ISLAND COURSE
  ECONOMICS AND SOCIAL LIFE
 

Golden Army's XIII-XIV. Yüzyıllarda siyasî, iktisadî ve kültür bakımından yalnız Şarkî Avrupa'nın değil, umumiyetle Türk dünyasının en mühim mevkilerinden biri olduğunda şüphe yoktur. Century in political, economic and cultural terms not only of Europe song, umumiyetle Turkish world is no doubt that one of the most important positions. Bu devletin ahalisinin büyük bir kısmı -Rus yurdu müstesna- halis Türk'tü; ancak üst tabakada Moğol unsur mevcuttu. A large part of this state's population-Halis Turkish-Russian hostel was exceptional, but the upper layer was Mongol elements. Bu unsur da kısa bir zaman içinde tamamiyle Türkleşmişti. These elements within a short time or become completely Turkish. Devlet teşkilâtı, Çingiz'den çok önce teşekkül eden devlet sisteminden ibaretti. State organization, the state enterprises Çingiz long before the system would consist of. Gök-Türk ve Uygur teşkilâtının mühim unsurlarının Altın Ordu (ve umumiyetle bütün diğer Türk devletlerinde ) mevcut olduğu muhakkak gibidir; hele teşkilât sözleri (ıstılahları)nde Uygarca mefhumların kullanıldığı görülmektedir; bunun içindir ki, Altın Ordu ve sonraki hanlıkların devlet, iktisat ve sosyal teşkilâtlarını öğrenmek, Moğolların kendi iç teşkilâtlarından başka daha evvelki Türk devletleri ve hey'etlerinin vaziyetlerini bilmeğe bağlıdır. Gok-Turk and Uygur important elements Teşkilâtının Golden Army (and all other umumiyetle in the Turkish state) to be available is as infallible; hele sözleri organization (Istilah of) Uygar in the use of the concept is the view that that the Golden Army and the khanate of the state, economics and social teşkilâtlarını To find out, before the Mongols themselves into the Turkish state and teşkilâtlarından other than hey'etlerinin know the situation is dependent. Elde mevcut sınırlı kaynaklara göre Altın ordu'da askerlik, ziraat, ticaret, vergi ve her çeşit mükellefiyetleri tanzim eden belirli kanunlar mevcuttu. Limited resources available to get the gold in the army, military, agriculture, trade, tax and specific laws that regulate all kinds of mükellefiyet was available. Çingiz tarafından kurulan teşkilâttan başka, siyasî ve sosyal hayatın her safhasını düzenleyen birçok nizamlar tatbik edilmekte idi. Çingiz founded by teşkilâttan other political and social life many of the governing statute of each stage was applied. Bu itibarla da Altın Ordu Devleti'ni "yasalı" (kanunlu) bir siyasî varlık olduğu ortadadır. In this regard the Golden State in the Army "legal" (with the law) is clear as a political entity.
Ahalinin yalnız göçebe olmadığı, şehirlerin ve köylerin çokluğu ile derhal görülmektedir. Not only of the migratory population, cities and villages with their abundance can be seen immediately. Zaten Orta-İdil boyundaki Türkler'in çok erkenden köyler ve şehirler kurdukları malûmdur. Already very early in the Middle-İdil neck villages and cities in the Turks have established malûmdur. İdil'in aşağı mecrasında bulunan Türk-Moğol unsurunun da yavaş yavaş şehir ve köylere yerleştikleri görülüyor. Idil's in the media of the Turkish-Mongol elements are gradually placed on cities and villages can be seen. Azerbaycan da dahil olduğu halde Altın Ordu'ya ait sahada şimdiye kadar 25 şehir tesbit edilmiştir. In the case of Azerbaijan, including the Golden Army's 25 cities has been found so far in the field. Bunlar: Azak, Batçin, Baku, Büler, Bulgar, Derbent, Gülistan (Saray'ın banliyösü), Kırım, Kırım-Cedit, Macar, Macar-Cedit, Mahmûd Âbad, Muhşı, Ordu, Ordu-Cedit, Ordu-Bazar, Recan, Saray, Saray-Cedit, Saraycık, Sığnak-Cedit, Tebriz, Ükek, Hacı-Tarhan (Zeci-Tarhan), Şabran, Şamaha. These are: Azak, Batçin, Baku, Büler, Bulgarians, Derbent, Gülistan (Palace of the suburbs), Crimea, Crimean-Cedit, Hungarian, Hungarian-Cedit, Mahmud Abad, Muhsin, the Army, Army-Cedit, Ordu-Bazar, Recai the , Saray, Saray-Cedit, Saray thing, Signa-Cedit, Tabriz, Ükek, Haci-Tarhan (Zeci-Tarhan), SABRAN, Şamaha.
Demekki, Altın Ordu sadece bir "step imparatorluğu" değildi. Demekki Golden Army only a "steppe empire" was not. Bu sayılan şehirlerin büyük bölümü büyük ticaret merkezleri ve "ihracat ve ithalât" iskeleleri ve transit istasyonları idi. The number of large trade centers, the majority of the city and "exports and imports" were staging and transit stations. Bilhassa Saray şehrinin büyüklüğü ve güzelliği hakkında şehri bizzat gezen seyyahların elinden çıkan kayıtlar mevcuttur. About the size and beauty of the city and particularly the House personally visited the city out of the hands of the traveler records are available. Bu cins kayıtlar yapılan hafriyat neticesinde tamamiyle tesbit edilmiştir. After the excavation records this species has been determined completely. Saray şehrinde mükemmel bir su tesisatı olduğu, bahçelere, evlere varıncaya kadar su borulariyle su getirildiği meydana çıkmıştır; çini tezyinatı, yapıcılık ve bilhassa maden işleme hususunda mühim ilerlemeler elde edildiği, çıkan eserlerle sabittir. Palace in the city of a great water, where to park, home to the water until there borulariyle surface water has been brought; tezyinat of tiles, and particularly the mining process and making important progress in the matter of is obtained, with the work is fixed.
Bu itibarla, Saray şehrinin ve içinde yaşayan ahalisinin (yani yerli Türkler'in), devirlerinin diğer memleketlerinden geride durmadıkları açıktır. Therefore, people living in the palace and the city (that local Turks), transferred from other countries do not stand in back is on. Meydana çıkarılan maden eritme ve işletme tesisatının mükemmelliği, Altın Ordu ustalarının, hattâ bu hususta birçok millet ustalarını geride bıraktıklarını gösterir. Installation and operation of smelting is elicitation excellence, master of the Golden Army, even in this matter and that they will leave behind many of the nation masters. Bu suretle Saray şehrinde (bilhassa Saray-Berke'de) İtil ve Bulgar şehirlerinin geleneği yalnız muhafaza edilmekle kalmamış, daha da ileriye götürülmüştür. Thus in the city Saray (especially in the palace-Berke) it should, and traditions of the Bulgarian city not only been maintained, has been taken further. Saray aynı zamanda Türkistan, İran, Anadolu, Bizans, Rus, Ceneviz ve Orta Avrupa'dan gelen tüccarların buluştukları bir merkez olması hasebiyle de büyük bir ehemmiyete sahipti; burada ayrı milletler için ayrı mahaller kurulduğu ve herkese kendi memleketinde alışık olduğu hayata göre yaşamak imkânı verildiğini biliyoruz. Palace at the same time Turkestan, Iran, Anatolia, the Byzantine, Russian, Genoese and Central Europe from the invention of the merchant a center to be a big hasebiyle had prominent, where a separate nation for the different loci is established, and everyone in your own country is accustomed to life to live are allowed to We know that. Altın Ordu'nun merkezi Saray şehri idi. The army was under the city's central Palace. Saray şehrine "Taht ili" denirdi. City Saray "Throne province" he was. Batu zamanında tesis edilen Saray şehri, Berke Han zamanında daha müsait bir yere nakledilerek Yeni Saray, yahut Saray-Berke adını aldı (İdil'in sol kollarından biri olan Tsares mevkiine yakın). The timely establishment of Batu city Saray, Berke Khan was transferred to a time more convenient New House, or House-Berke took the name (which is one of Idil's left arm close to the neighborhood Tsares). Hanlar Saray şehrinin "Gülistan" denilen banliyösünde yaşıyorlardı; burası bilhassa hanların kışı geçirdikleri bir yerdi; yazları ise eski âdet üzere "yaylağa" çıkarlar, Don ve Özü arasında kalırlardı. Han city Saray's "Gulistan", which were living in the suburbs, there was a place to spend the winter in particular han; me to the old one "Yaylak the" interests, would be between Don and Özü. Hanların "yaylak"lardaki ordugâhları da büyük bir şehir manzarası arzediyor, hanım ve büyüklerin süslü çadırları geniş bir sahayı kaplıyordu. Han's "Yaylak" a big city landscape of the camp occasionally arzediyor, ladies and cover large areas of a large tent was ornate.
Keçeden yapılan çadırların (yurt) içi kıymetli halılarla süslü idi; hanın tahtı altun ve kıymetli taşlarla bezenmiş, ayakları gümüşten idi. Of tents made of felt, (home) inside was decorated with the precious carpet; Khan's throne was decorated with altun and precious stones, silver was feet. Bayram ve yortu günlerinde yabancı elçiler merasimle kabul edilirdi; bu münasebetle hanın tahtı etrafında hatunu ve hanedan âzasına mensup büyükler bulunuyordu. And feast days of the ceremonial feast with foreign ambassadors were to accept this relationship and the chick around the throne of the Han dynasty had great âzasına members. Hanın birkaç karısı olurdu; fakat biri Ulu-Hatun, yani baş kadın sayılırdı. Han's wife would be few, but one of the Ulu-Hatun, that would be considered prima donna. Ulu-Hatunların mevkileri gayet yüksek olup, devlet idaresine bilfiil iştirak ederler, hattâ, hanın muvaffakiyetiyle, kendi adlarından "yarlık" verdikleri olurdu. Is very high positions of nation-Hatun, the de facto partner of the state administration will, even, muvaffakiyet inn with its own name "yarlık" they would be. Ulu Hatun Osmanlı sultanlarının saraylarındaki Baş-kadın efendi ve Valide sultana çok benzemektedir; yalnız Valide Sultanın yetkileri daha geniştir. Per-woman in the palace of the Ottoman Sultan Hatun Grand Master and is very similar to the Sultan Valide, just Valide Sultan's authority is greater.
Hanlar, yalnız Tatar büyüklerinin kızlarını değil, Bizans imparatorlarının ve Rus knezlerinin kızlarını da alıyorlardı; ezcümle Özbek Han'ın karısı Rum kayseri Andronik Paleologos'un kızı idi. Han and the girls not only large Tatar, Byzantine emperor and the Russian girls also were knezlerinin; ezcümle Özbek Han's wife was the daughter of Greek kayseri Andronik Paleologos'un. Umumiyetle Altın Ordu Devleti'nde kadınların sosyal konumları yüksekti ve bu konuda eski Türk gelenenekleri devam ettiriliyordu. Social position of women in the Golden Army Umumiyetle States was high and in this regard was the old Turkish gelenenekleri continue. Doğu memleketlerinin kadınları ezici tesirleri henüz kökleşmemişti. Women of the overwhelming influence of Eastern countries had not yet established. Hanın hatunları ayrı saraylarda yaşıyorlar, göç ederken kendilerine mahsus çadırları bulunuyordu; hattâ kendilerinin mescit ve camileri, hoca ve imamları olduğu gibi umumî hayatta ayrı muhafız kıt'aları da vardı; Altın Ordu kadınları peçe taşımadıkları gibi, umumî hayatta görünürler, hattâ han hatunları âlimler ve şairler meclisine bile devam ederlerdi. Han's hatun separate They live in palaces, while migration to them in particular were tents; even their mosques, and mosques, teachers and imams as well as the life umumî separate guards were kıt'aları; Golden Army women do not veil, such as move, umumî appear in life, even in the Han scholars chick and the council would continue even poets.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=