ISLAND COURSE
  Sentence MEANING
 

NEAR OR 1.EŞANLAMLI meaningful sentence

Farklı sözcüklerle kurulan fakat aynı düşünceyi anlatan cümlelerdir. The same idea with different words, but sentences are describing.

----Sevgi sadakatle taçlaşmadıkça ömrü kızgın çöllerdeki bir damla yaş kadardır. ---- Love loyalty with a drop in the desert of the crown life years is angry.

----Sadakatin olmadığı bir sevgi uzun ömürlü olamaz. Loyalty is not a love that can not be long lasting ----.

----Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keşfedemez.(Andre Gide) You can not dare to lose sight of the coast ---- people can not discover new oceans. (Andre Gide)

----Hayatında riskleri göze alamayan insan başarılı olamaz. People can not afford the risk of life ---- not succeed.

----Eğer bir insan hangi limana yelken açtığını bilmiyorsa, hiçbir rüzgar işine yaramaz. ---- If a person does not know which port to open sailing, no wind not to work.

----Belirli bir hedefi olmayan insan, hangi olanaklara sahip olursa olsun başarılı olamaz. ---- Does not have a specific target people, regardless of what facilities may not be successful.

----Yaşamak, karanlık geceye rağmen, buğulanmış pencere camına güneşi çizebilmektir.(Anonim) ---- To live, despite the dark night, the mist on the window glass to draw the sun. (Anonymous)

----En zor anlarda bile umudunu kaybetmeyen insan gerçekten yaşıyor demektir. ---- Even the most difficult time losing the hope of people living really means.

----Yaşam içinde siyah da bulunan bir gökkuşağıdır. A rainbow in black is also available ---- Life.

----Yaşam tüm güzelliklerinin yanında olumsuzlukları da barındırır. Besides all the beauty in life ---- has drawbacks.

2.NEDEN- SONUÇ CÜMLESİ RESULTS 2.NEDEN-sentence

Yargının gerçekleşme nedeni ve sonucu cümle içinde verilir . Performed and the results of the judiciary because it is given within a sentence.

----Sınavda heyecanlandığı için bazı soruları yapamadı. ---- Some questions that could not excite in the exam.

----Bakımsızlıktan ev harabeye dönmüştü. ---- Return to the ruins of houses was from neglect.

----Matbaanın bulunmasıyla okuma yazma oranı arttı. ---- Literacy rate increased with Printing was located.

----Aşırı sıcaklar can kaybına yol açtı. Excessive heat can result in lost of ---- was.

----Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı. ---- Heavy snowfall closed due to road traffic.

----Hediye almadım diye bana darılmış. I have never received a gift to me ---- offense.

3.AMAÇ – SONUÇ CÜMLESİ 3.AMAÇ - RESULTS sentence

Özne nin işi, hareketi gerçekleştirme amacı ve sonucu cümle içinde verilir. Subject of the work, objectives and results to perform a movement within a sentence is given.

----Borçlarından kurtulmak için evini satmış. ---- To get rid of debt sold the house.

----Ailesini görmeye Almanya’ ya gitmiş. ---- To see family in Germany or went.

----Başbakan, ticari anlaşmalar yapmak üzere yurtdışına çıkıyor. ---- Prime Minister, goes abroad to make commercial agreements.

----Bu ,bizi birbirimize düşürmek maksadıyla söylenmiş bir sözdür. ---- This reduces us to each other is a word spoken with purpose.

----Şair, şiir inde herkes anlayabilsin diye yalın bir dil kullanmış. ---- Poets, poetry in plain language that everyone can understand has been using.

---- Yazar ,eleştirmene şirin görünmek maksadıyla iki yüzlü davranıyor. ---- The author, critic and loose with the intention is to look cute.

4.KOŞUL CÜMLESİ 4.KOŞUL sentence

Eylem in ya da hareketin gerçekleşmesi bir şarta (koşula) bağlı olan cümlelerdir Action in the fulfillment of a condition or action (to conditions) are being used in sentences

----Sanatçı yapıtında toplumu anlatırsa ölümsüzleşir Describes the society becomes the immortal work ---- Artists

----Akşam baban gelsin , alışverişe çıkarız. ---- Evening dad comes, you're out shopping.

---- Müzik dinle yebilirsin ama sesini fazla açmayacaksın. Listening to music, but sound more ---- you can not open.

----Akşama geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin. ---- To give the book back to the evening you can get.

----Bizim buralara yağmur yağdıkça her yer toprak kokardı. ---- Us here raining all over the earth smelled.

----Her güneş doğduğunda beni hatırla. ---- Every sunrise you remember me.

5.KARŞILAŞTIRMA BİLDİREN CÜMLELER The sentences 5.KARŞILAŞTIRMA REPORT

İki kavram arasında benzerlik ya da farklılıkların ortaya konmasıdır. Similarities or differences between the two concepts is to put in place.

----Sinema da tiyatro gibi görsel bir sanattır. It is a visual arts such as cinema or theater ----.

----Doğu Anadolu’nun kışı Akdeniz Bölgesi’ne göre daha çetin geçer. ---- According to the East Mediterranean region of Anatolia a tough winter passes.

---- Yahya Kemal de Necip Fazıl da şiirler inde ölüm temasına çok yer vermiştir. Necip Fazil poems in the ---- Yahya Kemal also the theme of death has given a lot of space.

----Bu yılki ürün geçen yıla nazaran daha bereketliydi. ---- This year's product than last year was fruitful.

----Sanatçı,diğer çağdaşlarına göre daha sade bir dil kullanmıştır. ---- Artist, has used plain language other than modern.

----Ressam bu yapıtında ise diğerlerine göre daha canlı In this work other than ---- Artists Live

renkleri kullanmıştır. colors used.

6. 6. ÖZNEL ANLATIMLI CÜMLELER ANLATIMLI subjective sentences

Söyleyenin kendi kişisel duygu ve düşüncelerini içeren cümlelerdir. Their personal feelings and thoughts from say the sentences are included.

----İzmir,tarihi ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir şehrimizdir. ---- Izmir, a city of history and natural beauty is unmatched by.

----Şair söyleyiş güzelliğiyle türkü tadında bir şiir sunuyor bize. Enjoy the beauty of words, a poem song ---- poet offers us.

----Konferansa katılanların saçma sapan fikirleri beni iyice sıkmıştı. ---- Conference katılanların ideas drivel had me thoroughly frequently.

----Yazar,sürükleyici anlatımı ve ilginç betimlemeleriyle ---- The author, fluent and interesting portrayal of expression

okuyucuyu olayın içinde yaşatıyor. reader of the event is live.

----Çatık kaşları,yaralı yüzüyle insanı ürküten bir havası vardı. ---- Frowning brow and an air of injured face had a scare the people.

7.NESNEL ANLATIMLI CÜMLELER 7.NESNEL ANLATIMLI sentences

Doğruluğu ya da yanlışlığı gözlem ve deneylerle kanıtlanabilir nitelikli cümlelerdir.Bu cümlede konuşanın duygu ve düşünceleri yer almaz. Accuracy or error of the observations and experiments may prove to talk in sentences from qualified cümlelerdir.Bu not included feelings and thoughts.

----Filmde olaylar küçük bir kasabada geçiyor. Events in a small town ---- Filmde goes.

----Eser dört bölüm halinde sinemaya uyarlanmış. ---- Works in four parts adapted to the cinema.

----Turizm gelirleri geçen yıla oranla yüzde 5’lik bir artış göstermiştir. Tourism revenues per cent compared with last year ---- a 5'lik increased.

---- Aruz ölçüsü yle yazılan şiirde nazım birimi dörtlüktür. ---- Aruz measure unit yle written verse in poetry is verse.

----Dört perdede oluşan bu oyunda yazar,aile bireyleri arasındaki sorunları anlatır. ---- In this game of four on screen writer, describes problems between family members.

8.DOĞRUDAN ANLATIMLI CÜMLELER 8.DOĞRUDAN ANLATIMLI sentences

Herhangi bir konuda bir kişinin görüş ve düşünceleri hiçbir değişikliğe uğratılmadan verilir.Bu cümle genellikle tırnak içinde gösterilir. If a person's opinions and thoughts on a topic subject to change without any sentence verilir.Bu is often shown in the quotation.

----Çiçero’nun “Bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır.”sözü çok hoşuma gider. ---- Cicero 's "If there is life in a place where there is hope." Resolve my question is very nice.

----Kadın,arkadaşının kulağına eğilerek: “Birazdan kalkalım mı?”diye fısıldadı. ---- Women, by leaning on a friend's ear: "Do I let up?" He was whispering.

----Bu konuda atalarımız: “Cesurun bakışı,korkağın kılıcından keskindir.”der. ---- Ancestors in this matter: "The look brave, coward by the sword is sharp." Eds.

----Deskartes’in: “Düşünüyorum öyleyse varım.”sözü çok ünlüdür. ---- Deskartes' in: "I think therefore I am I'm thinking." He is very famous.

9.DOLAYLI ANLATIMLI CÜMLELER 9.DOLAYLI ANLATIMLI sentences

Bir kişinin sözünün söylendiği biçimde değil de,bazı değişiklikler yapılarak aktarıldığı cümlelerdir. One person not mentioned in the said format, some changes are made is imported sentence.

----Onunla bir daha konuşmayacağını söyledi. ---- Told him not to talk any more.

----Bernard Shaw,düşünmenin ruhun kendisiyle konuşması olduğunu söylerdi. ---- Bernard Shaw, the speech itself is the spirit of thinking would say.

---- Doktor ,babama ilaçlar ı mutlaka içmesi gerektiğini tembih etti. ---- Doctor, my father always have to drink the medication that was caution.

----Yazar,sanatçı olunabilmek için çok çalışılması gerektiğini vurguladı. ---- Author, artists should be working hard to be stressed.

10.USLUP VE İÇERİK(KONU)CÜMLESİ 10.USLUP AND CONTENT (THEME) clause

Yazarın yapıtında neyi anlattığı konuya (içerik)girer.Bu konuyu işlerken kullandığı sözcükler ve cümleler de usluba girer. Author's works tell what the topic (content) girer.Bu topic words and phrases used in processing the usluba enters.

---- Yazar yapıtında 1.Dünya Savaşı yıllarındaki insanların çektiği acıları gözler önüne serer.(Konu) ---- Author of people in work in the 1.Dünya War reveal the suffering that will take. (Subject)

----Betimlemelerde sıfatlar a sıkça yer veren sanatçı cümleleri uzun tutmuştur.(Uslup) In a frequently given title Description ---- The artist has made sentences longer. (Style)

---- Roman da,Batı’nın yaşam tarzına özenen bir ailenin yavaş yavaş çöküşü anlatılır.(Konu) ---- Roman also encouraged a Western lifestyle in the gradual collapse of the family are described. (Subject)

----Şairin, şiirler inde oldukça az kullanılan sözcüklere ve deyimler e yer vermesi dikkati çeker.(Uslup) ---- Poet's poems in very few words and phrases used to draw attention to location. (Style)

11.AŞAMALI DURUM BİLDİREN CÜMLELER The sentences 11.AŞAMALI STATUS REPORT

Bir olayın,durumun olumlu ya da olumsuz yönde giderek değiştiğini anlatan cümlelerdir. Of an event, the situation has changed positively or negatively describe the sentences are going.

---- Kadın ,her geçen gün biraz daha kötüleşiyor. ---- Women, is getting slightly worse every day.

----Havalar gittikçe soğuyor. ---- Weather is getting cool.

----Bu çocuğun günden güne huyu değişiyor. ---- This does not change the child's day to day hu.

----Ülkemiz her geçen yıl biraz daha büyüyen ekonomisiyle gelecekte gelişmiş ülkeler seviyesine çıkacaktır. Our country which is growing year after year ---- a little more advanced countries, the level of the economy will come out in the future.

12.KİNAYELİ ANLATIMLI CÜMLE 12.KİNAYELİ ANLATIMLI Sentence

Bir gerçeği ortaya koymak amacıyla sözü imalı olarak tam karşıtı gelecek biçimde kullanmaktır. A word to reveal the truth as hinting at the future is to use the very opposite.

----Okulunu ne kadar çok sevdiğin yirmi gün devamsızlık yapmandan belli. ---- How much you love the school to make certain absence of twenty days.

----Eşinin gözündeki morluktan onu ne kadar çok sevdiğin anlaşılıyor. ---- In the eyes of your wife you love so much I understand it from the bruise.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=