ISLAND COURSE
  SENSORY ORGANS
 
Always changing in a foreign environment Live experience. Dışarıdan gelen uyarılar, duyu organı olarak adlandırılan yapılardaki reseptörlerle alınır. Warnings from the outside, as a sensory organ called the structure of the receptor is taken. Böylece çevrede değişen her durum için, vücudun ilgili sistemleri kendini ayarlar ve bunlara uyumlu cevaplar verir. Thus, for environmental change in each case, the body's self-related system settings and provides them with answers.

Duyu reseptörleri uyarılma şekline göre üçe ayrılır: Sensory receptors excitement is divided three ways according to:

1.   Fotoreseptörler: Gözümüzde bulunur,  ışığa karşı duyarlıdır. 1st Fotoreseptörler: our eyes are located, are sensitive to light.

2.    Kemoreseptörler:   Burun   ve   dilde   bulunur, kimyasal uyaranlara karşı duyarlıdır. 2nd Kemoreseptörler: is found in the nose and tongue, are sensitive to chemical stimuli.
3.   Mekanoreseptörler: Deri ve kulakta bulunur. 3rd Mekanoreseptörler: Leather and is found in the ear. Dokunma,  titreşim,  sıcaklık gibi uyaranlara karşı duyarlıdır. Touch, vibration, is sensitive to stimuli such as temperature.
İnsanlardaki duyu organları göz, kulak, burun, dil ve deri olmak üzere 5 çeşittir. Sensory organs in the human eye, ear, nose, tongue and skin are the 5 types.

GÖZ ve GÖRME DUYUSU EYES and sense of sight

İnsan gözü 4000 - 7400 A° arasındaki dalga boyuna sahip ışıkla uyarılabilen, görme olayını gerçekleştiren organdır. Human eyes 4000 - 7400 A ° with the wave length of light that can be alert, perform a visual event is the organ. Göz, görmeyi sağlayan ve koruyucu görevi olan yapılardan meydana gelmiştir. Eye, allows to see the structures and the protective role has occurred. Gözdeki koruyucu yapılar; kaşlar, göz kapak¬ları, kirpikler, gözyaşı bezi ve göz yuvarlağını göz çukuruna bağlayan, hareketi sağlayan kaslardır. Protective structures in the eye, brow and eyelid ¬ s, cilia, the tear glands and the eye orbit to the circular linking, allowing movement of muscles.
Görmeyi  sağlayan  kısımlar ise  mercek,  re¬septörler ve duyu sinirleridir. To see that portion of the lens provides, re ¬ septörler and are sensory nerves.
Göz küresi dıştan içe doğru sert tabaka, da¬mar tabaka, ağ tabaka olarak adlandırılan 3 taba¬kadan oluşur. Eyeball inwards tough exterior layer, the mar ¬ layer, network layer known as the base ¬ 3 kada occurs.

A.   Sert tabaka A. Hard layer
Göz yuvarlağını dıştan saran, bağ dokudan oluşmuş, kalın ve sert koruyucu tabakadır. Wraps round the outside eye, is composed of connective tissue, is thick and hard protective layer. Göz yuvarlağının ön tarafında incelip saydam hale gele¬rek "Kornea" adını alır. Been on the front of the eye round and becomes transparent ¬ Rek "cornea" was named. Kornea, mercek gibi görev yaparak ışığın toplanması ve kırılmasında rol oynar. Cornea, lens, such as the collection of duties and the light plays a role in the break. Sert tabakanın diğer kısımları beyaz olup, göz akı adını alır. Other parts of the hard layer is white and the eyes is the name of flux.
B.   Damar tabaka B. vascular layer
Sert tabakanın altındadır. In the bottom of the hard layer. Kan damarları ba¬kımından zengindir. Blood vessels are rich ba ¬ kımından. Damar tabaka gözün ön kıs¬mında düzleşir ve iris adını alır. Vascular layer of the eye and the iris is flat in front of you ¬ down was named. İriste gözün rengini oluşturan pigmentler  bulunur. Eyes the color of the pigment in the iris are created. İrisin ortasındaki açıklığa göz bebeği denir. Check the baby in the middle are large openings are. Göz bebeği göze gelen ışık miktarına göre daralıp genişleyebilir. According to eyeball the amount of light from the eye to shrink and expand.
Damar tabakanın iç yüzeyinde, siyah renk maddesi (melanin) taşıyan hücrelerin meydana getirdiği bir tabaka bulunur. Vascular layer on the surface of the interior, black pigment (melanin) to form a layer that contains cells. Bu tabaka göz yuvarla¬ğının içini karanlık bir oda halinde çevirir, fazla ışığı emer. This layer of the eye into a dark room in ğının ¬ rounding turns, will absorb more light.
C.   Ağ tabaka (=retina) C. Network layer (= retina)
Işığa duyarlı fotoreseptörlerin bulunduğu ta¬bakadır. Light sensitive to the ta ¬ fotoreseptörlerin ministers. Koni ve çomak olmak üzere iki tip reseptör vardır. Two types of cone receptors, and has to talk.
Koni şeklindeki reseptörler, renk görme ile ilgi¬lidir. The cone-shaped receptors, and not about color ¬ must see. Mavi, yeşil ve kırmızı ışığa duyarlı 3 tip koni reseptörü vardır. Blue, green and red light is sensitive to the 3 types of cone receptors. Bu renklerin dışında kalan ara renklerin algılanması iki veya üç koninin birlikte çalışması ile olur. The detection of color outside the intermediate color with two or three will work together to cone. Renk körlüğü, genetik bozukluk sonucu konilerden bir veya bir kaçının olmamasın¬dan kaynaklanır. Color blindness, or a few genetic disorders that result in a cone ¬ comes from.
Çomak (çubuk) hücreler ise cismin şeklinin al¬gılanmasını sağlar. Club (bar) cells in the shape of the object provides gılanmasını ¬ al. Alacakaranlıkta cisimleri siyah-beyaz görmeyi sağlar. Allows objects to see black and white Alacakaranlıkta. Ağ tabakanın her tarafına yayılmışlardır. Are spread all over the network layer.
Reseptörler duyu sinirleriyle bağlantılıdır. Receptors is related to sensory nerves. Du¬yu sinirleri göz yuvarlağının arka tarafında birleşe¬rek göz sinirini (=optik sinir) meydana getirir. Eyes behind round nerves by Du ¬ yu ¬ to combine the optic tract Rek (= optic nerve) can occur. Göz sinirinin göz yuvarlağından çıktığı bölgede reseptör bulunmaz. In the region round the eye out of the eye nerve receptors are not available. Buraya kör nokta denir. Here is a blind spot.
Sarı leke Yellow spots
Kornea ve göz merceğinden geçen optik ek¬senin retinayı kestiği yerde çukur olan bölgeye sarı leke denir. Cornea and crystalline lens to the retina through the optic additional ¬ you cut the area where the pit is a yellow stain. Burada koni şeklindeki reseptörler daha yoğun olduğu için görme daha nettir. There is a high cone-shaped receptors are seeing more clearly.
Gözün Diğer Kısımları Other parts of the eye
Göz Merceği: İrisin arkasında yer alır. Eye of the Lens: Big is in behind. Dışbükey mercek şeklindedir. Convex lens is. Mercek bağları ile kirpik¬si cisim denilen kısma bağlıdır. Ties with lenses called cilia ¬ si throttle body is connected. Bu bağlar ve kaslar yardımıyla göz merceğinin yuvarlaklığı değiştirilerek odak uzaklığı ayarlanır. This connects with the help of muscle-eye lens and its focal length is set to change the roundness. Buna göz uyumu denir. This alignment is observed.
Göz merceği, göz bebeğinden giren ışınların kırılarak sarı beneğe düşmesini sağlar. Eye lens, enters the eyeball falling diffraction provides yellow spots.
Yakındaki bir cisme bakarken; kirpiksi kaslar kasılır, mercek bağları gevşer, mercek kalınlaşır, bombeleşir. While looking at an object nearby, the ciliary muscles tighten, loosen ties to the lens, the lens becomes thicker, camber becomes.
Uzaktaki bir cisme bakarken; kirpiksi kaslar gevşer, mercek bağları kasılır ve mercek incelir, düzleşir. Looking for a remote object, the ciliary muscles relax, the lens and lens examines ties are tight, flat becomes.
Ön oda sıvısı: İris ve kornea arasındaki boşluğu dolduran sı¬vıdır. The front room of liquids: filling the gap between the iris and cornea is vıdır ¬ sı. Işığın kırılmasını sağlar. Light to be broken.
Arka oda: Göz merceği ile iris arasında kalan boşluktur. Back room: the space between the iris of the eye's lens. Mercekle ağ tabaka arasında kalan kısım ise camsı cisim denilen saydam bir madde ile doludur. The rest of the network layer between a lens called the object glass is filled with a transparent substance.
Görme olayı See event
Cisimden gelen ışınlar saydam tabakada kırıl¬dıktan sonra göz bebeğinden geçer ve merce¬ğe ulaşır. Objects from the cornea rays passes through the eyeball and then broke autocratic authority should ¬ ¬ ge is reached.
Mercekte bir kez daha kırıldıktan sonra camsı cismi geçer ve retina üzerinde ters bir görüntü meydana getirir. After a broken glass lens object passes again and the retina to form an image on the reverse. Işınlar koni ve çomak reseptörlerini uyararak görme sinirlerinde impulsu başlatır. The cone of radiation and alert the visual nerve receptors in the beetle starts impulsu. İmpulslar duyu sinirleri ile beynin görme merkezine iletilir. Sensory nerves in the brain's visual centers İmpulslar is transmitted. Burada değerlendirildikten sonra cisim düz, net ve renkli olarak görülür. There has been evaluated object plane, is seen as clear and colorful.

Göz Kusurları Eye defects
1- Miyopluk (Uzağı net görememe) 1 - myopia (the remote can not see clearly)
Göz yuvarlağının önden arkaya çapının uzun olması nedeniyle görüntü sarı benek önüne düşer ve net görüntü elde edilemez. Back from the front of the eye diameter round because of the long drops and sharp images in front of yellow speckle image can be derived. Bu kişiler yakını net gördükleri halde uzağı iyi göremezler. These people clearly see the close distance of the event can not see well. Kalın kenarlı merceklerden yapılmış gözlük kullanılarak görüntü¬nün retina üzerine düşmesi sağlanır. Spectacle lenses were made of thick-edged image using falling on the retina is provided nün ¬.
2- Hipermetropluk (Yakını net görememe) 2 - farsightedness (can not see clearly close)
Göz yuvarlağının önden arkaya çapı kısadır. From the front of your eyes in the back round is the shortest diameter. Görüntü sarı beneğin arkasına düşer ve net olmaz. Falls on the back of the yellow spots and the image is not clear. Bu kişiler uzağı iyi gördükleri halde yakını net gö¬remezler. These people have seen far better in the breast near the net ¬ remezler.
İnce kenarlı mercekten yapılmış gözlük kulla¬nılarak görüntünün retina üzerine düşmesi sağlanır. Spectacle lenses made of thin edges in use is provided ¬ nılarak of the image falling on the retina.
3- Astigmatizm 3 - astigmatism
Kornea veya göz merceğinde oluşan kavislenmeden dolayı gözün saydam kısımları görüntüyü dağı¬tır, cisimler bulanık görülür. Cornea or lens of the eye because of the transparent part of the image are curved mountain ¬ truck, blurred objects can be seen. Görüntüyü netleştirmek için, düzensiz olarak sıkıştı¬rılmış mercek kullanılır. To sharpen the image, as irregular stuck ¬ rılmış lenses are used.
4- Prespitlik 4 - Prespitlik
İleri yaşlarda göz merceğinin esnekliğini kaybetme¬si ile ortaya çıkar. Losing the flexibility of the lens in age with ¬ out si. Bu kişiler yakını iyi göremez. These people can not see well close. İnce kenarlı mercek kullanılarak düzeltilebilir. Thin edges can be corrected by using lenses.

KULAK VE İŞİTME DUYUSU Ear and hearing
Kulak, işitme ve denge organıdır. Ear, the organ of hearing and balance. Dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç kısımda incelenir. Outer, middle and inner ear to be examined in three parts.
Dış Kulak Outer Ear
Kıkırdaktan yapılmış kıvrımlı kulak kepçesi ve dış kulak yolundan oluşur. Cartilage is made of plaited auricle and external ear consists of the path. Dış kulak yolu ile orta kula¬ğın birleştiği yerde bağ dokudan yapılmış, ses dal¬gaları ile titreşebilen kulak zarı bulunur. External ear through the middle ear where ¬ merged Gin is made of connective tissue, the sound field has eardrum to vibrate with ¬ gaları.
Orta Kulak Middle Ear
Küçük bir odacık şeklinde olan bu bölümde şekillerine göre adlandırılan çekiç, örs ve üzengi kemikleri bulunur. In this section is in the form of a small chamber, according to the so-called shape hammer, anvil and stirrup bones will be found. Üzengi kemiği iç kulak başlangı¬cındaki oval pencereye bağlıdır. Stapes is connected to the inner ear, oval window cındaki Starter ¬. Orta kulakta oval pencerenin alt kısmında yuvarlak pencere bulunur. At the bottom of the oval window in middle ear, round window is located.
Kemikler, ses dalgalarının kuvvetlendirilerek iç kulağa iletilmesinde görevlidir, Bone, sound waves are transmitted to the officers of the stronger is its inner ear,
Orta kulak "Östaki borusu" denilen bir kanalla yutağa bağlanır. Middle ear "Eustachian tube", which connects to a channel with the pharynx. Bu yapı, kulak zarının iki tarafın¬daki hava basıncını dengede tutmaya yarar. This structure, the two sides of the eardrum to keep the balance of the benefits of the air pressure in ¬.
İç Kulak Inner Ear
İç kulakta dışları kemik, içleri zar yapılı labi¬rent ve torbalar bulunur. Outside of the inner ear bone, inside the membrane, and bags are built labi ¬ rent.
Labirentin işitme ile ilgili kısmı helezon şeklin¬de kıvrılmıştır. Hearing about the maze of twisty spiral shape is de ¬. Bu kısma salyangoz (=kohlea) denir. This throttle snail (= kohlea) is called. Salyangoz içinde birbirinden ince zarlarla ayrılan üç kanal bulunur: From each other, separated by a thin membrane helix has three channels:

1.   Vestibular kanal: Orta kulaktaki oval pencereye bağlıdır. 1st Vestibular channel: Middle ear is connected to the oval window. İçi perilenf denilen bir sıvı ile doludur. Inside is filled with a liquid called perilenf.
2.   Kohlear kanal: Ortada, içi endolenf ile dolu kanaldır. 2nd Kohlear channel: the middle, in the channel is filled with endolenf. Asıl işitmeyi sağlayan korti organı bu kanalda bulunur. Actually hearing body for this channel is found in court.
3.   Timpanik   kanal: Orta kulaktaki yuvarlak pen¬cereye bağlıdır. 3rd Timpanik channel: Middle ear cere ¬ depends on the round pen. İçi perilenf sıvısı ile doludur. Inside is filled with liquid perilenf.
İşitme Olayı Hearing Event
1   Kulak kepçesi tarafından alınan ses dalgaları, dış kulak zarından geçerek kulak zarını titreştirir. 1 taken from the ear by sound waves skimmer, external ear through the membrane of the eardrum to vibrate.
2   Titreşimler kuvvetlendirilerek orta kulaktaki çekiç, örs, üzengi kemiklerine iletilir. Hammer in the middle ear by vibration strength 2, the anvil, is transmitted to the stapes.
3   Üzengi kemiği titreşimleri oval pencere ile iç kulağa iletir. 3 Stirrup bone vibrations transmitted to the oval window and inner ear.
4   Titreşimler iç kulak kanallarındaki sıvılarda dalgalar halinde ilerleyerek korti organını uyarır ve duyu sinirlerinde impulsları başlatır. Vibrations in the inner ear fluid channel 4 in the wave of advance warning, and sensory nerves in the body impulsları court starts.
5   Bu impulslar beynin ilgili merkezine gider ve değerlendirilir. Expenses related to the brain centers that impulslar and 5 are evaluated.
Kulağın dengeyi sağlamadaki görevi: Ensure balance in the ear of the mission:
Denge, iç kulakta yer alan üç yarım daire ka¬nalları ile bunların uçlarında bulunan ampulla deni¬len bölüme bağlı tulumcuk ve keseciklerle sağlanır. Balance, in the inner ear, three half-circle with ka ¬ horseshoe on the end of this section depends on len ¬ deni ampulla and utricle tulumcuk are provided with.
Bu yapıların içinde endolenf, dışında perilenf sıvısı bulunur. Endolenf in this structure, there is fluid outside perilenf. Ampulla, tulumcuk ve kesecik içinde, titrek tüylü duyu hücreleri ve duyu sinirleri vardır. Ampulla, tulumcuk and saccule, the sensory cells and sensory nerves are shaky is hairy. Ayrıca CaCO3 kristallerinden oluşmuş otolit denilen küçük taşlar yer alır. Was also composed of CaCO3 crystals are otolit the small stones.
Vücudun dengesi bozulacak olursa kulak taşlarının duyu hücrelerine yaptığı basınç değişir. If the balance of the body damaged sensory cells of the ear piece when the pressure change. Bu durum impuls oluşumunu sağlar. This situation allows the formation Impuls. İmpulslar duyu sinirleriyle beyin ve beyinciğe iletilerek merkezden verilen emirlere göre kaslar uyarılır ve denge sağ¬lanır. Delivered to the brain and cerebellum with sensory nerve İmpulslar from the center according to the orders and the balance of muscles warn ¬ lanır right.

BURUN VE KOKU DUYUSU NOSE AND SENSORY of FRAGRANCE
Koku alma organı olan burun, arkadan yutağa bağlıdır, iç yüzeyinde mukus salgılayan bezler bulunur. Organ of smell is the nose, pharynx from behind depends on the internal surface of the glands are secreted in mukus.
Koku alma reseptörleri, burun boşluklarının üst kısmında sarı bölge denilen yerde bulunur. Smell receptors, nasal cavity at the top of the yellow zone, which is located. Koku reseptörlerinin her biri bir sinir hücresidir. Odor receptor nerve cells of each one is. Koku reseptörlerinin aksonları kalbur kemiğini ge¬çerek koku soğancığına girer ve buradaki duyu sinirleri ile sinaps yapar. Odor receptors in the development of bone akson the sieve into the shallot and the smell of cere ¬ sensory nerves and synapse makes here.
Koku reseptörleri mukus içinde eriyebilen maddelerle uyarılabilir. Odor receptors can be warned of substances that can dissolve in mukus. Koku veren kimyasal mad¬deler reseptör moleküllerle reaksiyona girer, hücre zarının geçirgenliğin değiştirerek impuls başlatır. Odor receptor molecules of the chemical reaction to the mad ¬ enters, by changing the permeability of cell membrane initiates Impuls. Bu impulslar beyindeki ilgili merkeze taşınarak değer¬lendirilir. By moving to the center of the brain about this impulslar ¬ lendirilir value.
Koku alma duyusu çabuk yorulur. Smell is not quick. Bir süre ay¬nı koku alınırsa artık hissedilmez olur. Taken a while, you no longer feel the smell will not then be ¬ months. Ancak deği¬şik bir koku olursa hemen fark edilir. But until the case is often immediately notice is the smell.
DİL VE TAT ALMA DUYUSU LANGUAGE AND SENSORY of taste
Yazýlým Dili , konuşmayı, besinlerin ağızda çevrilerek yutulmasını, yediğimiz besinlerin tatlarını almamızı sağlar. ½ là ½ m Written Language, speech, translated in foods by mouth to swallow, taste the foods we eat enables us to receive. Dilin üzeri epitel doku ile örtülür. Is covered by epithelial tissue on the language.
Tat alma tomurcukları, dil üzerindeki papilla denilen yapılarda yerleşmiştir. Taste buds, language was inserted in the structures called the papilla. Papillalar mantarsı, çanaksı ve ipliksi şekillerde bulunur. Papillalar fungoid, çanaksı and fibrous forms are available. Tat tomurcuk¬ları, reseptörler ve destek hücrelerinden oluşmuş¬tur. ¬ s taste buds, is composed of receptor cells and support ¬ tour.
Acı, ekşi, tatlı ve tuzlu olarak gruplandırılan tatlar dilin belli bölgelerinde bulunan tat tomurcuklarıyla alınır. Pain, sour, sweet and salty to the taste of the language as a group in certain areas are taken with taste buds.
Dilin arka kısmı acıyı, uç kısmı tatlıyı, arka ke¬narları ekşiyi, orta kenarları ise tuzluyu ayırt eder. Part of the language back pain, head to the sweet, the sour pomegranate to back ke ¬, medium to distinguish the edges of the salt.
Yediğimiz besinlerin tadının alınabilmesi için tükürükte erimesi gerekir. Ye can get a taste of the foods must be dissolved in saliva. Bu kimyasal maddeler, tat alma tomurcuğundaki reseptör moleküller ile reak¬siyona girer ve impuls başlatır. These chemicals, taste buds with the receptor molecule enters and Impuls siyona starts ¬ reak. İmpulslar duyu si¬nirleri ile beyindeki ilgili merkeze iletilir ve yorumla¬nır. Related centers in the brain with sensory İmpulslar si ¬ nirleri are submitted to and interpret NIR ¬.
Yenilen ve içilen besinlerin tadı, kokusu, rengi, sıcaklığı lezzet denilen bir duyuyu oluşturur Renewed, and taste the foods, smell, color, flavor and temperature, which will create a sense
DERİ ve DOKUNMA DUYUSU LEATHER and sense of touch
İnsanlarda dokunma, basınç, sıcaklık ve ağrı gibi mekanik duyuları algılayan reseptörler bulunur. Human touch, pressure, temperature and pain receptors which are detected, such as mechanical sense.
Mekanik reseptörlerin en önemlisi basınç du¬yusunu alan Pacini cisimciğidir. Mechanical receptors of the most important is the pressure du ¬ cisimcik pacini yusunu field. Pacini cisimciği deri altına ve iç organların duvarlarına yerleşmiştir. Under the skin and internal organs cisimcik pacini walls were placed. Basınç değişmelerini algılamamızı sağlar. Allows us to detect the pressure change.
Dokunma duyusunu alan reseptörler Meissner cisimciği ve Ruffini cisimciğidir. Sense of touch receptors in the area cisimcik Meissner and Ruffini is cisimcik. Bunlar parmak uçları ve dudaklarda yoğun olarak bulunur, cismin niteli¬ğini algılamamızı sağlar. These are found to be concentrated in the fingertips and the lips, the object will allow us to detect the qualitative ğini ¬.


Deride dermis tabakasında bulunan Ruffini cisimciği ise sıcak duyusunu almamızı In the dermis layer of skin is hot Ruffini cisimcik our senses receive
sağlar. provides. Bu reseptörler çabuk yorulur. These receptors are tired quickly.
Deride bulunan kıl kökü reseptörleri de bir çe¬şit dokunma reseptörleridir. Leather in a variety of hair follicle receptors are receptors for touch ¬ sit. Hafif bir dokunma du¬yusunun kuvvetlendirilmesini sağlar. Allow a lighter touch du ¬ yusunun strengthened.
Serbest sinir uçları, en az özelleşmiş resep¬törlerdir. Free nerve endings are, at least for specialized resep ¬ tor. Derinin her tarafında ve diğer dokularda da bulunur ve ağrı duyusunu alırlar. On each side of the skin and other tissues, and will also take the pain sensation.

Dokunma duyusunun organı olan derinin yukarıda sayılan duyu işlevleri dışındaki başlıca görevleri şöyledir: The skin of the organ of touch sensory functions of the above except the main tasks are:

1   Vücuda şekil ve bütünlük kazandırmada etkilidir. 1 is the effective body shape and integrity to win.
2   Deri altındaki yapıları kimyasal ve fiziksel etkilerden korur. Chemical and physical effects on the structure 2 under the skin to protect. Epidermisin alt tabakalarında üretilen ve melanin denilen renk maddesi mor ötesi ışınlan emerek vücudu güneşin zararlı etkilerinden korur. Produced in the epidermis layer and the bottom are the pigment melanin, which absorb ultraviolet rays of the sun's harmful effects, protects the body. Güneşte kalındığında deri renginin esmerleşmesi, derideki renk hücrelerinin korunma amacıyla ürettiği renk mad¬desinden ileri gelir. Brown color of the skin in the sun is accepted that, for the protection of skin cells will produce the colors in the color of mad ¬ also come forward. Bu maddeler güneş ışınlarının alt tabakalara geçerek zarar vermesini önler. These substances lower layers of the sun rays through the front of the damage.
3   Mikropların vücuda girmesine engel olur. Germs enter the body would prevent 3.
4   Kara hayvanlarında vücudun aşırı su kaybını önler. Excessive loss of body water in Kara 4 prevents animals.
5   Ter bezleri yardımıyla boşaltıma yardımcı olur. Sweat glands help to help with the evacuation 5.
6   Yağ bezleri, ter bezleri ve kan damarları aracılığıyla vücut sıcaklığının sabit kalmasına yardımcı olur. 6 oil glands, sweat glands and blood vessels through the body helps to keep temperature constant.

Derinin sağlıklı olmasının ilk koşulu temiz tutulmasıdır. The first condition of the skin being healthy is to keep clean. Bu amaçla sabun ve suyla sık sık banyo yapılma¬lıdır. For this purpose, often with soap and water bath ¬ must be done. Yaralanma halinde deri uygun şekilde tedavi edilmelidir. Injury in the skin should be treated properly. Asit, baz, deterjan vb. Acids, bases, detergents, etc.. maddelerle derinin teması önlenmeli, temas ederse de bu kısım bol su ile yıkanmalıdır. materials must be in front of the theme of the skin, if contact should wash it with some water. Güneş ışınlarının zararlı etkisinden korunmak için gereğinden fazla güneş altında kalınmamalıdır. Protected from the harmful effects of sunlight needed to stay under the sun should not be more than enough.
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=