ISLAND COURSE
  DEMOCRACY
 

D emokrasi public management, to manage their own sense of the people in the form of political management. Genel olarak, temsil, çoğunluğun yönetimi, partiler arası karşıtlık ve yarışma, alternatif hükümet şansı, kontrol, azınlık haklarına saygı gibi temel kavram ve düşüncelerle belirlenen politik sistem. In general, the representation, the management of the majority, opposition and competition between the parties, chance of an alternative government, control, respect for minority rights, such as political system is determined by the basic concepts and ideas.

Genel ifadesini, yöneticilerin yönetilenler tarafından seçilmesi düşüncesinde, yönetimle halk arasındaki ilişkilerin niteliğinde, yurttaşlar arasında ekonomik bakımdan büyük farklılıkların olmaması gerektiği görüşünde bulan, bireylerin doğuştan getirilen, sonradan sağlanan, ırk ya da mezhebe dayalı ayrıcalıkları olmaması gerektiğini savunan, kısacası bir eşitlik fikri, yani toplumdaki iktidar sisteminin, insanlar arasındaki farklılıklara göre değil de, benzerliklere dayanması gerektiği tezi üzerine yükselen yönetim tarzı. General statement, managers are managed by selecting the idea, the management of public relations between the properties, the citizens of economically big differences should not be the view found in individuals from birth getirilen subsequently provided, race or religion based privileges should not be the defensive, a brief idea of equality, so in society power system, not by the differences between people, the similarities should be based on a thesis on the rising management style. Kısaca demokrasi eşitlik ilkesine dayalı yaşam biçimi. In short, based on the principles of democracy, equality of lifestyle.

Demokrasi Alm. Demokratie (f), Fr. Demokratie (f), İng. Democracy . Democracy Alm. Demokratie (f), Fr. Demokratie (f), Eng. Democracy. Halkın kendi kendini yönetmesi. The self-governing public. Eski Yunancada “demos” halk ve “kratos” otorite demektir. In ancient Greek "demos" people and "kratos" means authority. İkisinin birleşmesinden “demokratia” sözü meydana gelir. Two of the merger "demokratia" word occurs. Buna göre, demokrasi, “halk idaresi”anlamındadır. Accordingly, democracy, "public administration" means.

Doğrudan demokrasi olarak bilinen ve siyasal karar alma hakkının, çoğunluk yönetimi usulleri çerçevesinde hareket eden bütün yurttaşlar topluluğu tarafından kullanıldığı yönetim tarzı ya da modeli olarak demokrasi, antik Yunan’da, Known as direct democracy and political decision-making rights, the majority move within the framework of management procedures to be used by all the citizens of the community management style or model as a democracy, in ancient Greek,

Atina’da doğmuştur. Was born in Athens. Bununla birlikte, nüfus artışının bir sonucu olarak ve bilgideki uzmanlaşmadan dolayı, doğrudan demokrasiyi belirleyen koşulları ve yurttaşların siyasi karar sürecine katılımı, modern devletlerin siyasal yapılarında gerçekleştirilemez olmuştur. However, as a result of population growth and because the experts directly determines the conditions of democracy and citizen participation in the political decision process, can not be done on the political structure of the modern state has become.

Bundan dolayı, modern demokrasi temsili demokrasi olarak bilinen ve yurttaşların aynı hakkı kişisel olarak değil, seçtikleri, yurttaşlara karşı sorumlu olan temsilciler aracılığıyla kullandıkları yönetim tarzı ya da biçimi, veya liberal ya da Therefore, modern democracy and representative democracy known as the right to the same individual as a citizen, not chosen, and responsible citizens through the representatives of the management style or format, or a liberal or

Atina, (Yunanca: Αθήνα) Yunanistan'ın başkenti ve yaklaşık 4 milyon kişilik nüfusuyla en büyük şehridir. Athens (Greek: Αθήνα) Greece's capital and largest city with a population of approximately 4 million people.

anayasal demokrasi olarak bilinen, bütün yurttaşların ifade ve dini inanç özgürlüğü gibi bazı bireysel ve toplu haklarını güvence altına almak üzere, çoğunluk iktidarının belirli anayasal kısıtlamalar çerçevesi içinde uygulandığı yönetim modeli olarak gelişmiştir. known as constitutional democracy, all citizens freedom of expression and religious beliefs of some to guarantee individual and collective rights, the majority of power is applied within the framework of certain constitutional restrictions as the management model is developed. Bu bağlamda, tüm yurttaşların önemli kararlara etkin bir biçimde katılması anlamında doğrudan olan verilir. In this context, the important decisions of all citizens to participate effectively in the sense that is given directly.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=