ISLAND COURSE
  SOLAR SYSTEM
 

Sun
Dünyaya en yakın yıldızdır ve 8 ışık dakikası (149.6 milyon km) uzaklıktadır. The nearest stars to Earth is 8 light minutes (149.6 million km) away. Bu aynı zamanda güneşe baktığımızda onun 8 dakika önceki halini görüyoruz demektir.700.000 km yarıçapı ve 15 milyon K çekirdek sıcaklığı göz önüne alındığında HR diyagramına göre G2 türünden cüce yıldızlar sınıfına girer. It also looked into the sun 8 minutes of the previous case, we see that a radius of km and 15 million K core demektir.700.000 taken into consideration when the temperature according to the HR diagram to the class enters the G2 type dwarf stars. Güneş sisteminin Samanyolu’nda Oort Bulutu’ndan oluştuğu sanılmaktadır. The solar system is thought to occur from Samanyolu'nda Oort cloud. ( C ile K dönüşümü +/- 273 ile yapılır) (C to F conversion of + / - 273 is done with)

Güneş manyetik bir alana sahip olan, dönen ve çekirdeğinde enerji üreten bir gökcismidir. A magnetic field with the sun, which produces an energy gökcismidir returning the core. Güneş, güneş sistemindeki maddenin % 99.85’ni içerir. Sun, solar system, 99.85% of the substances' includes ni. Gezegenler % 0.135, uydular,asteroidler, kuyruklu yıldızlar, meteoritler ve gezegenler arası ortam ise % 0.015’ni oluşturur. % 0135 planets, satellites, asteroid, comet and interplanetary medium and meteorit% in 0015 'creates a ni. Güneşin enerjisi, 15 milyon K (Kelvin) sıcaklıktaki ve yeryüzü atmosfer basıncından milyarlarca kez fazla olan çekirdeğindeki, hidrojenin helyuma dönüşmesinden kaynaklanır. Solar energy, 15 million K (Kelvin) temperature and atmospheric pressure in the earth billions of times more than the nucleus, can be caused by hydrogen into the helium. Çekirdek tepkimeleri sonucu serbest kalan enerji, yüzeye gelir ve buradan uzaya yayılır. Core reactions of the free energy, surface, and from there spread into space. Bu enerjinin sadece 2.2 milyarda biri yeryüzü tarafından soğurulur ve yaşam için gerekli koşulların oluşmasını sağlar. This energy absorption by the earth is only one in 2.2 billion and allows the creation of conditions necessary for life. Güneşten, X-ışınlarından radyo dalgalarına kadar her dalga boyunda enerji yayılır. From the sun, X-rays to radio waves of each wave energy can be spread in the neck. Güneşte ışınım kuvveti ile çekim kuvveti denge halinde bulunur. Solar radiation force with force in the state are in equilibrium.

700.000 km çapa göre çekirdekte oluşan ışığın hızı da göz önüne alındığında yüzeye yaklaşık 2 sn de gelmesi gerekirken, aşırı hidrojen yoğunluğuna bağlı olarak bu süre 10 milyon yıldır. 700,000 km in the kernel of the anchor according to the speed of light is also taken into consideration also needs to surface, about 2 sec, while, over this period, depending on the hydrogen density of 10 million years. Aslında biz 8 dakikadan da öte güneşin 10 milyon yıl önce oluşturduğu ışığı görüyoruz. In fact, we are 8 minutes away from the sun's light to see 10 million years ago created.

Güneş ; Solar;

Yeryüzü çapının yaklaşık 110 katı, Diameter of the earth approximately 110 solid,
Yer yüzey alanının 12.000 katı, Local 12000 of the solid surface area,
Yer kütlesinin 333.000 katı, Destinations solid mass of 333,000,
Yer hacminin ise 1.306.000 katıdır. Place of 1,306,000 times the volume.

Güneş kendi ekseni etrafında diferansiyel dönme hareketi yapar yani kutuplar ve ekvator farklı hızlarda döner. Differential rotation around its own axis, the sun makes the polar and equatorial movements in different rotating speed. Ekvatoral bölgenin dönme hızı kutupların dönme hızından fazladır. Equatorial region of the rotating speed of the rotation speed is higher polarity. Yaklaşık 400 km kalınlığında olan ve Işıkküre (fotosfer) denilen güneşin gözle görülen parlak yüzeyi teleskopla incelendiğinde granüler (bulgurcuk) yapıya sahip olduğu görülür. Approximately 400 km in thickness and Işıkküre (photosphere), which the bright sun's visible surface is examined with the telescope Granular (Bulgurcu) has the structure can be seen. Her biri sıcak bir gaz kütlesinin tepesi olan bu granüllerin sayısı yaklaşık 4 milyon kadardır ve tüm güneşin yüzeyini kapsar. Every one of the heels of a hot gas mass, the number of these granules is approximately 4 million and includes all the sun's surface. Ortalama ömürleri 7-10 dk arasında olan bu granüllerin boyutu 300–1450 km arasındadır ve bu gazlar saatte 0.5 km hızla yükselirler, enerjilerini kaybedince soğuyarak yüzeye doğru düşerler ve granüller arası karanlık çizgileri oluştururlar. The average lifetime is between 7-10 min, the granule size of between 300-1450 km and 0.5 km per hour gases are rising rapidly, the loss of energy to cool the surface and the granules will fall between the lines, is dark.

Güneşin kenarı, merkezinden daha karanlık görünür. Sun's edge, the center will appear darker. Bunun nedeni, güneşin merkezine bakıldığında ışıkkürenin derin ve sıcak katmanlarını, kenar kısmına bakıldığında ise daha yüksek ve daha az sıcak katmanlarını görüyor olmamızdır. This is because, looking at the sun is the center of the deep and hot layers ışıkkürenin, look on the higher side and less to see our warm layers. Işıkkürenin üzerinde, yaklaşık 5.000 km kalınlığında ve renkküre (kromosfer) adını alan bir iç atmosfer vardır. On Işıkkürenin, about 5000 km thick and renkküre (kromosfer) is the name of a domestic atmosphere. Yapılan araştırmalar renkkürenin kenarlardaki katmanlarının bir çayır yangını görünümünde olduğunu, birbiri üzerine binişen pek çok fışkırtı bulunduğunu belirledi ve bunlara iğnecik (spikül) adı verildi. Research a prairie fire renkkürenin edge of the layer is in view, each determined on a ride and there are many fışkırtı them iğnecik (spicule) was named. Bu iğnecikler bulundukları yüzeyden 8.000 km kadar yüksekliğe çıkabilmektedir. 8000 km from the surface of this iğnecik found may be high.
Renkkürenin de üzerinde son derece yüksek sıcaklıklı Güneş tacı (korona) bulunur. With extremely high temperatures on the sun Renkkürenin crown (Korona) is found. Güneş tacı, birkaç güneş yarıçapı uzaklıkta, yaklaşık 2 milyon K’lik bir kinetik sıcaklığa sahiptir. Solar crown, at a distance of several solar radius, the kinetic temperature is approximately 2 million K'lik. Güneş tacının bu kadar sıcak oluşu, ışıkkürede ve renkkürede bulunan bulgurcuk (granül) ve iğneciklerdeki (spikül) kütle hareketleri olduğu sanılmaktadır. So the heat generated by the sun crown, ışıkkürede and the renkkürede Bulgurcu (granules) and in iğnecik (spicule) are thought to be mass movements. Güneş tacının bu yüksek sıcaklık nedeniyle, dışarıya doğru yayılan ve dünyanın ötesine kadar uzanan elektrik yüklü bir tanecik akımı (nötrino) oluşturur. Due to this high temperature of the sun crown, and spread outwards to the world extends beyond one live stream (nötrino) creates. Bu akım, Güneş rüzgarı olarak adlandırılır. This trend, as the solar wind is called.

Güneş lekeleri ışıkküredeki önemli, değişken, kalıcı olmayan, güneş yüzeyine oranla fazla yer kaplamayan ve çok şiddetli manyetik alana sahiptir oluşumlardır. Solar stains ışıkküredeki important, variable, non-permanent, and it does not occupy much space compared to the solar surface magnetic field is strong for the formation. Bu alan  500 gauss’dan başlayıp 4.000 gauss’a kadar çıkabilir, bir karşılaştırma yapmak gerekirse dünyanın manyetik alan şiddeti 1 gauss’dan küçüktür ayrıca güneşin manyetik alan şiddetinin de birkaç gauss olduğu düşünülmektedir  Güneşin merkezinde açığa çıkan enerji radyatif iken yüzeye doğru gittikçe maddesel taşınma (konveksiyon) meydana gelir. 500 gauss'dan this area, starting 4000 Gauss can be up to a comparison you need to make the world's magnetic field intensity is 1 also gauss'dan small solar magnetic field strength of some of the Gaussian is thought to be in the center of the sun on the surface energy is radyatif to move more material ( convection) occurs. İşte bu maddesel taşıma ile güneşin diferansiyel dönmesi etkileştiğinde kara leke meydana gelmektedir. Here the differential rotation of the sun interact with the physical move occurs when the black spots. Ortaya çıkan leke grubu hızla büyüyerek birbirinden ayrılır ve güneşin dönme yönünde en öndeki leke genellikle en büyük lekedir ve baş leke adını alır. The resulting spots are separated from each other and the rapidly growing group of sun spots on the front in the direction of rotation is usually the greatest stain and was named head spots. Lekeler max. Spots max. büyüklüklerine ulaştıktan sonra genellikle birkaç hafta içinde kaybolurlar, yalnız kalan baş leke de giderek küçülerek o da birkaç hafta içinde kaybolur. usually disappear within a few weeks after arriving on the size will only shrink further as the remaining spots, he starts in a few weeks will be lost. Ortalama büyüklükteki bir lekenin gölge çapı 30.000 – 50.000 km arasındadır, nadiren de 140.000 km’ ye kadar çıkabilir. The average size of the shadow of a stain diameter 30.000 - 50.000 km between, rarely 140,000 km 'can be up to. Güneş yüzeyinde gözlenen leke sayısı sürekli olarak değişir. The number of spots observed on the surface of the sun constantly changes. Leke etkinliğinin max olduğu iki çevrim arasındaki süre 11 yıldır, buna ilaveten 80 yıllık bir çevrim daha olduğu bilinir. Conversion between the two spots of the effectiveness period of max 11 years, in addition to a 80-year cycle is known to happen again.

Genelde renkküre beneklerinde zaman zaman ortaya çıkan ani parlamalar püskürme denir. In general, when the sudden glare renkküre speck of time is called eruption. Küçük püskürmeler birkaç dakika, büyükleri ise birkaç saat sürer. Small eruption a few minutes, the big will take a few hours.  Fışkırmalar, görünüşü çok güzel olan güneş olaylarından biridir. To spurt, appearance is one of the great events of the sun. Bunlar güneş yüzeyinde 200.000 km uzunlukta, 40.000 km yükseklikte ve 6.000 km kalınlıkta olabilen şerit biçimli gaz akımlarıdır. These are on the surface of the sun at 200,000 km long, at a height of 40,000 km and 6000 km in thickness, as are strip-shaped gas flow.

15 milyon K iç sıcaklığa sahip olan güneş, yaydığı enerji (3.86 x 1033 erg/sn) göz önüne alındığında saniyede 4.7 milyon ton kütle kaybetmektedir. The internal temperature of 15 million M sun, the energy spread (3.86 x 1033 erg / sec), consider the 4.7 million tons in the second mass is lost. Başka bir deyişle güneş yılda kütlesinin 100 milyarda birini kaybetmektedir. In other words, one in 100 billion of solar masses per year is lost. Güneşin kütlesinde ve yaydığı enerjide sezilebilir bir değişme ancak 6 milyar yılda ortaya çıkabilir. Mass of the sun and the energy spread could be detected but a change may occur in 6 billion years. Dünyanın 4.5 milyar yaşında olduğu düşünülürse, bu da demektir ki güneş, yeryüzü var olduğundan beri hiç değişmemiştir. The world's 4.5 billion years old, is thought to be, which means that the sun, the earth, since there is not any change.  %60’ı hidrojenden oluşan güneşin bu kadar güçlü enerji açığa çıkarması ancak çekirdek tepkimeleri sonucunda oluşabilir. 60% of hydrogen energy as powerful as the sun that reveals only the result of reactions may occur in the kernel. Bu tepkimeler içerisinde en önemlisi proton-proton tepkimesi olarak adlandırılan çekirdek kaynaşması (füzyon) zinciridir. This is the most important reactions in the proton-proton reaction to the so-called core fuse (fusion) is a chain. Açığa çıkan enerjinin küçük bir bölümü de tepkimelerde oluşan nötrinolar tarafından taşınmaktadır. On a small portion of the energy generated in the reaction is carried by the nötrinolar.

Güneşin bundan sonraki evriminin öteki yıldızların evrimine benzeyeceği söylenebilir. The evolution of other stars of the next evolution of the sun that can be said to be similar. Bütün hidrojen tükendiğinde helyum ile daha ağır atomlar arasında oluşacak tepkimeler başlayacak, böylece güneş, boyutları büyüyüp parlaklığı artarak, bir kırmızı dev yıldıza dönüşecektir. All atoms heavier than hydrogen and helium is depleted between the reactions will begin to occur, so that the sun, the size and brightness by increasing growth, will become a red giant stars. Sonunda bütün nükleer enerji kaynakları tükenince, dış katmanlarını boşluğa fırlatacak ve gezegenimsi bulutsu oluşturacaktır. Finally, all the nuclear energy resource depletion, the external layers into space to shoot out will occur and Planetary Nebula. (Gezegenimsi bulutsular ise daha sonra yeni yıldızların oluşması için ortam hazırlayacaklardır) Gezegenimsi bulutsu oluşturduktan sonra beyaz cüceye dönecek olan güneş, şu anki çapının 1/100’üne kadar küçülecek. (Planetary Nebula the later formation of new stars will prepare for the media) have created the Planetary Nebula in the white dwarf to be returned to the sun, the current diameter of 1 / 100 'reputation will be much smaller. Güneşin toplam ömrünün 10 milyar yıl olduğu tahmin edilmektedir. Total of 10 billion year lifetime of the Sun is estimated to be.
MERKÜR MERKUR
Güneş sisteminde, güneşe 58 milyon km mesafeyle en yakın ve 4.878 km çap ile Plüton’dan sonraki en küçük gezegendir. Solar system, with the closest distance to the sun and 58 million km and 4878 km wide in the next smallest planet is Pluto.
Güneş çevresindeki dolanımını 48 km/sn hızla 88 günde tamamlayarak en hızlı dolanan gezegen konumundadır. Circulation around the sun 48 km / sec 88 days by completing the fastest speed that the planet is full. Kendi ekseni çevresindeki dönme hızı son derece düşüktür ve Merkür’ün 1 günü yaklaşık 180 dünya gününe eşittir. The rotation speed around its own axis, and Mercury is very low approximately 180 of the world day is equal to 1 day.

Yüzey sıcaklığı -170 ile 400 oC arasındadır. Surface temperature is between -170 and 400 oC. Merkür yüzeyine en fazla meteorit çarpan gezegendir, bu nedenle Merkür’ün yüzeyi büyük ölçüde Ay’ın yüzeyi gibi kraterlerle kaplıdır. It is up to the surface of the planet Mercury meteorit multiplier, so Mercury's surface on a large scale, such as Moon's surface is covered with crater. Yüzlerce km uzunluğunda yılankavi izler saptanmıştır. Hundreds of km in length were winding tracks. Bazı bilim adamları Merkür’ün çekirdeğinin önceden eriyik demirden oluştuğunu, bu çekirdeğin soğuyarak katılaşmasından sonra da yüzeyin kilometrelerce büzüldüğünü, bunun sonucunda da kabuk katmanında uzun kıvrımların ortaya çıktığını ileri sürerler. Some scientists Mercury's iron core consists of the prior solution, the core cooling of the surface of the solid miles is shrinking, as a result of the shell layers occur in the long plait that is put forward. Merkür’ün yakınlarında manyetik bir alanın varlığı bu gezegeninde tıpkı dünya gibi büyük bir demir çekirdeğe sahip olduğunu düşündürmüştür. The presence of a magnetic field of Mercury near the planet as big as the world just has an iron core is considered. Merkür’ün atmosferi oldukça önemsizdir ve yerçekimi o kadar zayıftır ki, atmosferinde önemli miktarda gaz tutunamaz. Mercury's atmosphere is quite insignificant, and gravity is so weak that a significant amount of gas in the atmosphere can hold.VENÜS VENUS
Venüs kütlesi ve boyutları bakımından neredeyse dünyanın ikizidir. Mass and size in terms of Venus is almost the twin of the world. Venüs’e dünyanın kız kardeşi de denir. Venus is the sister of the world. Ünlü İngiliz fizikçi Maxell’in adının verildiği 11.000 m yükseklikteki dağ hariç olmak üzere Venüs’ün tüm yüzey şekillerine bayan ismi verilmiştir. The famous British physicist's name is given Maxell'in to 11,000 m altitude, except in the mountains all the surface of Venus was named female forms.
Güneşe 108 milyon km mesafeyle ikinci sırada yer alır ve güneş etrafındaki dolanımını 224 günde tamamlar. 108 million km from the Sun takes the second place, and the circulation around the sun 224 days to complete. Çapı yaklaşık 12.103 km (dünyanın 12.756 km) ve kütlesi de dünyanın 0.81 katıdır. Diameter is approximately 12,103 km (12,756 km of the world), and 0.81 times the mass of the world.

Gezegen; yüzeyinden 50 km yükseklikte, sülfirik asit damlacıklarından oluşmuş 15 km kalınlığında bir bulut ile kaplıdır. Planets; surface at a height of 50 km, 15 km thick sülfirik acid was formed from the droplets are covered with a cloud. Bu bulut tabakasının altında da kükürt dioksit ve kükürt bulutları yer alır. Under this cloud layer is located on the sulfur dioxide and sulfur clouds. Gezegende meydana gelen şimşek çakmalarının ve hava tedirginliklerinin bu kimyasal yapıdan kaynaklandığı sanılmaktadır. Of lightning occur on the planet and the air of anxiety that are believed to arise from chemical structure. Atmosferin % 96 kadarlık bölümü CO2 ‘den oluşmaktadır. 96% of atmospheric CO2 as part of 'consists of. Yoğun atmosfer ve gezegeni çevreleyen kalın bulut örtüsü güneş enerjisini öyle bir tutar ki Venüs’ün yüzey sıcaklığı 465 oC’ye ulaşır. Heavy cloud cover thick atmosphere and the planet around the solar surface temperature of Venus is an amount that will reach 465 oC'ye. Bu güneş sistemindeki gezegenler arasında en yüksek yüzey sıcaklığıdır. The solar system planets is among the highest surface temperature. Yüzey basıncı da yaklaşık 94 atmosfer basıncı gibi yüksek bir düzeydedir. Approximately 94 atmospheric pressure, such as surface pressure is a high level. Öteki gezegenlerin çoğunun tersine Venüs, ekseni çevresinde ters yönde (doğudan batıya doğru) döner ve bir tam dönüşünü 243 günde tamamlar. Unlike most of the other planet Venus, in the opposite direction around the axis (from east to west) turns into a full complement of 243 days.DÜNYA (Yer) WORLD (Location)
Güneş sisteminde, şu ana kadar edinilen bilgiler ışığında canlıların yaşamasına elverişli tek gezegendir. Solar system, in light of the information so far available only planet suitable for life is to live. Güneşten yaklaşık 150 milyon km uzaklıkta bulunan yerin, güneş etrafında dolanma hızı 30 km/sn’dir. Approximately 150 million km away from the sun in the sun, the wind speed around 30 km / sec respectively. Kendi ekseni etrafındaki dönüşünü yaklaşık 24 saatte, güneş etrafındaki dolanımını ise 365 gün 6 saatte tamamlar. About 24 hours to turn around its own axis, the sun is 365 days 6 hours around the whole of the circulation. Güneş sisteminin 5. 5 of the solar system büyük gezegeni olan dünyanın, ekvator uzunluğu 40.000 km, çapı ise 12.750 km’dir. The world's largest planet, the line length of 40,000 km, the diameter is 12,750 km. Kütlesi yaklaşık olarak 6.1021 ton’ dur. Mass is about 6.1021 tons is. Toplam yüzey alanı yaklaşık 510 milyon km2 dir. Total surface area is approximately 510 million km2. Kara parçaları yüzey alanının %29’unu kaplar. % Of surface area covers parts land 29'unu. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya ve Antarktika yeryüzündeki kara parçalarını oluşturan 7 kıtadır. North America, South America, Europe, Asia, Africa, Australia and Antarctica 7 continents on earth is to create pieces of land.

Dünyanın tek doğal uydusu olan ay, yaklaşık 385.000 km uzaklıktadır. The world's only natural satellite, the month, approximately 385,000 km away. Kilitli dönme sistemiyle Ay, dünyaya sürekli olarak aynı yüzünü gösterir. Locked month rotation system, the world will always show the same face. Ay’da atmosfer olmadığında gökyüzü sürekli olarak karanlık görülür ve yüzeyi göktaşı çarpmasına bağlı olarak çok sayıda kraterlerle kaplıdır. In the absence of atmosphere in the dark sky as the moon can be seen continuously and, depending on the surface of the meteorite hit the crater are covered with a large number. Eliptik bir yörüngeye sahip olan Ay, 40.000 km.lik bir band içerisinde Dünya’ya yakınlaşıp, uzaklaşmaktadır. An elliptic orbit with a month, 40,000 km.lik within a band close to world, is out.

Yerin biçimi elipsoittir, yani kutuplar ekvatora göre basıktır. The format is ellipsoid, ie the equator to pole is receding. Bunun da nedeni, yerin kendi ekseni etrafında dönüşü nedeniyle oluşan merkezkaç kuvvetidir. That's the reason, the turn around its own axis due to the centrifugal force. Mevsimlerin oluşması dünyanın dönme ekseninin eğimiyle ilgilidir. The slope of the axis of rotation of the seasons to occur is with the world. Sıcaklık, yeryüzüne güneş ışınlarının dik gelmesine göre değişir. Temperature, sunlight yeryüzüne will depend on the vertical coming. Yaz aylarında kuzey yarıküreye dik gelen güneş ışınları, kış aylarında ise güney yarıküreye dik olarak gelir. Rays from the sun in the summer months north yarıküreye erected, the south in the winter months on end yarıküreye income. Yerin çevresinde magnetosfer denilen güçlü bir manyetik alan vardır. A strong magnetic field around the magnetosfer is called. Magnetosfer, yerden 140 km yükseklikten başlayarak dışa doğru yayılır ve yer yarıçapının yaklaşık 10 katı kadar (64.000 km) bir uzaklığa ulaşır. Magnetosfer, starting from a height of 140 km from where the outward spread of the radius and up to about 10 solid (64,000 km) to reach a distance. Bu sayede güneşten salınan elektronlar ve yüksek enerjili protonları yakalayarak yeryüzünde yaşamın devam etmesine katkıda bulunur. In this way, and high-energy electrons from the sun swinging by proton capture life on earth continue to contribute to. Yakalanan bu parçacıklar Van Allen adı verilen ışınım kuşaklarını oluştururlar. Captured is called the Van Allen radiation belt particles are up. Bunlar yeri çevreleyen, eşmerkezli, sınırları kesin olarak ayrılamayan, iki kalın halka biçimindeki yüklü parçacıklar kuşağıdır. These are around the place, eşmerkezli, separated by boundaries that can not be exact, is the generation of particles loaded in the form of two thick rings. Kuşaklara biçimini veren etki yerin manyetik alanıdır. Generations give way to influence is the magnetic field. Yerin manyetik alanı simetrik olmadığından bu kuşaklarda simetrik değildir ve yerden 64.000 km yükseklikte ışınım kuşağı birdenbire son bulur. The magnetic field is not symmetrical is not symmetrical in this generation and generation of radiation at a height of 64,000 km will be terminated suddenly. Bu yükseklik yerin manyetik alanın düzenli etkisinin, güneş rüzgarı nedeniyle ortadan kalktığı geçiş noktasıdır. The height of the regular magnetic field effects, because of the wind out of the sun is the transition point.
Magnetosferin dış sınırında, yerin çekim alanından kurtulan parçacıkların uyguladığı basınç ile güneşin kütleçekimi alanından kurtulan proton ve elektronlardan oluşan parçacık akışının (güneş rüzgarı) uyguladığı basınç birbirini dengeler. Magnetosferin the outer limits, the shooting range to avoid the application of pressure with the particles from the sun get rid kütleçekimi of the proton and electron particles flow (solar wind) to apply pressure to balance each other. Yaklaşık 100 km kalınlığındaki bu dengelenmiş kuşağa magnetopoz denir ve burası magnetosferin dış sınırını oluşturur. Approximately 100 km thick, and this is also the balanced magnetopoz generations creates magnetosferin external borders.
Güneş rüzgarının bu basıncı, magnetosfer üzerinde bir miktar daralmaya yol açar ve magnetosfer kabaca bir kuyruklu yıldız biçimini alır. Solar wind that pressure, lead to narrowing a bit on magnetosfer a comet format takes roughly magnetosfer. Yer bu kuyruklu yıldızın çekirdek bölümünde bulunur, magnetosferin kuyruğu ise yerden güneşten öte tarafa doğru uzar. Destinations in this section is the core of the comet, magnetosferin from the queue to pull the party away from the sun.

Sıvı halde su içerdiği bilinen tek gezegen, dünyadır. Known to contain liquid water, the only planet in the world is. Hidrosferin toplam kütlesinin %98’den fazlasını deniz suyu, geri kalanını ise göller ve akarsular oluşturur. More than 98% of the total mass of the hydrosphere of sea water, the rest of the lakes and streams creates. Yerin kütlesi üç ayrı bölümden oluşur. Consists of three separate sections of the mass.

Kabuk (Litosfer) ; kalınlığı yaklaşık 35 km’ dir. Shell (Litosfer); thickness of approximately 35 km respectively.
Manto ; 35 – 2.900 km arasındaki bölümdür Mantle, 35 - 2900 km is the part between
Çekirdek ;2.900 – 6.400 km arasındaki bölümdür. Core; 2900 - 6400 km is in the section.

Dış çekirdek erimiş haldeki demir metallerinden, iç çekirdeğin ise yüksek basınç altında olması nedeniyle ( yaklaşık 3.2 milyon atmosfer basıncı) donmuş demir metallerinden oluştuğu sanılmaktadır. Molten outer core in the case of iron metal, the inner core is under pressure because of high (about 3.2 million atmospheres pressure) is thought to consist of frozen iron metal. Kutup bölgelerinde atmosfer dışından gelen elektron ve proton gibi hızlı parçacıklar ile üst atmosferdeki atomlar arasındaki etkileşimler sonucunda çapı 2.000 km’ ye kadar uzanan ışık olayları görülür. Electrons and protons from outside the atmosphere in polar regions, such as high-speed particles and the interactions between atoms in the atmosphere as a result of 2000 km in diameter to events ranging from light to see. Bu kutup ışıkları perde, yay, ışın, şerit, yelpaze şeklinde olabileceği gibi kutup ışığı fırtınası da denilen değişebilen ışık gösterileri biçiminde de olabilir. This light curtain poles, spread, light, stripe, light poles, such as fan olabileceği storm also could be in the form of the variable light show. Bu ışık olaylarının kutuplarda olmasının nedeni de, güneş rüzgarlarınca taşınan yüklü parçacıkların, yerin manyetik alanı tarafından kutuplara doğru iletilmesidir. Because of events in this light poles, and carried by the solar wind of particles loaded, by the polarity of the magnetic field is transmitted correctly.

Dünyanın güneşin çevresindeki, güneşin de Samanyolu galaksisi çevresindeki dolanımları ve bütün evrenin geometrik yapısı da kütleçekimi (yerçekimi) kuvvetinin sonucudur. Of the world around the sun, the sun around the Milky Way galaxy in the geometrical structure of the circulation and all universe kütleçekimi (gravity) is the result of force. Einstein’in geliştirdiği genel görelilik kuramı, 200 yıldan fazla geçerliliğini koruyan Newton’un kütleçekimi kavramına karşı tamamen yeni bir anlayış ortaya koymuştur. Einstein's general relativity theory developed, to protect the validity of more than 200 years against the concept of Newton kütleçekimi has revealed a totally new concept. Buna göre Eukleides geometrisine değil Riemann geometrisine uyan bir evren ortaya çıkar ve böyle bir evrende cisimler eğrisel jeodezik (en kısa yol) üzerinde yol alırlar. Riemann geometry does not match geometry Eukleides accordingly reveals a universe of objects in the universe and such a geodetic eğrisel (the shortest path) will take on the road. Böylece Newton’un kuramına aykırı düşen; Thus, interfering in the Newton theory;

*Işık ışınlarının, güneş gibi kütlesi çok büyük bir cismin yanından geçerken doğrultu değiştirmesi, * The light rays of the sun as it passes through the side of the mass of an object is too big to change direction,
*Kütlesi çok büyük bir cisimden salınan ışığın renginin kırmızıya kayması, * Mass of an object is too big a swing shift to red of the color of the light,
*Yerden yüksekte tutulan bir saatin yeryüzündeki saate göre geri kalması, * Place a clock from the earth held high by the time lag, the
*Merkür’ün yörüngesinin güneş çevresinde yalpalaması * Mercury's orbit around the sun to wobble

gibi olayların da açıklanması, Einstein’in geliştirdiği genel görelilik kuramı sayesinde mümkün olmuştur. such as the disclosure of events, developed by Einstein's general relativity theory has been possible thanks.

Havayuvarı da olarak bilinen atmosfer, %78 N ve %21 O2’den oluşur. Havayuvarı also known as the atmosphere,% 78 N and 21% O2'den occurs. Geri kalan %1’ de ise daha çok argon olmak üzere su buharı, CO2 ve diğer gazlar vardır. The remaining 1% in argon to the more water vapor, CO2 and other gases are available. Deniz yüzeyinde cm2’ye 1.033 kg’lık basınç uygular ki bu da 760 mm yüksekliğindeki civa sütununun uyguladığı basınca eşittir. The pressure applied on the surface of the sea, which cm2'ye 1033 kg 760 mm high pressure is equal to the application of the mercury column. Kabaca 1.000 km olan bu hava örtüsünün derinliği, yükseklik arttıkça giderek inceldiğinden tam olarak bilinememektedir. Roughly 1000 km, the depth of the air cover, elevation, the increasingly been known as that can not be exact. Atmosfer ağırlığının %50’si yerden 5.5 km yükseklikte, %99’dan fazlası yerden 40 km’lik yükseklikte bulunur. 50% of the weight from the atmosphere at a height of 5.5 km, from where more than 99% are located at a height of 40 kilometers. Yerden 100 km yükseklikte atmosfer, hava boşluğu olarak nitelendirilebilecek kadar seyrelir. Atmosphere at a height of 100 km from where the air gap can be as thin as is. Burada basınç, deniz yüzeyindeki atmosfer basıncının milyonda biridir. Here, pressure, sea surface pressure in the atmosphere is one million. Su buharı ilk 10-15 km’lik bölümde yoğunlaşmıştır. Water vapor is concentrated in the first 10-15 kilometers. Büyük bölümü 30-80 km arasında yoğunlaşmış olan ozon tabakası ise güneşten gelen zararlı morötesi ışınları soğurduğundan yeryüzündeki yaşam açısından büyük önem taşır. Most of it is concentrated between 30-80 km in the ozone layer from harmful ultraviolet sun rays, the absorption is very important in terms of life on earth.

Atmosfer sıcaklık değişikliklerine göre katmanlara ayrılır ; The atmosphere is divided into layers according to temperature changes;

Troposfer; sıcaklığın giderek azaldığı yerden 11 km’lik yüksekliğe ulaşan bölgedir. Troposphere, the temperature where the decrease reached a height of 11 kilometers to the region. Bu yükseklik kutuplarda 8 km, ekvatorda ise 17 km’dir. This 8 km in height pole, equator is 17 km. Yeri etkileyen hava süreçlerinin çoğu burada gerçekleşir. Affect where the majority of the process where the weather occurs.

Stratosfer ; troposferden sonraki 50 km’lik bölgedir ki burada sıcaklık yeniden artmaya başlar. Stratosphere, 50 kilometers after the troposphere is the region where the temperature starts to rise again. Ozon tabakasının bulunduğu stratosferin üst bölümünde sıcaklık kabaca yeryüzeyi ile aynıdır. In the upper part of the stratospheric ozone layer the temperature is roughly the same yeryüzeyi.

Mezosfer ; stratosferin üzerinde yer alan bu kuşakta ise hava sıcaklığı yaklaşık 85 km yükseklikte en düşük değeri olan -100 oC’ye düşer. Mesosphere, stratosphere above the air temperature in this zone is approximately 85 km in height with the lowest value of -100 oC'ye drops.

Termosfer ; mezosferin üzerinde yer alan bu kuşakta ise sıcaklık yeniden yükselerek 1.750 oC’ye kadar çıkar. Termosfer; mesosphere is above the temperature in this zone until the rally off the 1750 oC'ye.
Atmosferin diğer bölgelerinin belirlenebilmesi amacıyla sıcaklıktan başka parametrelere de ihtiyaç vardır. Other regions of the atmosphere to be determined by parameters other than temperature are also needed.

Yerden 55 km yükseklikten başlayıp yer çapının birkaç katına kadar çıkan bölgede çok miktarda iyon olduğundan buraya İyonosfer bölgesi denir. Yerden start from 55 km height and diameter of the few times where the amount of ions is much here in the region is called the ionosphere region.
Gazların dengeli dağılımı ve bölgenin her yerinde aynı oranda olması nedeniyle yerden mezosferin ortalarına kadar olan bölgeye homosfer, daha yükseklerde ise yoğunluğun azalması nedeniyle gazların oranlarında değişmeler görüldüğünden bu bölgeye de heterosfer denir. Balanced distribution of gases and the region at the same rate all over the place because of the mesosphere from the area until the middle to homosfer higher decrease in intensity due to changes in the rate of gas is seen in this region is heterosfer.

Egzosferde atmosferin yoğunluğu o kadar azalır ki, molekül çarpışmaları giderek yok olur ve buna bağlı olarak da sıcaklık kavramı bilinen anlamını yitirir. Reduce the density of the atmosphere so that Egzosferde, and related molecules is not going to collide as the concept of temperature is known lost meaning. Bu bölgede hidrojen ve helyum gibi hafif atomlar yerin kütleçekiminden tümüyle kurtulmalarına yetecek hıza ulaşabilirler. In this region, such as hydrogen and helium atoms are light enough to get rid of all the kütleçekiminden can achieve speeds.


MARS (Merih) MARS (Mars)
Demir oksit nedeniyle kırmızı gezegen olarak adlandırılan Mars’a aynı zamanda dünyanın erkek kardeşi de denilmektedir. Iron oxide red planet known as Mars due to the world at the same time his brother is called. 228 milyon km mesafesi ile güneşe olan uzaklığı bakımından 4. 228 million km away from the sun in terms of the 4th Sırada yer alan Mars kırmızımsı görünümdedir. Mars is reddish in the view. Güneşin etrafında eliptik bir eksende dolanan Mars, bir turunu 657 günde tamamlarken, kendi çevresini 24.5 saatte döner. Axis around the sun in an elliptical dolanan Mars, completing a tour of 657 days, 24.5 hours in their own environment returns. 6.787 km çap ile dünyanın yarısı kadar bir büyüklüğe sahip olan Mars’ın ortalama yüzey sıcaklığı (- 40 oC) dir. Half of the world-wide by 6787 km with a size of Mars's average surface temperature (- 40 oC) dir.

Mars’ın çevresinde manyetik alan saptanamaması ve yoğunluğunun düşük olması dikkate alındığında , gezegenin çekirdek bölümünün metalsi yapıda olmadığına işaret eder. Detect magnetic fields in the vicinity of Mars and the density is lower taken into account, the planet is not in the core of the structure of metals refers section. Mars’ın ince atmosferi temel olarak CO2’den oluşur. Mars's thin atmosphere is made up basically CO2'den. Bir miktar da azot ve argon içerir, ayrıca eser miktarda da su buharına rastlanmıştır. Also includes an amount of nitrogen and argon, water vapor in the amount of work has been encountered. Mars’ın kuzey ve güney yarıkürelerinin son derece farklı yüzey yapılarından oluştuğu anlaşılmıştır. Mars's north and south is very different surface structures yarıkürelerinin is understood to occur. Güney yarıküre daha eski ve kraterli, kuzey yarıküre ise daha genç ve volkanik kökenlidir. Southern hemisphere crater earlier and with the northern hemisphere is younger and volcanic origin. Mars’ın yüzeyinde çeşitli yanardağların, geniş lav düzlüklerinin, çeşitli türden kanalların ve kanyonların ve heyelan kalıntılarının olduğu saptanmıştır. Volcano on the surface of Mars, many of the large lava plains, canyons and channels and various types of residues were landslide. Bu yüzey şekillerinin boyutları, dünya yüzeyindekilerinin boyutlarına oranla oldukça büyüktür. This way the size of the surface of the world than yüzeyindekilerinin size is fairly large.

Mars, güneş sistemindeki bilinen en büyük yanardağ olan Olympus Mons’u bünyesinde bulundurur. Mars, the largest known volcano in the solar system, under which Olympus has Mons'u. Bu dağın taban çapı 600 km yüksekliği ise 20 km civarındadır. The base of the mountain is 20 km in diameter is around 600 km altitude. Olympus Mons’un da içinde bulunduğu Tharsis yaylasında bir çok yüksek yanardağ da vardır. Olympus is in the Tharsis plateau Mons'un a volcano there are very high. Buna karşılık ekvatoral bölgede ise 2.000 km genişliğinde büyük bir çöküntü alanı vardır. On the other hand, the 2000 km wide in the equatorial region has a large area of collapse. Rüzgar, Mars’ın yüzey şekillerinin oluşmasında önemli bir etkendir. Wind, an important factor in the formation of Mars's surface is like. Gezegenin yüzeyinde rüzgarlarca biriktirilmiş kumullara ve krater izlerine rastlanır. Accumulated on the surface of the planet's winds are found to have been tracked down and crater.

Mars’ın Phobos ve Deimos isimli iki uydusu vardır. Mars's two satellites are named phobos and Deimos. Yüzeylerinin düzensiz, kraterli kaya bloklarından oluştuğu anlaşılmıştır. Irregular surface, with a crater has been found to consist of rock blocks. Bunların Mars’ın oluşumu evresinde kütle çekimine yakalanarak yörüngesine giren küçük gezegenler (asteroid) olduğu sanılmaktadır. These phases of the formation of Mars to the mass shooting was caught entering the orbit of asteroid (asteroid) is thought to be.JÜPİTER (Müşteri) Jupiter (Client)
Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. It is the largest planet in the solar system. Yaklaşık 143.000 km çapa sahip olan Jüpiter’in kütlesi Yer’inkinin 318 katı, hacmi ise 1.300 katıdır. Anchor with approximately 143,000 km of Jupiter's mass, the solid 318, 1300 times the volume. Jüpiter’in bu devasa kütlesinin oluşturduğu kütle çekimi etkisi, güneş sistemindeki diğer gezegenler üzerinde önemli tedirginliklere yol açar. Created this huge mass of Jupiter's mass shooting of the effect, on other planets in the solar system, cause significant anxiety. 4 tanesi 1610’da Galileo tarafından bulunmuş en az 16 uyduya sahip olan Jüpiter, güneş sisteminin küçük bir modeli gibidir. There were 4 of them at least 16 satellites by the Galileo 1610'da with Jupiter, the solar system is like a small model.

Hidrojen ve helyum elementlerinden oluştuğu ve güneşten aldığı kızılötesi ışınların %70’ni geri saldığı anlaşılan Jüpiter’in çekirdeğinin, yer büyüklüğünde, kayaç yapılı ve iletkenliği çok yüksek sıvı metallerle kaplı olduğu sanılmaktadır. Consists of hydrogen and helium element and the infrared rays from the sun is swinging back 70'ni% agreed Jupiter's core, where the size, structure and conductivity of rocks thought to be too high are covered with liquid metal.
Jüpiter ile uydularından biri olan İo arasında bir akım hattı vardır ve bu hattan akan yüklü parçacıklar ile gezegenin dış atmosferindeki yüklü parçacıkların etkileşimi sonucunda yaygın bir kutup ışığı ışıması ortaya çıkmaktadır. Between the satellites of Jupiter are Io is a current line and the line outside the planet's atmosphere by particles from the flow installed installed in the interaction of particles of light radiation as a result of a common polarity occurs.
Yaklaşık 10 saatte kendi ekseni etrafında dolanan Jüpiter, bilinen gezegenler içerisinde en büyük manyetik alana sahip olandır ve yarıçapının 100 katına kadar ulaşarak Satürn’ün yörüngesini içine alır. Around its own axis in about 10 hours around the Jupiter, the largest in the known planets have magnetic fields and is reached up to 100 times the radius of the Saturn's orbit is inside. Yüzeyinde oldukça büyük bir alanı kaplayan kırmızı lekesi vardır. A very large area on the surface is covered with red spots.

Ganymedes (Ganimed ya da Jüpiter III) ; Gezegenden 1.070.000 km uzakta bir yörüngede dolanan Ganymedes, Jüpiter’in en büyük uydusudur. Ganymedes (or Ganimed Jupiter III); 1,070,000 km away from the planet in an orbit around the Ganymedes, is Jupiter's largest satellite. Yoğunluğunun çok düşük olması kütlesinin yaklaşık yarı yarıya kaya ve buzdan oluştuğunu gösterir. Very low density mass approximately half of it consists of rock and ice shows.
Europa (Jüpiter II) ; Jüpiter’in dördüncü büyük uydusu olan Europa’nın yüzeyinin büyük bölümü düzgün ve çok parlak buzla kaplıdır. Europa (Jupiter II), Jupiter's fourth largest satellite of a large part of the Europa'nın surface is smooth and very shiny icy. Europa’nın en çarpıcı özeliği, yüzeyinde çapraz, koyu renkli, karmaşık çizgilerin bulunmasıdır. Europa'nın the most striking features, on the surface of the cross, dark-colored, complex lines is found. Bunlar onlarca km genişliğinde ve bazen binlerce km uzunluğundadır. Km wide and sometimes dozens of them are thousands of km long. Bunların Europa’nın kabuğundaki gerilmelerin yarattığı çatlaklar olduğu düşünülmektedir. They stress the Europa'nın shell is believed to be crack created.

İo ; 4 büyük Galileo uydusundan en içte yer alanıdır ve Yer dışında etkin yanardağlara sahip olduğu bilinen tek gökcismidir. Io, 4 large Galileo satellites is in the interior and the outside of the active volcano known to have only gökcismidir. Kendi ekseni etrafındaki dönme hızı ile yörüngede dönme hızı aynı olan (1.77 Yer günü) İo, Jüpiter’e her zaman aynı yüzünü gösterir. Own axis and orbits around the rotation speed is in the same rotation speed (1.77 Local days) Io, in Jupiter always shows the same face. İo’nun olağanüstü çok renkli görünümü, çok sayıdaki lav akıntısından kaynaklanmaktadır ve bu akıntılar o kadar çoktur ki, uydunun yüzeyi her yıl 1 cm kalınlığında yeni bir örtüyle kaplanmaktadır. İo'nun extraordinary multi-colored view, is caused by the large number of upstream and downstream of the lava so that the satellite's surface each year, 1 cm thick, is coated with a new cover.SATÜRN (Zühal) Saturn (Saturn)
Satürn güneş sisteminde Jüpiter’den sonra en büyük gezegendir. Saturn in the solar system after Jupiter is the largest planet. Kütlesi Yer’inkinin 95 katı, hacmi ise yaklaşık 750 katıdır. Place Mass 95 solid, the volume is approximately 750 times. En büyüğü Titan olmak üzere tümü buz yapılı 22 uydusu vardır ve Güneş sisteminde en fazla uyduya sahip olan gezegendir. Titan is the largest of all the 22 satellites are built of ice and solar system planets have satellites is the highest. Güneş sisteminde yoğunluğu sudan az olan tek gezegendir. Solar system, the only planet in the density is less than water. Eğer Satürn’ü okyanus üzerine bırakabilseydik suya batmaz, yüzerdi. If Saturn does not ducking could leave on the ocean, was floating.
Gezegenin ekvator düzlemi, yörünge düzlemine göre 27o yatıktır. The planet's equatorial plane, according to the orbit plane is leaning 27o. Bu nedenle gezegenin üzerinde mevsimsel değişiklikler olduğu düşünülmektedir. Therefore, the planet is thought to be on the seasonal changes. Gezegenin çevresinde ince, yassı ve birbirinden ayrı 7 halkadan oluşan bir dış halka sistemi vardır. Planets around the thin, flat and a separate 7 from people outside the ring system is. Halkalar ancak birkaç yüz metre kalınlığındadır ve ekvator düzleminde sabit bir konumdadır. Ring, but a few hundred meters thick and is in a fixed position in the equatorial plane. Halkalar değişik boyutlarda, birbirinden ayrı sayısız cisimden oluşur. Rings in different sizes, the object is made up of numerous separate. Bu cisimlerin büyüklüğü ince toz zerresinden onlarca km çapındaki kütlelere kadar değişir. The size of this object from the dozens of fine dust motes to km-wide mass change.

Halkaları oluşturan cisimler ayrı ayrı gözlemlenememiştir, bunların varlığı güneş ışığını ve radar dalgalarını yansıtma tarzlarına bağlı olarak belirlenmiştir. Rings separately created objects is not observed, their presence reflects sunlight and radar waves are determined depending on the style. Bunların yüzeyinde su buzuna rastlanılmıştır, aslında halka malzemesinin asıl hacmini su buzu oluşturur. These are on the surface of water ice has been encountered, and the fact that the actual volume of ring material creates water ice.
Satürn’ün uydusu Titan, şu anda dünyanın ilk oluşum evrelerine çok benzemektedir. Saturn's satellite Titan, the world now is very similar to the first stages of formation. Bu nedenle Titan’ın gelecekte insanoğlunun yeni adresi olabileceği düşünülüyor. Therefore, Titan's new address could be in the future of mankind is.URANÜS Uranus
Uranüs’ün kütlesi Yer’inkinin 15 katı, hacmi ise 67 katıdır. 15 Place solid mass of Uranus, 67 times the volume. Uranüs’ün çevresinde ince, keskin hatlı ve koyu renkli 10 halkanın olduğu tespit edilmiştir. Uranus in the vicinity of the thin, sharp lines and dark rings of 10 were found to be. Halkaların tümü, yaklaşık 1 m çapında koyu renkli kaya benzeri parçalardan oluşmaktadır. All of the public, approximately 1 m in diameter is composed of dark-colored rock-like pieces. Bunların yapısı henüz belirlenememiştir. These structures could not be determined yet. Uranüs, kutbu güneşe bakacak şekilde tekerlek gibi döner. Uranus, pole facing the sun, such as the back wheels. Böylece etrafındaki halkalarda dik olarak onunla birlikte döner. Thus, the ring around with him in the back upright.

Uranüs’ün 21 uydusu bulunmaktadır. There are 21 satellites of Uranus. Satürn’den sonra en fazla uyduya sahip olan gezegendir. Which has the most satellites in Saturn's planet. Beş büyük uydusunun (Miranda, Umbriel, Ariel, Oberon ve Titania) çapı 310 – 1600 km arasında değişir. Five of the major satellites (Miranda, Umbriel, Ariel, Oberon and Titania) diameter 310 - 1600 km between changes.

Uranüs’de, Yer’in ve Satürn’ün çevresindekilerle karşılaştırılabilecek ölçüde manyetik alan vardır. Uranüs'de, the extent of which can be compared, and Saturn's magnetic field is around. Manyetik alanın ekseni, gezegenin dönme eksenine göre 55o eğiktir ve bu diğer gezegenlere oranla oldukça yüksek bir değerdir. Magnetic field axis, the planet's rotation axis is inclined by 55o compared to these other planets is very high value. Bu eğiklik manyetik alanın, güneş rüzgarı karşında tirbuşan benzeri uzun bir kuyruk yapmasına neden olur. The inclination of the magnetic field, solar wind in the face of a long queue to tirbuşan similar causes. Gezegenin dönme periyodu yaklaşık olarak 17.5 saattir ve dönme ekseni olağandışıdır. As the planet's rotation period is approximately 17.5 hours and rotation axis olağandışıdır. Uranüs’ün eriyik halde bulunan ağır bir çekirdeği vardır. The solution in the core of Uranus is heavy. Çekirdeğin çevresinde ise su, metan ve amonyaktan oluşan birkaç bin oC sıcaklığında ve binlerce km kalınlığında bir manto yer alır. Kernel around the water, methane and ammonia at temperatures of several thousand and thousands of km thick a coat oC takes place. Bu aşırı sıcak mantonun, üzerindeki atmosferin ağırlığından kaynaklanan devasa basıncın etkisiyle kaynayamadığı ve buranın elektriksel olarak iletken olduğu, gezegenin manyetik alanını ürettiği sanılmaktadır. This cloak of extreme temperatures, the weight of the atmosphere caused by the enormous pressure on the effects of the electrical conductors of the source can not, and here, where it is thought the planet's magnetic field produced.NEPTÜN Neptune
Neptün, varlığı keşfedilmeden önce matematiksel yöntemlerle orada olması gerektiği hesaplanan bir gezegendir. Neptune, the existence of mathematical methods before discovering that there should be a planet is calculated. Neptün’ün kütlesi Yer’inkinin 17 katı, hacmi ise 57 katıdır. Solid mass of Neptune Place 17, 57 times the volume. Yüzeyinde büyük bir kara leke vardır. There is a big black stain on the surface.

8 uyduya sahip olan Neptün, kendi ekseni etrafındaki bir dönüşünü 16 saate yapmaktadır. Neptune has 8 satellites, around its own axis in 16 hours makes a return. Yapılan çalışmalar çevresinde 5 halkanın bulunduğunu ve gezegenin manyetik alana sahip olduğunu göstermiştir. The studies found that around 5 people and the planet's magnetic field has had. Jupiter ve Satürn gibi önemli bir iç ısıya sahip olduğu düşünülmektedir. Such as Jupiter and Saturn are thought to have a significant internal heat.

Yer atmosferinin stratosfer katmanında olduğu gibi sıcaklık terslenmesi (yüksekliğe bağlı olarak sıcaklık artması) vardır. As stratospheric layer of the atmosphere in place to reverse the temperature (increasing temperature depending on height) are available. Bunu açıklayabilecek düzeyde ozon ya da metan bulunmadığından, bu sıcaklık terslenmesi açıklanamamıştır. Could you explain it does not contain levels of ozone or methane, the temperature is not open to the opposite.
PLÜTON Pluto
Güneş’den 5.913 milyon km mesafesi ile en uzak gezegendir. 5913 million km distance and the most remote planet Güneş'den is. Çapı yaklaşık 2,300 km olan Plüton, Dünya’nın uydusu olan Ay’dan bile küçüktür. Pluto is about 2300 km in diameter, the world's satellites, even from the moon is small. Yoğunluğu çok düşük olan gezegenin yüzeyi metan donu ve buzundan oluşmuştur. Very low density of the surface of the planet was formed from methane frost and ice. Sıcaklığın –220 oC kadar olduğu gezegende atmosfer ya çok ince bir tabaka halindedir ya da hiç yoktur. The planet's temperature to -220 oC a very thin layer in the atmosphere or is not or no. Plüton’un farklı fiziksel özelikleri (kütlesi, büyüklüğü, eksenel dönme, yörünge dışmerkezliği ve eğiklik gibi) farklı bir evrim geçirdiğinin göstergesidir. Pluto's different physical properties (mass, size, axial rotation, orbit and inclination dışmerkezliği etc.) that shows a different evolving.

Araştırmalar gezegenin eskiden Neptün’ün bir uydusu olduğunu ve sonradan bu sistemden ayrıldığını gösterir. Research a satellite of Neptune is the planet's past and then leave the system indicates. Plüton’un Charon adında, kendisinin yarısı büyüklüğünde ve onda biri ağırlığında bir uydusu vardır. Pluto's Charon is named, he weighs half a tenth in size and has a satellite.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=