ISLAND COURSE
  About COUNTRY POPULATION
 

Population in a given field, is a particular time, people in the community. Ülkemizde nüfus sayımlarını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yapmaktadır. In our country, the census of Turkey Statistics Institute (TÜİK) yapmaktadır. İlk düzenli nüfus sayımı 1927, ikincisi 1935 yılın¬da yapılmıştır. The first regular census in 1927, the second was held in 1935 in the ¬.
Daha sonra 1990 yılına kadar her 5 yılda nüfus sayımı yapılmıştır. Then in 1990 until the census was held every 5 years. 1990 yılından sonra her 10 yıl¬da bir yapılmasına karar verilmesine rağmen, bazı ihtiyaçlardan dolayı 1997 yılında nüfus sayımı yapılmıştır. After 1990, decided to do every 10 years, despite a ¬, some requirements have been because in 1997 census. En son yapılan nüfus sayımı ise, 2000 yılındadır. The most recent census in the year 2000.
Nüfus sayımları ülkemizdeki insan sayısının bilinmesi ve ona göre bazı planlamaların yapılması için önemlidir. Population counts of the number of people to know our country and according to him is important to do some planning.

NÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Factors affecting distribution of population
Türkiye'de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır: Turkey's population is effective in the different distribution factors are:
1. 1. Fiziki Faktörler Physical Factors
a. a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun ol¬duğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılı¬man iklimin büyük etkisi vardır. Climate characteristics: a concentration of population in our country, ¬ node locations, usually in coastal areas that have greatest impact of climate chill ¬ man. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun de¬ğildir. Dry and the winters are extremely cold in the more intensive de ¬ ğildir population.
b. b. Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Place shapes: In our country where the population is less than high and rugged. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşe-li platosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir. East Anatolia Region, Taşe-li plateau, where these examples can be given as Mentese region.
c. c. Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulundu¬ğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes) nüfus¬ça kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır. Soil properties: Efficient found ¬ gu areas of land (Çukurova, Gediz, B. Menderes) ¬ ça crowded population, while the areas around Salt Lake is located in the badlands of the population is very small.
2. 2. Beşeri Faktörler Human Factors
a. a. Sanayileşme: Bütün Dünya'da olduğu gibi Tür¬kiye'de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir. Industrialization of every kind in the world as de ¬ kiye'de industrialization increased in areas where population density has increased, Istanbul, Izmit, Adapazari, Bursa, Adana and Izmir this example.
b. b. Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfuslu¬dur. Agriculture: Agriculture is the development of densely populated areas stop ¬. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi. Çukurova, Gediz, Bafra and the environment, such as plain Wednesday.
c. c. Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kay¬naklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç ol¬duğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Groundwater resources: mining, or energy-intensive population needs to be operated sliding naklarının ¬ ¬ duğundan, more than the population in these areas. Zongul¬dak, Soma, Elbistan buna örnektir. ¬ Zongul min, Soma, Elbistan this example.
d. d. Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarında¬ki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaş¬mıştır. Tourism: Turkey, Aegean and Mediterranean coastal tourism in the center because of the population concentrated in the out ¬ ¬ foreigner solutions of protectionism.
e. e. Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan ille¬rimizin nüfusu artmıştır. Access: Access road junction in the population has increased but rimizin ¬. Eskişehir, Ankara, Kayse¬ri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur. Eskişehir, Ankara, Kayse ¬ ri, in the development of cities such as Istanbul, located on road transport was also effective.

Nüfus dağılışında; su kaynakları, toprağın verimi, yeraltı zenginlikleri, göçler vb. Distribution of population, water resources, soil productivity, groundwater zenginlikleri, migration, and so on. birçok doğal ve toplumsal faktörlerde etkilidir. is effective in many natural and social factors.
Bir yerdeki toplam nüfusun o yerin yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen nüfus miktarına “nüfus yoğunluğu" denir. Total population in a place that divided the population of the area on the amount of "population density" is called.
Uyarı: Genel olarak yağışlı yörelerimiz yoğun nüfusludur. Warning: In general, the rainy region is the dense population. Ancak Menteşe, Yıldız, Teke ve Taşeli yö¬releri dağlık olduğu için seyrek nüfusludur. But Mentese, Stars, Teke and the mountain is re ¬ yo TAŞELİ population is sparse.

NÜFUS ARTIŞI Population Increase
Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. The difference between the birth rate and death rate of population growth indicates. Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. In a country more than the birth rate, death rate is less population growth takes place. Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azal¬ma meydana gelir. If the death rate than birth rate, a decrease in population occurs ¬ ma. Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır. Population growth rate in less developed countries more generally, the population growth rate is less than in developed countries.

• Nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler. • Population growth rate higher than the growth rate is slow, or back to the country's development.
• Nüfus artış hızı kalkınma hızından düşük ise ülkenin gelişimi artar. • Population growth rate is lower than the growth rate will increase the country's development.
Nüfus artışının olumlu sonuçları olduğu gibi olumsuz sonuçları da olabilmektedir. Population growth as the positive results may be negative consequences.

a. a. Nüfus artışının olumlu sonuçları Positive results of population growth
• Üretim artar. • Production increases.
• Vergi gelirleri artar. • Tax revenue will increase.
• Mal ve hizmetlere talep artar. • increasing demand for goods and services.
• Yeni endüstri dalları doğar. • New branches of industry was born.
• İşçi ücretleri ucuzlar. • Labor costs are cheaper.
• ihracatta rekabet kolaylaşır. • export competition is easier.
b. b. Nüfus artışının olumsuz sonuçları Negative consequences of population growth
• işsizlik artar. • unemployment increases.
• Kalkınma hızı düşer. • Development rate drops.
• Kişi başına düşen milli gelir azalır. • per capita national income is reduced.
• Tasarruflar azalır. • Savings is decreased.
• Tüketim artar. • Consumption increases.
• iç ve dış göçler artar. • internal and external migration increases.
• İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılaması zorlaşır. • difficult to meet the needs of the people is fundamental.
• ihracat azalır. • exports will decrease.
• Demografik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar • Demographics (population optional), investment increases
• Çevre kirlenmesi artar. • Environmental pollution increases.
• Belediye hizmetleri zorlaşır. • Municipal services is difficult.
1927 - 2000 yılları arasında ülkemiz nüfusundaki değişiklik: 1927 - 2000 years of changes in the population of our country:
• Nüfusumuz hızlı bir şekilde artmaktadır. • Our population is increasing quickly.
• Erkek nüfus kadın nüfustan daha fazladır. • Female population is more than female population.
• Nüfusun eğitim düzeyi giderek yükselmektedir. • level of education of the population is gradually rising.
• Ortalama yaşam süresi giderek artmaktadır. • The average life span is increasing.
• Kentsel nüfus giderek artmaktadır. • Urban population is growing.
• İç ve dış göçler giderek yoğunlaşmaktadır. • Internal and external migration is becoming increasingly intense.
• 1927 - 2000 yılları arasında nüfusumuz yaklaşık 5 kat artarak 13,6 milyon¬dan 67,8 milyona ulaşmıştır • 1927 - 2000 years of our population has increased by approximately 5 times ¬ 13.6 million from 67.8 million has been reached
1927 - 2000 yılları arasında ülkemiz nüfus artış hızındaki değişiklik: 1927 - 2000 years between the changes in our country's population growth rate:
• En düşük nüfus artışı 1945 yılında olmuştur. • population growth in 1945 was the lowest. (II. Dünya Savaşı tehlikesi ne¬deniyle erkek nüfusun askere alınması.) (Cf. Second World War with the male population of the danger of what soldiers will be deni ¬.)
• Nüfus artış hızı en fazla 1955 - 1960 yılları arasında olmuştur. • The maximum population growth rate 1955 - 1960 has been between the years.
• Nüfus artış hızı %0 (binde) 10'un altına düşmemiş ve %0 29'u geçmemiştir. • 0% Population growth rate (in thousands) did not fall below 10 and did not exceed 29% 0.
• 1985 yılından sonra nüfus artış hızımız azalmaktadır. • After 1985, our population growth rate is reduced.

Uyarı: Nüfus artış hızının düşmesiyle nüfus miktarımız azalmaz. Note: Population growth rate of degradation does not decrease the amount of the population.

NÜFUSUN YAPISI: POPULATION STRUCTURE of:
Nüfus sayımları sonucunda, nüfusun yapısal özelliklen tespit edilir. As a result of the census, the population of the structural properties are determined. Bunlar; nüfusun yaş yapısı, eğitim durumu, nüfusun cinsiyet yapısı, çalışan nüfus oranı, kır ve şehirde yaşayan nüfus oranıdır. These are: population, age structure, education status, gender structure of the population, working population, the rural population is living in the city.
Nüfusun Yaş Gruplarına Dağılımı: Yaş grupları nüfusun genel yapısı ve doğurganlık oranı hak¬kında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Distribution of Population Age Groups: Age groups of the population about the general structure and the fertility rate is helpful to have information on ¬ scabbard. Ayrıca iş, eğitim, sağlık vb. Moreover, business, education, health, etc.. ihtiyaçların belirlenmesinde ve gelece¬ğe yönelik planlamanın yapılmasında önemli rol oynar. in identifying needs and planning for future development of the in ¬ play a significant role.
Nüfusun Cinsiyete Göre Dağıtımı: Nüfusun cinsiyet durumu bir ülkedeki kadın ve erkek nüfusu ifade eder. Distribution of population by gender: the gender of the population represents a population of men and women in the country. Bir şehirde kadın ve erkek nüfus arasındaki farkı; sanayi, askeri birlik, şehrin göç alıp vermesi gibi faktörler etkiler. The difference between men and women in a city of population, industry, military units, and migration to cities, such as the impact factors.

Sanayi, ulaşım ve ticaretin geliştiği göç alan şehirlerde genel olarak erkek nüfus fazladır. Industry, transport and trade development in general, men in cities and population areas where migration is higher. Göç ve¬ren kırsal yörelerde ise genel olarak kadın nüfus fazladır. Migration and rural regions in ¬ ren women in general population is higher.

Nüfusun Eğitim Durumu: Educational status of the population:
1927 yılında nüfusumuzun % 11' i okur - yazarken 2000'de bu oran % 90'a yaklaşmıştır. 11% of our population in 1927 of the readers - while this rate in 2000 was approaching 90%. Okur - yazar olmayan nüfusun % 70'ten fazlasını kadınlar oluşturmaktadır. Readers - do not write more than 70% of the population are women.


Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Training and education, in line with Atatürk's principles and reforms, according to contemporary science and educational principles, the State shall be conducted under the supervision and control.
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. Primary education, girls and boys is compulsory for all citizens and is free of charge in government schools.
Devlet, maddi imkanlardar yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. States, financial imkanlardar lack of successful students, continuing education with the help of scholarships and other ways to make the necessary assistance. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. The state needs special education because of possible measures is useful to society to make.

Ülkemizde Çalışan Nüfus: In our country, the population of employees:
Çalışma çağındaki nüfus dilim içinde bulunan ve belirli bir işi olan nüfusa “çalışan nüfus” veya “aktif nüfus” denir. Working age population and a specific business within a zone with a population of "working population" or "active population" is called. Çalışma çağındaki nüfus dilimi içerisine girdiği halde işi olmayan nüfusa da “işsiz nüfus” adı verilmektedir. Working age population in the zone into the non-working population of the "unemployed population," the name is given. 15-64 yaşları arasındaki nüfus çalışma çağındaki nüfus olarak kabul edilir. The population of working age population between 15-64 years are considered.

Çalışma hakkı Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Working with the Constitution guaranteed the right to have.
Madde 49: "Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükselt¬mek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, iş¬sizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır." Article 49: "Working with everyone is the right and duty. The state employees' life upgrade level ¬ order, working to improve life for employees and to protect the unemployed, to work to support, ¬ If you work to prevent a favorable economic environment of peace and work to ensure that necessary measures will take."

Ülkemizin Kır ve Kent Nüfusu: Rural and Urban Population of our country:
Nüfusu 10.000'in altında bulunan yerleşmelerde yaşayan nüfusa “kırsal nüfus” denir. Population 10,000 in gold to the settled population lived in "rural population" is called. Kırsal nüfusun geçimi önemli ölçüde tarıma ve hayvancılığa dayanmak¬tadır. Rural population living on agriculture and animal husbandry based on significantly to tadır ¬. 1927'de ülkemiz nüfusunun yaklaşık % 84'ü kır, % 16'sı şehir yerleşmelerinde yaşıyordu. Approximately 84% of the rural population of our country in 1927, placed 16% in the city lived. Kır¬sal alanlardan şehirlere yapılan göçler nedeniyle günümüzde şehir nüfusu kır nüfusundan fazladır. Rural migration to cities due to ¬ sal areas of the rural population today is more than the city's population.

NÜFUS HAREKETLERİ (GÖÇLER) Population movements (migration)
İnsanların, doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına göç denir. People, born in other places than where they are temporary or permanent migration is to move to.
Göçler ikiye ayrılır. Migration is divided into two.

A. A. İÇ GÖÇLER Of internal migration

Ülke içerisinde, nüfusun yer değiştirmesine iç göç denir, iç göçlerle bir ülkenin toplam nüfusunda de¬ğişme olmaz. In countries, where population change is internal migration, internal migration in the total population of the country ¬ ğişme not. Sadece, bölgelerin ve illerin nüfusun¬da artma ya da azalma meydana gelir. Only, regions and cities of population increase or decrease ¬ occurs.
İç göçler, sürekli ve mevsimlik göçler olmak üze¬re ikiye ayrılır. Internal migration, permanent and seasonal migration is divided into two re ¬ to be upset.

1. 1. Sürekli İç Göçler Continuous Internal Migration of
Ülke içerisinde yer değiştiren insanların, göç ettik¬leri yerlere yerleşmesiyle gerçekleşir. Relocation of the people in the country, began to migrate to the place where ¬ s occurs.
Türkiye'de, Cumhuriyetin başlangıcından günümü¬ze kadar, özellikle kırsal alanlardan kentlere doğru hızlı bir göç olayı görülmektedir. In Turkey, the Republic from the beginning of my day until ¬ ze, especially from rural areas into cities is a quick view of migration.

İç göçün nedenleri The causes of internal migration
• Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı • rapid population growth in rural areas
• Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ai¬lelerin geçimini karşılamaması • Heritage areas of agriculture through the narrow and does not meet ai ¬ le a living
• Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi • Agriculture erosion areas and the increasing lack of soil to become ineffective
• Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması • to increase agricultural machinery and related activity to reduce the agricultural labor force
• Kırsal kesimde iş imkânlarının sınırlı olması • have limited job opportunities in rural areas
• Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler • Economic instability and social problems
• Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği • lack of education and health services
• İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri • adverse effects of climate and location as
• Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dola¬yı iş imkânlarının fazlalığı • In the city of industry developed due to the surplus of job opportunities ¬ t
• Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygın¬lığı • promotion of education and health services in the city league ¬
Türkiye'de iç göç, kırsal kesimde nüfusun art¬ması ve kentlerde sanayileşmeye bağlı olarak, iş bulma imkânlarının gelişmesiyle artış göster¬miştir. Internal migration in Turkey, in rural and urban population increase in the industry promote ¬ másik, depending on the rise with the development of employment opportunities ¬ foreigner solutions of protectionism. Dolayısıyla iç göçteki en büyük etken ekonomik sıkıntılardır. Therefore, the greatest factor in internal migration are economic problems.

İç göçlerin sonuçları Results of internal migration
• Ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik görülür. • Country-wide distribution of the population will see the imbalance.
• Yatırımlar dengesiz dağılır. • Investments are uneven dispersion.
• Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meyda¬na gelir. • ¬ na income rural areas of inefficiency in investment.
• Düzensiz kentleşme görülür. • Wild urbanization is seen.
• Sanayi tesisleri kent içinde kalır. • Industrial facilities in the city remains.
• Kentlerde konut sıkıntısı çekilir. • housing shortage in the city are taken.
• Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir. • Urban population growth will occur in the extreme.
• Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersiz¬lik görülür. • infrastructure services (roads, water, electricity) are inadequate ¬ lik see.
• Kentlerde işsiz insanların oranı artar. • increase the proportion of people unemployed in the city.

2. 2. Mevsimlik İç Göçler Internal Migration of Seasonal
Kırsal kesimdeki bazı ailelerin büyük şehirlere, ta¬rımın yoğun olarak yapıldığı yerlere, yaz turizmi¬nin geliştiği yerlere bir müddet çalışmak üzere göç etmeleri ile gerçekleşir. Some families in rural areas to large cities, as the place ta ¬ Rimi intensive summer tourism development where ¬ in the migration to work through a period occurs.
Yaylaya çıkma olayı da mevsimlik göçler içerisinde yer alır. Seasonal migration in the emergence of plateaus in the event takes place. Mevsimlik göçlerle Adana, Mersin, Hatay, Aydın, Muğla, Antalya gibi merkezlerde, yaz ile kış mevsimleri arasındaki nüfus miktarlarında önemli değişmeler olmaktadır. Seasonal migration of Adana, Mersin, Hatay, Aydın, Muğla, Antalya, such as centers, summer and winter seasons between the amount of population changes is important.

B. B. DIŞ GÖÇLER INTERNATIONAL MIGRATION their

Bir ülkeden diğer bir ülkeye yapılan göçlere dış göç denir. Migration from one country to another foreign country is called migration.
Dış göçlerin başlıca nedenleri: External migration of the main reasons:
• Ekonomik nedenlerle çalışmaya gidilmesi • Economic reasons to go to work
• Tabii afetler • Of course, disasters
• Savaşlar • Wars
• Etnik nedenler • ethnic reasons
• Sınırların değişmesi • change of Limitations
• Uluslararası anlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi • Population change is provided by international agreements

Dış göçlerin sonuçları External migration of the results
• Göç eden ülkede nüfus artar, göç veren ülkede ise azalır. • Migration in the country's population increases, migration to the country is in decline.
• Ülkeler arasında ekonomik ilişkiler gelişir. • develop economic relations between the countries.
• Ülkeler arası kültürel ilişkiler gelişir. • develop cultural relations between the countries.

Dış göçler ve Türkiye Foreign immigration and Turkey
Ülkemize 1923 - 1989 yılları arasında çoğu Balkan ülkelerinden olmak üzere 2,2 milyon göç olmuştur. Ülkemize 1923 - 1989 year to between 2.2 million migrants, most Balkan countries have been.
1950'den sonra, başta Almanya olmak üzere yurt dışına işçi gitmeye başlamıştır. After 1950, especially the workers to go abroad to Germany began. Bugün Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç, ABD, Avust¬ralya, Libya, S. Today, France, Belgium, Netherlands, United Kingdom, Sweden, USA, Avust ¬ ralya, Libya, S. Arabistan, Kuveyt ve Orta Asya ülkelerinde işçilerimiz bulunmaktadır. Arabia, Kuwait and Central Asian countries have workers.

Türkiye'den yurt dışına göç sonucunda; As a result of migration from Turkey to abroad;
• Ülkemize giren işçi dövizi artmıştır. • increased foreign workers entering our country.
• Ülke turizminin gelişmesini sağlamıştır. • ensured the development of the country's tourism.
• Artan nüfusun işsizlik sorununa kısmen çözüm bulunmuştur. • Increased unemployment problems of the population has partial solution.

En fazla göç veren İller: Most migration in the province:
Mardin, Siirt, Muş, Ağrı, Hakkâri, Bingöl, Kars, Erzincan, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Artvin, Rize, Trabzon, Sivas, Yozgat, Çankırı, Sinop, Kastamonu Mardin, Siirt, Mus, Agri, Hakkari, Bingol, Kars, Erzincan, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Artvin, Rize, Trabzon, Sivas, Yozgat, Çankırı, Sinop, Kastamonu

En fazla göç alan iller: Most provinces of migration:
İstanbul, İzmit, Bursa, Adapazarı, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Ankara, Gazi¬antep, Aydın, Denizli Istanbul, Izmit, Bursa, Adapazari, Izmir, Antalya, Adana and Mersin, Ankara, Gazi ¬ antep, Aydın, Denizli

Yerleşme ve seyahat hürriyeti Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Establishment and freedom to travel is guaranteed by the constitution.
Madde 23: "Herkes, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir." Article 23: "Everyone has the freedom of settlement and travel."

* Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlık¬lı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak amacıyla sınırlandırıla¬bilir. * Establishment of freedom, to prevent crime, to provide social and economic development, health ¬ ous and regular city in order to facilitate to realize and protect public property limit ¬ knows.
* Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlemesini önlemek amaçlarıyla kanunla sınırlandırılabilir. * Freedom of movement because of the criminal investigation and prosecution of crime to prevent and can be limited by law for the purpose.
* Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ülkenin ekonomik durumu, vatandaşlık ödevi ya da ce¬za soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir. * Citizen's Freedom of the voyage out, the country's economic status, citizenship or assignment due to ce ¬ za investigation or prosecution may be limited.
* Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. * Citizens can not be deported and can not be deprived of the right to enter the country.

Ülkemizdeki doktor, mühendis, iktisatçı, vb. In our country doctors, engineers, economists, etc.. mesleklerden çok sayıda bilim insanımız Avrupa ve ABD başta olmak üzere yabancı ülkelere gitmektedir. Our large number of professional scientists, especially to Europe and the United States to go to foreign countries. Kariyer sahibi kişilerin başka ülkelere gitmesi¬ne "beyin göçü" denir. The person has to go to other countries of Career ¬ ne "brain drain" is called.
Beyin göçünün başlıca nedenleri şunlardır: The main causes of brain drain are:
* Sanayileşmiş ülkeler, nitelikli iş gücünü ülkelerine çekmek için onlara yüksek ücret ödemek¬tedir. * Industrialized countries qualified work force to take the country to pay them ¬ te is higher.
* Gelişmiş ülkelerde çalışma koşulları kolaydır. * It's easy working conditions in developed countries.
* Göç gönderen ülkelerde, sanayi ve ticaretin yeterince gelişmemesi sonucu nitelikli iş gücünün kendine uygun iş bulmakta zorlanması * Migrants from countries, industry and trade is not sufficiently developed as a result of qualified labor is difficult to find suitable work itself
Ülkemizden yurt dışına gitmiş beyin cerrahları, kalp cerrahları ve astrofizikçiler gibi bilim dalların¬da uzmanlaşmış kişiler bugün dünyaca ünlüdürler. We went to the neurosurgeon in the country abroad, such as a heart surgeon and astrophysics developers specializing in sciences ¬ people of today are world famous.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=