ISLAND COURSE
  Bassinet
 

Besin Grupları Food Groups
İnsanın beslenmesi için gerekli olan enerji, protein, karbonhidrat, vitamin ve minarellerin yeterli miktarlarda  alınması gerekmektedir.Yiyeceklerimiz besleyici değerleri açısından 5 grupta toplanır. The energy required for human nutrition, protein, carbohydrate, vitamins and minarets to be taken in sufficient quantity in terms of sustenance gerekmektedir.Yiyeceklerimiz is collected in 5 groups.


1. 1. Grup: Et,tavuk,balık,sakatat,yumurta,kurubaklagiller. Group: Meat, poultry, fish, meat, eggs, kurubaklagiller.
Bu gruptaki besinler protein ,demir, çinko ve B vitaminlerinden zengindirler. Foods in this group of protein, iron, zinc and B vitamins are rich of. Ayrıca enerjide verirler.1 günde ,bu grup besinlerin bir veya birkaçından  karışık olarak 2 -3 porsiyon yenilmelidir. In addition, energy verirler.1 day, one or more foods from this group as a mixed 2 -3 servings should be eaten. Fazla tüketildiğinde ,kolesterol , gut, hipertansiyon vb sağlık sorunlarını ortaya çıkartabilir. Is consumed more cholesterol, gout, hypertension, etc. can reveal health problems.

2. 2. Grup: Süt,yoğurt,peynir,vb. Group: Milk, yogurt, cheese, etc..
Bu grup ,kemiklerimiz ve dişlerimizin sağlığı için gerekli olan kalsiyumdan zengindir. This group of bones and teeth are essential for health are rich in calcium. Ayrıca temel besin öğelerimizden protein, karbonhidrat ile  vitaminler açısından A ve B vitaminlerinin bir çoğu için de iyi kaynak sayılır.Bu gruptan ,günde 1-3 porsiyon yenilmesi önerilmektedir. In addition to the basic nutrient elements of protein, carbohydrates and vitamins A and B vitamins in terms of a good source for most sayılır.Bu group, 1-3 servings per day is recommended to beat.

3. 3. Grup: Sebze, ve meyveler. Group: Vegetables and fruits.
C vitaminini  ,bazı mineraller ve posa ihtiyacımızı  bu grup besinlerden karşılarız.Kış ve yaz meyve ve sebzelerinin hepsi bu gruba dahildir. Of vitamin C, some minerals and nutrients from this group feculence our needs and summer fruits and vegetables all karşılarız.Kış is included in this group.
Yeşil yapraklı sebzeler , C vitamininin yanı sıra A ve B vitaminlerinden,havuç A vitamininden zengindir. Green leafy vegetables, as well as the vitamin C of A and B vitamins, vitamin A in carrots are rich. Bu gruptaki yiyeceklerden günde3-5 porsiyon tüketmek gerekmektedir. 5 servings of food consumed in this group have to be günde3.
Mevsiminde doğal olarak yetişen meyve ve sebzeler özelikle tercih edilmelidir. Fruits and vegetables grown in season, of course, should be preferred in particular.
Özellikle yaz aylarında likopen ve A vitamininden zengin olan  domates ve kış aylarında da portakal ve mandalina tüketimine özen gösterilmelidir. Particularly rich in vitamin A in the summer and the tomatoes likopen and oranges and tangerines in the winter months of consumption should be encouraged.

4 .  Grup: Tahıllar,ekmek,makarna,pirinç,bulgur,çorbalar,unlu mamuller. 4th Group: Cereals, bread, pasta, rice, bulgur, soups, are made with flour.
Bu grup besinler temel enerji kaynağımız olarak günlük beslenmemizde yerini almaktadır.Ayrıca  B1 vitamini ve bitkisel proteinlerin kaynağı olarak  kullanılmaktadırlar. This group of foods daily as our basic energy source feeding the vitamin B1 and almaktadır.Ayrıca as the source of vegetable protein are used.
Genel olarak ,yetişkin bir kişi için her öğünde 2 dilim ekmek veya günlük 6-11 porsiyon  tahıl grubu gıda tüketimi yeterli olmaktadır. In general, for an adult person at each meal, or 2 slices of bread daily food consumption of 6-11 servings of grain is good enough.
Enerji ihtiyacı yüksek olan  işçi sporcu vb. Energy needs are high and so the worker athletes. fiziksel aktivitesi yüksek olan bireylerde ,  bu miktarlar aktivitenin durumuna göre arttırılabilir. individuals with high physical activity, this amount can be increased according to the status of the activity.
Ş,şmanlık sorunu olan fiziksel aktivitesi sınırlı ve, sedanter yaşama sahip veya yaşlı bireylerde, ekmek veya tahıl grubu diğer besinlerden 1 porsiyon tüketmek  , şişmanlık sorununu ortadan kaldırmak adına kullanılabilir. Ş, şmanlık problem and the limited physical activity, or elderly individuals with experience sedanter, bread or other foods from the grain group servings consumed 1 to, the name can be used to eliminate the problem of obesity.

5. 5. Grup: Yağlar,şeker,salça-sos,ve baharatlar. Group: Oils, sugar, tomato paste-sauce, and spices.
Lezzet vermek amacıyla kullanılan yiyecek grubudur. Is used to give flavor and food groups. Yağlar,lezzet verici olarak kullanılan ,yüksek enerji veren ve  dikkatli tüketilmesi gereken yiyeceklerdir. Oils, flavor and is used as transmitter, high energy and food are to be consumed carefully.
Yağların , şekerlerin ve özelikle hazır sos veya lezzet arttırıcıların fazla kullanılması , fazla alınması çeşitli sağlık sorunlarına ve özellikle şişmanlığa ,kolesterolün yükselmesine ,diş çürüklerine,  şeker hastalığına neden olabilmektedir. Of fat, sugar and especially in the more than ready to use sauces or flavors increase, various health problems and in particular to be more to obesity, cholesterol to rise, with tooth decay, diabetes can cause.

DENGELİ VE  YETERLİ BESLENME , açısından günlük besin tüketiminde , değişik besin gruplarının bir arada ve yeterli miktarlarda alınması ,sağlığın korunması açısından son derece önemlidir. NUTRITION balanced and adequate, in terms of daily consumption of foods, different foods in one group and not taken in sufficient quantities, is extremely important in terms of health protection.

Besin Piramidi Food Pyramid for
Besin piramidi ,sağlıklı ve yeterli beslenme diyetinin yapı taşlarını içerir. Food pyramid for a healthy diet and adequate nutrition include the building blocks.
Her besin  grubu, besin öğelerinin   bir kısmını karşılamaktadır.Besin öğesi içerikleri değiştiği, için bir besin grubunda yer alan besin ,diğer grubtaki besinin yerine geçmez. Each group of foods, food item, a portion of the content has changed karşılamaktadır.Besin item, a group of nutrients in foods, does not replace the other grubtaki beside.
Sonuçta ,hiçbir besin grubu birbirinin yerine geçmez. As a result, both the group does not replace any nutrients. Ancak ayrı besin grubundaki yiyeceklerden, farklı miktarlar, birbirinin yerine geçebilir veya yer değiştirebilir. However, in a separate group of nutrients from foods, different amounts, can replace each other or may move.

Besin Piramidinin verdiği mesajlar: Food Pyramid of the messages:

1 - Çeşitlilik, 1 - Diversity,
2 - Denge , 2 - Balance,
3 - Aşırı gıda veya besin tüketiminden kaçınma, 3 - Avoid excessive consumption of food or nutrients,
Mesajları ile bireylerin yeterli ve dengeli beslenmesine ,yardımcı olmakta ve yaşam kalitesini arttırmaktadır. Adequate and balanced food with a message to individuals, and to help improve the quality of life is.
Dengeli ve yeterli beslenmede her zaman hedef çeşitli gıdalarla beslenmektir. Balanced nutrition and adequate food is always fed by various target.

BESLENME PİRAMİDİ VE İÇERİKLERİ: PİRAMİT NUTRITION AND CONTENTS:

Beslenme piramidi neleri içerir? Nutrition pyramid contains what?
Her ülkenin kendine ait bir besin tüketim piramidi vardır.Her topluluk veya ülke  yöresel besinler vb ,nedenlerle çeşitli farklılıklar içerir ve bu farklılıklar hepsi piramidin içinde alternatifleri ile yer almaktadır. Each country's own food consumption of the pyramid community or country vardır.Her local foods, etc., and these differences include differences due to a variety of alternatives to take place in all pyramid.

1 - Ekmek,tahıl,pirinç ve makarna grubu: 1 - Bread, cereals, rice and pasta group:
Piramidin tabanı ,ekmek tahıl ürünleri,pirinç ve makarna gibi tahıllardan yapılmış besinleri içerir .Ekmek grubun’da yer alan besinler,belki de kompleks karbonhidrat içerikleri ve çok iyi enerji kaynağı olmalarından dolayı diyetin temeli olarak tanımlanmıştır. The base of the pyramid, bread, cereal products, cereals such as rice and pasta are made from contains nutrients. Grubun'da the nutrients Bread, perhaps the complex carbohydrate content and very good energy source because of that diet as the basis of defined.
Bir çok tahıl ürünü ,özellikle zenginleştirilmiş veya tam tahıl ürünü olanlar,B vitaminlerini ve demiri de sağlayabilirler.Zenginleştirilmiş tarımı,işleme aşamalarında kayba uğrayan besin öğelerini tekrar ürüne eklemek anlamındadır. Many cereal products, especially grain products are enriched or full, B vitamins and iron sağlayabilirler.Zenginleştirilmiş agriculture, which suffered losses in the processing stage to add to the nutritional product means the item again.
Tahıl ürünleri genelde ,Bvitaminleri( tiamin,riboflavin,niasin ) ve demirle zenginleştilirken folik asitle katkılandırılır. Grain products, in general, Bvitaminleri (thiamine, riboflavin, niasin) and iron folic acid zenginleştilirken are contributing to.
Günlük tahıl ürünü oldukça ,tüketiminizin yarısını veya en az üç porsiyonunu ,tam tahıl ürünü şeklinde tüketmeye çalışmak sağlığı korumak adına önemlidir. Daily grain product, rather, at least three servings, or half of your consumption, full grain products consumed in the form of trying to keep the name of health is important.
Ekmek grubundaki porsiyon miktarlar yetişkin ve sağlıklı orta aktivitedeki bireyler için  6-11 porsiyon,olarak  önerilmektedir. Bread group servings volumes 6-11 for adults and healthy individuals in the middle portion of activity, as is recommended.
Toplumların tüketim alışkanlıklarına göre değişim gösterebilmektedir.Türk toplumu için ekmek ,tam tahıl ekmeği, tahıl çorbaları , vb tahıl grubu besinler bu grubun en iyi kaynaklarıdır. According to their consumption patterns change society for the bread gösterebilmektedir.Türk society, full grain bread, cereal and soup, cereal, etc. The best sources of this group of nutrients.
Önerilen  sağlıklı miktarda , tüketildiğinde  halk arasındaki yanlış inanışa göre ŞİŞMANLATMA özelliği taşımazlar Proposed healthy amount, it is consumed by people in the false belief ŞİŞMANLAR do not carry the feature
.Ancak tahıl grubu gıdalar bol yağ ve sos vb, yoğun enerji içeren bir lezzet verici gıda, ile hazırlanırsa enerji miktarı artar. . However, the abundant oil and food grain group sauce, etc., containing a flavor is concentrated energy food, is prepared by increasing the amount of energy.

2-Sebze grubu: 2-vegetable group:
Çeşitli vitamin ve minerallerin ayrıca posanın en iyi kaynaklarıdır. Various vitamins and minerals are the dregs of the best sources.
Bu aktif kaynaklardan etkin biçimde yararlanmak için To effectively utilize these active sources
. . Çeşitli sebzeleri  mevsimine göre tüketin Various vegetables consumed by the seasons
. . Koyu yeşil ve sarı ,kırmızı ,turuncu sebzelerden  mevsimine göre bol miktarda pişirme  ve         saklama kurallarına dikkat ederek tüketin Dark green and yellow, red, orange vegetables cooked in large quantities according to season and storage consumed by the rules carefully
. . Günlük tükettiğiniz besinlerin arasına daha fazla sebze ekleme yollarını düşünün Between the nutrients consumed vegetables daily to add more ways of thinking
. Mevsim koşulları dikkate alınarak sıklıkla tükettiğiniz sebzelerden keyif  alarak tüketmeye çalışın . Seasonal conditions often consumed by taking into account the vegetables consumed by trying to enjoy the
Ayrıca bu sebzeleri iyi yıkayarak tarımsal atıklardan uzaklaştırmaya çalışın Also, wash the vegetables well away from the agricultural waste, try to
. . Kabukları ile tüketilen sebzeleri kabukları ile iyice yıkayarak tüketin.Günlük posa ihtiyacınızı sağlamak için ideal çözüm kaynağıdır.Bu tüketim şekli kabızlık,şeker hastalığı vb. Shell and vegetables consumed by the shell and wash thoroughly to provide the ideal solution for your needs tüketin.Günlük feculence kaynağıdır.Bu shape consumption constipation, diabetes, etc.. hastalıkların tedavisine  yardımcı olacaktır. will help in the treatment of disease.

3-Meyve grubu: 3-fruit group:
Meyveler , sebzelerde olduğu gibi  değişen oranlarda A ve C vitamini çeşitli mineraller ve posa  kaynağıdırlar.Turunçgilller, karpuz –kavun  A vitamini ve C vitamini , çilek –bögürtlen gibi meyveler C vitaminin çok iyi kaynağıdırlar. Fruits, vegetables in varying proportions, as well as various minerals and vitamins A and C in the feces kaynağıdırlar.Turunçgilller, vitamin A and vitamin C in melon-melon, strawberry-blackberry fruit, such as vitamin C are very good sources.
Koyu sarı meyvelerin çoğu, kavun,kayısı,mango ise A vitamininin çok iyi kaynağıdırlar.Özellikle kabuklu olarak yenebilen elma,armut, erik  gibi meyvelerle kuru meyveler iyi birer posa kaynağıdır. Many of the dark yellow fruit, melon, apricot, mango and vitamin A can beat very good kaynağıdırlar.Özellikle shellfish as apples, pears, plums and dry fruit such as fruit is good source of tailings.
Günlük 3-5 porsiyon meyve ve sebze tüketimi günlük vitamin , mineral v posa ihtiyacınızın büyük bir çoğunluğunu karşılamanıza yardımcı olacaktır. Daily consumption of 3-5 servings of fruit and vegetables daily vitamin, mineral v feculence vast majority of your needs will help you to meet.

Günlük meyve tüketiminizi arttırmak için: To increase your daily fruit consumption:
- Mevsimine uygun meyveleri mutlaka ara öğün veya ana öğünlerde tüketin. - Seasonal fruits necessarily appropriate to the meal or between meals consumed at home here.
- Çeşitli meyveleri öğünlerde bulundurmaya çalışın. - Try to keep the various fruits in meals.
- Sağlıklı olması yönünden atıştırma olarak kuru meyveleri yanınızda bulundurun - Be healthy as dry fruit snacks in to keep on your side
- Herhangi bir davet veya toplantıda özellikle kilo problemi olan bireyler de ağır şerbetli tatlılar yerine  meyve tabaklarını tercih edin. - Any invitation or meeting individuals with weight problems, especially in the heavy plate of fruit instead of sweets şerbetli preference.
- İçecek olarak  doğal meyve sularını tercih edin - Natural fruit juice as the beverage preference
-  Her türlü yemeğinize meyveleri ekleyin - All kinds of fruit to your meals, add

4-Süt,yoğurt ve peynir grubu: 4-milk, yogurt and cheese group:
Bu grubun içinde sütün dışında, sütten elde edilen yoğurt ,peynir, süzme peynir,yayık ayranı dondurulmuş yoğurt ,dondurma ,puding ve milk shake gibi besinler de yer almaktadır. This group out of the milk, the yogurt made from milk, cheese, cottage cheese, buttermilk frozen yogurt, ice cream, pudding, and include foods such as milk shake.
Süt ,yoğurt ve peynir,vücudumuz için gerekli kalsiyum ve riboflavininin en iyi kaynağıdırlar.Kemik sağlığı için gerekli olan kalsiyum ,süt grubu besinler tüketilmeden sağlanamaz. Milk, yogurt and cheese, calcium is necessary for our body and are necessary for health riboflavininin best kaynağıdırlar.Kemik calcium, dairy foods group, is not being consumed. Bu grubta ki besinler aynı zamanda protein,fosfor,potasyum ,Ave D vitamininin iyi kaynağıdırlar. Nutrients at the same time that this grubta protein, phosphorus, potassium, a good source of vitamin D are Ave.


Günlük süt tüketiminizi arttırmak için Öneriler: To increase your daily milk consumption Suggestions:
- Günlük ihtiyaçlar göz önüne alındığında ve özellikle bebekler ,büyüme çağındaki çocuklar, menapoz dönemindeki kadınlar,yaşlılar için kalsiyum  ihtiyacı dikkate alınarak ,yemeklerinizde süt grubunda yer alan besinleri bulundurmaya dikkat edin . - Daily requirement is taken into consideration, and especially babies, children grow in age, the climacteric period of women, the elderly need for calcium to be taken into account, in your food in the dairy foods group, make sure to keep.
- Atıştırma yaptığınızda kolesterol,böbrek taşları vb sağlık sorunlarınızı da  dikkate alarak   kalsiyumdan zengin süt ürünlerini tercih ediniz (Süt, yoğurt, ayran,peynir) - When you make a Snack cholesterol, kidney stones, etc. taking into consideration the health concerns of calcium rich dairy products from your preferred (milk, yogurt, buttermilk, cheese)
- İçeceklerinizde yağdan zengin krema yerine süt kullanın - Drink milk instead of cream to use oil from the rich
- İçecek olarak ayranı tercih ediniz - Your preferred beverage as ayran
- Çocuklarınızı bebeklik çağından itibaren  peynir ve süt tüketimine alıştırın. - Children from babyhood to encourage consumption of cheese and milk.
- Yemeklerin yanında yoğurt veya ayran veya cacık tüketerek ihtiyaçalarınızı karşılayabilirsiniz - In addition to food consumed yogurt or buttermilk or cacık can meet the ihtiyaçalarınızı

5-Et,kümes hayvanları,balık,kuru baklagiller,yumurta ve yağlı tohumlar grubu: 5-Meat, poultry, fish, dry beans, eggs and oil seeds group:
Bu grubtaki  tüm besinler çeşitli oranlarda çok iyi birer protein kaynağıdırlar:sığır,tavuk,hindi,balık eti,kabuklu deniz ürünleri,av hayvanları,yumurta ,kurubaklagiller,yağlı tohumlar . All the nutrients in various proportions that grubtaki very good source of protein are: beef, chicken, turkey, fish, meat, seafood and shellfish, game animals, eggs, kurubaklagiller, oil seeds.
Et grubu besinlerin diyet yağı açısındanda bir kaynak olduğu görülebilir.Bu grupta ,yağsız et ve derisiz tavuk eti(kızartılmamış) düşük yağlı besinler arasında yer almaktadır. Meat group foods diet is a source görülebilir.Bu group açısındanda oil, lean meat and skinless chicken (fried is not) are among the low-fat foods. Bunun yanında ,her ikiside hayvansal kaynaklı olduğundan ,değişen oranlarda kolesterol  içerdikleri unutulmamalıdır. Furthermore, each is both animal source, contain cholesterol in varying proportions, should not be forgotten.
Bitkisel kaynaklı olmalarına rağmen kuru baklagiller ,çok iyi birer protein kaynağıdırlar ve bu nedenle et  grubu içinde yer alırlar .Kuru baklagiller tahıllarla birlikte diyette yer aldıkları durumlarda et,tavuk veya balığın yerine çok rahatlıkla tam bir protein kaynağı olarak kullanabilirler. Although they originate from herbal dry beans, are a very good source of protein and therefore not take place in groups. Dry legumes with cereals in the diet when meat, chicken or fish instead of a very easily used as a protein source can.
Kuru baklagiller ,kompleks karbonhidratlar ve posa yönündende çok iyi kaynaktırlar, ve doğal olarak hem kolesterol hemde yağ içermezler ! Dry beans, very good source of complex carbohydrates and are yönündende tailings, and, of course, but do not contain cholesterol hemde oil!
Yağlı tohumlar ve bunların yağları ,protein ve bazı vitaminlerin kaynağı olmalarına karşın,yağ (çoğunlukla doymamış) ve  enerji içerikleri yüksektir. Oil seeds and their oils, to be a source of protein and some vitamins, the fat (mostly unsaturated), and energy content is high.
Kurubaklagillerin yarım kupası bir porsiyon sebze veya et grubu besine eş değerdedir A half-cup servings of vegetables or Kurubaklagillerin group is equivalent to the nutrient


Öneriler: Suggestions:
. . Yemek tabağınızın dörtte birli kısmında et grubu besinleri –yağsız et ,derisiz tavuk eti ,balık ve kuru baklagilleri bulundurunuz In the fourth part of your plate Association Dinner foods group-lean meat, skinless chicken, fish and dry beans to the presence of
. . Her zaman kırmızı et ve tavuk etinin porsiyon miktarlarına dikkat edin Servings of red meat and chicken each time to make sure the amount of
. . Çoğunlukla kurubaklagilleri veya tofu’yu tercih edin Most prefer kurubaklagilleri or tofu'yu
. . Ete alternatif olarak yumurtayı tercih edin To prefer as an alternative to egg


6- Katı ve sıvı yağlar,tatlılar: 6 - Solid and liquid oils, sweets:

Piramidin en üstünde hangi besinler yer alıyor? At the top of the pyramids which are nutrients?
Salta sosları,sıvı yağlar,krema katı yağlar,krem peynir,şekerler,hafif içecekler,meyve suları,reçeller, şekerlemeler,tatlılar. Salta sauces, liquid oils, solid fats cream, cream cheese, sugar and light beverages, fruit juices, jams and candies, sweets.
Çok küçük  miktarlarda ,tüm  bu besinler yemeklere lezzet katarlar .Bu grubtaki besinler çok fazla enerji ve çok az besin öğesi sağladıkları için az tercih edilmelidirler.Katı ve sıvı yağlar ile tatlılar aslında bir besin grubu olarak tanımlanmazlar,çünkü bu besinler için ihtiyaç duyulan miktarlar belirlenmiştir.Bu nedenle herhangi bir porsiyon ölçüsüde verilmemektedir. Very small amounts of all these nutrients in their food tastes strings. Grubtaki foods that a lot of energy and very little nutritional elements that provide a low profile for edilmelidirler.Katı liquid oils and sweets and in fact a group of nutrients that are not defined, because this nutrient for the amount needed is determined. Therefore, any portion ölçüsüde are not.Öneriler: Suggestions:
.Salata soslarını sınırlayın . Salad dressings to limit
.Hafif içeçekleri ve şekerlemeleri az tüketin . Light Beverages and sweets consumed less than the
Bilinçli Beslenme İçin Öneriler Conscious Nutrition Tips for
- Şimdiki yaşam biçiminizi denetleyin. - Check your current lifestyle.
Neyi,nezaman,niçin yediğinizi ve içtiğinizi  izleyerek başlayın .Örneğin,aç olduğunuzda atıştırabilirsiniz veya hızlı bir yemeğe gerek duyduğunuzda kızarmış yiyecek sipariş edebilirsiniz. What, when, why you eat, and you start watching. For example, when you open a can or a quick snack when you need to eat fried food can order.
Beslenme tarzınızı ve alışkanlıklarınızı değiştirmek istediğinizde besin tüketiminizi kaydedin. Diet and habits to change your style if you want to save your nutrient consumption.

- Hedef belirleyin - Target set
Amacınızı bilin ve gerçekçi olun .Bir besin veya alışkanlığınızı değiştirmek ,onu tüketmek değildir.Mümkünse orta düzeyde ve dengeli tüketmeye odaklanın. Know your goal and be realistic. A nutrient or to change your habits, to consume him to eat a balanced and focus on mid-level değildir.Mümkünse.

- Değişim için plan yapın. - Make a plan for change.
Büyük hedefleri bölün."Daha iyi besleneceğim" gibi bir değişimi ,daha küçük ve daha spesifik hedefe  dönüştürmek için "Daha çok sebze tüketeceğim" demelisiniz.Ve hedefinize ulaşmak için yapmanız gerekenleri listeleyin. Divide big goals. "More well-fed" a change, to convert to smaller, more specific goals for going to eat more vegetables "demelisiniz.Ve need to do to reach your target list.

- Sabırlı olun. - Be patient.
Yavaş yavaş değişiklik yapın.Sürekli değişiklik zaman alır,bağlayıcı ve cesaretlendiricidir.Sağlık hedeflerinin çoğu(örneğin,kilo kaybı ,kan kolesterol düzeyini azaltma ) yaşam boyu sürmektedir. Changes slowly, changes yapın.Sürekli takes time, most of the binding and cesaretlendiricidir.Sağlık target (eg, weight loss, reducing blood cholesterol levels) are life long.
Başarılı olma birkaç ay veya daha uzun bir zaman alsa bile hedefe ulaşmada küçük adımların önemini hatırlayın. Take several months or longer to be successful even if a goal to remember the importance of small steps.

- İlerlemenizi izleyin. - Progress to follow.
Yolunuzu kaybederseniz nerede kaybettiğnizi bulup ,yeniden başlayın.Yapabilirsiniz. If you lose your way to find where kaybettiğnizi, başlayın.Yapabilirsiniz again.

- Sağlık danışmanlarından yardım isteyin. - Health and ask for help from consultants.
Diyetisyenden yardım isteyin. Ask for help from the dietician.

- Kendinizi ödüllendirin. - Reward yourself.
Değişiklik zordur,bunu onaylayın.Kendi yaptığınızı beğenin,parkta yürüyün,yeni bir CD veya yeni bir araç gereç alın.İyi hissetme eniyi ödüldür. Change is difficult, it onaylayın.Kendi like you're doing here, walking in the park, a new CD or a new outfit alın.İyi feel is best rewarded.

- Planınızı her ay veya ayda iki kez tekrar değerlendirin. - Plan your time every month or two months to reconsider.
Yaptğınız değişikliklerin hangisinin hedefinize uygun olduğunu gözleyin .Yeni hedefler yakalamaya uğraşın Whichever is appropriate for your target Yaptğınız changes to observe.'s Trying to get new targets

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=