ISLAND COURSE
  Editorial Policies
 

1) "that the" conjunction and "-that" the writing of attachment:

Türkçede  üç çeşit “ki” vardır: Bağlaç olan“ki”, sıfat yapan  “–ki” ve zamir olan(ilgi zamiri) “–ki” dir.Bağlaç olan “ki” daima ayrı yazılır.Sıfat yapan “–ki” ve zamir olan “-ki” eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. Three different kinds of Turkish "ki" are: Conjuctions the "ki", the adjective "-ki" and the pronouns (relative) "-ki" dir.Bağlaç the "ki" yazılır.Sıfat always do separate the "course" and pronouns The "course" will be added next to the word.

Dilimizdeki bu üç farklı “-ki”yi birbiriyle karıştırmamak için şu pratik yöntemler i uygulayın. In our three different languages "-that" to confuse with each other then i apply the following practical method.

*Cümle içerisinde –ki’den sonra –ler çokluk ekini getirebiliyorsanız o –ki zamir olan –ki’dir. * Sentences that in-from-s then it can bring the abundance of crops that are pronouns-that is.

Ayrıca zamir olan –ki’nin bir ismin yerini tuttuğunu ve genellikle zamirlerin üzerine geldiğini de unutmayın. Moreover, the pronoun-that 's held the position of a name and do not forget that usually comes on pronouns.

---Arabam bozuldu , seninki(ler)ni kullanabilir miyim? --- My car is broken, yours (s) Can I using?

---Onunki(ler) seninki(ler)den daha iyi olmuş. --- Hers (s) s (s) was better.

Görüldüğü gibi cümle içerisinde –ki zamirinden sonra –ler ekini getirdiğimizde cümlenin yapısında herhangi bir bozukluk meydana gelmiyor.Öyleyse bu –ki’ler ilgi zamir idir. As seen in sentence-after-s attachment to the pronoun that any disorder in the structure of sentences that occur gelmiyor.Öyleyse-ki 's relative idir.

 

*Sıfat yapan –ki de sıfat tamlaması kurar. * Adjectives with-that establishes the capacity to modify. Sıfat yapan –ki her zaman bitişik yazılır.Pratik olarak önündeki isme “hangi” sorusunu yönelterek bulur ve diğer –ki’lerden ayırt ederiz. Adjectives as the course is always in front of adjacent yazılır.Pratik name "what" question and other-directed to find that the URLs will distinguish.

---Sokaktaki çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor.(Hangi çocuklar?) --- We need to come out with the children in the street. (Which children?)

---Sınıftaki öğrenciler dışarı çıksın.(Hangi öğrenciler?) --- Class students are going out. (Which students?)

Görüldüğü gibi sıfat yapan –ki’yi alan sözcüğün hemen önündeki isme hangi sorusunu yöneltebiliyoruz.Öyleyse bu –ki  sıfat yapan –ki’dir ve eklendiği sıfata daima bitişik yazılır. As you can see the title-that the URL field of the immediately preceding word, which the name of this title who-yöneltebiliyoruz.Öyleyse question that is always adjacent to and attached to write the title.

 

*Bağlaç olan “ki” ise daima ayrı yazılır.Diğer “ki”  ekleriyle karıştırmamak için cümleden çıkartırız, cümlenin yapısında ciddi bir bozukluk olmuyorsa o “ki” bağlaç olan “ki”dir. * Conjuctions the "ki" is always different yazılır.Diğer "that" to confuse with the additional sentence to be removed from the sentence structure does not have a serious disorder that "ki" link, the "ki" is. Ayrıca bağlaç olan ki’nin daha vurgulu söylendiğini de göz önünde bulundurmak gerekir. Moreover, the link that takes ki'nin said to have emphasized more is needed.

*Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.(Duydum unutmuşsun gözlerimin rengini) * I heard you forgot that the color of my eyes. (I hear you forgot the color of my eyes)

*Sen ki dünyalara değersin.(Sen dünyalara değersin.) * You do that for the world. (Are you for the world.)

*Şimdi anlıyorum ki o yaptıklarım bir hataydı.(Şimdi anlıyorum o yaptıklarım bir hataydı) * Now I understand that it was a mistake I have made. (Now I understand that I have done was a mistake)

Görüldüğü gibi bağlaç olan –ki cümleden çıkartıldığında cümlenin anlamında bir daralma olsa da yapısında ciddi bir bozukluk olmuyor, öyleyse bu –ki’ler bağlaçtır ve daima ayrı yazılır. As you can see the connectors that sentence has been removed-a narrowing of the meaning of sentence structures, although it is not a serious disorder, so that-ki 's link, and always will be written separately.

 

NOT: NOTE:

Mademki,halbuki,oysaki,çünkü,sanki… sözcüklerindeki ‘ki’ ler bağlaç olmasına rağmen kalıplaştığı için bitişik yazılır. Whereas, whereas, whereas, because, like ... the word 'ki' s are written adjacent to connective Although getting mold.

 

2) “de” bağlacının ve “de” bulunma durum ekinin yazımı : 2) "de" link and "he" found the writing of attachment status:

 

“de” “da” bağlacı da tıpkı “ki” bağlacı gibi ayrı bir sözcük olduğu için daima ayrı yazılır.Bulunma durum eki olan “-de,-da, -de,-ta” ise eklendiği sözcüğe bitişik yazılır. "De" "da" link or just "that" as a word link is always included as a separate case, the yazılır.Bulunma "-de,-da,-de,-ta" is added next to the word is written. “de,da” bağlacıyla “-de,-da,-te,-ta” ekleri birbiriyle karıştırılmamalıdır.Pratik olarak birbirinden şu şekilde ayırt ederiz: Cümle içerisinde cümleden “de”yi çıkartırız,eğer cümlenin yapısı nda bir bozukluk olmuyorsa o “de” bağlaç tır.Cümlenin yapısı bozuluyorsa o “de” bulunma durum eki dir. "Well, the" link with "-de,-da,-te,-ta" attachments with each other as karıştırılmamalıdır.Pratik from each other in this way we distinguish: Sentence sentence in the "de" then be removed, if the sentence in the structure of a disorder that does not say "paperclip tır.Cümlenin structure is broken o" de "is found in the case of attachment.

*Kitap da alacağım.(Kitap alacağım) * The book will also do. (I get the book)

*Sen de onun gibisin.(Sen onun gibisin) * You are like him. (I do like him)

Görüldüğü gibi bağlaç olan “de ,da” cümleden çıkartıldığında cümlenin yapısında bir bozukluk olmuyor.Şimdi de aşağıdaki örnekleri inceleyelim: As you can see the link, the "de, da" sentence has been removed, the structure of sentences in the following example of a disorder olmuyor.Şimdi Let's examine:

*Sende bir şeylerim kaldı.(Sen bir şeylerim kaldı) * You do one thing left. (You do one thing left)

*Onu otobüste gördüm.(Onu otobüs gördüm) * I saw him on the bus. (I saw the bus)

Görüldüğü gibi bulunma durum eki cümleden çıkartıldığında cümlenin yapısı bozuluyor. As you can see a sentence added to make a case is removed from the sentence structure is damaged.

Önemli uyarı: Bağlaç olan “de,da”nın kesinlikle “te,ta” biçimi yoktur. Important notice: Conjuctions the "de, da" s absolutely "te, ta" There is no way.

*Sana kazak ta alacağım.(yanlış) * I get in my sweater. (False)

*Sana kazak da alacağım.(doğru) * I do I get a sweater. (True)

Ayrıca bağlaç olan “de,da”  bir özel isimden sonra gelirse kesme işaretiyle ayrılmaz. Also in conjunction with "de, da" If it comes after a special name is separated by the cut marks.

*Bize Ahmet’de gelecek.(yanlış) * Contact Ahmet'de future. (False)

*Bize Ahmet de gelecek.(doğru) * Contact Ahmet future. (True)

 

3. 3. “mi” soru edatının yazımı : "Did you question the spelling of the preposition:

 

“mı,mi,mu,mü” soru edatı eklendiği sözcükten her zaman ayrı yazılır,kendinden sonra gelen ekler soru edat ına bitişik yazılır: "Do, mi, mu, mü" question is always separate from the written word, the preposition is attached, add the question after it is written adjacent particle ina:

 

*Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun? * Did you keep dwelling Yarim Istanbul did?

*Bize gelecek misiniz? * Did you come to us are you?

*Sen miydin dün rüyalarıma giren? * Did you enter to dream yesterday?

Soru edatı olan “mı mi mu mü” ile fiilden fiil yapan  olumsuzluk eki olan –ma,-me’nin darlaşmış biçimi birbiriyle karıştırılmamalıdır: Question with preposition "Did you did you see" and the privative verbs with the verb-ma,-me 'of the format are limited to be confused with each other:

*Niçin beni dinle miyorsun? * Why don 't listen to me?

Yukarıdaki cümlede ‘mi’ ayrı yazılmamalıdır;çünkü buradaki mi soru eki değil, – ma,-me olumsuzluk eki nin darlaşmış biçimidir.Cümleden mi’yi çıkartıp cümleyi tekrar okuduğumuzda cümledeki soru anlamının kaybolmadığını sadece olumsuzluğun kaybolduğunu görürüz.Cümleye soru anlamını katan mi değil, ‘niçin’ sözcüğüdür. The above sentence 'Is it' should be written separately, because this question did you not included, - ma,-me negativity of attachment biçimidir.Cümleden did you become narrow Remove and then re-read the sentence that sentence means the questions not only the loss of loss of negativity that question görürüz.Cümleye meaning did you not add, 'why' is the word.

Soru edatı olan “mı,mi,mu,mü” cümleye soru anlamından başka anlamlar da katabilir. Question with preposition "Do, mi, mu, mü" meaning other than the question of sentence also may add.

*Sana güzel mi güzel bir elbise aldım.(pekiştirme göreviyle kullanılmış) * Is it a beautiful dress I bought. (To reinforce the task used)

*Bu test i de çözdün mü konuyu daha iyi anlarsın.(Çözdüğün zaman) * Did you solve this test also better understand the subject. (When you crash)

*Tüm bunları ben mi yapmışım?(reddetme,kabullenmeme) * Did you do all that I was (to reject, not accept)

 

4)Sayıların yazımı: 4) Number of writing:

 

Sayılar daima ayrı yazılır;ancak çek ve senetlerde sahtekarlığın önlenmesi amacıyla bitişik yazılır. Numbers are always written separately, but the checks and securities fraud in front of me, to be adjacent.

*Yaş otuz beş yolun yarısı eder. * Age of thirty five to half way.

*Bu yıl dershane mize tam bin beş yüz altmış kişi kayıt yaptırdı. * This year, one thousand five hundred sixty classroom full mize person has registered.

 

5)Kısaltmaların Yazımı : 5) Writing of abbreviations:

 

Birkaç kelimeden oluşan kurum ve kuruluş adlarının kısaltmaları yapılırken araya nokta konmaz. A few words of abbreviations of institutions and organizations making a name does not put up points.

*TBMM              *PTT          *THY           *TEK     *KKTC        *MTA      *DSİ * Parliament * Post Office * THY * ONE * Cyprus * MTA * DSİ

Cümle içerisine kısaltmalara bir ek getirileceği zaman kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Shorten the time to bring in an additional sentence last letter to shorten the basis of the reading is taken.

*Kardeşim THY’da çalışıyor.(yanlış) * My brother is trying THY'da. (False)

*Kardeşim THY’de çalışıyor.(doğru) * My brother is working in THY. (True)

*Aç bakalım TV’da ne var? * Look at the Open TV'da what? (yanlış) (false)

*Aç bakalım TV’de ne var? * Look at the Open is on TV? (doğru) (correct)

Tek bir sözcüğün kısaltması yapılıyorsa kısaltmanın sonuna nokta konur: Abbreviation of a single word to the end are made to shorten the points are:

*Dr.         *Prof.          *  c.            *  s.          *  bk. * Dr. * Prof. * C. * p. * bk.

 

6)Gün ve Ay Adlarının Yazımı : 6) Name of the spelling of day and month:

 

Cümle içinde geçen gün ve ay isimleri küçük harfle başlar;ancak gün ve ay isimleri bir tarihe bağlanmışsa yani yanında bir rakam varsa büyük harfle başlatılır. The other day and month names in sentences minuscule starts, but day and month names have been linked to a date if there is a number next to the capitalized starts.

*Okullar haziranda kapanıyor.(doğru) * Schools will be closed in June. (True)

*Okullar 14 Haziran’da kapanıyor.(doğru) * Schools will be closed on June 14. (True)

*Ben 21 Mart 1978 Salı günü doğmuşum.(doğru) * I was born on Tuesday 21 March 1978. (True)

* Sınav 16 haziran’da yapılacak(yanlış) * Examination to be held in June 16 (false)

*Sınav 16 Haziran’da yapılacak. Examinations will be held in June * 16. (doğru) (correct)

 

7)Yön İsimlerinin Yazımı : 7) Direction of the spelling of the name:

 

Yer-yön bildiren (doğu ,batı,güney,kuzey,orta…) sözcükler, tek başına ya da özel isim den sonra kullanıldıklarında küçük harfle,özel isimden önce kullanıldıklarında büyük harfle başlar: Location that indicates the direction (east, west, south, north, middle, ...) words, a stand-alone or used after the specific name minuscule, capitalized when used before proper names start with:

*Siz Kuzey Amerika’yı gördünüz mü? * Did you see North America?

*Siz Amerika’nın kuzeyini gördünüz mü? * Did you see the north side of America?

*Bu insanlar buraya Güney Asya’dan gelmişler. * These people came here from South Asia.

*Bu insanlar buraya Asya’nın güneyinden gelmişler. * These people came here from the south of Asia.

*Sizin daha da batıya gitmeniz gerekiyor. * You need to go further west.

 

NOT: NOTE:

Yer-yön bildiren kelimeler eğer bir insan topluluğunun yerini tutuyorsa büyük harfle başlatılmalıdır. Place the words, if a people-reported aspects of the community is held to initiate capitalized.

*Bu konuda Batı bizi anlamıyor. * In this regard, the West does not understand us.

*Dün Doğu bu haber le çalkalandı. * Yesterday the East has been shaking the news le.

 

8.Coğrafi Terimlerin Yazımı : Writing 8.Coğrafi terms:

 

“Ay,Güneş,Dünya,Mars…” gibi kelimeler eğer coğrafi bir terim olarak gök cisimlerini anlatmak için kullanılırsa büyük harfle, bunun dışında kullanılırsa küçük harfle başlar: "Ay, the sun, the world, Mars ..." as words, if a geographic term used to describe the celestial object is capitalized, it is used outside of the small letter begins:

*Ay,Dünya’nın uydusudur. * Month, is the world's satellites.

*Siz, Dünya’nın Ay’a ve Güneş’e olan uzaklığını biliyor musunuz? * You, as the world's distance to the moon and the sun you know?

*Daha dünyalar kadar işim var.(terimlikten çıkmış) * We have the world as a business. (Term çıkmış)

*Pencereden içeriye güneş giriyordu.(terimlikten çıkmış ,güneş ışığı anlamında) * The window was entered through the sun. (Term çıkmış, in terms of sunlight)

 

9)Tarihlerin Yazılışı : 9) Date of the spelling:

 

Gün ve yıl sayıları rakamla ;ay, hem rakamla hem de yazıyla gösterilebilir: Numbers of days and number of years, months, and indicated with numbers and text can be

*21 Mart 1978                   *25.11.1930         *11.X.2000     *18/01/1919 * 21 March 1978 * 25.11.1930 * 11.X.2000 * 18/01/1919

Not: Tarih bildiren sayılardan sonra gelen ekler,kesme işaretiyle ayrılır. Note: Number after date report adds, are divided by the cut marks.

*19 Mayıs 1919’da                   *18.12.1933’te * 19 May 1919 * 18.12.1933 'te

 

10)Birleşik Sözcüklerin Yazımı : 10) Writing of the word:

 

İki ya da daha çok sözcüğün yeni bir kavramı karşılamak üzere birleşip kalıplaşmasıyla oluşan sözcüklere birleşik sözcük denir. Two or more words to meet a new concept of combining words and phrases words are combined.

Birleşik sözcükler den  bazıları bitişik yazılırken bazıları da ayrı yazılır.Bir birleşik sözcüğün bitişik yazılması için şu özellikleri taşıması gerekir: Compound words are also some of the writing, some adjacent neighbor to write the word separate yazılır.Bir combined must have the following features:

 

a) Anlam Kaymasıyla Oluşmuş Birleşik Sözcükler Bitişik Yazılır: a) Meaning of the Words adjacent Summer Shift is created by:

Hanımeli, Kabakulak,Suçiçeği,Kuşpalazı, Honeysuckle, mumps, chicken pox, diphtheria,

 

b) Ses Değişikliği Yoluyla Oluşmuş Birleşik Sözcükler Bitişik Yazılır: Sütlaç,Kaynana,Cumartesi,Nasıl,Niçin,Zannetmek,Hissetmek,Emretmek,Sabretmek, b) the sound was created through the change of the word adjacent to Summer: rice pudding, mother, Friday, How, Why, to think, to feel, to Yes, to patience,

Kaybolmak,Kahrolmak,reddetmek To disappear, to go to the devil, to reject

 

c) Tür Değişmesi Yoluyla Oluşmuş Birleşik Sözcükler Bitişik Yazılır: c) Type the word change was created through the summer and will be adjacent:

 

Gecekondu,Biçerdöver,Bilirkişi,Dedikodu,Ateşkes Gecekondu, combine harvester, expert witness, Gossip, Truce

 

d)Kurallı Birleşik Fiiller Bitişik Yazılır: d) adjacent to Write Canonicalization United Fiiller:

 

*Yapıverdi,Alıverdi,Öpüver,Koşuver (Tezlik birleşik fiili) * Make happened, Al happened, give Kiss, Run, give (swiftness combined actual)

*Yapabildi,Yürüyebiliyor,Çalışabilmiş (Yeterlilik birleşik fiili) * I was able, able to walk, able to work (Eligibility combined actual)

*Bakakaldı,Süregelmiştir,Koşadursun (Süreklilik birleşik fiili) * Look, Ver has, Run (Continuity combined actual)

*Düşeyazdı,Öleyazdı(Yaklaşma birleşik fiili) * Falling, he (Combined Approach actual)

 

Not: Note:

 

Etmek, olmak yardımcı eylemler i önündeki isimle birleşirken önündeki isimde bir ünlü düşmesi ya da bir ünsüz türemesi varsa bitişik, yoksa ayrı yazılır: To assist in the prevention actions in the name with a famous name in front of you to drop or if there is a consonant type, adjacent to, or are written separately:

*Hissetmek ,Reddetmek,Emretmek, Terk etmek,Hasta olmak,Ayırt etmek… * To feel, to reject, to Yes, to abandonment, to be patient, to distinguish ...

11)İkilemelerin Yazımı : 11) Writing to Binary:

 

İkilemeler ayrı yazılır ve aralarına herhangi bir And call me any time you separate dilemma noktalama işareti punctuation mark konmaz. do not be.

*Beni er geç anlayacaksın. * You will understand sooner or later.

*Sen de doğru dürüst bir iş bulamadın gitti. * You never went to find a job properly.

*Beni görüce koşa koşa yanıma geldi. * I came to my side seen by the Cossack Cossack.

 

12)Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler: 12) Available Places of Capitalization:

 

1)Her cümle büyük harfle başlar: 1) All capitalized sentence begins:

*Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlatmaktır. * I refuse to watch all the coincidence and a miracle to explain.

*Yazdığım bütün şiirler,sana başlayan bir kitap için önsöz. * I wrote all the poems, I start the preface for a book.

*Aşk sorgusunda şahanem yalnız kelepçeler sanıktır. * Love My query marvelous solo clamps are defendants.

 

2)Yazı başlıklarının her sözcüğü büyük harfle başlar: 2) Articles of heading begins each word capitalized:

 

*Türk Dilinin Korunması           *Aile Eğitiminin Önemi * The Turkish Language The Importance of Protection * Family Education

 

3)Bütün özel adlar büyük harfle başlar.Özel adların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir: 3) All of the major special names capitalized başlar.Özel names are listed below:

 

a)Kişi ad ve soyadları: a) Individual name and soyadları:

* Faruk Nafiz Çamlıbel * Faruk Nafiz Camlibel   * Halit Ziya Uşaklıgil * Halit Ziya Uşaklıgil

b)Hayvanlara verilen adlar: b) animals given names:

*Sobanın başında uyuyan Pamuk mu? * Cotton is asleep at the beginning of Stove?

*Bugün Boncuk keyifsiz gibi. * I like seedy Beads.

c)Ulus,mezhep,tarikat din adları: c) nation, sect, religious denomination names:

*Biz İslamiyet’i 10. * We are 10th in Islam yüzyılda kabul ettik. We accept century.

*Anadolu’da kurulan tarikatlardan biri de Aleviliktir. * One of the sect was founded in Anatolia is Alevism.

d)Ülke adları: d) Country names:

*Türkiye ile Yunanistan ilişkileri eskisine göre şimdi daha iyi. * Turkey and Greece, according to the old relationship now is better.

e)Bulvar,sokak,mahalle adları: e) Boulevard, street, neighborhood names:

*Biz Turgut Özal Bulvarı’nda oturuyoruz. * We live in Turgut Özal Bulvari.

*Mimar Sinan Mahallesi’ne yeni bir okul yapılıyor. * A new school is in the Mimar Sinan Mahallesi.

f)Kıta,bölge,dağ ,ova,deniz,göl,ırmak…adları:Dağ,ova,deniz,göl,ırmak adları eğer kendinden önceki özel isme dahilse büyük harfle başlar,dahil değilse küçük harfle başlar. f) continent, region, mountains, plains, seas, lakes, rivers ... names: mountains, plains, sea, lake, river names, if it is included in the previous special name starts capitalized, if not included minuscule starts.

*Konya Ovası Türkiye’nin buğday ambarıdır. * Turkey's Konya Plain is a wheat warehouse.

Yukarıdaki cümlede ‘ova’ sözcüğü özel isme dahil olduğu için yani ikisi bir olup bir yeri karşıladığı için büyük harfle başlar.Eğer ‘ova’ sözcüğünü çıkarıp sadece Konya dersek aklımıza Konya Ovası değil, Konya şehri gelecektir. The above sentence 'plain' words, including a special name that is both a meeting place and a letter that it starts to 'plain' out the words we say only Konya Konya Plain is not in our mind, Konya is the city of the future.

*Toros dağları Akdeniz’dedir. * Taurus mountains in the Mediterranean.

Yukarıdaki cümlede ‘dağ’ sözcüğü  özel isme (Toros) dahil olmadığı için küçük yazılır. The above sentence 'mountain' words to proper names (Taurus) for the small print is not included.

Özel ismin önündeki dağ sözcüğünü çıkarttığımızda Torosların tek başına yer adını karşıladığını görürüz.Öyleyse ‘dağ’ sözcüğü özel isme dahil değildir ve küçük harfle başlatılmalıdır. Word of the name of the mountain in front of private interests at the name alone when the Taurus meets görürüz.Öyleyse 'mountain' word and proper names are not included in the letter should start small.

*Siz Tuz Gölü’nü hiç gördünüz mü? * Did you see any of Salt Lake?

Yukarıdaki cümlede ‘göl’ sözcüğü büyük harfle başlamalıdır;çünkü ‘göl’ sözcüğü özel isme dahildir.Göl sözcüğünü cümleden çıkartıp tek başına ‘tuz’  dediğimizde yine tek başına kast edilen yeri karşılamadığını görüyoruz.Öyleyse buradaki göl sözcüğü özel isme dahildir ve büyük harfle başlatılmalıdır.Aşağıdaki örnekleri de bu mantık çerçevesinde inceleyiniz. The above sentence 'lake' word should be capitalized start because 'lake' words to proper names dahildir.Göl word sentences and then removed from the stand-alone 'salt' said the caste alone the location does not meet the lake here görüyoruz.Öyleyse words including proper names and should be capitalized start. Under this logic, the following examples, please.

*Meriç nehri                *Alp dağları      *Van Gölü           *Ağrı Dağı       *Çanakkale Boğazı * * Alpine mountains Meric river * Van Lake Çanakkale Strait * * Agri Dagi

g)Kurum,kuruluş,örgüt,parti,dernek adları: g) Institutions, organizations, organization, party, association names:

*Sosyal Sigortalar Kurumu  bugün zor durumdadır. * Social Insurance Institution is difficult today.

*Cumhuriyet Halk Partisi , Atatürk * Republican People's Party, Atatürk tarafından kurulmuştur. was established by.

h)Yapı,yapıt,kitap,dergi,gazete adları: h) Construction, works, books, magazines, newspaper names:

*Ben Topkapı  Sarayı’nı görmeyi çok isterdim. * I would very much like to see the Topkapi Palace.

*Sizlere Küçük Ağa ’yı ve Çalıkuşu ’nu okumanızı tavsiye ediyorum. * You young Aga 't and Çalıkuşu' I encourage him to read.

*Geçenlerde bu makale m Türk Dili’nde de yayımlandı. * Recently, this article was published at m Turkish Language.

Not:Özel ada dahil olmayan gazete ve dergi adları büyük harfle başlamaz: Note: Private islands are not included in newspapers and magazines capitalized names will not start:

*Dün Hürriyet gazete sinde yayımlanan köşe yazısını okudun mu? Hurriyet newspaper published yesterday in the corner * sin Did you read the text?

*Kanun Resmi Gazete ’de yayımlandı. * Law on the Official Gazette 'was also released.

*Dergah dergisinde yayımlanan Kırık Aynalar adlı öyküyü okuduktan sonra öyküyü sever oldum. Broken Mirrors * was released Dergah magazine story after reading a story like that.

i)Unvanlar,takma adlar:Lakaplar, unvanlar büyük harfle başlar. i) Name and aliases: Nickname the big names start letter.

* Tarık Buğra eserinde Çolak Salih’in fiziki betimleme sini çok güzel yapar. * Tarık Buğra work very well in the tray makes Çolak Salih's physical description.

* Ahmet Mithat Efendi * Ahmet Mithat Efendi adeta bir yazı makinesidir. is almost a typewriter.

*Ahmet Bey içeride mi? * Ahmet Bey Is it inside?

*Sultan Hanım da mı yok? * Sultan Hanım da mı yok?

*Dün Doktor Ahmet Bey bizdeydi. * Yesterday was the doctor we Ahmet Bey.

*Ahmet doktor olmak istiyormuş. * Ahmet wanted to be a doctor.

Not: Note:

 

Akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle başlar. States that the words will begin Kinship minuscule.

*Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla! * What a nice neighbor you Fahriye sister!

*Yarın Ayşe teyzem gelecek. * Tomorrow, my Aunt Ayşe future.

Ancak akrabalık bildiren sözcük kişinin lakabı olmuşsa büyük harfle başlatılmalıdır. However, a person's nickname was the relationship states that if the word should be capitalized start.

*Burada ona herkes Nene Hatun derdi. * Here he called everyone Nene Hatun.

ı)Dil adları: i) Language names:

*Türkçeye,Arapça ve Farsçadan pek çok kelime girmiştir. * In English, Arabic and Persian words from many entered.

j)Din ve mitoloji kavramları: j) The concepts of religion and mythology:

*Tanrı,Allah,Cebrail,Zeus … * God, Allah, Gabriel, Zeus ...

Not: Tanrı sözcüğü özel ad olarak kullanılmadığı zaman küçük harfle başlatılır. Note: The word God is used as special names start time is minuscule.

*Yunanlılar da tanrılarına kurban sunarmış. * Greeks to the gods offer victims.

Bazı dini kavramlar gelenekselleşmiş olarak küçük harfle başlar:cennet,cehennem,sırat köprüsü… Some religious concepts as a traditional small letter begins with: heaven, hell, sırat bridge ...

k)Milli ve dini bayramların adları büyük harfle başlar: k) the names of national and religious holidays capitalized starts:

*Kurban Bayramı      *Ramazan Bayramı      *Cumhuriyet Bayramı…. * Feast of Sacrifice Feast of Ramadan * * Republic Day ....

 

13)Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi : 13) Line Dividers Sonunda words:

 

Türkçe de satır sonuna sığmayan kelimeler bölünebilir;fakat heceler bölünemez. At the end of the line does not fit English words can be divided, but the spell can not be divided.

………………………………………………………………………………………………gel- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gel -

iyorum (yanlış) iyorum (false)

………………………………………………………………………………………………..ge- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Ge -

liyorum (doğru) liyorum (true)

Birleşik kelimeler satır sonunda bölünürken tek bir sözcükmüş gibi hecelere ayrılır. At the end of the line dividing a single unified word as the word is allocated to spell.

………………………………………………………………………………………………baş- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Per -

öğretmen (yanlış) teachers (false)

………………………………………………………………………………………………..ba- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Ba -

şöğretmen (doğru) şöğretmen (true)

……………………………………………………………………………………………….ilk- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... The first -

okul (yanlış) school (false)

………………………………………………………………………………………………...il- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il -

kokul (doğru) should smell (right)

……………………………………………………………………………………........Durmuş- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ Durmuş -

oğlu (yanlış) son of (false)

…………………………………………………………………………………………..Durmu- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Durmu -

şoğlu (doğru) şoğlu (true)

Ayırmada satır  sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz. At the beginning of the end line and the line to distinguish one letter is left.

………………………………………………………………………………………..………..a- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .. A -

raba (yanlış) rabbi to the (false)

...…………………………………………………………………………………………….ara- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Ara -

ba (doğru) ba (true)

.…………………………………………………………………………………………….niha- . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Niha -

i (yanlış) i (false)

 

………………………………………………………………………………………………..ni- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Ni -

hai (doğru) hai (right)

Kesme işareti satır sonuna geldiği zaman yalnız kesme işareti kullanılır;ayrıca kısa çizgi kullanılmaz. Mark the end of a line when it comes to cutting the cut mark is used alone also do not use dashes.

………………………………………………………………………………………….Edirne’- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Edirne de -

nin  (yanlış) the (false)

…………………………………………………………………………………………...Edirne’ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Edirne '

nin  (doğru) the (correct)

……………………………………………………………………………………………2005’- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2005 -

te  (yanlış) te (false)

...…………………………………………………………………………………………..2005’ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 2005 '

te (doğru) te (right)

 

14)Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları: 14) Sound Event Editorial Policies Related to:

 

a)Ünsüz değişimi (yumuşaması) yazıya yansıtılır;ancak özel isimler in yumuşaması yazıya yansıtılmaz. a) consonant shift (softening) will be reflected on paper, but specific names are not reflected in softening article.

*Kitapı (yanlış)                kitabı (doğru) * Book (false) book (right)

*Mehmed’in   (yanlış)       Mehmet’in (doğru) * Mehmed'in (false) Robert's (correct)

b) Sert ünsüzlerin benzeşmesi yazıya yansıtılır. b) simulation of hard consonant is reflected in the article.

*Dolapda  (yanlış)       dolapta (doğru) * Dolapda (false) cupboard (right)

*2005’de   (yanlış)      2005’te   (doğru) * 2005 (wrong) in 2005 (correct)

c)Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi(iç ses benzeşmesi) yazıda gösterilmelidir. c) similar to the labial (inner voice to analog) should be shown in the article.

*Perşenbe  (yanlış)     Perşembe(doğru)       *penbe (yanlış)    pembe (doğru) * Perşenbe (false) Thursday (true) * penbe (false) pink (right)

*Tenbel  (yanlış)     tembel (doğru)      *çenber (yanlış)      çember (doğru) * Tenbel (false) lazy (true) * çenber (false) circle (correct)

Ancak kimi özel isimlerde ve birleşik sözcüklerde n’li yazılış doğrudur. However, some proper names and words n'li unified spelling is correct.

*Saframbolu (yanlış)        Safranbolu (doğru)       *ombaşı (yanlış)       onbaşı(doğru) * Saframbolu (false) Safranbolu (true) * ombaşı (false) corporal (right)

d) Ünlü düşmesi yazıda gösterilir. d) the article is shown in the famous falls.

*ağızı  (yanlış)    ağzı  (doğru)        *sabır et  (yanlış)     sabret (doğru) * mouth (false) edge (right) * patience et (false) patient (right)

e) ‘y’ kaynaştırma ünsüzü nden kaynaklanan söyleyişteki daralma yazıya yansıtılmaz. e) 'y' arising from the contraction of the consonant to the words, are not reflected in the narrowing.

*Sevmiyecekmiş  (yanlış)    sevmeyecekmiş (doğru) *yaşıyan (yanlış)    yaşayan (doğru) * Sevmiyecekmiş (false) love (true) * yaşıyan (false) live (correct)

f)Söyleyişte bazı sözcüklerde yer değiştirme ( göçüşme ,metatez) olur;ancak bunlar yazıya yansıtılmamalıdır. f) Söyleyiþ shift some words (göçüşme, metatez) is, but should not be reflected in these articles.

*yanlız (yanlış)       yalnız (doğru)      *yalnış (yanlış)      yanlış (doğru) * alone (false) only (true) * yalnış (false) false (true)

*kiprik  (yanlış)     kirpik  (doğru)     *kirbit (yanlış)     kibrit (doğru) * kiprik (false) eyelash (true) * kirbit (false) matches (correct)

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=