ISLAND COURSE
  Supervisory and Regulatory Systems
 

Human and animal organs and systems for regulating the operation of both systems are compatible. Bunlardan biri sinir sistemi, diğeri hormonal (endokrin) sistemdir. One of them nervous system, other hormonal (endocrine) system.
*Tek başına veya hormon sistemiyle birlikte çalışan sinir sisteminin diğer organ ve sistemlerin çalışmasına etkisi çok hızlı olup kısa sürelidir. * Stand-alone or the hormone system, the nervous system work with other organs and systems of work and short-term effect is very fast.
*Hormonal sistemin etkisi ise yavaş ve uzun sürelidir. * Is the effect of hormonal system is slow and prolonged.

SİNİR SİSTEMİ NERVOUS SYSTEM
İç ve dış ortamdan gelen uyartıları alan, değerlendiren, iç organlarımızın çalışmasını sağlayan, uyartıları cevaplandıran sisteme sinir sistemi denir. From internal and external environment uyartı field evaluation, the work of internal organs, allowing the system to the nervous system where uyartı answer is.


MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ CENTRAL NERVOUS SYSTEM
Merkezi sinir sisteminin görevi, vücuttaki bütün yaşamsal olayları yönetmektir. The duties of the central nervous system, the body is to manage all the vital event.

*BEYİN: * BRAIN:
İki yarım küreden oluşan beyin, kafatası içine yerleşmiştir. The brain consists of two half-sphere, was inserted into the skull. Beynin üzeri girintili ve çıkıntılı bir yapıya sahiptir. The brain has a structure on the indented and protruding. Girinti ve çıkıntılar beyin yüzeyini genişletir. Expands the brain surface indentation and protrusion. Böylece daha çok sinir hücresi yayılabilir. Thus, nerve cells can spread more.
Beyin, dıştan içe doğru üç katlı zar ile örtülüdür. Brain, covered with exterior inward membrane is threefold. Bunlar, sert zar, örümceksi zar ve ince zar olarak adlandırılırlar. They die hard, and thin membrane known as membrane örümceksi are. Sert zar koruyucudur. It is tough protective membrane. İnce zar kan damarı bakımından zengin olup beyni besler. Rich in blood vessels in the thin membrane and nourish the brain. Örümceksi zar ile ince zar arsında sıvı vardır. Liquid membrane is the thin membrane between Örümceksi. Bu sıvı beyni sarsıntılardan ve darbelerden korur. This fluid protects the brain from concussion and blows.
Beyin yarım küreleri enine kesilirse dış kısmın boz renkli, iç kısmın ak renkli olduğu görülür. The case is cut in half the sphere of the brain that disrupt the color, the inside of the white color is seen. Boz renkli dış kısımda milyonlarca sinir hücresinin gövdeleri bir araya toplanmıştır. Millions of nerve cells in the body-colored outside break and has gathered together. Bu dokuya boz madde denir. This tissue is called the break clause. Boz maddenin altındaki bölüm sinir hücrelerinin gövdelerinden çıkan aksonlardan oluşmuştur. Section at the bottom of the nerve cells exchange substances from the body consists of a akson. Bu dokuya ak madde denir. This tissue is called the white matter. Beyin yarım kürelerini birbirine bağlayan, ak maddeden yapılmış iki köprü bulunur. Connecting the brain of a half sphere, made of white matter contains two bridges. Bunlardan üsttekine nasırlı cisim, alttakine beyin üçgeni denir. The higher this hard object, the triangle is the one in the brain.
Görev ve İşlevleri: Duties and Functions:
1- Duyu merkezidir (Görme, tat alma, koklama, işitme, dokunma duyularının merkezidir. ) 1 - Duyu center (see, taste, smell, hearing, sense of touch is the center.)
2- İstemli yapılan hareketlerin merkezidir. 2 - is a voluntary action of the center. ( İskelet kasları tarafından gerçekleştirilen yüz, kol ve bacakların, parmakların hareketini yönetir. Hareket sinirleri omurilik soğanından geçerken çaprazlaşır. Bu nedenle beynin sağ tarafı vücudun solunu, beynin sol tarafı vücudun sağını kontrol eder.) (Skeletal muscle is performed by the face, arms and legs, will manage the movement of fingers. Hareket nerves from the spinal cord when onion becomes diagonal. Therefore, the right side of the brain the left side of the body, the brain's left side of the body is controlled by the right.)
3- Hafıza (zekâ), öğrenme, konuşma, yazma, bilgi depolama ve saklama davranışlarını yönetir. 3 - Memory (intelligence), learning, speech, writing, information storage and manage storage behavior. Zekâ derecesi beynin maddesine, sinirlerin kalıtsal özellik ve gelişme derecelerine bağlı olarak değişir. Article IQ brain, nerve and development of the hereditary characteristics will vary depending on the degree. Özetle zekâ, bütün beynin fonksiyonudur. Intelligence summary, is the function of the brain.
4- Sevinç, ağlama, üzüntü gibi ruhsal durumların merkezidir. 4 - joy, crying, sadness, such as mental state is the center.
5- Beynin içindeki hipotalamus bölgesi şunlardan sorumludur: 5 - in the hypothalamus region of the brain is responsible for the following:
• Vücut ısısını ayarlamak. • To adjust the body temperature.
• Kan basıncını, kalp- damar sistemini, elektrolit dengesini (su- tuz- iyon vs.) düzenlemek. • Blood pressure, heart-vascular system and electrolyte balance (water-salt-ions etc.). Edit.
• Enerji metabolizmasını, (karbonhidrat ve yağ metabolizmasını) metabolizma hızını düzenlemek. • Energy metabolism (carbohydrate and fat metabolism) to edit the speed of metabolism.
• Hormonal denetim yapmak. • Hormonal control to do. ( gebelik ve üreme hormonlarını kontrol eder, hipofizi uyarır.) (Pregnancy and reproductive hormones controls, the pituitary warn.)
• Strese karşı acil cevap vermek. • Stress to respond to an emergency.
 Beynin sol yarım küresi, konuşma, lisan öğrenme, sistematik, matematik işlemler gibi faaliyetleri gerçekleştirir.  left brain hemisphere, speech, language learning, systematically, to perform activities such as mathematical operations. Sağ yarım küresi ise, resim yapma, yol haritası takip etme, soyut kavramları algılama gibi faaliyetleri yürütür. Right half-sphere on the other hand, painting, road map to follow, abstract concepts, such as sensing activities shall be executed. Bir yarım kürenin yaptığından, diğerinin haberdar olmasını nasırlı cisim sağlar. Made a half-sphere, we are aware of the other allows the hard object.
Beyin, oksijensizliğe en duyarlı organımızdır. Brain, oxygen is our most sensitive organ. Beynin zedelenmesi veya beyin hücrelerinin ölümü halinde kişi ölmez; fakat bitkisel yaşama girer. Brain damage or death if the person dies of brain cells, but enters the plant life.
* BEYİNCİK: * Cerebellum:
Kafatasının arka kısmında, beynin altında bulunur. In the back of the skull, the brain is at the bottom of. Beyin ile omurilik soğanı arasındadır. It's between the brain and spinal cord onion. Yapı olarak beyne benzer; Dışı boz madde, içi ak maddeden yapılmıştır, iki yarım küreden oluşur, üzerinde koruyucu beyin zarları vardır. As brain structure is similar to Non-cash item which is made of white substance, is composed of two half-sphere on which the brain is protective. Fakat kıvrımlı değildir, incecik kırışıklıklarla kaplıdır. But is not plaited, is covered with thin wrinkles.
Görev Ve İşlevleri: Duties and functions:
1- Vücudun dengesini sağlar. 1 - enables the body's balance. (Kulaktaki yarım daire kanalları ile birlikte.) örneğin beyinciği zedelenen bir kuş dengesini kaybeder, yalpalar. (In the ear canals with a half circle.) Example of the damage a bird cerebellum loses balance, roll and.
2- Kasların gerginliği ve kas faaliyetlerini düzenler. 2 - Deposit of and muscle tension is regulated activities. Göz kaslarının kontrolü de beyinciktedir. Control of eye muscles in the cerebellum.
3- Özellikle hızlı, karmaşık hareketler ile yürüme, yazma veya dikiş dikme gibi öğrenilmiş hareketlerin yönetilmesinde beyne yardımcı olur. 3 - especially fast, complex movements and walking, such as writing or sewing stitches to help the brain learn to manage the movement.

*OMURİLİK SOĞANI: * Spinal Cord Soğanı:
Beynin son kısmı ile omuriliğin başlangıcıdır. The last part of the brain and spinal cord is the beginning of. Dış görünüşü taze soğana benzer. External appearance is similar to green onions. Dışı ak madde, içi boz maddeden oluşur. Non-white substance which consists of break clause. Beyin ile omurilik arasındaki sinirsel iletimi sağlar. Between the brain and spinal cord provides the neural transmission. Vücut organlarından beyne, beyinden vücuda giden sinirlerin bir kısmı doğrudan geçer, bir kısmı buradan geçerken çaprazlaşır. Of the brain to the body organs, from brain to body parts directly to the nerve passes, while a cross-section is here. Bu yüzden beynin sağ yarım küresi vücudun sol tarafını, beynin sol yarım küresi vücudun sağ tarafını kontrol eder. Therefore, the left brain, right half-sphere of the body, the brain's left hemisphere controls the right side of the body.
Görev Ve İşlevleri: Duties and functions:
1- Solunum, boşaltım, dolaşım gibi istemsiz çalışan sistemlerin çalışmasını düzenler. 1 - Respiration, excretion, circulation, such as the operation of the system regulates involuntary work.
2- İsteğimiz dışında gerçekleşen, iç organların hareketlerini yönetir. 2 - take place outside of our request that will manage the movement of internal organs.
3- Kalbin çalışmasını, kan damarlarının genişleyip, büzülmesini kontrol eder. 3 - Heart of the operation, blood vessels expand, and to control shrink.
4-Kusma, öksürme, hapşırma, yutma, çiğneme, metabolizma gibi olayları düzenler. 4-Vomiting, cough, sneeze, swallowing, chewing, organizes events such as metabolism.
5- İdrar torbasının çalışmasını kontrol eder. 5 - control the operation of the urine bag.
Omurilik soğanı, özellikle dolaşım ve solunumu kontrol etmesiyle, hayat düğümü olarak adlandırılır. Spinal Cord onions, especially with movement and breathing control, life is referred to as node. Omurilik soğanı çıkarılan bir insan ölür. Remove onions to a human spinal cord die.

*OMURİLİK: * Spinal Cord:
Omurilik soğanından başlayıp, omurga kanalı (omurga kemiklerinin üst üste dizilmesiyle oluşan kanal) içinden, kuyruk sokumuna kadar devam eden bir sinir demetidir. Onion, starting from the spinal cord, spinal channel (the spinal cord is stacked on top of the channel) into the queue until Söküm is a nervous bunch. Omurga kanalı, omuriliği dış etkenlerden korur. Backbone channel, protects the spinal cord of the external factors. Omuriliğin ön ve arka kısmında derin yarıklar bulunur. Front and rear of the deep cleft in the spinal cord are. Ön ve arka kısımdan ikişer çift sinir çıkar, sonra birleşerek tek çift sinirler halinde vücuda yayılırlar. Front and rear double nerve removed from the two, and then combined into a single double nerves are stretched to the body. Omurilikten 31 çift karma sinir çıkar. 31 double-mixed nerve removed from the spinal cord. Duyu sinirleri omurilikte çapraz yaparlar. Sensory nerves in the spinal cord can cross.
Omuriliğin dışı ak maddeden, içi boz maddeden oluşur. The white matter of the spinal cord from the outside, is made up of substances within the break. Boz maddenin ak madde içindeki görünümü kelebek şeklini andırır. Distort the appearance of substance flowing into butterfly shape andırır substances.

Görev Ve İşlevleri: Duties and functions:
1- Beyin ile çevresel sinir sistemi arasındaki bağlantıyı sağlar. 1 - the connection between brain and peripheral nervous system provides. Beynin gönderdiği emirleri kaslara ve iç salgı bezlerine götürür. Orders of the brain that leads to muscle and endocrine glands.
2- Refleks hareketlerinin merkezidir. 2 - Reflex action is the center.
3- Sürekli yaptığımız hareketler, önce beynin denetiminde gerçekleşir. 3 - Always have done the actions, first in the supervision of the brain occurs. Bunlar iyice öğrenildikten sonra denetimi omurilik alır. Takes control of spinal cord after they learned well. Hata yapılınca beyin tekrar devreye girer. Circuit enters the brain by making mistakes again. Örneğin, dans etme, spor yapma, örgü örme, araba kullanma gibi alışkanlık haline getirilmiş hareketler. For example, to dance, do sports, knitting knitting, make a habit of driving, such as the movements.

Refleks: Dış çevreden gelen bir uyarı etkisi ile vücudun ani olarak, istem dışı ve düşünmeden verdiği tepkidir. Reflex: External environment of the body with effect from the sudden as a warning, and without considering the non-response is prompt. Refleks hareketler, mekanik, fiziksel, kimyasal veya ruhsal sebeplerle olabilir. Reflex movements, mechanical, physical, chemical or psychological reasons may be.
Mekanik -----> Ayağın gıdıklanması, diz kapağına vurma etkenleriyle oluşan refleksler gibi. Mechanical -----> to tickle your feet, knees hitting the cover of the factors such as reflex.
Fiziksel -----> Güneş ışığında göz bebeğinin küçülmesi gibi. In the eyes of the baby to minimize the physical, such as sunlight ----->.
Kimyasal -----> Limon yalandığında tükürük sıvısının daha çok salgılanması gibi. Lie more in the Lemon -----> chemical secreted fluids such as saliva.
Ruhsal -----> Limon denildiğinde ağzın sulanması gibi. On the mouth watering, such as the Mental -----> Limon.
İki tip refleks vardır: There are two types of reflexes:
1- Kalıtsal Refleksler: Doğuştan gelir, kişinin kalıtsal yapısında bulunur. 1 - an inherited reflex of birth of income, is found in a person's genotype. Örnek: yeni doğan bebekte emme refleksi, diz kapağı refleksi, çok sıcak cisme dokununca elin çekilmesi, karanlıkta gözbebeğinin büyümesi. Example: In the new born baby sucking reflex, knee reflex cover, too hot to touch objects hand to be shot in the dark gözbebeğinin growth.
2- Şartlı Refleks: Öğrenme yoluyla sonradan kazanılır. 2 - Conditional Reflex: Learning is acquired by. Bu tip refleksler önce beynin kontrolündedir. This type of reflex control of the brain before. Sonra omuriliğe geçer. Then on to the spinal cord. Örnek: Bisiklet sürmek, dans etmek, şarkı söylemek, limon görünce ağzın sulanması. Example: bike to take, to dance, sing, lemon to see the mouth watering.

SİNİR SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI: NERVOUS SYSTEM STUDY:
Sinir merkezleri göz, deri gibi organlar vasıtasıyla dış ortamla ilişki kurmamızı sağlar. Eye nerve centers, through organs such as skin contact with the external environment provides us. Duyu organları ile sinir merkezlerini birleştiren hücre veya hücre topluluklarına sinir denir. Sense organs and nervous centers combining cells or nerve cells are called communities. Sinir hücrelerine nöron adı verilir. Nerve cells are called neurons. Nöronlar farklılaşmış hücrelerdir. Neurons are the cells differentiated.
Bir sinir hücresinin şekli yıldıza benzer. Stars similar to the shape of a nerve cell. Gövdeden çıkan çek sayıdaki kısa uzantıya dendrit denir. The number of body checks is called a short extension dendrit. Her sinir hücresinden bir tane de uzun uzantı çıkar. Remove one long extension of each nerve cell. Buna da akson adı verilir. It is called akson. Bazı sinir hücrelerinde, aksonların üzeri miyelin kılıf denilen yapıyla örtülüdür. Some nerve cells, over akson is covered with structures called miyelin case. Miyelin kılıf sinirsel iletimin hızlı olmasını sağlar. Neural transmission speed makes Miyelin case. Sinir hücrelerinin gövdelerinde çekirdek vardır ancak, sentrozomları olmadığından, bölünüp çoğalamazlar. Nerve cells in the core of the body is, but sentrozomları, so I can not reproduce are divided.


Sinir hücreleri duyu organlarından gelen uyartıları dendritle alır, aksonlar boyunca iletirler. Nerve cells from sensory organs uyartı of dendritle takes akson are forwarded along. Uyartıların taşınması elektriksel ve kimyasal olaylarla gerçekleşir. To carry electrical and chemical events Uyartı occurs. Akson ve dendritler arasında direk bağlantı yoktur, arada boşluk bulunur. There is no direct connection between Akson and dendritler, the space is available. Buna sinaps denir. This is called the synapse. Sinapslarda iletim kimyasal, aksonlarda iletim elektriksel yollarla olur. Sinapslarda chemical transmission, electrical transmission means is in akson. Alınan uyartıların sinir hücrelerinde oluşturduğu elektriksel ve kimyasal değişikliğe impuls denir. Received the electrical and chemical uyartı of changes occur in nerve cells is called Impuls. İmpuls oluşabilmesi için uyartının eşik şiddetinde olması gerekir. Threshold of violence to create Impuls must be uyartı.
Dinlenme anında aksonların dış kısmı pozitif, iç kısmı negatiftir. Listened to the outside at the time of akson positive, is negative inside. Uyartının taşınması sırasında, elektrik yükleri yer değiştirerek aksonlar boyunca iletilir. During the Uyartı moved, replaced by electric loads is transmitted through the akson. Elektrik yükleri aksonun ucuna ulaşınca buradan kimyasal bir hormon salgılanır. At the end of electrical loads akson there are chemicals secreted hormone.
Buna sinir hormonu denir ve uyartının ikinci sinir hücresine geçmesini sağlar. This hormone is called nerves and nerve cells migrating to the second uyartı provides.
İstemli hareket sinirleri ( iskelet kaslarına giden sinirler) miyelin kılıflı, istemsiz hareket sinirleri (otonom sinirleri) ise miyelin kılıfsızdır. Sclerosis nerves (the nerves to skeletal muscles) miyelin kılıflı, involuntary movements nerves (autonomic nerves) is the miyelin kılıfsız. . .
Üç çeşit nöron vardır: There are three types of neurons:
Duyu organlarının aldığı uyartıyı, merkezi sinir sistemine (beyin veya omuriliğe ) taşıyan sinirlere duyu nöronları denir. Sensory organs uyartı to the central nervous system (brain or spinal cord to) move to the nerves are called sensory neurons. Duyu nöronları iç organlarımızdan gelen impulsları ( iletileri ) da beyne veya omuriliğe iletebilir. Sensory neurons from the internal organs impulsları (messages) can be delivered to the brain or spinal cord.
Ara nöronlar ise, merkezi sinir sistemi içinde bulunan bilgi değerlendirme nöronlarıdır. Between the neurons of the central nervous system neurons in the evaluation of the information. Duyu ve motor nöronları arasında mesaj taşır. Sensory and motor neurons carry messages between.
Merkezi sinir sisteminden alınan bilgileri ve cevabı organlara taşıyan sinirlere motor (hareket) nöronları denir. The information received from the central nervous system and the organs that respond to the motor nerve (movement) are called neurons. Hareket nöronları bir kas veya bezde sonlanır. Ending on a muscle or gland to neuronal movement.
Beyindeki sinirler karmadır. Are mixed nerves in the brain.
* İstemli ve istemsiz ( refkeks ) hareketlerimizde yapılan sinirsel iletimin izlediği yollar birbirinden farklıdır: * Voluntary and involuntary (refkeks) moving on the path followed by the neural transmission are different from each other:
*İstemli hareketlerimizde uzun iletim görülür: * Long transmission sclerosis is seen in:*Refleks hareketlerimizde kısa iletim görülür: * Reflex action is seen in our short delivery:
Duyu cisimciği -----> Duyu nöronu -----> Ara nöron -----> Refleks Hareket Search -----> -----> of Sensory neuron Sensory neurons of cisimcik Reflex Motion ----->
( omurilik emir verir) (Spinal cord is given)

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
Beyin ve omurilikten çıkan sinirlerden oluşur. The nerve is composed of the brain and spinal cord. Merkezi sinir sistemi ile vücudun diğer organları arasındaki iletişimi sağlar. Central nervous system and provides communication between the body's other organs. Çevresel sinir sisteminin yapısında sinir lifleri, sinir düğümleri alır. Peripheral nervous system of the structure of the nerve fibers, neural node takes. Çevresel sinir sisteminde beyinden çıkan 12 çift, omurilikten çıkan 31 çift sinir vardır. Peripheral nervous system of the brain resulting in 12 pair of spinal nerves are the couple 31.
Çevresel sinir sistemi ikiye ayrılır: Peripheral nervous system is divided into two categories:
1- Otonom Sinir Sistemi: İstemsiz olarak yaptığımız hareketleri; kalp kasının, düz kasların ve salgı bezlerinin çalışmasını kontrol eder. 1 - Autonomous Nervous System: involuntary movements as we do, the heart muscle, smooth muscle and secretory glands of the controls work. Sinirlerinde miyelin kılıf bulunmaz. Nerves are not available in miyelin case. Sistem, birbirine zıt olarak çalışan iki kısımdan oluşur. The system works as opposed to each other consists of two parts. Bunlar sempatik ve parasempatik sinirlerdir. These are the sympathetic and parasympathetic nerves.
Sempatik ve parasempatik sinirler aynı organda zıt etki yaparak çalışmasını sağlar. Sympathetic and parasympathetic nerves in the body of work provides the opposite effect. Örneğin sempatik sinir kalp atışını hızlandırır, parasempatik sinir yavaşlatır. For example, sympathetic heart beat faster, slows down the parasympathetic nerves.
2- Somatik Sinir Sistemi: İstemli olarak yaptığımız hareketlerin gerçekleşmesini sağlar ve kontrol eder. 2 - somatic nervous system: to perform voluntary movements, and we do as controls. Örneğin yazı yazma, şarkı söyleme. For example, writing, singing.

SİNİR SİSTEMİNİN SAĞLIĞI: NERVOUS SYSTEM HEALTH:
Hasar gören sinir hücreleri kendini yenileyemez. Damaged nerve cells can not renew itself. Üstelik sinir sistemindeki bir bozukluk diğer sistemleri de etkiler. Moreover, a nervous system disorder that affects other systems. Darbe alma, dengesiz beslenme, stres, uykusuzluk, sigara, alkol sinir sisteminde hasara yol açabilir. Pulse-making, unbalanced nutrition, stress, insomnia, smoking, alcohol may cause nervous system damage.
Sinir sistemimizle ilgili rahatsızlıkların bazıları şunlardır: Some of our nervous system related disorders include:
Felç: Hareket sinirlerinin zedelenmesi veya kopması durumunda, ilgili organlardaki kaslara emir ulaştırılamaz. Stroke: Departure nerve damage or rupture of the case, the relevant body can not be reached in order to muscle. Ayrıca bu organlara ait kaslar, organı çalıştıramaz. Moreover, this body of muscles, organs can not work.
Akıl Hastalığı: Temel düşünce ve davranışlarda, yaşama ve insan doğasına uymayan davranışlara ve davranış bozukluklarına sahip kişilerde görülür. Mental Illness: Key ideas and behavior, life and human nature and behavior disorder with behaviors that do not comply can be seen in person.
Menenjit: Beyni ve omuriliği örten zarın iltihaplanmasıdır. Meningitis: inflammation of the membranes covering the brain and spinal cord is. Tedavi edilmezse öldürücüdür. Is not to treat deadly.
Sara: Beyin hücrelerinin ani bilinç kaybına uğramasıdır. Sara: This is your brain cells suffer a sudden loss of consciousness.
Kuduz: Virüslerin sebep olduğu hastalıktır. Lyssa: Viruses are the causes of the disease. Tedavi edilmezse öldürücüdür. Is not to treat deadly.
Multiple Skleroz (MS): Vücudun bazı sinirlerinde, miyelin kılıfın parçalanmasıyla oluşur. Multiple sclerosis (MS): some nerves in the body, is formed by parts of the miyelin case. Görme, konuşma, denge, eş güdümde bozukluklara, sakarlık ve titremelere yol açar. Vision, speech, balance, co-command of the disorder, can lead to clumsiness and shaking. Tedavisi henüz yoktur. There is no treatment yet.
Parkinson: Mesajların sinapslardan atlamasını sağlayan kimyasal ileticiler görevini yapamaz. Parkinson: Message of the chemical transmitters sinapslardan skip the task can not provide. Bu yüzden vücudun bazı yerlerinde titremeler, sarsılmalar olur. Therefore, in some parts of the body time you chills, is shaking.

HORMONAL SİSTEM (ENDOKRİN SİSTEMİ) Hormonal system (endocrine system)
İnsandaki salgı bezleri üç çeşittir: People gland secretion of three kinds:
1- Dış Salgı Bezi: Kanallı bezler olup, salgılarını kanal aracılığıyla iletirler. 1 - The external secretion of the cloth: Channel with glands and their secretions are transmitted through the channel. Örneğin; tükürük, gözyaşı, ter bezleri gibi. For example, saliva, tear, such as sweat glands.
2- İç Salgı Bezi: Kanalsız bezler olup, salgılarını direk kana verirler. 2 - Internal secretion Bezi: Channel-free glands and their secretions provide direct channel. Salgılarına hormon denir. Secretion of hormones is called.
3- Karma Bez: Hem bir kanala, hem de kana salgı verirler. 3 - Mixed Cloth: And in a channel, and give blood secretion. Örneğin; pankreas. For example, the pancreas.
Hormonal sistem, iç salgı bezlerinden oluşur.(pankreas hariç, pankreas karma bezdir.) Hormonal system is comprised of endocrine glands. (Excluding the pancreas, the pancreas is a gland the mix.)
Hormon, kan yoluyla vücuda dağıtılan, belli hedef organlarda etki gösteren kimyasal maddelerdir. Hormones, blood is distributed through the body, certain chemicals are showing an impact on the target organ. Her hormonun etkilediği hücre, doku ve organ farklıdır. Each of the hormones that affect cell, tissue and organ is different. Bunlara hedef organ veya hedef doku denir. These are called target organ or target tissue.
Hormonlar hayvanlarda kanla, bitkilerde soymuk borularıyla taşınır. Hormones in animal blood, plants are moved to the soymuk pipe.
Hormonlar, gerektiği miktarda salgılanırlar. Hormones, are secreted in the amount required. Kana geçtikten sonra etkili olurlar ve miktarları zamanla azalır. And amounts will be effective after the bleeding will decrease over time. Hormonların az ya da çok salgılanması hastalık yapar. More or less of the hormone is secreted to the disease.
Hormonların Görevleri: Functions of hormones:
1- Sinir sistemi ile birlikte vücudun düzenli çalışmasını sağlar. 1 - with the body's nervous system provides regular work.
2- Vücudun iç dengesinin korunmasında görev alır. 2 - is involved in the protection of the body into balance.
3- Üreme ve eşey faaliyetlerini, cinsiyet özelliklerini belirler. 3 - Reproductive and sex activities, gender determines properties.
4- Vücudun gelişmesini ve büyümesini kontrol eder. 4 - The body controls the development and growth.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=