ISLAND COURSE
  SIMPLE MACHINES
 

You'll benefit from doing a car. Bir basit makine, aletin bir noktasına bir dış kuvvet uygulandığında başka bir noktadaki cisme kuvvet uygulayan mekanik bir aygıttır. A simple machine, an external device to a point force is applied to the force applied to another point that the object is a mechanical device. Basit makineler işleri yapmakta bir takım kolaylıklar sağlarlar. Simple machines make work to provide ease of a team. Bu araçlar kerpeten, kaldıraç, el arabası, palanga, makas, vida gibi araçlardır. These tools pliers, lever, hand cart, tackle, scissors, tools such as screws are. Bu tip araçlara basit makineler denir. This type of simple machines are tools.

Basit makineler enerji yaratmazlar. Simple machines do not create energy. Enerjinin korunumu ilkesine göre bir makine kendisine verilenden daha fazla miktarda iş çıkışı sağlayamaz. According to the principle of conservation of energy given to it from a machine in the amount of work output can not provide more. Makineler çalışırken bir takım sürtünmelere maruz kaldıklarından dolayı ortaya çıkan iş giren işten daha küçüktür.  Bir makineden alınan verim, giriş işin çıkış işine dönüştürme derecesinin ölçüsüdür. Machines working in a team because they are subject to friction work than entering the job is small. The output from a machine, logging jobs into the job output is a measure of the degree. Bu ifadeyi formülle ifade edecek olursak; This statement will be expressed with the formula;

Bir makine eğer yüzde yüz verimle çalışabilirse bu tip makinelere ideal makine denir. If a machine can work with hundred percent efficiency of this type of machine is ideal machine. Fakat bu tür makine henüz yapılamamıştır. But this type of machine has not been done yet.

    Makineleri en fazla yararlı olduğu durum, herhangi bir enerji yaratamamalarına rağmen giriş kuvvetini büyültebilmeleridir. The machine is the most useful case, despite any energy input power zoom create. Basit makinelerin kuvvetleri artırabilme özelliğine mekanik yarar denir. To increase forces in the mechanical properties of simple machines are called benefits.
Kaldıraçlar Leverage the

İş yaparken kullanılan metal, tahta veya buna benzer malzemelerden yapılan çubuklara kaldıraç denir. Business yaparken used metal, wood or similar materials to the bars is called leverage. Günlük hayatta kullandığımız birçok kaldıraç vardır. It is used in everyday life, we have several prize. Bunlardan bazıları şunlardır: Makas, el arabası, keser, kalas, gazoz açacağı. Some of these include: scissors, wheelbarrow, cuts, timber, bottle opener.

Bir kaldıraç farklı kısımlardan meydana gelir. Occurs when different parts of a lever. Kaldıraçta çubuğun dayandığı noktaya destek noktası , yükün bulunduğu yerden desteğe olan uzaklığa yük kolu , uygulanan kuvvetin desteğe olan uzaklığına kuvvet kolu denir. Based on the point bar to lever fulcrum, the distance to support the load from the load to the arms, the distance to the support of applied forces is called the force arm. Kaldıraçlar farklı tiptedirler. Are different types of leverage. Destek noktası ortada kuvvet ve yükün farklı uçlarda olduğu kaldıraç tipine birinci tip kaldıraçlar, destek noktası bir uçta yük ortada ve kuvvetin diğer uçta olduğu kaldıraçlara da ikinci tip kaldıraç denir. Support for end point of the force and the load is different from the type of leverage to pry the first type, installed in one end support point is at the middle and force the other end of the second type of leverage is leverage. Birinci tip kaldıraçlara örnek olarak; makas, tahterevalli, eşit kollu terazi, ikinci tipe ise el arabası, fındık kıracağı verilebilir. Examples of the type of first prize; scissors, seesaw, equal-armed balance, the second type of the car, break the nuts can be given.

 

Kaldıraçların yaptığımız işte bize bir takım kolaylıklar sağladığını ifade etmiştik. Leverage a team of us have done here is to provide a convenience were expressed. Kaldıraç kullanılması ile büyük yükleri daha küçük kuvvet kullanarak yapabiliriz. Large loads by using more leverage by using small forces can do. Üstelik bazı işleri yapmak için bu tip araçlara gereksinim duyarız. Moreover, for some jobs to do this type of vehicle you need. Bilim adamının dediği gibi "Bana bir kaldıraç verin, dünyayı yerinden oynatayım" ifadesi abartılı olsa bile kaldıraçlar birçok işi daha kolay yapmaya yarar. Scientists says, "Give me a lever, let the world play over the" statement, even if exaggerated to more easily leverage the many business benefits. Gazoz kapağını elimizle açmak yerine açacak kullanma, vidayı çıkarmak için anahtar kullanma, bir arabayı kaldırmak için kriko kullanma direkt yapılması çok zor işlemlerdir. Instead, we will manually open the bottle cap to use the key to use to remove the screw, using a car jack to lift the actions very difficult to do directly. Bunun için bu tip araçlar kullanırız. For this, we use these types of tools.

Kaldıraç kullanmanın bir takım kuralları vardır. There are some rules to use leverage. Eğer uygulanan kuvvet desteğe ne kadar uzak olursa o kadar az kuvvet uygulanır. If the applied force is how far to support the less force is applied. Bu ifadeyi formülleştirecek olursak; If this statement to be formulated;

Kuvvet x Kuvvet kolu = Yük x Yük kolu Force = Load x Load lever arm x force

F 1 x      a 1              =  F 2 x a 2 F 1 = F 1 x a 2 x a 2

Bir iş yaparken kaldıraç kullanmaktaki amaç işi kolaylaştırmaktır. While a job is making it easy for business purposes use leverage. Kaldıraçlar yardımı ile küçük kuvvetlerle büyük yükler kaldırılır fakat işten kazanç sağlanmaz. With the help of leverage with a small force to remove large loads, but earnings from work is not right. Kaldıraçlarla ilgili bir örnek verilecek olursa; 200 cm uzunluğundaki bir çubuğun bir ucunda 800 N ağırlığında bir yük vardır. If an example is related to leverage; 200 cm length of a bar at one end there is a load of 800 N weight. Bu uçtan 40 cm uzaklıkta bir destek bulunmaktadır. This is a support at a distance of 40 cm from end. Çubuğun diğer ucundan ne kadar büyüklükte kuvvet uygulanırsa bu yük kaldırılabilir? From the other end of the bar in the size of the load forces are applied can be removed?

Bu problemi çözmek için kullanılacak formül; F 1 . This formula is used to solve the problem; F 1. a 1  = F 2  . a 2 olacaktır. a 1 = F 2. will be a 2. Formülde rakamları yerine koyduğumuzda Instead of numbers you put in the formula

F 1 . F 1. 150 = 800 . 150 = 800. 40        F 1 = (800 . 40) / 160        F 1 = 32000 / 160     F 1 = 200 N şeklinde olacaktır. 40 F 1 = (800. 40) / 160 F 1 = 32,000 / 160 F 1 = 200 N is in the form. Görüldüğü gibi yapılan işte elde edilen kazanç yükün 1/4 kadardır. As you can see the earnings obtained from the burden of job 1 / 4 is up. Eğer kuvvet kolu daha uzakta olsa idi daha fazla kuvvet kazanılacağını deneyerek yapabilirsiniz? If the force of arms was farther if you can do to try to gain more power?

Makaralar Pulleys

Makaralar da iş yaparken bir takım kolaylıklar sağlayan basit makinelerdendir. Pulleys, providing the ease of doing business when a team is a simple machine. Günlük yaşamda en fazla gördüğümüz şekliyle inşaatlarda harç, tuğla ve diğer yapı malzemelerini taşımak için kullanılmaktadır. Daily we see the highest form of life in the construction of mortar, bricks and other building materials are used to move. Makaralar değişik tiplerden oluşmaktadır. Pulleys are made up of different types. Sabit, hareketli ve palanga makaralar olarak kullanılmaktadır. Fixed, mobile and pulleys are used as pulleys.

Sabit Makaralar Fixed Pulleys

Bir yere monte edilmiş şekilde kullanılan makaralardır. One is mounted in place of the reel. Kullanımda kuvvetin yönünü değiştirme özelliği vardır. In use is to change the direction of force. Bu makaralar kuvvetten kazanç sağlar. This reel provides the power gain. Yükü kaldırmak için yüke eşit bir kuvvet kullanılır. A force equal to the load is used to remove the load. P yükünü kaldırmak için ipin ucunu h kadar çekmek gerekir. P to remove the burden from the end of the rope should be taken up h. Bu işlemde yükün kazanacağı enerji, kuvvetin yaptığı işe eşit olacağından formül şu şekilde oluşur; This process will save energy in the load, the task force will be equal to the formula that occurs;

P xh = F xh ise P = F olacaktır. P is P = F xh = xh F olacaktır. Yani kuvvet = yük 'tür. So force = load 'type. Sabit makaralarda kuvvetten ve yoldan kazanç yoktur. Forces and the way in earnings in the fixed pulley is missing.

Hareketli Makaralar Moving Pulleys

Hareketli makaralar, yükün makaranın eksenine asıldığı sistemlerdir. Reel of moving load on the axis of the pulley system that are actually. İpin bir ucu tavana asılır diğer uç ise kuvvet kullanılacak olan uçtur. One end of the rope to the ceiling is actually the force will be used by other end is the end. Bu sistemde yük ve makara birlikte yükselir veya alçalır. In this system, and a reel loaded with the upgrade or downgrade. Hareketli makaralarda yükü kaldırmak için uygulanacak kuvvet yükün yarısına eşdeğerdir. To remove the pulley is installed in the moving force equivalent to half the load. Yani F = P/2 şeklinde formülleştirilebilir. So F = P / 2 as can be formulated. Hareketli makaraya bağlı olan bir yükü kaldırmak için ipi 2h kadar çekmek gerekir. A load is connected to the moving pulley to remove the need to pull the rope up to 2h. Hareketli makaralarda enerjiden kazanç sağlamaz. Energy does not benefit from moving pulley. Çünkü yük kuvvetin yaptığı iş kadar enerji kazanmaktadır. Because the work load force is of much energy.

Hareketli makaralar, sabit makaralarda olduğu gibi kuvvetin yönünde değişiklik meydana getirmez. Moving the reel, as in fixed pulley in the direction of force will not bring about change. Sabit makara ile kaldıramadığımız birçok yükü hareketli makaralar ile kaldırabiliriz. Many loads can not remove with a fixed pulley and movable pulley can remove. Örneğin 10 N'luk bir yükü kaldırmak için 5 N kuvvet uygulamak yeterlidir. For example, a load 10 to remove the 5 N force N'luk is sufficient to apply. Fakat yükü 2 metre yükseğe çıkarmak için 4 metre ip kullanmak gerekmektedir. But to remove the load 2 meters high 4 meters is required to use ropes.

Palanga Palanga

Hareketli ve sabit makaraların birlikte kullanıldığı sistemlerdir. Are used with the system of movable and fixed pulleys. Palangalar hem kuvvetten kazanç sağlar hem de uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir. Provides both power and application of Palanga earnings will change the direction of the force. Palangalar ile çok büyük kuvvetleri hareket ettirmek mümkündür. With very large forces to move the pulley is possible. Bir palangada ne kadar çok ip ve makara kullanılırsa uygulanacak kuvvet de o kadar artacaktır. How much rope and pulleys in a pulley is used to apply forces, it will increase. Palangaların kaldıracağı kuvvet miktarını belirlemek için bu sistemde kullanılan ip sayıları ile makaraların toplam yükü ile taşınacak yükün toplamı hesaba katılır. To determine the amount of force to remove the pulley system used in this by the number of ropes and pulleys to move the total load is taken into account the total load. Bu ifadeyi formülleştirecek olursak; If this statement to be formulated;

Kuvvet = Toplam yük / İp sayısı yani F = P / n diyebiliriz. Force = Total load / number of ropes that F = P / n here.

EĞİK DÜZLEM Slant Plane

Farklı malzemeler yapılan ve yere belirli bir açı ile yerleştirilen düzeneklerdir. Configuration and location of different materials are placed with a specific mechanism for angle. Bir eğik düzlem oluşturmak için bir kalasın bir ucunu yere diğer ucunu 10-20 cm yukarıya kaldırmak yeterlidir. To create an inclined plane on one end of a plank to the other end where up to 10-20 cm is sufficient. BU sistem basit bir eğik düzlemi meydana getirir. This system will bring about a simple inclined plane.

Eğik düzlem sistemini bir formül ile ifade edecek olursak; yükü P ile, uygulanacak kuvveti F ile sürtünmesiz eğik düzlemin uzunluğunu L ile ve Eğik düzlemin bir yere dayalı olan ucunu h ile ifade ettiğimizde F x L = P xh formülü ortaya çıkacaktır. Inclined plane system with a formula to express it; load P with the application of the force F to frictionless inclined plane of length L and Italic with a space plane based on the end with the expression h that F x L = P xh formula to arise. Bu formülü açıklayacak olursak; Uygulanan kuvvet ve eğik düzlemin uzunluğu, P xh kadar iş yaparlar. This formula will be explained, applied force and the length of the inclined plane, the P xh do much work. Eğik düzlemde işten kazanç olmaz, kuvvetten kazanç olur. Earnings from work will not be inclined in the plane, will gain power.

Eğik düzlem sisteminde kuvvetin yüke olan oranı, eğik düzlemin yüksekliğinin eğik düzlemin boyuna olan oranına eşittir. Installed in the system to force the inclined plane rate, the height of the inclined plane inclined plane is equal to the rate in the neck.

Eğik düzlem üzerindeki yük h kadar yükseldiğinde Ep = P xh kadar potansiyel enerjiye sahip olur. Load up on the plane slant h until the potential energy Ep = P xh have. Bu durumda kuvvet F x L kadar bir iş yapma durumundadır. In this case, force F x L is up to do business.

Dişli Çarklar ve Çıkrık Gear and Çıkrık

Çıkrık Çıkrık

Çıkrıklar, aynı eksen etrafında birlikte dönebilen iki veya daha fazla silindirden meydana gelirler. Sheaves, with around the same axis two or more rollers swivel consists of income. Bu sistemde yük küçük çaplı silindire bağlı iken kuvvet çapı büyük olan silindire etki eder. This system installed in the cylinder while it is connected to small-scale forces are larger diameter roller will affect. Çıkrıklar, kuyulardan su çekmek, tekstil fabrikalarında tezgahlarda ve eskiden yün eğirmek amacı için sıklıkla kullanılan basit makinelerdir. Sheaves, other wells to draw water from the textile factories for spinning wool for the looms and the past often used for simple machines.

Çıkrıkların çalışma sisteminde kuvvet ve yük arasındaki ilişkiyi göstermek için kuvvet ile çıkrık kolunun çarpımı, yük ile küçük silindirin yarı çarpımına olan eşitliğinden yararlanılır. In the operation of the system and load forces between the spinning wheel to show the relationship with the force of arms multiplying reel, loaded with half of the small cylinder is multiplied to the advantage of equality. Yani So

Çıkrık sisteminde çıkrık kolu, küçük silindirin yarı çapından büyük olduğundan, uygulanan kuvvet yükten daha küçük olur. Reel winder arm system, a small cylinder is larger than half of the diameter, is smaller than the applied load force. Yani çıkrıklarda kuvvetten kazanç sağlarlar ama işten ve enerjiden kazanç olmaz. Provide power gain, but I mean in the sweep and energy are not earning.

Çıkrık koluna uyguladığımız kuvvet, çıkrığın dönmesini sağlar. The force applied to the sweep arm, the spinning reel provides. Bu dönme esnasında ip kovanın asılı olduğu küçük silindire dolanır ve yük yukarı doğru çıkar. During this rotation of the bucket rope is hanging around and load up to remove a small cylinder. Yukarıdaki formülden de çıkarılabileceği gibi çıkrıkta kuvvetle yükün oranı 1'den küçük olduğundan daha küçük kuvvetlerle büyük yükler kaldırılabilir. The above formula can be removed from the spinning wheel with the force of the load ratio is smaller than 1 large loads can be removed with little force. Çıkrıklarda diğer basit makinelerde olduğu gibi kuvvetten kazanç sağlanırken iş veya enerjiden kazanç sağlanmaz. As with other simple reel machines work force or energy is provided from the earnings from the earnings is not right.

Dişli Çarklar Gear and

Bazı sistemlerde birden daha fazla çıkrığın bir arada kullanılması gerekmektedir. Some systems use a combination of the spinning wheel in more than is necessary. Çünkü yük tek çıkrıkla kaldırılamayacak kadar büyük olabilir veya sistem daha rahat çalışır. Because the load can be too large to be removed with a single sweep or system will work more comfortable. Dişili çarklarda kuvvetten kazanç yanında hareketin yönünün değiştirilmesi gerçekleşmektedir. Female with the direction of movement of the wheel near the earnings power to be changed to perform. Bu sistemde bir çıkrığa uygulanan kuvvet diğer çıkrığa aktarılır ve dönme sağlanır. This system is applied to a spinning wheel and rotation force is transferred to the other reel will be provided. Bu tip basit makinelere örnek olarak bisikletler, dikiş makineleri, vinçler, saatler, taşıtlar verilebilir. This type of bicycle as an example of simple machines, sewing machines, cranes, hours, vehicles can be given.

Yukarıdaki örnekte ilk çark saat yönünün tersine doğru döndürülürse ikinci çark saat yönünde dönecektir. In the example above the first wheel clockwise will return true is returned in the second wheel clockwise. Bu çarka bağlı olan diğer çark da yine saat yönüne ters istikamette dönecektir. The other wheel is connected çarka also will be back in the direction opposite to clockwise. Bu şekilde birçok çark birbirine bağlanarak sistemler oluşturulur ve hareketin yönü değiştirilerek daha az kuvvet ile iş yapma imkanı doğar. In this way, the system will be created for many wheel connected to each other and change the direction of its movement with less force gets job opportunities.

Bir sistemdeki çarklardan bir tanesini yarıçapı diğer çarkın 5 katı ise yarı çapı büyük olan 1 devir yaparken yarı çapı küçük olan 5 devir yapar. One of the wheel radius in a system other wheel diameter larger than half of the 5 participating in the semi-diameter of less than 1 cycle to cycle 5. Bir çark sisteminde r 1 yarıçaplı çarkın devir sayısına n 1 denilirse, yarıçapı r 2 olanın devir sayısı n 2 olacaktır. In a wheel speed of the wheel with a radius r 1 n 1, radius r 2 n 2 will do the revs.

Dişli çarklarla büyük yükleri daha küçük kuvvetler kullanarak kaldırma imkanımız vardır. Large loads of gear, using a smaller force will have the possibility to remove. Bu basit makinelerde kuvvette kazanç sağlarken enerji veya işte kazanç sağlamazlar. This simple machine provides the power gain in energy or you do benefit.

Kama ve Vida Kama and Vida

Uçları üçgen bir şekilde olan ve baltaya benzeyen cisimlere kama denir. Tips in a triangle and an ax-like object is called the wedge. Bu basit makineler metalden veya tahtadan yapılırlar ve kesicidirler. These simple machines are made of metal or wood and are cutting. Bir nesne kesilmek istendiğinde kamanın keskin ucu bu noktaya konulur ve üst kısmına sert bir cisimle vurularak basınç oluşturulur böylece nesne kesilir. An object is to be cut to this point Kaman will be the sharp end and top with a hard object hitting the object is cut so that the pressure is created.

Vida ise yine metal veya tahtadan yapılan ve bazı cisimleri birbirine tutturmak veya monte etmek amacı için kullanılan basit makinelerdir. Also made from metal or wood screws and some objects to hold each other to be installed or are used for simple machines. Vidalar üst kısımlarındaki yarıklara tornavida sokularak döndürülür ve istenilen kısımlara tutturulur. Screws at the top of the crevasse and the screwdriver is rotated by creep is kept to the desired part. Birçok eşyanın ve aracın bir araya getirilmesinde vidalar kullanılır. Many articles and a consolidation of the tool is used in the screws.

Enerjinin korunumu ikesine göre; vida başının yaptığı iş, ucunun yaptığı işe eşittir: Conservation of energy by ikesine; screw head will do, the work is equal to end:

Vida 1 tur attığında vida ucu zeminde a kadar yol alacağından; 1 round at the tip of the screw thread from the ground up to take the path;

 

F x (2πr) = N. F x (2πr) = N. a a

r:    Vida başının yarıçapı(kuvvet kolu) r: radius of the screw head (arm strength)
a:   Vida adımı (ardışık iki diş arası uzaklık) a: Vida step (distance between consecutive two teeth)

N:  Zeminin tepki kuvveti N: Ground reaction force of

 

Tekerlek Wheels

Cisimleri daha kolay ve rahat hareket ettirmek için ilk geliştirilen araçlardan bir tanesi tekerleklerdir. More easy and convenient to move the objects first developed tools are one of the wheels. Tekerleğin icadı ile cisimlerin taşınması daha kolaylaşmış ve bu icat birçok yenilik getirmiştir. With the object of the invention of the wheel easier to move and this has brought many innovations invented. Hayatımızdaki birçok cisimde tekerlekler kullanılır. Wheels are used in many objects in our life. Elektrik süpürgeleri, bisiklet, arabalar, masalar farklı biçimlerde tekerlekler kullanılarak üretilen araçlardır. Of a vacuum cleaner, bicycle, cars, tables are produced in different formats by using the tools as the wheel. Tekerleklerde, birçok aracın çalışmasında gücün ve hareketin iletilmesi için kayışlardan faydalanılır. Wheels in the work force and many of the tool belt for the movements of the communication is being utilized.

        Tekerleklerin bazılarının yüzeyleri düz iken bazılarının dişlilere sahip olduğu bilinmektedir. Some of the flat surface of the wheel, while some are known to have the gear. Bu dişliler zemin ile tekerlek arasındaki sürtünme miktarını artırarak aracın daha kolay kontrol edilmesini sağlar. This friction between the wheels and gears ground by increasing the amount of the tool allows for easier control. Dişli olmayan tekerleklerin sürtünmesi düşük olacağından araç durdurulmak istendiğinde güçlük çekilmektedir. Not be less than the friction of the gear wheels is the car you want to be stopped to withdraw difficulties. Arabalarda kışın daha derin dişlilere sahip tekerlekler kullanılır. With deeper gear wheels of the car is used in winter. Neden? Why?

KASNAKLAR Pulleys is
Kasnaklar dişleri olmadığı için kayış ya da iple birbirlerine bağlanırlar. The teeth or to the lack of pulleys rope straps are connected to each other.
Devir sayıları yine yarı çapları ile ters orantılıdır. Speed is inversely proportional to the number of the semi-diameters.

f1 . f1. r1 = f2 . r1 = f2. r2 r2

Dönme yönleri ise The direction of rotation şekilde görüldüğü gibi kayışların bağlanma şekline göre değişir. As you can see the connection of the belt depends on the way.


Birbirini döndüren dişli ve kasnaklarda Return to each other in the gears and pulleys dönme sayısı ile yarı çapların çarpımı eşittir. multiplied by the number of return is equal to half diameter.
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=