ISLAND COURSE
  A CIHAN STATE
 

Ottoman Empire, 13 yüzyıl sonlarından 20. late 20th century yüzyıl ın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu 'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk , Yunanistan , Bulgaristan , Yugoslavya , Romanya ye Akdeniz'in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya 'nın bazı kesimlerini, Kafkasya , Irak, Suriye , Filistin ve Mısır 'ı, Cezayir 'e kadar tüm Kuzey Afrika 'yı ve Arabistan 'ın bir bölümünü kapsamıştır. century until the first quarter of the continued existence of the Turkish state. Anatolia, established the border along the history of the change is very large in the period of the current Albania, Greece, Bulgaria, Yugoslavia, Romania to the islands of the Mediterranean Sea to the east, Hungary and Russia, some parts of the Caucasus , Iraq, Syria, Palestine and Egypt 's, Algeria until all North Africa and Arabia Empire' has covered a part of. Hanedana da adını veren Osman Bey devletin kurucusu olarak kabul edilir. Which also gave its name to the dynasty of Osman Bey, the founder of the state is considered. Osmanlı Devleti bir askeri dirlikler sistemi aracılığıyla küçük köylü tarımından artı ürün aktarımının çok düzenli bir örneğini verdiği gibi, bu tür toprak dağıtımlarında zamanla açığa çıkan ademimerkezileşme eğilimini frenleyerek İslam ve Türk-İslam devletleri nin en güçlüsü, en uzun sürelisi olmuştur. Çin ve İran ile birlikte, 19. Ottoman State to a military system Dirlik small peasant agriculture through the transfer of surplus products very regularly give an example, as this type of land distribution on the time trend ademimerkezileşme curb Islam and the Turkish-Islamic states of the most powerful, most long-term olmuştur. China and Iran with , 19 yüzyıl da siyasal bağımsızlığını yitirmeden günümüzün eşiğine dayanan üç büyük kapitalizm öncesi toplum arasında yer almış, modern Türkiye 'nin öncelini oluşturmuştur. century without losing the political independence of the threshold based on the three days before capitalism took place in society, modern Turkey's predecessor formed.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz. For more detailed information to follow the link below.

 • Kuruluş ve genişleme dönemi Establishment and expansion period
 • 14. 14. ve 15. and 15th yüzyıllarda Osmanlı kurumları centuries of Ottoman institutions
 • Osmanlı gücünün doruğu The peak of Ottoman power
 • Gerileme dönemi Recession period
 • İmparatorluğun son yüzyılı Empire's last century

  Osmanlı sultanları Ottoman Sultans

  • I. I. Osman ( 1326 ; bey ) Osman (1326; guys)
  • I. I. Orhan ( 1326 - 1359 ; bey ) Orhan (1326 - 1359; guys)
  • I. I. Murad ( 1359 - 1389 ; 1383 'ten sonra sultan) Murad (1359 - 1389; in 1383 from the sultan)
  • I. I. Beyazid ( 1389 - 1402 ) Beyazid (1389 - 1402)
  • Fetret Devri ( 1402 - 1413 ) Fetret Period (1402 - 1413)
  • I. I. Mehmed ( 1413 - 1421 ) Mehmed (1413 - 1421)
  • II. II. Murad ( 1421 - 1451 ) Murad (1421 - 1451)
  • II. II. Mehmed (Fatih) ( 1451 - 1481 ) Mehmed (Fatih) (1451 - 1481)
  • II. II. Beyazid ( 1481 - 1512 ) Beyazid (1481 - 1512)
  • I. I. Selim ( 1512 - 1520 ) Selim (1512 - 1520)
  • I. I. Süleyman (Kanuni) ( 1520 - 1566 ) Suleyman (Kanuni) (1520 - 1566)
  • II. II. Selim ( 1566 - 1574 ) Selim (1566 - 1574)
  • III. III. Murad ( 1574 - 1595 ) Murad (1574 - 1595)
  • III. III. Mehmed ( 1595 - 1603 ) Mehmed (1595 - 1603)
  • I. I. Ahmed ( 1603 - 1617 ) Ahmed (1603 - 1617)
  • I. I. Mustafa ( 1617 - 1618 ) Mustafa (1617 - 1618)
  • II. II. Osman ( 1618 - 1622 ) Osman (1618 - 1622)
  • I. I. Mustafa ( 1622 - 1623 ) Mustafa (1622 - 1623)
  • IV. IV. Murad ( 1623 - 1640 ) Murad (1623 - 1640)
  • Sultan İbrahim ( 1640 - 1648 ) Sultan Ibrahim (1640 - 1648)
  • IV. IV. Mehmed ( 1648 - 1687 ) Mehmed (1648 - 1687)
  • II. II. Süleyman ( 1687 - 1691 ) Solomon (1687 - 1691)
  • II. II. Ahmed ( 1691 - 1695 ) Ahmed (1691 - 1695)
  • II. II. Mustafa ( 1695 - 1703 ) Mustafa (1695 - 1703)
  • III. III. Ahmed ( 1703 - 1730 ) Ahmed (1703 - 1730)
  • I. I. Mahmud ( 1730 - 1754 ) Mahmud (1730 - 1754)
  • III. III. Osman ( 1754 - 1757 ) Osman (1754 - 1757)
  • III. III. Mustafa ( 1757 - 1774 ) Mustafa (1757 - 1774)
  • I. I. Abdülhamid ( 1774 - 1789 ) Abdülhamid (1774 - 1789)
  • III. III. Selim ( 1789 - 1807 ) Selim (1789 - 1807)
  • IV. IV. Mustafa ( 1807 - 1808 ) Mustafa (1807 - 1808)
  • II. II. Mahmud ( 1808 - 1839 ) Mahmud (1808 - 1839)
  • Abülmecid ( 1839 - 1861 ) Abülmecid (1839 - 1861)
  • Sultan Abdülaziz ( 1861 - 1876 ) Sultan Abdulaziz (1861 - 1876)
  • V. V. Murad ( 1876 ) Murad (1876)
  • II. II. Abdülhamid ( 1876 - 1909 ) Abdülhamid (1876 - 1909)
  • V. V. Mehmed (Reşad) ( 1909 - 1918 ) Mehmed (Reşad) (1909 - 1918)
  • VI. VI. Mehmed (Vahdeddin) ( 1918 - 1922 ) Mehmed (Vahdeddin) (1918 - 1922)
  • II. II. Abdülmecid , ( 1922 - 1924 ; Halife olarak) Abdülmecid, (1922 - 1924; as Caliph)

  Savaşlar Wars

  1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşı | 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı | 93 Harbi | Ankara Savaşı | Arıburnu Zaferi | Balkan Savaşları | Belgrad kuşatması | I. 1676-1681 Ottoman-Russian War | Ottoman-Greek War in 1897 | 93 Harbin | Ankara War | Arıburnu Zaferi | Balkan Wars | Belgrade dragnet | I. Kosova Savaşı | I. Kosovo War | I. Viyana Kuşatması | II. Vienna is besieged | II. Kosova Savaşı | II. Kosovo War | II. Viyana Kuşatması | Koyunhisar Savaşı | Kırım Savaşı | Maltepe (Palekanon) Savaşı | Mercidabık Savaşı | Mohaç Savaşı | Navarin Deniz Savaşı | Niğbolu Savaşı | Osmanlı-Avusturya Savaşları | Osmanlı-Lehistan Savaşları | Osmanlı-Venedik Savaşları | Osmanlı-İran Savaşları | Otlukbeli Savaşı | Preveze Deniz Savaşı | Ridaniye Savaşı | Sapienza Deniz Savaşı (1499) | Sarıkamış Harekâtı | Sırpsındığı Savaşı | Trablusgarp Savaşı | Trabzon İşgali | Varna Savaşı | Viyana kuşatmaları | Zigetvar Savaşı | Çaldıran Savaşı | Çanakkale Savaşları | Çirmen Savaşı | İnebahtı Deniz Savaşı | İstanbul'un fethi Vienna is besieged | Koyunhisar War | Crimean War | Maltepe (Palekanon) War | Mercidabık War | Mohaç War | Naval War Navarin | Niğbolu War | Ottoman-Austria War | Ottoman-Lehistan War | Ottoman-Venetian Wars | Ottoman-Iran War | Otlukbeli War | Preveze Naval War | Ridaniye War | Naval War Sapienza (1499) | Sarikamis Harekatı | Sırpsındığı War | Trablusgarp War | Trabzon Occupied | Varna War | to the siege of Vienna | Zigetvar War | Çaldıran War | Gallipoli War | Çirmen War | Naval War İnebahtı | Istanbul 'the conquest

  Antlaşmalar Treaties

  ABD - Osmanlı Sözleşmesi | Ahmet Paşa Antlaşması | Amasya Antlaşması | Atina Antlaşması (1913) | Ayastefanos Antlaşması | Aynalıkavak Antlaşması | Baltalimanı Antlaşması | Belgrad Antlaşması (1739) | Berlin Antlaşması | Brest Litovsk Barış Antlaşması | Bucaş Antlaşması | Bükreş Antlaşması | Edirne Antlaşması | Edirne-Segedin Antlaşması | El-Ariş Antlaşması | Ferhat Paşa Antlaşması | Hotin Antlaşması | Hünkar İskelesi Antlaşması | Kale-i Sultaniye Antlaşması | Karlofça Antlaşması | Kasr-ı Şirin Antlaşması | Kerden Antlaşması | Kütahya Antlaşması | Küçük Kaynarca Antlaşması | Londra Antlaşması | Mondros Mütarekesi | Nasuh Paşa Antlaşması | Osmanlı-Bizans Antlaşması (1420) | Osmanlı-Venedik Antlaşması (1416) | Osmanlı-Venedik Antlaşması (1479) | Paris Antlaşması (1856) | Pasarofça Antlaşması | Prut Antlaşması | Serav Antlaşması | Sevr Antlaşması | Uşi Antlaşması | Vasvar Antlaşması | Yaş Antlaşması | Zitvatorok Antlaşması | Ziştovi Antlaşması | İstanbul Antlaşması (1533) | İstanbul Antlaşması (1700) | İstanbul Antlaşması (1724) | İstanbul Antlaşması (1736) | İstanbul Antlaşması (1885) | İstanbul Antlaşması (1897) | İstanbul Antlaşması (1913) USA - Ottoman Convention | Ahmet Paşa Treaty | Treaty of Amasya | Athens Treaty (1913) | Ayastefanos Treaty | Treaty Aynalıkavak | Baltalimanı Treaty | Treaty of Belgrade (1739) | Berlin Treaty | Brest Litovsk Peace Treaty | Treaty Bucaş | Bucharest Treaty | Treaty of Edirne | Edirne-Segedin Treaty | Al-Aris Treaty | Ferhat Paşa Treaty | Treaty Hotin | Hunkar Pier Treaty | Kale-i Sultaniye Treaty | Treaty Karlofça | Kasr-i Sirin Treaty | Treaty of Ker | Kütahya Agreement | Small Kaynarca Treaty | Treaty of London | Mondros the Armistice | Nasuh Paşa Treaty | Ottoman-Byzantine Treaty (1420) | Ottoman-Venetian Treaty (1416) | Ottoman-Venetian Treaty (1479) | Treaty of Paris (1856) | Pasarofça Treaty | Treaty of Prut | Serav Treaty | Treaty of Sevres | USI Treaty | Vasvar Treaty | Age Treaty | Treaty Zitvatorok | Ziştovi Treaty | Treaty of Istanbul (1533) | Istanbul Treaty (1700) | Istanbul Treaty (1724) | Istanbul Treaty (1736) | Istanbul Treaty (1885) | Istanbul Treaty (1897) | Istanbul Treaty (1913)

  Devirler Transfer of

  Lale Devri Fetret Devri Lale Devri Fetret Devri

  Kurumlar Institutions

  Divan-ı Hümayun Divan-ı Humayun

  Sadrazamlar Sadrazam the

  Abdurrahman Nureddin Paşa | Ahmed Vefik Paşa | Ahmed İzzet Paşa | Ahmet Şefik Mithat Paşa | Alemdar Mustafa Paşa | Ali Rıza Paşa | Ayas Mehmed Paşa | Bayram Paşa | Benderli Ali Paşa | Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa | Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa | Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa | Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa | Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa | Boşnak Derviş Mehmed Paşa | Burdurlu Derviş Mehmed Paşa | Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa | Cenanizade Mehmed Kadri Paşa | Cerrah Mehmed Paşa | Cezayirli Hasan Paşa | Civankapıcıbaşı Sultanzade Semiz Mehmed Paşa | Cığalazade Yusuf Sinan Paşa | Daltaban Mustafa Paşa | Damat Ferid Paşa | Damat Halil Paşa | Damat Mehmed Ali Paşa | Damat Melek Mehmed Paşa | Damat Rüstem Paşa | Damat Çelebi Lütfi Paşa | Damat İbrahim Paşa | Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa | Darendeli Topal İzzet Mehmed Paşa | Devşirme Yunus Paşa | Dilaver Paşa | Divitdar Mehmed Emin Paşa | Dukakinoğlu Ahmed Paşa | Elmas Mehmed Paşa | Gazi Ahmed Muhtar Paşa | Gazi Deli Hüseyin Paşa | Gazi Ekrem Hüsrev Paşa | Gedik Ahmed Paşa | Giritli Mustafa Naili Paşa | Gümülcineli Damat Nasuh Paşa | Gürcü Ağa Yusuf Paşa | Gürcü Hadim Mehmed Paşa | Gürcü Mehmed Paşa | Gürcü İsmail Paşa | Hacı Halil Paşa | Hacı Paşa | Hacı Salih Paşa | Hacı İvazzade Mehmed Paşa | Hadim Ali Paşa | Hadim Hasan Paşa | Hadim Mehmed Mesih Paşa | Hadim Sinan Paşa | Hadim Süleyman Paşa | Halil Hamid Paşa | Halil Rıfat Paşa | Hazinedar Şahin Ali Paşa | Hekimoğlu Ali Paşa | Hersekli Ahmed Paşa | Hezarpare Ahmed Paşa | Hurşid Ahmed Paşa | Hüseyin Avni Paşa | Hüseyin Hilmi Paşa | Kabakulak İbrahim Paşa | Kalafat Mehmed Paşa | Kanijeli Siyavuş Paşa | Kara Ahmed Paşa | Kara Davut Paşa | Kara Dev Murad Paşa | Kara Musa Paşa | Karamanlı Mehmed Paşa | Kel Hoca İbrahim Paşa | Kemankeş Kara Ali Paşa | Kemankeş Kara Mustafa Paşa | Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa | Keçecizade Mehmed Emin Fuad Paşa | Koca Davud Paşa | Koca Mehmed Hüsrev Paşa | Koca Mehmed Ragıp Paşa | Koca Mustafa Paşa | Koca Mustafa Reşid Paşa | Koca Sinan Paşa | Koca Yusuf Paşa | Kuyucu Murat Paşa | Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa | Köprülü Damadı Abaza Siyavuş Paşa | Köprülü Fazıl Ahmed Paşa | Köprülü Fazıl Mustafa Paşa | Köprülü Mehmed Paşa | Köprülüzade Damat Numan Paşa | Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa | Küçük Mehmed Said Paşa | Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa | Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa | Lala Kara Mustafa Paşa | Lala Mehmed Paşa | Lefkeli Mustafa Paşa | Mahmud Nedim Paşa | Mahmud Şevket Paşa | Mahmudoğlu Nizamüddin Ahmed Paşa | Malkoç Yavuz Ali Paşa | Mehmed Emin Rauf Paşa | Mehmed Emin Ali Paşa | Mehmed Esad Saffet Paşa | Mehmed Sadık Paşa | Mehmed Said Galip Paşa | Melek Ahmed Paşa | Mere Hüseyin Paşa | Merzifonlu Kara Mustafa Paşa | Merzifonlu Çalık Hacı Ali Paşa | Mesih Paşa | Mevlevi Mehmed Paşa | Moldovancı Ali Paşa | Moralı Damat Hasan Paşa | Moralı Derviş Mehmed Paşa | Muhsinzade Abdullah Paşa | Muhsinzade Mehmed Paşa | Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa | Naili Abdullah Paşa | Nevesinli Salih Paşa | Nevşehirli Damat İbrahim Paşa | Nişancı Şehla Hacı Ahmed Paşa | Ohrili Hüseyin Paşa | Osmancıklı İmamzade Halil Paşa | Piri Mehmed Paşa | Rami Mehmed Paşa | Reşid Mehmed Paşa | Rum Mehmed Paşa | Rusçuklu Çelebizade Şerif Hasan Paşa | Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa | Said Halim Paşa | Sakızlı Ahmed Esad Paşa | Salih Hulusi Kezrak | Sarı Süleyman Paşa | Semiz Ahmed Paşa | Semiz Ali Paşa | Serdar Ferhat Paşa | Seyyid Ali Paşa | Seyyid Hasan Paşa | Silahdar Bıyıklı Ali Paşa | Silahdar Damat Ali Paşa | Silahdar Damat Mehmed Paşa | Silahdar Hamza Mahir Paşa | Silahdar Karavezir Seyyid Mehmed Paşa | Silahdar Mehmed Paşa | Silahdar Seyyid Mehmed Paşa | Silahdar Süleyman Paşa | Siyavuş Paşa | Sokollu Mehmet Paşa | Sokolluzade Lala Mehmed Paşa | Sürmeli Ali Paşa | Tabanıyassı Mehmed Paşa | Talat Paşa | Tarhuncu Sarı Ahmed Paşa | Tayyar Mehmed Paşa | Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa | Tevkii Hamza Hamid Paşa | Tevkii Nişancı Mehmed Paşa | Tiryaki Hacı Mehmed Paşa | Topal Osman Paşa | Topal Recep Paşa | Tunuslu Hayreddin Paşa | Turnacızade Silahdar Ali Paşa | Veli Mahmud Paşa | Yağlıkçızade Nişancı Hacı Mehmed Emin Paşa | Yemişçi Hasan Paşa | Yeğen Mehmed Paşa | Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa | Yusuf Kamil Paşa | Zurnazen Mustafa Paşa | Çandarlı (1.) İbrahim Paşa | Çandarlı (2.) Halil Paşa | Çandarlı (2.) İbrahim Paşa | Çandarlı Ali Paşa Abdurrahman Nureddin Pasha | Vefik Pasha Ahmed | Ahmed Izzet Pasha | Ahmet Mithat Paşa Sefik | Alemdar Mustafa Pasha | Ali Rıza Paşa | Ayas Mehmed Pasha | Bayram Paşa | Bender Ali Pasha | Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa | Bostancıbaşı Deli Abdullah Paşa | Bostancıbaşı Hafez Ismail Pasha | Boynueğri Seyyid Abdullah Pasha | Bozok with (Bıyıklı) Mustafa Pasha | Bosnian Dervis Mehmed Pasha | Burdur with Derviş Mehmed Paşa | Bıyıklı husband Derviş Mehmed Paşa | Cenanizade Mehmed Kadri Paşa | Cerrah Mehmed Pasha | Algerian Hasan Pasha | Sultanzade Semiz Civankapıcıbaşı Mehmed Pasha | Cığalazade Yusuf Sinan Pasha | Daltaban Mustafa Pasa | Damat Ferid Pasha | Damat Halil Paşa | Damat Mehmed Ali Paşa | Damat Melek Mehmed Pasha | Damat Rüstem Pasha | Damat Çelebi Lütfi Paşa | Damat Ibrahim Pasha | Darende with Cebecizade Mehmed Pasha | Darende and Topal Izzet Mehmed Pasha | devşirme Yunus Pasha | Dilaver Pasha | Divitdar Mehmed Emin Pasha | Dukakinoğlu Ahmed Pasha | Elmas Mehmed Pasha | Gazi Ahmed Muhtar Pasha | Gazi Deli Hüseyin Paşa | Gazi Ekrem Pasha Husrev | Gedik Ahmed Pasha | Cretans Mustafa Pasa Naili | Nasuh Pasha Damat Gümülcineli | Georgian Aga Yusuf Pasha | Georgian Hadim Mehmed Pasha | Georgian Mehmed Pasha | Georgian Ismail Pasha | Haci Halil Pasha | Hacı Paşa | Hacı Salih Paşa | Hacı Mehmed Paşa İvazzade | Hadim Ali Pasha | Hadim Hasan Pasha | Hadim Mehmed Paşa Christ | Hadim Sinan Pasha | Hadim Süleyman Paşa | Halil Hamid Pasha | Halil Rifat Pasha | treasurer Şahin Ali Paşa | Hekimoğlu Ali Pasha | Herzegovina with Ahmed Pasha | Hezarpare Ahmed Pasha | Hurşid Ahmed Pasha | Hüseyin Avni Pasha | Hüseyin Hilmi Pasha | Mumps Ibrahim Pasha | Kalafat Mehmed Pasha | Kanijeli Siyavuş Pasha | Kara Ahmed Pasha | Kara Davut Pasha | Kara Murad Paşa Device | Kara Musa Pasha | Karamanli Mehmed Pasha | Keller Hoca İbrahim Paşa | Kemankeş Kara Ali Pasha | Kemankeş Kara Mustafa Pasha | Meyyit Hasan Paşa Kethüda Çerkes | Keçecizade Mehmed Emin Fuad Paşa | husband David Pasha | Koca Mehmed Pasha Husrev | Koca Mehmed Pasha Ragip | Koca Mustafa Pasha | Koca Mustafa Paşa Reşid | Koca Sinan Pasha | Koca Yusuf Pasha | Kuyucu Murat Pasa | Amcazade Hacı Hüseyin Paşa Bridge | Bridge Damadı Abaza Paşa Siyavuş | Köprülü Fazil Ahmed Pasha | Köprülü Fazil Mustafa Pasa | Köprülü Mehmed Pasha | Köprülüzade Damat Numan Pasha | Kör Yusuf Paşa Ziyaüddin | Küçük Mehmed Said Pasha | Cypriots Mehmed Emin Pasha | Cypriots Mehmed Kamil Pasha | Lala Kara Mustafa Pasha | Lala Mehmed Pasha | Lefkeli Mustafa Pasa | Mahmud Nedim Pasha | Mahmud Sevket Pasha | Mahmudoğlu Nizamüddin Ahmed Pasha | Malkoç Yavuz Ali Paşa | Mehmed Emin Rauf Pasha | Mehmed Emin Ali Pasha | Mehmed Esad Pasha Saffet | Mehmed Sadık Paşa | Mehmed Said Galip Pasha | Melek Ahmed Pasha | Mere Hüseyin Paşa | Merzifon with Kara Mustafa Pasha | Merzifon Çalık with Hacı Ali Paşa | Christ pasha | Mevlevi Mehmed Pasha | Moldovancı Ali Pasha | Moralı Damat Hasan Pasha | Moralı Derviş Mehmed Paşa | Muhsinzade Abdullah Pasha | Muhsinzade Mehmed Pasha | Mütercim Mehmed Paşa Rüşdi | Nail Abdullah Pasha | Nevesinli Salih Pasha | Damat Ibrahim Pasha of Nevsehir | Gunner skew Haci Ahmed Pasha | Ohrili Hüseyin Paşa | Osmancik with İmamzade Halil Pasha | Piri Mehmed Pasha | Rami Mehmed Pasha | Reşid Mehmed Pasha | Rum Mehmed Pasha | Russian Çelebizade Şerif Hasan Paşa | Safranbolu with Izzet Mehmed Pasha | Said Halim Pasha | Sakızlı Ahmed Esad Paşa | Salih Hulusi Kezrak | Sarı Süleyman Paşa | Semiz Ahmed Pasha | Semiz Ali Pasha | Serdar Ferhat Paşa | Seyyid Ali Pasha | Seyyid Hasan Paşa | Silahdar Bıyıklı Ali Pasha | Silahdar Damat Ali Pasha | Silahdar Damat Mehmed Pasha | Silahdar Hamza Mahir Paşa | Karavezir Seyyid Mehmed Paşa Silahdar | Silahdar Mehmed Pasha | Silahdar Seyyid Mehmed Pasha | Silahdar Süleyman Paşa | Siyavuş Pasha | Mehmet Paşa Sokollu | Lala Mehmed Paşa Sokolluzade | Sürmeli Ali Pasha | Tabanıyassı Mehmed Pasha | Talat Paşa | Tarhun client Yellow Ahmed Pasha | Tayyar Mehmed Pasha | Tekirdağ with winebibber Mustafa Pasa | Tevkii Hamza Hamid Pasha | Tevkii Gunner Mehmed Pasha | Tiryaki Hacı Mehmed Paşa | Topal Osman Pasha | Topal Recep Pasha | Tunisian Hayreddin Pasha | Turnacızade Silahdar Ali Pasha | Veli Mahmud Paşa | Yağlıkçızade Gunner Hacı Mehmed Emin Pasha | Yemişçi Hasan Pasha | niece Mehmed Pasha | Yirmisekizzade Mehmed Said Pasha | Yusuf Kamil Pasha | Zurnazen Mustafa Pasa | Çandarlı (1) Ibrahim Pasha | Çandarlı (2nd) Halil Pasha | Çandarlı (2) Ibrahim Pasha | Çandarlı Ali Pasha

  Mimari Architecture

  İsyanlar Rebellion of

  1830 Yezidi İsyanı | 1914 Zeytun İsyanı | 31 Mart Olayı | Arabi Paşa Ayaklanması | Atçalı Kel Mehmet Efe | Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanı | Babanzade Ahmet Paşa İsyanı | Babıali Baskını | Celali isyanları | Düzmece Mustafa | Ester Kira | Haçin Olayı | Kabakçı Mustafa İsyanı | Kara Yorgi | Miloş Obrenoviç | Mir Muhammed Soran İsyanı | Mora isyanı | Patrona Halil İsyanı | Sırp İsyanları | Tepedelenli Ali Paşa | Çakırcalı Mehmet Efe | İzmiroğlu Cüneyd Bey Celali İsyanları Rebellions of 1830 Yezidi | Rebellions of 1914 Zeytoun | March 31 Event | Arabi Pasha to the riots | Atçalı Kel Mehmet Efe | Babanzade of Abdurrahman Pasha revolt | Babanzade Ahmet Pasha revolt | Babıali of Baskın | Celâl of rebellion | false Mustafa | Ester Rent | Volume Event | Kabakci Mustafa revolt in | Kara Yorgi | Milos Obrenoviç | Ask the revolt of Muhammad Mir | Mora rebellion | Patrona Halil rebellion | Serb Rebellions | Tepedelen Ali Pasha | Çakırcalı with Mehmet Efe | İzmiroğlu Cüneyd Bey Celâl Rebellions

  Osmanlı ordusu Ottoman army

  Kapıkulu Ocağı | Acemi Ocağı | Yeniçeri Ocağı | Cebeci Ocağı | Topçu Ocağı | Humbaracı Ocağı | Lağımcılar | Sakalar | Eyalet Askerleri | Sipahi | Azab | Sekban | Tüfenkçi | İcareli | Lağımcı | Müsellem | Tımarlı Sipahiler | Akıncılar | Kaptan-ı Derya | Haliç Tersaneleri | Forsa (kürekçi) | Nizam-ı Cedid Sekban-ı Cedid Kapıkulu Quarry | Quarry Novice | Yeniçeri Quarry | Quarry Cebeci | Artillery Quarry | Quarry Humbaracı | miner in | Jokes | State of Soldier | Sipahi | Azab | Sekban | Tüfenkçi | İcareli | miner | Müsellem | Tımarlı Sipahiler | Akıncılar | Kaptan-ı Derya | Haliç Shipyards | galley slave (rower) | Nizam-ı-ı Cedid Cedid Sekban

  Başkentler Capitals

  İstanbul | Bursa | Edirne Istanbul | Bursa | Edirne
 •  
     
   
  => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=