ISLAND COURSE
  PROBABILITY
 

Output: the results will be obtained in an experiment is called each.

Evrensel küme: Çıktıların oluşturduğu kümeye evrensel küme denir.Evrensel kümeye her eleman 1 kez yazılır. KAHRAMANMARAŞ kelimesinin harflerini inceleyelim. Universal set: The output of the cluster is a universal set of 1 time each element is written to the cluster denir.Evrensel. KAHRAMANMARAŞ Let's examine the letters of the word.
E=(K,A,H,R,M,N,Ş) s(E)=7 E = (K, A, H, R, M, N, S) s (E) = 7

Örnek uzay: Bir deneyde gelebilecek çıktılar kümesine denir.Herbir çıktı ayrı ayrı yazılır. Sample space: an experiment that could come in a set of output will be written separately denir.Herbir output.
Ö=(K,A,H,R,A,M,A,N,M,A,R,A,Ş) O = (K, A, H, R, A, M, A, N, M, A, R, A, S)

Olay: Örnek uzayın herbir alt kümesine bir olay denir.Yani olması istenen çıktıların kümesine denir. Event: Sample space in each subset is the desired output denir.Yani an event is set.
K olma olayı (K) 1 elemanlı F is the incident (K) with 1 element
A olma olayı (A,A,A,A,A) 5 elemanlı A case that (A, A, A, A, A) with 5 elements

Bağımlı olaylar: İki olaydan herhangi birinin gerçekleşmesi diğer olayın olma olasılığını değiştiriyorsa bu olaylara bağımlı olaylar denir. Dependent events: Two events occurred to any of the other events that change is likely to be dependent on these events are called events.

Bağımsız olaylar: İki olaydan herhangi birinin gerçekleşmesi diğer olayın olma olasılığını değiştirmiyorsa bu olaylara bağımsız olaylar denir. Independent events: Two events occurred in any of the other events of this incident does not change the probability that the events are independent.

Kesin olay: Gerçekleşmesi kesin olan olaylara denir. Final event: The event is precisely to perform. o(A)=1 olan olaylardır. o (A) = 1 for the event.
Örneğin sınava çalışmayan bir öğrencinin sınavdan kötü not alması kesin bir olaydır. For example, do not try to test a student's final exam receive an event from the bad is not.

İmkansız olay: Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara denir. Impossible event: the event is not possible to perform. o(A)=0 olan olaylardır. o (A) = 0 for the event. Örneğin balığın kavağa çıkması imkansız bir olaydır. For example, the emergence of fish poplar is an impossible event.

Olasılık: P(A)=S(A) / S(E) Probability: P (A) = S (A) / S (E)
Bir olayın olasılığı=istenilen durumların sayısı / tüm durumların sayısı Likelihood of an event = the desired number of cases / number of all cases
p(A)=0 ise imkansız olay=gerçekleşmesi mümkün değil p (A) = 0 is not possible to perform the impossible event =
P(A)=1 ise kesin olay=gerçekleşmesi kesin P (A) = 1 the final event to take place = final
Herhangi bir olayın olmama olasılığı: If an event is likely to be:
P'(A) = 1 - P(A) P '(A) = 1 - P (A)

Örnek: Ö=(M,A,R,M,A,R,A) s(Ö)=7 Example: O = (M, A, R, M, A, R, A) s (O) = 7
çekilen bir harfin A olma olasılığı O(A)=3/7 A letter is likely to be taken O (A) = 3 / 7
çekilen bir harfin A olmama olasılığı O(A')=1-3/7=4/7 A letter is likely to be taken O (A ') = 1-3/7 = 4 / 7
Bağımsız olay: Independent events:
Birbirlerini etkilemiyorlarsa(para-zar) They do not affect each other (para-dice)
P(A Ç B)= P(A) . P (A Ç B) = P (A). P(B) P (B)

örnek: Para ile zar aynı anda atılıyor.Paranın yazı, zarında 3 gelmesi olasılığı kaçtır? example: the money at the same time with the membrane atılıyor.Paranın articles, how many are likely to die in the coming 3?
P(A Ç B)= 1/2 . P (A Ç B) = 1 / 2. 1/6 = 1/12 1 / 6 = 1 / 12

Ayrık iki olayın birleşiminin olasılığı: The possibility of a combination of two discrete events:
P(AUB)= P(A) + P(B) P (aub) = P (A) + P (B)

örnek: Bir kutuda 1'den 10'a kadar numaralandırılmış 10 kart vardır.Kutudan rastgele seçilen bir kartın 2 veya 8 numaralı kart olması olasılığı kaçtır? example: in a box of 10 cards numbered from 1 up to 10 randomly selected a card vardır.Kutudan card to be 2 or 8 is likely to run away?
P(AUB)= 1/10 + 1/10 = 2/10 = 1/5 P (aub) = 1 / 10 + 1 / 10 = 2 / 10 = 1 / 5

Ayrık olmayan iki olayın birleşiminin olasılığı: The combination of the probability of two events are not discrete:
P(AUB)= P(A) + P(B) - P(A Ç B) P (aub) = P (A) + P (B) - P (A Ç B)

örnek: Atılan bir zarın üst yüzeyine gelecek sayıların 3'ten büyük veya çift gelme olasılığını bulunuz? example: Atıl the top of a membrane surface of the number of future large or 3 to find the couple likely to be?
E=(1,2,3,4,5,6) E = (1,2,3,4,5,6)
A=(4,5,6) A = (4,5,6)
B=(2,4,6) B = (2,4,6)
A Ç B=(4,6) A Ç B = (4.6)
P(AUB)= 3/6 + 3/6 - 2/6 = 4/6 = 2/3 P (aub) = 3 / 6 + 3 / 6 - 2 / 6 = 4 / 6 = 2 / 3

OLASILIK ÇEŞİTLERİ NELERDİR? WHAT KIND OF POSSIBILITY are?

Deneysel olasılık: Bir olasılık deneyi sonunda hesaplanan olasılığa denir. Experimental probability: a probability calculated at the end of the experiment is likely to. Bu olasılıkta deneyin yapıldığı problemin içinde geçer, problemi okuduğunuzda bir şeyler yapıldığını anlar, verileri görürsünüz. Try the problem on this possibility in passing, to do something when you read the problem data, you'll see.

örnek: Hileli bir zar 20 kez atıldığında 3 kez 1, 2 kez 2, 3 kez 3, 2 kez 4, 3 kez 5 ve 7 kez 6 geliyor. Buna göre bu zar atıldığında 5 gelme olasılığı kaçtır? example: a fraudulent dice is rolled 3 times 20 times 1, 2 times 2, 3 times 3, 2 times 4, 3 times 5 and 7 times 6 is coming. So how many of these are likely to be 5 dice is rolled? cevap: 3/20 answer: 3 / 20

Teorik olasılık: Bir olasılık deneyinden teorik olarak beklenen olasılığa denir.Genelde şimdiye kadar karşılaştığımız problem tipleridir.İstenen durumların sayısını tespit edip tüm durumlara böleriz. Theoretical probability: a probability experiment as expected from the theoretical possibility of the problems encountered so far denir.Genelde to determine the number of cases and all cases tipleridir.İstenen're into.

örnek: Bir zar atıldığında 3 gelme olasılığı kaçtır? example: how many are likely to be a 3 dice is rolled? cevap: 1/6 Answers: 1 / 6

Öznel olasılık: Kişilerin kendi düşüncelerine göre karar verdikleri olasılıklara denir.Bu tip problemlerde kişilerin ismi ve tahmini yer alır. Subjective probability: People decide according to their own opinion on the likelihood and projected denir.Bu type problems include the names of the people.

örnek: 25 yumurtadan bazıları çift sarılıdır.Ali'ye göre alınacak bir yumurtanın çift sarılı olma olasılığı 10/25=0,4'tür. example: Some 25 eggs from the couple sarılıdır.Ali according to that will be likely to be wrapped a couple of eggs 10/25 = 0.4 'tür. Ayşe'ye göre alınacak bir yumurtanın çift sarılı olma olasılığı 15/25=0,6'dır. According to an egg that will be double-wrapped Ayşe likely to be 15/25 = 0.6 of the capability. 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=