ISLAND COURSE
  Mixes
 

If more than one item you want it to change the chemical properties together with the ratio of the mixture of substances is called a community.
Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır. Blending the two is divided into homogeneous and heterogeneous.

Homojen karışım Homogeneous mixture
Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Each side shows the same feature, one that looks like a mixture of substances. Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir. Homogeneous mixture as the "solutions" will be called.
Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz hava homojen karışıma örnek verilir. Salt water, sugar water, alcoholic water, with water fountain located in the air to the sample mixture is homogeneous.
Heterojen karışım Heterogeneous mixture
Her tarafında farklı özellik gösteren tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlardır. Each side does not look like a mixture of different substances are the only one showing.
Yer altından çıkarılan maden filizleri, kaya parçaları, odun parçaları, bir bitki yaprağı, sis, ayran, petrol su karışımı , beton parçası, toprak heterojen karışımlara örnek verilebilir. Place of gold ore extracted from the rock parts, wood parts, a plant leaf, mist, buttermilk, oil water mixture, concrete pieces, soil samples can be given to the heterogeneous mixture.
Süt çıplak gözle homojen gibi gözükmesine rağmen mikroskopla bakıldığında (yağ damlacıklarından dolayı) heterojen olduğu gözlenir. Although the naked eye looks like milk microscopy, the homogeneous (due to oil droplets) are observed to be heterogeneous. Heterojenlik mikroskopla tespit edildiği gibi tyndall ışığı etkisi ile de tespit edilebilir. Heterogeneous, as determined by microscopy of the influence of light with tyndall can be detected.
Heterojen karışım emülsiyon ve süspansiyon olmak üzere ikiye ayrılır. Heterogeneous mixture is divided into two to emulsion and suspension.

Emülsiyon Emulsion
Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. Do not dissolve in a liquid of a liquid in a distributed heterogeneous case as is blurry. Su–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi. Water-oil mixtures, water-gas mixture, such as.

Süspansiyon Suspension
Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şeklidir. Do not dissolve in a liquid to solid form distributed as heterogeneous. Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi Water-sand mixture, such as water-chalk powder mixture
Karışımların özellikleri Mixing properties of
Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özelliklerinde değişiklik olmaz. Chemical properties of substances constituting the mixture does not change.
Saf değildir. It is not pure.
Fiziksel yollarla ayrıştırılır. Physical means is split.
Erime ve kaynama noktaları sabit değildir. Melting and boiling points are not fixed.
Karışımların öz kütleleri sabit değildir. The mixture is not fixed mass of the substance. Karışımı oluşturan maddelerin miktarına bağlı olarak karışımın öz kütlesi değişir. Mixture depending on the amount of materials constituting the core mass of the mixture changes.
Karışımın yapısında farklı cins atom veya molekül vardır. The structure of the atoms or molecules in the mixture are different species.
Karışımda bulunan maddelerin miktarı arasında belirli, sabit bir oran yoktur. Between the amount of substance in the mixture specific, is not a fixed rate.

Bileşik ve karışım arası farklar Differences between compounds and mixtures
Bileşikler aynı cins moleküllerden, karışımlar farklı cins atom veya moleküllerden meydana gelir. Molecular compound of the same breed, a mixture of different species of atoms or molecules occur.
Bileşikle kimyasal yollarla, karışımlar fiziksel yollarla birleştirilir-ayrıştırılırlar. Through the chemical compound, mixture is combined with the physical path-decomposition are.
Bileşikteki atomlar belirli kütle oranlarında birleşirlerken karışımlar için belirli bir oran yoktur. Mass ratio of atoms in a compound in the mix for a specific rate when there is no merger.
Bileşiklerin sabit bir öz kütleleri varken karışımların öz kütleleri karışımdaki maddelerin birleşme oranlarına bağlı olarak değişir. When there are a fixed core mass of a compound of a mixture of substances in a mixture of equity and merger mass ratio varies depending on.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=