ISLAND COURSE
  The INTERNAL STRUCTURE OF ATOM
 

 Article on the basis of very small particles composed of atoms is called the concept extends to the ancient Greeks. Milattan önce 5. 5th B.C yüzyılda Leucippus ve Democritus maddenin sonsuz küçük parçacıklara ayrılamayacağını öne sürdüler.Onlar infinitesimal particles of matter in the century to Leucippus and Democritus to the front can not leave sürdüler.Onlar bir madde daha küçük parçalara bölünmeye devam edilirse en sonunda atomun bölünmeyeceğini iddia ediyorlardı.Atom sözcüğü Yunanca’da bölünmez anlamına gelen atomos sözcüğünden türetilmiştir. divided into smaller pieces for an item is continued until the end, split the atom which means indivisible in Greek the word alleged ediyorlardı.Atom are derived from the word atomos.

Eski yunan atom kuralları planlı deneylere dayanmıyordu.Bunun için yaklaşık 2000 yıllık bir zaman süresince atom kuramı sadece tartışılmaktan öteye gidilmedi.Atomların varlığı Robert Boyle tarafından THE SCEPTİCAL CHYMİST (1661) The old rules of the Greek atom trials planned for the approximately 2000-year time period dayanmıyordu.Bunun atomic theory being discussed beyond just the presence gidilmedi.Atomların by Robert Boyle SCEPTİCAL CHYMİST THE (1661) Isaac Newton tarafındanda Principia (1687) ve Opticks(1704) kitaplarında kabul edilmişti . Tarafındanda Isaac Newton's Principia (1687) and Opticks (1704) book, was accepted. Fakat John Dalton’un 1803-1808 yılları arasında geliştirip önerdiği atom kuarmı kimya tarihinde en önemli aşamalardan biri olmuştur. But between the years 1803-1808 John Dalton'un proposed to develop the most important stage on one of the chemical atom kuarmı olmuştur.

Elektron: Electron:

Gerek Dalton’un gerekse yunanlıların kuramlarında atom If necessary, the Greeks Dalton'un atom theory maddenin en küçük taneciği olarak kabul edilmişti.19.yüzyılın sonlarına doğru atomun kendisinin de daha küçük taneciklerden oluştuğu düşünülmeye başlandı.Atom hakkındaki düşüncelerde meydana gelen bu değişikliğe elektrikle yapılan deneyler neden oldu. as the smallest particles of matter towards the end edilmişti.19.yüzyılın of the atom itself is thought to consist of particles smaller than what you think about başlandı.Atom to these changes occurring in the experiments caused electricity.

1807-1808 yıllarında ünlü İngiliz kimyacısı Humphry Davy bileşikleri ayrıştırmak için elektrik kullanarak beş element (potasyum In 1807-1808 the famous British chemist using electricity to decompose compounds Humphry Davy five elements (potassium sodyum sodium kalsiyum calcium stronsiyum ve baryum) buldu.Bu çalışmalarına dayanarak Davy strontium and barium) studies based on buldu.Bu Davy bilesiklerde elementlerin elektriksel nitelikli çekim kuvvetleriyle bir arada tutulduklarını önerdi. a force with qualified electrical bilesiklerde elements are kept in recommended.

Vakumdan elektrik akımının geçirildiği deneyler 1859 da Julius Plücker katod ışınlarını bulmasına yol açtı.Katot ışnları elde etmek için havası iyice boşaltılmış bir cam tüpün uçlarına iki elektrod yerleştrilir.Bu elektrodlara yüksek gerilim uygulandığında katot adı verilen negatif elektroddan ışınlar çıkar.Bu ışınlar negatif yüklüdür doğrusal yol izler ve katodun karşısındaki tüp çeperlerinin ışık saçmasına sebep olur. Vacuum from the electric current was passed in 1859 in experiments Plücker Julius katod rays to find their way açtı.Katot ışnları To obtain air of a thoroughly empty glass tube to the end of the two electrodes yerleştrilir.Bu elektrodlara high cathode voltage is applied is called negative elektroddan rays emitted rays are negative linear path installed monitors and cathode in the tube wall opposite to the cause of the irradiation. 19.yüzyılın son yıllarında katot ışınları ayrıntılı olarak incelendi.Birçok bilim adamının deneyleri sonucunda katot ışınlarının hızla hareket eden eksi yüklü parçacıklar olduğu ortaya çıktı ve bu parçacıklar daha sonra Stoney’in önerdiği gibi elektron adı verildi. Cathode rays in recent years, the 19th century as a result of experiments on cathode rays incelendi.Birçok scientists to rapidly moving particles appeared to be less loaded and has suggested that particles such as electrons and then was named Stoney'in.

Katottan çıkan elektronlar katot için hangi aaaal kullanılırsa kullanılsın aynı özelliktedir.Zıt yükler birbirini çektiğinden katot ışınlarını oluşturan elektron hüzmeleri yolları üzerinde üstte ve altta bulunan zıt yüklü iki levha arasından geçerken pozitif yüklüsüne doğru çekilirler.Demek ki bir elektrik alanı içinde katot ışınları normal doğrusal yollarından saparlar.Bu sapmanın açısı : Electrons from the cathode to the cathode which is used aaaal be used to load the same özelliktedir.Zıt attract each other, the cathode-ray generation of electron ray on the road at the top and bottom, the opposite is installed between two plates move towards positive çekilirler.Demek installed an electric field that the cathode rays normal linear path will deviate from . This deviation angle:

1. 1. Tanecik yükü ile doğru orantılıdır.Yükü büyük olan tanecik az yük taşıyan tanecikten daha çok sapar. Loaded with grain grain is larger than the right orantılıdır.Yükü load more than a grain is identified.

2. 2. Tanecik kütlesi ile ters orantılıdır.Kütlesi büyük olan tanecik küçük olandan daha az sapar. Granular mass is larger and vice versa orantılıdır.Kütlesi less deviation from the small granules.
Bundan dolayı yükün kütleye oranı bir elektrik alanı içinde elektronların doğrusal yoldan ne kadar sapacağını belirler.elektronlar magnetik bir alan içinde de sapma gösterirler.Fakat bu durumda sapma uygulanan magnetik alana dik yöndedir. Therefore an electric field in the load mass ratio of electrons how much deviation from the linear path to a magnetic field belirler.elektronlar in this case the deviation in the deviation gösterirler.Fakat perpendicular to the direction of magnetic field is applied.

Katot ışınlarının elektrik ve magnetik alanlar içindeki sapmalarını inceleyen Joseph T. The electric and magnetic fields in cathode ray viewing deviation Joseph T. Thomson Thomson 1897’de elektron için değerini saptadı bu değer: This value was determined for 1897 for electrons:

E/M=-1 E / M =- 1 7588.10 üzeri sekiz coul /g dır. 7588.10 on the eight coul / g capability.

Coul uluslar arası sistemde elektrik yükü birimidir.Bir kulon bir amperlik akım tarafından iletkenin belirli bir noktasından bir saniyede taşınan yük miktarıdır. Electrical load in the system of international Coul külön one ampere of current by the conductive birimidir.Bir a specific point is the amount of freight carried in a second.

Elektron yükünün duyar olarak ölçümü ilk defa Robert A. Hear for the first time as a measure of the burden of electrons, Robert A. Milikan tarafından 1909 da yapıldı.Milikan’ın deneyinde x-ışınları etkisi ile havayı oluşturan moleküllerden elektronlar koparılır.Çok küçük yağ damlacıkları da bu elektronları alıp elektrik yükleri ile yüklenirler.Bu yağ damlacıkları iki yatay levha arasından geçirilirler.Yağ damlacıklarının düşüş hızları ölçülerek kütleleri hesaplanır. Milikan in 1909 by yapıldı.Milikan 's experiments in the x-ray effect with air to generate electrons from molecules koparılır.Çok small oil droplets that receive electrons and with electrical loads yüklenirler.Bu oil droplets between two horizontal plates in the fall of droplets geçirilirler.Yağ measure the speed of the mass is calculated .

Yatay levhalara elektrik akımı uygulandığında negatif yüklü damlacık pozitif yüklü levhaya doğru çekileceğinden damlacığın düşüş hızı değişir.bu koşullar altında düşüş hızı ölçülerek damlacığın yükü hesaplanabilir.Belli bir damlacık bir veya daha çok sayıda elektron alabileceğinden bu yöntemle hesaplanan yükler daima birbirinin aynı değildir.Fakat bu yükler hep belli bir yük değerinin katları olduğundan bu yük değeri bir elektronun yükü kabul edilir. Horizontal plate of the electric current is applied negative positive droplets loaded plate installed will be taken to decrease the drop rate değişir.bu under conditions decrease speed by measuring the load drops a drop hesaplanabilir.Belli one or more electrons may take in this way calculated loads are always exactly the same değildir.Fakat that loads in multiples of certain values is always a burden for this load is considered as an electron installed.

Proton: Proton:

Nötral bir atom veya molekülden bir veya daha çok elektron koparıldığında geriye kalan tanecik koparılan elektronların tolam eski yüküne eşit miktarda artı yük kazanır.Bir neon atomundan bir elektron koparıldığında geriye kalan tanecik koparılan elektronların toplam eksi yüküne eşit miktarda artı yük kazanır.Bir neon atomundan bir elektron koparıldığında bir Ne(+) iyonu oluşur.Bir elektriksel deşarj tüpünde katot ışınları tüpün içinde bulunan gaz atomlarından ve moleküllerinden elektronların çıkmasına sebep oldukları zaman Neutral atoms or molecules a one or more electrons off the rest of the granules off of the electron my TOLA load equal to the old amount plus freight kazanır.Bir a neon atom, the electrons off the rest of the electrons off particles of the total minus the amount equal to the load plus the load kazanır.Bir a neon atom electron What is a break (+) ions on the cathode ray tube oluşur.Bir electrical discharges in the tubes of the gas atoms and molecules lead to the emergence of electrons when bu tür artı yüklü tanecikler oluşur.Bu artı yüklü iyonlar eksi yüklü elektroda doğru hareket ederler.Eğer katot delikli bir levhadan yapılmışsa artı yüklü iyonlar bu deliklerden geçerler.katot ışınlarının elektronları ise ters yönde hareket ederler. such positive and negative ion particles oluşur.Bu positive movement towards the electrodes installed on a perforated plate cathode ederler.Eğer from this hole has been made of positive ions of the electron beam geçerler.katot move in the opposite direction.

Pozitif ışınlar adı verilen bu artı yüklü iyon demetleri ilk defa 1886 da Eugen Goldstein tarafından bulundu.Pozitif ışınların elektrik ve magnetik alanların etkisinde sapmaları ise 1898 de Wilhelm Wien ve 1906 da JJ Thomson tarafından incelendi.Artı yüklü iyonlar için e/m değerlerinin saptanmasına Positive rays are called the positive ion beam for the first time in 1886 by Eugen Goldstein bulundu.Pozitif rays influence of electric and magnetic fields, if the deviation in 1898 Wilhelm Wien and JJ Thomson in 1906 by Ion incelendi.Artı installed for e / m values to determine katot ışınlarının incelenmesinde kullanılan yöntemin hemen hemen aynısı kullanıldı.Deşarj tüpünde değişik gazlar kullanıldığı zaman değişik tür artı yüklü iyonlar oluşur. cathode-ray examination of the same method used in the different gases in the tubes used kullanıldı.Deşarj different types of positive ions occurs.

Proton adı verilen bu tanecikler bütün atomların bir bileşenidir.Protonun yüklü elektronun yüküne eşit fakat ters işaretlidir. Proton is called the grain of all the atoms of electrons towards the bileşenidir.Protonun installed is equal but opposite sign.Bu yüke yük birimi denir.Proton artı bir elektrik yük birimine Installed in this unit installed, plus an electrical load unit denir.Proton elektron ise eksi bir elektrik yük birimine sahiptir.(Protonun kütlesi elektronun kütlesinin 1836 katıdır). electron has a negative electric load unit. (proton 1836 times the mass of the electron mass).

Nötron: Neutrons:

Atomlar elektrik yükü bakımından nötral olduklarından bir atomun içerdiği proton sayısı elektron sayısına eşit olmalıdır. Electrical load in terms of what a Neutral Atom atom is included in the number of protons must be equal to the number of electrons. Atomun toplam kütlesini açıklayabilmek için 1920 de Ernest Rutherford atomda yüksüz bir taneciğin var olduğunu savundu. To be able to explain the total mass of the atom in 1920 Ernest Rutherford atom exists in the load of one said. Bu tanecik yüksüz olduğundan onu incelemek ve tanımlamak zordu. This grain is unladen, and to review it was difficult to define. Fakat 1932 de James Chadwick nötronun varlığını kanıtlayan çalışmalarını sonuçlarını yayınladı.Chadwick James Chadwick proved the existence of the neutron in 1932, but the results of studies yayınladı.Chadwick nötronların oluştuğu bazı nükleer tepkimelerin verilerinden nötronun kütlesini hesaplayabildi.Bu tepkimelerde kullanılan ve oluşan bütün taneciklerin kütlelerini ve enerjilerini göz önüne alarak Chadwick nötronun kütlesini hesapladı.Bu kütle protonun kütlesinden biraz daha büyüktü. the formation of neutron nuclear reaction of some of the mass of the neutron data used in hesaplayabildi.Bu reaction and the mass of all particles and energy by taking into consideration the mass of the neutron Chadwick hesapladı.Bu mass of the proton mass was slightly larger.

Günümüzde daha birçok atom altı tanecik bulunmuştur.Fakat bu taneciklerin atom yapısı ile olan ilişkisi çok iyi bilinmemektedir.Kimyasal çalışmalar için atomun yapısı elektron Today, many more particles of the atomic structure of atoms of six grain bulunmuştur.Fakat very good relations with the structure of atomic electrons for studies bilinmemektedir.Kimyasal proton ve nötronun varlığına dayanarak yeterince açıklığa kavuşturulmuştur. based on the presence of proton and neutron has been clarified sufficiently.

İZOTOPLAR Of isotope

Belli bir elementin bütün elementlerinin atom numarası aynıdır. All elements of a certain element of atomic number is the same. Fakat bazı elementler kütle numarası bakımından farklılık gösteren çeşitli tipte atomlardan oluşmuştur.Aynı atom numarasına fakat farklı kütle numarasına fakat farklı kütle numarasına sahip atomlara İZOTOP atomlar adı verilir. But some elements in different types differ in terms of atomic mass number atomic number but different mass number of oluşmuştur.Aynı but have different atomic mass number of atoms is called the isotope.

Görüldüğü gibi izotoplar çekirdeklerindeki nötron sayısı bakımından farklıdırlar;bu da doğal olarak atom kütlelerinin farklı olduğu anlamına gelir.Bir atomun kimyasal özellikleri ilke olarak atom numarası ile belirtilen proton ve elektron sayısına bağlıdır. As you can see are different in terms of the number of neutron in the isotope and the kernel, which of course means that the atomic mass of the different chemical properties of atoms gelir.Bir in principle with the atomic number depends on the number of protons and electrons. Bundan dolayı bir elementin izotopları birbiri ile hemen hemen aynı olan kimyasal özelliklere sahiptir.Bazı elementler doğada tek bir izotop halinde bulunurlar.Fakat çoğu elementlerin birden çok izotopu vardır.Örnek olarak kalayın 10 doğal izotopu vardır. Therefore an element of the isotope is almost identical with each other in chemical properties of elements in nature sahiptir.Bazı most elements of a single isotope in bulunurlar.Fakat multiple isotope of tin as the vardır.Örnek natural isotope is 10.

Kütle spektrometresi bir elementte kaç izotop bulunduğunu How many have an element isotope Mass Spectrometer her izotopun tam olarak kütlesini ve bağıl miktarını saptamak için kullanılır.Buharlaştırılmış madde exact mass of each isotope and to determine the relative amount of substance kullanılır.Buharlaştırılmış elektronlarla bombardıman edilerek artı yüklü iyonlar oluşturulur.Bu iyonlar eksi yüklü bir levhaya doğru çekilerek bu levha üzerinde bulunan dar bir aralıktan hızla geçirilirler. by bombardment of positive ions with electrons and negative ions oluşturulur.Bu installed on a plate, this plate on the right taken from a narrow range, are passed quickly.

İyot demeti bundan sonra magnetik bir alan içinden geçirilir.yüklü tanecikler magnetik bir alan içinde dairesel bir yörünge izlerler.Taneciğin yükü arttıkça doğrusal yörüngesinden sapma da artar.Bu nedenle Magnetic field then a bunch of iodine in a magnetic field geçirilir.yüklü granules in a circular orbit, the linear trajectory izlerler.Taneciğin load deviation from the reason artar.Bu magnetik bir alanda artı yüklü bir iyonun izlediği dairesel yörüngenin yarıçapı o iyonun e/m değerine bağlıdır. In a magnetic field of positive ions follow a circular orbit the radius of the ions of the e / m value is dependent on.

Değişik e/m değerine sahip iyonların bu son aralıktan geçmesi ise magnetik alan şiddeti veya iyonları hızlandırmak için kullanılan voltaj ayarlanarak sağlanır.Böylece aygıttaki farklı iyon türlerinden her biri bu aralıktan ayrı ayrı geçirilirler.Detektör her farklı iyon demetinin şiddetini ölçer ; bu iyon şiddeti Different e / m value of this latest range of ions from the magnetic field strength is pass or ions are used to accelerate the voltage sağlanır.Böylece device by setting the different types of ions from each of these ranges separately geçirilirler.Detektör each different ion beam to measure the intensity of this ion intensity


örnekte bulunan izotopların bağıl miktarına bağlıdır. depends on the amount of isotope found in the example is relative.

Atom Numarası ve Periyotlar yasası Atomic Number and Period of law

19.yüzyılın başlarında kimyacılar elementler arasında bulunan fiziksel ve kimyasal benzerliklerle ilgilendiler.1817 ve 1829 da Johann W. Between elements in the early 19th century chemist and the physical and chemical similarities with the 1829 and the Johann W. ilgilendiler.1817 Döbereiner “triad” lar adını verdiği element serileri (Ca Döbereiner "triad" s name, the series elements (Ca Sr Sr. Ba;Li Ba, Li Na Na K;Cl K, Cl Br Br I;S I, S Se Se Te) hakkındaki incelemelerini yayınladı burada her seriyi oluşturan elementler birbirine benzeyen özeliklere sahip olup serideki ikinci elementin atom ağırlığı yaklaşık diğer iki elementin atom ağırlıklarının ortalamasına eşittir. Te) where each line consists of published reviews of the elements have properties similar to each other and the second element in this series about the other two elements of the atomic weight is equal to the average atomic weight.

Bunu izleyen yıllarda birçok kimyacı elementleri benzeyen özellikleri açısından sınıflandırmayı denedi.1863-66 yıllarında John AR Newlands “oktavlar yasası” nı önerip geliştirdi.Newlands a göre elementler atom ağırlıklarının artış sırasına göre dizildiklerinde sekizinci element birinciye For many years so many similar features chemist elements in terms of the categories denedi.1863-66 John AR Newlands in "octave law" of a geliştirdi.Newlands recommended by the atomic weight of elements increases are arranged in order of first to eighth element dokuzuncu element ikinciye benziyor ve bu durum böylece devam ediyordu.Newlands bu ilişkiyi müzik notalarındaki oktavlara benzetti.Fakat gerçek ilişki Newlands’ın varsaydığı kadar basit değildi.Newlands ın çalışmaları dayanaksız bulunmuş ve diğer kimyacılar tarafından ciddiye alınmamıştır. It looks like the second and ninth element so that this situation to continue this relationship ediyordu.Newlands music notes to the octave benzetti.Fakat real relationship is assumed Newlands'ın studies of simple değildi.Newlands by Chemists and other dayanaksız have not been taken seriously.

Elementlerin modern periyodik sınıflandırılması Julius Lothar Meyer ve özellikle Dimitri Mendeleev ‘in çalışmalarına dayanır.Mendeleev periyodik bir yasa önerdi ; bu yasaya göre elementler atom ağırlığı artışına göre incelendiğinde Julius Lothar Meyer and the modern periodic classification of elements, especially Dimitri Mendeleev's periodic dayanır.Mendeleev work has suggested a law that by law are reviewed according to the increase in atomic weight elements özelliklerindeki benzerlikler periyodik olarak tekrarlanır.Mendeleev in çizelgesinde benzer elementler grup adı verilen diaaa sütunlarda toplanır. similarities in the periodic table as a feature similar elements tekrarlanır.Mendeleev group name in the column is collected diaaa.

Ayrıca Mendeleev in çizelgesinde henüz bulunmamış elementler için boş yerler bıraktı ve çizelgede olmayan elementlerden üç tanesinin özelliklerini önceden belirtti.Hemen sonra Mendeleev in öngördüğü özelliklerin çoğuna sahip oldukları belirlenen Skandiyum Not yet found the elements in Mendeleev table also the empty places left and charts are not in the properties of the three elements of the pre-belirtti.Hemen many of the features to predict Mendeleev in their designated Skandiyum galyum ve germanyum elementlerinin bulunması periyodik sistemin doğru olduğunu gösterdi.Asal gazların varlığı Mendeleev tarafından öngörülmediği halde bu elementler 1892-98 yılları arasında bulunduktan sonra periyodik çizelgedeki yerlerine oldukça iyi bir şekilde uydular. gallium and germanium are elements of the periodic system is correct by Mendeleev predict the existence of gas gösterdi.Asal If this element is located between the 1892-98 year, after a very good place in the periodic table satellites.

Periyodik çizelgedeki plana göre K The plan, according to the periodic table F Ni ve I elementlerinin atom ağırlığının artışına göre belirlenmiş dizilişinin dışında yer almamaları gerekliydi.Örneği iyot atom ağırlığına göre 52 numaralı element olmalıydı.Fakat kimyasal açıdan benzediği F Ni and I were determined by the increase of atomic weight of element out of sequence in the atomic weight by not gerekliydi.Örneği iodine number 52 in terms of those chemical elements olmalıydı.Fakat F Cl ve Br elementleri ile aynı gurupta olabilmesi için iyot aaafi olarak 53 numaralı element oldu.Periyodik sınıflandırmanın daha ayrıntılı olarak incelenmesi ile bir çok araştırıcı periyodik özelliğin Cl and Br elements to be in the same group as iodine aaafi number 53 as a more detailed review of the classification element oldu.Periyodik a periodic feature of many researchers atom ağırlığından çok atomic weight than başka bir temel bağlı olduğuna inandı.Bu temel özelliğinde o zamanlar periyodik sistemden çıkarılan ve sadece bir seri numarası olan atom numarası ile ilişkisi olduğunu öğrendi. is connected to another base in the basic features inandı.Bu then removed from the system periodically and only with a serial number of the atomic number is found out.

1913-14 yıllarında Henry GJ Moseley in çalışmaları bu problemleri çözdü.Yüksek enerjili katot ışınları bir hedefe odaklandığında X-ışınları oluşur.Bu X-ışınları çeşitli dalga boylarındaki bileşenlere ayrılabilir ve bu şekilde elde edilen çizgi spektrumları da fotografik olarak kaydedilebilir.Hedef olarak değişik elementler kullanıldığında değişik X-ışınları spektrumları elde edilir ve her spektrum sadece birkaç karakteristik spektral çizgi içeren X-ışınları spektrumu vardır. Henry GJ Moseley in 1913-14 in studies of this problem çözdü.Yüksek-energy cathode rays are focused to a destination oluşur.Bu X-rays X-rays of various wavelengths can be separated into components so that the line spectra obtained by the photographic kaydedilebilir.Hedef different elements as is used to obtain different X-ray spectra and each spectrum contains only a few characteristic spectral lines are the X-ray spectrum.

Moseley atom numaraları 13 ile 79 arasında olan 38 elementin X-ışınları spektrumunu inceledi.Her elemen için o elemente karşılık gelen karakteristik spektrum çizgisini kullanan Moseley Atomic number 13 to 79 between Moseley and the X-ray spectrum of the 38 elements for elimination inceledi.Her line that uses the spectral characteristics corresponding to element Moseley elementin atom numarası ile çizgi frekansının kare kökü arasında doğrusal bir ilişki olduğunu buldu.Başka bir değişle elementler atom numarası artışına göre dizildiğinde spektrum çizgisi frekansının karekökü bir elementten diğerine gittikçe sabit bir miktarda artar. element's atomic number, line frequency and the square root of a linear relationship between the change in a buldu.Başka elements according to atomic number increases, the spectral line of the knee frequency of the square root of an element to another, getting a fixed amount of increase.

Bundan dolayı Moseley X-ışınları spektrumuna dayanarak elementlerin doğru atom numaralarını tahmin edebildi.Böylece atom ağırlıkları komşu atomlarınkine uygun düşmeyen K Hence the X-ray spectrum Moseley element based on estimates of the true atomic number atomic weight edebildi.Böylece does not suit the neighboring atoms K Ni ve I un sınıflandırılması problemi de çözümlenmiş oldu.Diğer taraftan Moseley Ce den Lu e kadar olan seride 14 element bulunması ve bu elementlerin ve bu elementlerin periyodik çizelgede Lantan’dan sonra gelmeleri gerektiğini bildirdi.Moseley’in diagramları ayrıca 79 numaralı elementten önce henüz o zamana kadar bulunmamış 4 elementin var olması gerektiğini de gösterdi.Nihayet Moseley’in çalışmalarına dayanarak periyodik yasa “Elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri atom numarasının periyodik fonksiyonudur” şeklinde tekrar tanımlandı. Ni and I called the classification problem has been resolved by oldu.Diğer Lu Moseley of Ce up to 14 elements in the series and found this element and this element in the periodic table of Lanta should come after bildirdi.Moseley in diagrams also not before the 79 numbered elements o You have not found much time should be 4 elements work based on the periodic law gösterdi.Nihayet Moseley'in "Elements of physical and chemical properties of the periodic function of atomic number" was defined as a repeat.

Moseley in atom numaraları ile Rutherford un tanecikleri saçılma deneyinden hesapladığı çekirdek yükleri oldukça iyi bir uyum içindeydi.buna dayanarak Moseley atom numarasının atom çekirdeğinde bulunan artı birimlerin sayısı olduğunu önerdi. With atomic number of particles in Moseley Rutherford scattering experiment of the calculated loads the kernel based on a pretty good adaptation içindeydi.buna nucleus in Moseley's atomic number plus the number of units is proposed.

Moseley ayrıca Moseley also atomda bir elementten diğerine gidildikçe artan temel bir nicelik bulunduğunu ifade ederek bu niceliğin ancak merkezdeki artı yüklü çekirdeğin yüklü olabileceğini belirtti. atom from one element to another are a fundamental quantity have increased expression of this quantity, but may have a central core was positive.

X-ışınları X-rays görünür ışıktan çok daha kısa dalga boylarına ve dolayısıyla daha yüksek frekans ve enerjilere sahip elektro magnetik ışınlardır.Bir elementin x-ışınları spektrumunun olmasına hedef element atomlarında meydana gelen elektron geçişlerinin sebep olduğuna inanılmaktadır.X-ışınlar tüpüne katot ışınları shorter than visible light wavelengths and therefore higher frequency and energy of electro-magnetic element ışınlardır.Bir spectrum of x-rays to the target element in the atom the electron transitions occur that lead inanılmaktadır.X-rays to the cathode ray tubes hedefteki atomların iç kabuklarından elektronlar koparırlar.Dış kabuktaki elektronlar iç kabuklarda oluşan bu boşlukları doldurdukları zaman x-ışınları yayınlanır.Bir atomda elektronun inner shell electrons from atoms of the target electrons in the shell shell koparırlar.Dış occur when these spaces are filled with x-ray of electrons in atoms yayınlanır.Bir yüksek bir enerji düzeyinden K düzeyine geçmesi sonucu oldukça bir büyük bir miktarda enerji açığa çıktığından a high energy level as a result of migrating to the K level in quite a large amount of energy is revealed elde edilen radyasyonun frekansı yüksektir.Buna karşı gelen dalga boyu da x-ışınlarına özgü olup kısadır. obtained from the frequency of the radiation wavelength corresponding yüksektir.Buna specific to the x-rays and is short.

Bir elektron geçişi sırasında açığa çıkan radyasyonun frekansı ayrıca atom çekirdeğindeki yüke bağlıdır.Açığa çıkan bu enerjinin miktarı çekirdek yükünün karesi ile doğru orantılıdır.Çekirdeğin yükü arttıkça açığa çıkan enerji artar ve yayınlanan radyasyonun dalga boyu kısalır.Moseley in gözlemleri de bu ilişkiyi yansıtmaktadır. An electron during the transition to open the frequency of the radiation also installed in the nucleus resulting in bağlıdır.Açığa that the amount of energy to load the kernel with the correct frame orantılıdır.Çekirdeğin increased load on the energy increases and the publication of the radiation wavelength in kısalır.Moseley observations that reflect the relationship.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=