardımcı Düşünceler : Her biri ana düşüncenin bir yönünü oluşturan, onu ortaya çıkarıp destekleyen düşüncelere (yargılara) yardımcı düşünce denir. Considerations in paragraph Assistant: Every one of the aspects that make up the main idea, supporting it out and thinking (judgments) are thought help.

ÖSS 'de çok kullanılan sorular olan "Bu paragrafta aşağıdaki yargılardan hangisine değinilmemiştir?" OSS 'questions as the widely used "in this paragraph is addressed to any of the following trial?" gibi sorular, paragraftaki bütün yardımcı düşüncelerin dikkate alınmasıyla doğru olarak çözülür. questions such as, paragraph consideration of all ideas to help you correctly solved.

Örnek : Example:

Gelecekte müziğin, her türlü romantik ağlaşmadan ve kendini beğenmişlikten, dizginsiz duygulardan ve gösterişli propagandadan kurtulacağını, dinleyicisinin ne çok heyecanlı ve sinirli ne de duyguca tembel olacağını, etkisinin şaşırtıcı olmaktan çok, düzen getirici bir nitelik taşıyacağını, düşüncelere bulanıklık değil, aydınlık getireceğini umabiliriz. In the future of music, all without ağlaş romantic and self-, unbridled emotion and ostentatious propaganda to get rid of, how much of the audience excited and nervous nor duyguca be lazy, the impact to be very surprising, layout generation will carry a qualification, not a blur of ideas, will hopefully bring light to.

Paragrafta Tema (Ana Duygu) : Tema, edebiyat türlerinden özellikle şiirde; verilmek istenen, geliştirilen, seçilen ve işlenen konuya yüklenen duygu ve anlamdır. Themes in paragraph (Main Duygular): themes, types of literature, especially poetry which is to be provided, developed, selected and uploaded to the subject is feeling and meaning.

Örnek : Example:

Akan suyu severim ben I love water

Işıldayan karı severim My wife loves scintillant

Bir yeşil yaprak, bir telli böcek A green sheet, a wire bug

Güneşi görsem sevinç dolar içime I see the joy in the sun to me

Paragrafta Başlık : Bir yazıya verilen ada başlık denir. In Paragraph Title: An article title is given to the island. Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı... The book's name, chapter name, the subject's name, the name of the paragraph ... birer başlıktır. It is a title.

Başlık, bir yazının neyi anlattığını, ya da bu yazının yazılma gerekçesini sezdirecek bir özellik gösterir. Title, describes what a post that article or a feature that shows me to be sensible of the reasons. Kısaca konuyu tanıtan, ana düşünceyi birkaç sözcükle yansıtan sözdür. Briefly describe the topic, main idea with a few words reflecting promise. Başka bir deyişle başlık; konu - ana düşünce uyumunu yansıtan bir özellik gösterir. In other words, the title, subject - a feature that reflects the main idea indicates compliance.

"Bu paragrafa en uygun başlık hangisi olabilir? Şeklindeki sorularda, bu açıklamalar dikkate alınarak başlık saptanmalıdır. "This paragraph, whichever may be the most appropriate title? Fig questions, this description should be determined by taking into account the title.

Konularına Göre Paragraf Çeşitleri : Paragraflarda çok değişik konular işlenebilir. By Topic Types paragraph: paragraph can be processed with many different topics. Kimilerinde bir olay ya da duygu anlatılabilir. Who can tell a particular event or feeling. Her yazı türü, konusuna uygun paragraflardan oluşur. Each article type, subject consists of the appropriate paragraphs. Makalede yer alan paragraflar düşünce ağırlıklıyken, anıda yer alan paragraflar, gerçek bir yaşantıdan kaynaklandıkları için duygu ağırlıklı olurlar. Articles in weighted opinion paragraphs, the paragraphs in the moment, they are caused by a real sense of life are weighted. Paragraflar, içerdikleri konunun özelliğine göre değişik adlar alabilir. Paragraphs, depending on the properties of the subjects included may take different names.

Düşünce Paragrafı : Belli bir konu üzerinde belli bir bakış açısı olan, bu bakış açısını ortaya koyan, bunu savunan ve tartışan bir paragraf türüdür. Opinion paragraph: If a certain perspective on a subject, which revealed that the point of view, we argue and discuss the type of a paragraph. Kısaca, bir düşüncenin başkalarına ulaştırılması amacıyla oluşturulan paragraflara düşünce paragrafı denir. In short, an idea created for the purpose of reaching others thought paragraphs are paragraph. Daha çok makale, fıkra, deneme gibi yazı türlerinde düşünce paragrafları kullanılır. More articles, paragraphs, essays, such as type of paper are used in the opinion paragraph. Düşünce paragrafları, genellikle açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimleriyle kurulur. Thought paragraphs, descriptive and often disputatious expression is established formats. Bu paragraflarda bir ana düşünce ve bu ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceler yer alır. In this paragraph the main idea that supports the main ideas and thoughts are helping.

Örnek : Example:

Kişisel gözlemlerin öne çıktığı yazıların getirdiğini, bilimsel araştırmalar getiremez. Personal observations of the posts had brought out, scientific research can bring. Aydınlar için çok önemli olan bilimsek araştırmalar, yazarlara yetmez; onlar için kişisel saptamalar çok daha önemlidir. The science is very important if for Aydınlar research, the author does not yet, is even more important for them to personally identify. İnsanın insandan alabildiğini; deneylerin sayıların alması olanaksızdır. People can get from the people, take the number of experiments is impossible.

Olay Paragrafı : Olmuş ya da olabilecek türdeki olayları, kişi, yer ve zaman göstererek anlatan cümlelerden oluşmuş paragraflardır. Event paragraph: Displaced or types of events that may be a person, place and time are explained in a paragraph that was made up of sentences. Bu paragraflarda belli bir olay yer alır. A certain event takes place in this paragraph. Olay paragraflarına, roman, öykü, masal gibi edebiyat türlerinde rastlanır. Events in paragraphs, novels, stories, fairy tales, such as is found in literature type. Bu paragraflarda temel amaç okuru olay içine çekmek, olay içinde yaşatmaktır. The fundamental aim of this paragraph to draw readers into the events, the event is to live. Olay paragrafları genellikle öyküleyici anlatım biçimi kullanılarak kurulur. Event paragraphs are usually established by using the narration's narrative format.

Örnek : İlk dinlediğim konserdi bu. Example: The first listen was the concert. Çalgıcıları yönetenin müzik öğretmenimiz Suat Bey olduğunu görmeyeyim mi? Our music teacher musician from managing did you let me Suat Bey see that? Hem de smokin giymişti. And I wore black tie. Penguen gibi bir görünüşü vardı. Looks like there was a penguin. Elindeki şef değneği ile sahnedeki çalgıcıları değil de, sanki dünyayı yönetiyormuş gibiydi. The chief of staff and stage hands, not the musician, as if the world would like to manage. Nasıl oluyor da böyle bir adam, bizim gibi bacaksızlara müzik dersi vermeye geliyor. How is such a man, like us, come to the pint-sized music lessons. Biz de onunla alay etmeye kalkıyorduk. We were up to laugh at him.

Duygu Paragrafı : Olayı anlatan kişinin iç dünyasının, duygularının öne çıktığı bir paragraf çeşididir. Feelings paragraph: Event describing a person's inner world, the feelings out is kind of a paragraph. Yazar duygularını, kimi zaman öyküleyici, kimi zaman da betimleyici anlatım biçimlerini kullanarak okura ulaştırır. Author feelings, narration sometimes offensive, sometimes using the descriptive phraseology readers will get. Bu tip paragraflarda kişinin iç dünyasına yönelik özellikler, tutkular, davranışlar, ağırlık kazanır. This type of paragraph to a person's inner world characteristics, passions, behavior, weight, wins.

Örnek : Example:

Daha elli yaşına gelmemiştim; zengindim, ünlüydüm; sağlığım yerindeydi, aklı başında çocuklarım vardı. We did not come to the age of fifty, I was rich, was known, was over my health, my children were sane. Birdenbire hayatım duruverdi. My life stopped suddenly happened. Soluk alabiliyor, yiyip içiyor, uyuyordum. Can you take a breath, eat and drink, and was asleep. Ama yaşamak değildi bu. But it was not to live it. Hiçbir şey istemiyordum artık. I did not want anything anymore. İstenecek bir şey olmadığını biliyordum. I knew something was not to be requested. Hayat, birinin yaptığı saçma bir şaka gibi geliyordu bana. Life, one that sounds like a joke was ridiculous to me. Kırk yıl boyunca çalış didin, ilerle; sonra da ortada hiçbir şey olmadığını gör. Forty years of slave work, progress, then things appear to be no middle.

Betimleme Paragrafı : Bir olayı, bir varlığı, durumu, çevreyi ya da bir kavramı göz önünde canlandıracak biçimde anlatan paragraflara betimleme paragrafı denir. Paragraph Description: An event, an entity, situation, environment or a concept to consider the animation is described in paragraph description of the paragraph. Gözlemlenen her varlığın, tasarlanan her kavramın duyu organlarımız ve duygularımız üzerinde bıraktığı iz betimlenebilir. Observation of each asset, each concept is designed to sense organ and sense of traces on the left can be described. Bu tür paragraflar çoğunlukla roman, öykü, gezi ve anı gibi yazı türlerinde kullanılır. This type of paragraph mostly novels, stories, and memories like font is used for travel.

Örnek : Example:

Akçakavakların, dişbudakların arasından geçerek yeşil çam ormanına giriyorum. Of white poplar, ash and pine forest green on the go between. Yoğun bir reçine kokusu duyuyorum. I am an intense smell of resin. Çevrem yeşilin değişik tonlarıyla donanmış. Different shades of green with the environment I have navy. Az ileride kalın gövdeli, yaşlı bir çam ağacı görüyorum. Less future thick body, I see an old pine tree. Altına oturuyorum. I live under. Kekik kokuları geliyor burnuma. My nose smells coming thyme.

Anlatımın Temel Nitelikleri : Expression of the Basic Properties:

Özlülük : Duygunun, düşüncenin ya da gerçeğin en kısa yoldan anlatımına özlülük denir. Compactness: Duygun the real thing or the most direct way of expression is sappiness. Kısaca özlülük az sözle geniş bir düşünceyi ifade etmektir. In short, a broad idea sappiness few words to express. Gereksiz sözcüklerden arınmış, gereksiz ayrıntılara inilmemiş olan paragraflarda özlülük vardır. Free of unnecessary words, unnecessary details in the paragraphs sappiness has been. Söz gelimi; özdeyiş ve atasözleri özlü anlatımın en güzel örneklerini oluştururlar. For example, the sentence and create the most beautiful examples of atasözleri laconism.

Örnek : Example:

Adam başı ile doğruldu. Adam was head of the validation. Daha bir saat olmuştu. We had an hour. Bitmek bilmeyen saatler geçecekti. Endless hours would pass. Nasıl geçecekti? How would move? Başını cama dayadı. Head was put into a glass. Küçük bir insan istiyordu. A young man wanted. Ona yalnızlığını unutturacak bir çocuk. A child will forget her loneliness. Herkese uygun görülen şans neden ona gülmemişti. The chance for everyone why he was laughing. Hangi suçun cezasını çekiyordu? What crime was taking the penalty? Çay bardağını verirken yenisini istedi. He wanted a new glass of tea while. Daha kimbilir kaç çay, kaç sigara içecekti?... Who knows how many more tea, how many cigarettes were drinks ...

Yalınlık : Duygunun, düşüncenin ya da gerçeğin sade, süssüz ve gösterişe kaçmadan iletilmesine yalınlık denir. Simplicity: Duygun the real thing or the simple, unadorned and without pretension many simplicity is to be forwarded. Roman, öykü gibi sanatsal yazılardan çok, bilimsel öğretici yazılar yalınlığa dayanır. Novel, story writing, such as very artistic, scientific, educational articles is based on simplicity. Çünkü bunlarda temel amaç, bir düşünceyi öne sürüp savunmak, bir görüş öne sürmek ya da okura herhangi bir konu üzerinde bilgi vermektir. Because the main purpose from them, to assert and defend an opinion, an opinion put forward to reading or to give information on any topic.

Örnek : Example:

Okuma, çok yönlü iletişimsel bir etkinlik, alışkanlığa dayanan bir yetidir. Reading, iletişimsel a multi-faceted activity, a skill that is based on habit. Bu yetinin kazanılması, geliştirilmesi, alışkanlığa dayanan bir davranış biçimine dönüştürülmesi güç bir iştir. This ability to win the development, habits into a behavior-based work force. Güç olduğu kadar sürekli bir iştir de. Power as a permanent job, too. Yaşamın belli bir aşamasında başlayıp, belli bir aşamasında biten bir iş değildir. Begin in a certain stage of life and a job is not finished at a certain stage. Geothe'nin yaşamının son yıllarında, 1830'larda söylediği bir sözü anımsayalım: "Okumayı öğrenmek sanatların en gücüdür. Hayatımın seksen yılını bu işe, doğru dürüst okumayı öğrenme işine verdim, yine de kendimden memnun olduğumu söyleyemem." Geothe'nin in the last years of life, said 1830'larda Let's remember a promise: "to learn to read the most is the power of art. Eighty years of my life in this business, learning to read properly has to work, I still tell myself I can not be satisfied."

Akıcılık : Duygunun, düşüncenin ya da gerçeğin anlatımında dildeki pürüzlerin, okumayı ve anlamayı güçleştiren unsurların ortadan kaldırılmasına ve cümlelerin söyleniş ve okunuşundaki kolaylık ve rahatlığına akıcılık denir. Fluency: Duygun the expression of ideas or the truth of a snag in the language, reading and the elimination of elements which makes it difficult to understand the pronunciation and sentence and the ease and comfort in reading fluency is.

Cümlede seçilen sözcüklerin ses özellikleri ve cümlenin kuruluşundaki özen akıcılığı sağlar. Sound features of words in sentences and sentences of the selected institutions provide liquidity in the care. Ayrıca, anlatılan düşünce ve duyguların kolayca sezilebilir türden oluşu, akıcılığa yardımcı olur. In addition, thoughts and feelings that are described could be detected easily generate the kind of, to help fluency. Akıcı olmayan paragraflarda anlatılmak istenen düşünce ve duygu belirsizleşir, tam olarak anlaşılamaz. If you want to be described in the paragraph does not flow the thoughts and feelings becomes ambiguous, is not fully understood.

Örnek : Example:

Her zaman şık ve temiz giyinen, nazik, insanları olduğu gibi kabul etme olgunluğuna sahip bir yazardır. Always clean and elegant dresses, the kind, as people have the maturity to accept is a writer. Beyoğlu civarındaki evi, küçük bir müze görünümündedir, birçok sanatçının uğrak yeridir. Beyoğlu around the house, a small museum is in view, many of the artist's beaten. Sanat dünyasına adım atmaya çabalayan gençlere kapısını ve yüreğini açmaktan kaçınmamış, alçakgönüllü bir beyefendidir. Step into the world of art for young people who strive to open doors and hearts to avoid, a gentleman is modest. Bu nitelikleri, tükenmekte olan bir neslin başlıca özelliklerini kişiliğinde bir araya getirmiştir. These properties, which spent a generation has brought together the main features of personality.

Doğallık : Duygunun veya düşüncenin hiçbir yapmacığa kaçmadan içten, sıcak, olduğu gibi anlatılmasına doğallık denir. Natural: Duygun or without thinking how many no stiltedness içten, hot, as is natural to describe. Doğallıkta sanatsal bir kaygı güdülmez. Art is not a concern in the natural pasture. Kendi kendine oluyormuş gibi sıcak ve içten bir anlatım vardır. Self-expression is like a warm and sincere.

Örnek : Example:

Bugün, sen belki hatırlamazsın ama, senin ölümünden bu yana tam iki yıl geçti. Today, you probably do not remember, but since the death of you was exactly two years. Bu süre içinde ben daha iyi ve akıllı olamadım; bu fırsatı da kullanamadım. During this time I could not be better and smarter, this opportunity could not use it. Oysa yıllar önce, bazı zamanlar sen olmasaydın birçok şey yapabileceğimi düşünürdüm. Whereas years ago, some times I think you can do many things t. Şimdi artık suçun kendimde olduğunu görmek zorundayım. Now I have to see my own fault.

Evet babacığım, belki hatırlamazsın; ama bugün sen öleli tam iki yıl oluyor. Yes dad, you do not remember, but today, exactly two years since your death is. Kimseye asıl amacımı belli etmeden seni yaşatmaya çalışıyorum. My main goal without anyone telling you I'm trying to live.

Özgünlük : Duygunun, düşüncenin, kavramın ya da gerçeğin anlatımının, anlatıcıya özgü özellikler taşımasıdır. Originality: Duygun the idea that the concept or the reality of narrative, the narrator is carrying specific features. Özgün yapıtlarda başkalarını taklit etme ve onlardan etkilenme yoktur. Others to emulate the original work and there is no response from them. Sanatçı bütünüyle kendi yetenekleri, zevkleri ve beğenileri doğrultusunda, başkalarının yapıtlarından farklı ürünler ortaya koyar. All artists with their capabilities, according to the pleasure and appreciation, to put different products of the work of others.

Bir sanatçıyı anlatımındaki biçim, konuya yaklaşım şekli, kullandığı dil ve kurduğu cümleler özgün yapar. An artist in the form of expression, subject approach to shape and build the language used makes the original sentence.

İnandırıcılık : Anlatılanları olmuş ya da olabilir olduğuna okuyucuyu inandırabilen anlatım özelliğine inandırıcılık denir. Demonstrativeness: Tell the readers that they believe may have been or can be the persuasiveness of narrative features. Bir anlatımın inandırıcı olabilmesi için akla aykırı olmaması, kişisellik ve duygusallıktan sıyrılıp nesnel yargıları içermesi gerekir. To be a credible expression of the mind does not violate personal and objective judgments of sentiment and the need to dodge. Makale gibi öğretici yanı ağır basan türlerde bu anlatım özelliği ön planda tutulur. Article predominant species, as well as instructional narration, this feature is kept in the foreground.

Örnek : Example:

İslamiyet'in kabulünden önce Türklerin, başka hiçbir toplumun etkisinde kalmamış bir dilleri ve edebiyatları vardı. Prior to the adoption of Islam of the Turks, not under the influence of any other society, had a language and literature. Her ilkel edebiyatta da şiirle büyü birlikte yürümekte ve dinsel törenler önemli bir yer tutmaktaydı. Each primitive in literature and poetry to grow with the work an important place in religious ceremonies had been held. Bunun yanı sıra ozan, baksı, şaman gibi adlarla anılan şairlerde olağanüstü güçler bulunduğuna inanılırdı. Furthermore, the poet, baksı, referred to with names such as shaman poet believes in the extraordinary power was found. Çoğu ortak ve sözlü ürünlerden oluşan bu edebiyatın en önemli bölümünü destanlar oluşturmaktaydı. Most common and most important of the oral product of this literature was created in part epic.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=